Markant nedgang i vedtatte byggesøknader

Publisert:

Totalt antall vedtatte byggesøknader har gått kraftig ned de siste årene. Fra 2017 til 2018 sank antallet med 4 400, og fra 2018 til 2019 sank det ytterligere med 3 100 søknader til 77 500. Siden 2016 har antall vedtatte byggesøknader falt med 11 prosent.

Antallet vedtatte byggesøknader for områder med ulike former for restriksjoner mot bygging, sank fra 8 900 søknader i 2015 til 4 900 søknader i 2019. Det tilsvarer en nedgang på 44 prosent, viser nye tall fra statistikken Plan- og byggesaksbehandling. Dette har imidlertid sammenheng med at Oslo ikke har rapportert for 2019. Behandlede søknader i 100-metersbeltet langs saltvann sank fra 1 352 søknader i 2015 til 970 søknader i 2019, tilsvarende 28 prosent. Statistikken bygger på rapporterte tall fra den enkelte kommune, og tallene er ikke korrigert for frafall i kommunenes rapportering for enkelte år.

Figur 1. Vedtatte byggesaker i alt, i områder med restriksjoner og i strandsonen 2015-2019. (2015=100)

2015 2016 2017 2018 2019
Byggesøknader vedtatt i alt, prosent ift. 2015 100 98 104 95 66
Byggesøknader vedtatt for områder med restriksjoner i alt, prosent ift. 2015 100 75 78 66 56
Søknader om nye bygninger i 100-metersbeltet langs saltvann, prosent ift. 2015 100 104 102 98 72

Stor andel av søknadene blir innvilget

Andel innvilgede søknader har siden 2015 ligget noenlunde stabilt rundt 96 prosent for de kommunene som har fordelt sakene på innvilgede og avslåtte søknader. Andelen kommuner som har fordelt søknadene, har ligget på over 90 prosent i perioden 2015 – 2018, men for 2019 sank andelen til 83 prosent.

Statistikken viser at for kommuner med strandsone, ble i alt 880 av 970 søknader innvilget. Tilsvarende tall for 2018 var hhv. 1 319 og 1 235 søknader, altså en betydelig nedgang både i antall vedtak og antall innvilgede søknader. Noen, men svært få, kommuner hadde betydelig nedgang i både behandlede og innvilgede søknader om tillatelse til bygging i strandsonen. Dette gjelder f.eks. Hitra, som innvilget 50 søknader i 2018 og 3 søknader i 2019. Disse bidrar til den store nedgangen. Men for de aller fleste kommunene var endringene beskjedne. Andelen innvilgede søknader har variert mellom 85 og 91 prosent i perioden, uten at vi kan spore en tydelig trend.

Figur 2. Vedtak og innvilgede søknader i strandsonen. 2015-2019

2015 2016 2017 2018 2019
Vedtak for søknader om bygging i strandsonen 1204 1248 1208 1319 973
Innvilgede søknader om bygging i strandsonen 1092 1084 1025 1235 882

Saksbehandlingstida litt ned igjen

Saksbehandlingstida for «enkle» byggesaker (i samsvar med plan, med 3 ukers frist og søker med ansvarsrett) gikk litt ned fra 19 dager i 2018 til 18 dager i 2019. Saksbehandlingstida er likevel høyere enn for perioden 2015-2017, da behandlingstidene gjennomsnittlig var hhv. 16, 16 og 17 kalenderdager.

Store kommunale variasjoner

De oppgitte saksbehandlingstidene (kalenderdager) i kommunen varierer svært for 2019, noe som er eksemplifisert her:

  Antall ett-trinns-søknader med 3 ukers frist Gjennomsnittlig saksbehandlingstid

Lengste saksbehandlingstid

   
Loabak – Lavangen 3 121
Sørfold 12 113

Korteste saksbehandlingstid

   
Utsira 1 1
Gamvik 1 1

Storbyene

   
Oslo 2 311 13
Bergen 274 16
Trondheim : :
Stavanger 303 23

 

Mange innvendinger mot både reguleringsplaner og byggesaker

Kommunens vedtak i plan- og byggesaker er offentlige prosesser. Planene er gjenstand for høringer før vedtak, og klageadgang etter vedtak. I 2019 ble det rapportert om at nær 3 500 reguleringsplaner og 330 kommune(del)planer ble lagt ut på høring. Disse planene ble møtt med henholdsvis 420 og 110 innsigelser fra organer med innsigelsesmyndighet. Etter høringsprosessen ble det vedtatt i alt 1 440 reguleringsplaner og 170 kommune(del)planer, dvs. henholdsvis 41 og 53 prosent av planene ble vedtatt. Selv om planer sendes til høring ett år og så vedtas det neste, så gjelder tilsvarende for alle åra. Det har vært en liten nedgang i andel vedtatte planer i perioden 2016-2019.

I 2019 ble det rapportert at det totalt ble vedtatt i overkant av 1 600 planer og 77 500 byggesøknader. Det ble gitt i alt 530 innsigelser mot planer lagt ut til høring. Det ble klaget på 760, eller drøyt 50 prosent av alle planer. Totalt ble det rapportert 4 700 klager på byggesøknader, tilsvarende 6 prosent av alle vedtatte byggesøknader. Figuren nedenfor viser at det har vært en økning av planer med innsigelser i alt, en nedgang i andel planer som ble vedtatt, og en økning av både reguleringsplaner og byggesaker som det ble klaget på.

Figur 3. Planer møtt med innsigelse, planer lagt ut til høring som ble vedtatt, klager på vedtatte reguleringsplaner og byggesøknader. 2016-2019

2016 2017 2018 2019
Andel planer lagt ut til høring møtt med innsigelse 12 11 14 14
Andel planer lagt ut til høring som ble vedtatt 48 48 44 42
Andel vedtatte reguleringsplaner som det ble klaget på 42 50 48 53
Andel vedtatte byggesøknader som det ble klaget på 5 6 6 6

 

Kontakt