Meir avfall frå hushalda

Publisert:

Mengda avfall frå hushalda var på nesten 2,3 millionar tonn i 2019. Sidan 2018 har mengda auka svakt med om lag 1,5 prosent. Kvar og ein av oss kvitta oss med 427 kg avfall, 6 kg meir enn året før. Reint utsortert avfall som mat- og hageavfall sto for auken i mengda.

Det meste av avfallet, drygt 40 prosent, var restavfall, ifølgje statistikken Avfall frå hushalda. Andre store fraksjonar var matavfall, treavfall og papir- og pappavfall, visar figur 1.

Figur 1. Hushaldsavfall. Type avfall

2018 2019
Restavfall 926385.7 901263.1
Treavfall 274952.7 290925.4
Papir og papp 238906 232063.2
Matavfall 200557.7 208905
Hageavfall 146661.5 161393.4
Metall 95986.8 100312.8
Farleg avfall 72216.7 75386.7
Glas 70282.1 73789.6
Byggavfall 56981.8 69065.5
Anna 61274.5 60141.1
Plast 46004.2 51441.6
EE- avfall 49739 49481.7
Tekstil 248.6 737.3

Meir matavfall, mindre restavfall

Sjølv om mengda avfall frå hushalda gjekk opp frå 2018 til 2019, så minka mengda restavfall med 25 000 tonn. Auken i avfallsmengda skuldast meir utsortering av reine fraksjonar:

  • Treavfall auka med 16 000 tonn, tilsvararande 6 prosent
  • Hageavfall auka med 15 000 tonn, tilsvararande 10 prosent
  • Betong, tegl og anna mineralsk byggavfall auka med 12 000 tonn, tilsvararande 21 prosent
  • Matavfall auka med 8300 tonn, tilsvararande 4 prosent
  • Plast auka med 4000 tonn, tilsvararande 11 prosent

Utsorteringa av matavfall har auka mange år på rad, i tråd med at fleire kommunar har fått separat innsamling av matavfall. Over 90 prosent av kommunane hadde slik innsamling i 2019, ifølgje innrapporterte mengder frå kommunane til SSB.

Auka mengd til materialattvinning

Tala kan tyde på at vi bevegar oss i noko meir sirkulær retning når det gjeld handsaming av avfallet, i alle fall samanlikna med førre året: meir enn 920 000 tonn avfall (41 prosent) gjekk til materialattvinning inkludert biologisk handsaming, mot 890 000 tonn (40 prosent) i 2018. Til samanlikning vart 44 prosent sendt til materialattvinning i 2008. Desse tala visar at det framleis er ein veg å gå før Noreg er i nærleiken av å nå kravet til materialattvinning frå EU på 50 prosent innan 2020.

1 Levert materialattvinning inkluderer kompostering og biogass.

Figur 2. Handsaming av hushaldsavfall¹

Levert anna handtering Levert deponi Levert forbrenning Levert materialattvinning
2006 51 353.333 751.99 783.51
2007 25.198 379.669 761.611 867.778
2008 20.943 371.562 780.619 905.726
2009 25.818 290.73 845.726 876.431
2010 33.738 124.421 1050.156 879.592
2011 43 51 1218 871
2012 43 40 1223 866
2013 29 47 1295 885
2014 45 55 1318 846
2015 30.7663 67.891 1322.7836 866.6946
2016 22.0778 64.5789 1322.4822 867.7807
2017 20.7208 71.6175 1282.9312 880.7168
2018 14.8994 88.524 1245.1001 892.2703
2019 15.4944 99.4487 1233.5663 926.3969

SSB har tal på mengda avfall kommunane leverar til materialattvinning. Det kan vere skilnad på denne mengda og den mengda som faktisk vert materialattvunne.

Papir og papp var framleis den største fraksjonen som gjekk til materialattvinning i 2019 med 231 000 tonn, sjølv om mengda papir og papp stadig går nedover. Hakk i hel kom matavfall med 208 000 tonn til materialattvinning. Det meste av matavfallet, om lag 160 000 tonn, gjekk til biogassproduksjon, medan drygt 50 000 tonn gjekk til kompostering.

Avfallsauken mindre enn konsumauken

Det er ein positiv samanheng mellom kor mykje vi forbrukar og kor mykje avfall som vert generert, visar figur 3. Viss vi samanliknar 2019 med 1996, så kan vi sjå at medan avfallsmengda har auka med 90 prosent, har konsumet auka med meir, med 95 prosent.

Stort sett har veksten i avfallsmengda lege på eit høgare nivå enn veksten i konsumet, men gapet har verte mindre med åra, og dei to siste åra har veksten i avfallsmengda verte forbigått av konsumauken.

Figur 3. Konsum og mengde avfall frå hushalda. 1996-2019. Indeks 1996=1

Konsum i hushalda Hushaldsavfall
1996 1 1
1997 1.033225087 1.053593569
1998 1.06356265 1.141084806
1999 1.103326793 1.16849693
2000 1.150836696 1.214441208
2001 1.176414558 1.26056034
2002 1.213396853 1.349208633
2003 1.250840409 1.397672835
2004 1.318949981 1.461048262
2005 1.376232053 1.542452191
2006 1.446730758 1.622887305
2007 1.527848466 1.701916046
2008 1.552502378 1.742479967
2009 1.550074687 1.705638205
2010 1.613415989 1.746797805
2011 1.650426845 1.827963295
2012 1.709176956 1.818332868
2013 1.755758625 1.886888697
2014 1.787879826 1.893725623
2015 1.830358698 1.914318809
2016 1.851335373 1.90493527
2017 1.893308714 1.887421963
2018 1.927767639 1.874212273
2019 1.954103797 1.903250886

Kontakt