Notater 2020/37

Oppslagshefte til hjelp ved KOSTRA-rapportering av regnskap

KOSTRA-rapportering 2020

Notatet «KOSTRA-rapporteringen 2020» er ment å være en samling av informasjon til hjelp i filoppbygging og konvertering av kommunenes interne årsregnskap til årsregnskap i henhold til KOSTRA.

Spesielt vil vi i år redegjøre for hvordan konsolidert årsregnskap og regnskap fra interkommunale politiske råd (IPR) og kommunale oppgavefellesskap (KO) skal rapporteres. Erfaringene viser at det er behov for et oppslagsverk som kan brukes til konverteringen av årsregnskapet til KOSTRAs kontoplan, men også for å vise hvilken filstruktur regnskapet skal ha. Konvertering av årsregnskapet til gyldige koder, samt at filen har korrekt filstruktur er en viktig forutsetning for å få regnskapet godkjent i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Notatet tar sikte på å liste opp de funksjoner og arter, kapitler og sektorer som er gyldige for regnskapsåret 2020. Det er også presisert hvilke kombinasjoner av kontoklasse, funksjon og art i drifts- og/eller investeringsregnskapet som ikke godkjennes. De konkrete kravene som stilles til årsregnskapet før innsending er listet opp i kapitlet "Kontroller av årsregnskapet". Dersom disse krav ikke innfris vil ikke årsregnskapet bli godkjent, noe som er en forutsetning for at den kan sendes inn til SSB.

Informasjon om rapporteringen legges ut 1. november i innrapporteringsportalen på KOSTRA: http://www.ssb.no/innrapportering/offentlig-sektor/kostra-innrapportering . I tillegg legges annen generell informasjon om innrapporteringsrutiner, oversikt over institusjonelle sektorkoder (hvilke foretak som tilhører hvilke sektorer), tidligere tilsendt informasjon, KOSTRA-skjemaer og lignende ut der.

Oversikten overinstitusjonelle sektorkoder som legges ut på nettet 1. november på http://www.ssb.no/innrapportering/offentlig-sektor/kostra-innrapportering, er fra et situasjonsuttak i starten av oktober 2020. Fordi det stadige skjer endringer i eierstrukturen, og for å ha en mest mulig oppdatert og korrekt liste, legges det ut en oppdatert versjon per 31.12.2020 i midten av januar 2021. Det er denne versjonen som skal benyttes i forbindelse med innrapportering til SSB.

Det finnes en egen brukertjeneste som kommunene, fylkeskommunene og særbedriftene kan henvende seg til dersom det skulle oppstå problemer med avleveringen av årsregnskapet. KOSTRA-support kan nås via telefon og e-post. Vi oppfordrer til bruk av e-post.

Om publikasjonen

Tittel

KOSTRA-rapportering 2020. Oppslagshefte til hjelp ved KOSTRA-rapportering av regnskap

Ansvarlig

Else Bredeli

Serie og -nummer

Notater 2020/37

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

KOSTRA

ISBN (elektronisk)

978-82-587-1207-4

ISSN

2535-7271

Antall sider

50

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt