Statistikkområde

Offentlig sektor: KOSTRA

Alt innhold for delområdet kostra

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • 0,6 prosent av spillvannsnettet fornyet

  I 2017 ble cirka 240 av totalt 37 400 kilometer av det kommunale spillvannsnettet skiftet ut, tilsvarende 0,63 prosent. 57 prosent av innbyggerne som er tilknyttet kommunalt avløp, hører inn under et anlegg hvor rensekravene ble oppfylt i 2017. 

  Artikkel
 • Få oversikt med KOSTRA nøkkeltall

  Lurer du på barnehagedekningen eller hvor mye kommunen din bruker på skole eller helse og omsorg? Den nye nettløsningen i KOSTRA nøkkeltall gjør det lettere å hente ut tallene du trenger.

  Artikkel
 • Nøkkeltall for KOSTRA

  Brutto driftsutgifter for kommunene endte på 434 milliarder i fjor, mens de for fylkeskommunene lå på 76 milliarder.

  Artikkel
 • Andel barn i barnehage øker fortsatt

  Til tross for at det blir færre barn i barnehage på grunn av lavere fødselskull, fortsetter andelen barn i aldersgruppen 1-5 år med barnehageplass å øke. Over 91 prosent hadde barnehageplass i 2017.

  Artikkel
 • Nøkkeltall for KOSTRA

  De totale brutto driftsutgiftene i kommunene var på hele 433 milliarder kroner i 2017. Les hvordan utgiftene fordeler seg på de forskjellige tjenesteområdene.

  Artikkel
 • Fleire brukarar, færre institusjonstenester

  Førebelse tal frå IPLOS-registeret for 2017 viser at det samla talet på brukarar av omsorgstenester framleis aukar ute i kommunane. Den kommunale omsorgstenesta leverer elles færre institusjonstenester og fleire heimetenester over tid.

  Artikkel
 • KOSTRA nøkkeltall erstatter faktaarkene

  Nye KOSTRA nøkkeltall gir bedre oversikt. Utvalgte nøkkeltall gjør det enklere å hente ut tallene du trenger, og det vil bli lettere å navigere når man skal bytte kommune og tjenesteområde.

  Artikkel
 • Flere begynner på helse- og oppvekstfag

  Siden 2010 har antall elever som begynte med helse- og oppvekstfag på første trinn i videregående skole, økt med over 2 000. 14,5 prosent av elevene som begynte på vg1 høsten 2017, er i dette utdanningsprogrammet.

  Artikkel
 • Store kostnadsforskjeller blant landets krisesentre

  I landets 45 krisesentre varierer kommunenes utgifter mellom 12 og 424 kroner per innbygger. Størst utgifter har små sentre i distriktene samt enkelte av vertskommunene.

  Artikkel
 • Kyrkjeleg fellesråd - rapportering 2017

  Notater 2017/37

  Notatet « Kyrkjeleg fellesråd-rapportering 2017» er meint å vere ei samling av informasjon til hjelp i filoppbygging og konvertering av årsrekneskapen til rekneskapsrapport.

  Publikasjon
 • KOSTRA-rapportering 2017

  Notater 2017/36

  Notatet «KOSTRA-rapporteringen 2017» er ment å være en samling av informasjon til hjelp i filoppbygging og konvertering av årsregnskapet til regnskapsrapport.

  Publikasjon
 • Mer detaljert informasjon om kommunale omsorgstjenester

  Det er stor oppmerksomhet rundt kommunenes omsorgstjenester og hvem som mottar disse. SSB kan nå presentere detaljert informasjon om det årlige tjenesteomfanget, både på fylkes- og kommunenivå.

  Artikkel
 • Arbeidsgrupperapporter 2017

  Notater 2017/29

  Dette notatet omfatter rapporter for 2016 fra KOSTRAs arbeidsgrupper.

  Publikasjon
 • 4 av 10 sosialhjelpsmottakere er enslige menn

  40 prosent av sosialhjelpsmottakerne i fjor var enslige menn, noe som tilsvarer drøyt 51 000 personer. For nesten halvparten av disse var sosialhjelp hovedinntekten.

  Artikkel
 • Flest meldingar og undersøkingar i Finnmark

  Det er til dels store forskjellar i fylkestala for landets barnevernstenester. Finnmark skil seg ut med flest meldingar og undersøkingar per 1 000 barn og har også flest barn under omsorg.

  Artikkel