21095_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/klimagassn/aar
21095
Kraftig nedgang i klimagassutslippene
statistikk
2010-05-19T10:00:00.000Z
Natur og miljø
no
klimagassn, Utslipp til luft, luftforurensning, klimagasser (for eksempel CO2, CH4, N2O), kildefordelt utslipp (for eksempel olje- og gassutvinning, veitrafikk, luftfart), utslipp etter næring (for eksempel energisektoren, industri, primærnæringer)Forurensning og klima, Natur og miljø
false

Utslipp til luft1990-2009, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Kraftig nedgang i klimagassutslippene

De norske utslippene av klimagasser var 50,8 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2009, en reduksjon på 5,4 prosent sammenlignet med 2008. Den kraftige reduksjonen skyldes blant annet lavere utslipp fra industrien og olje- og gassvirksomheten. Mye av nedgangen skyldes etter alt å dømme finanskrisen.

Dette viser foreløpige utslippstall som Statistisk sentralbyrå (SSB) lager i samarbeid med Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Utvikling i klimagassutslipp 1990-2009* og tildelt kvotemengde 2008-2012. Millioner tonn CO2-ekvivalenter

For andre år på rad synker Norges samlede klimagassutslipp. I 2009 ble det sluppet ut 50,8 millioner tonn CO2-ekvivalenter, og ikke siden 1995 har utslippene vært så lave. Nedgangen skyldes for en stor del reduserte utslipp fra industrien og fra olje- og gassvirksomheten, men også utslippene fra veitransport og landbruk gikk ned.

Utslipp av klimagasser, etter kilde 2009*. Mill. tonn CO2-ekvivalenter. Prosentvis endring 2008-2009* og 1990-2009*
 
  2009    Prosentvis endring
2008-2009
   Prosentvis endring
1990-2009
 
Totalt 50,8 -5,4 2,2
Industri1 12,5 -10,7 -35,2
Olje- og gassvirksomhet 13,3 -7,6 73,1
Veitrafikk 9,9 -2,2 28,2
Annen transport2 6,9 1,6 21,9
Landbruk 4,0 -7,1 -9,4
Andre utslipp 4,0 3,9 -15,8
 
1  Inkludert kraftforsyning.
2  Inkl. motorredskap mv.
Kilde:  Utslippsregnskapet til Statistisk sentralbyrå og Klima- og forurensnings-
direktoratet.

Utslipp fra industrien fortsetter nedgangen

Utslippene fra industrien gikk ned fra 14 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2008 til 12,5 millioner tonn i 2009, en nedgang på 10,7 prosent. Nedgangen er spesielt stor innenfor metallproduksjon, hvor produksjonen ifølge SSBs produksjonsindeks gikk ned med over 20 prosent i fjor. Dette må sees i sammenheng med effekter av den internasjonale finanskrisen. Industrien vil over tid kunne hente seg inn etter finanskrisen, og utslippene kan dermed øke igjen som følge av dette. Lystgassutslippene fra kjemisk industri, som blant annet inkluderer gjødselproduksjon, ble også redusert.

Kraftforsyning grupperes sammen med industri i utslippsstatistikken. På grunn av økt aktivitet ved gasskraftverket på Kårstø har derfor forbrenningsutslippene fra denne gruppen økt noe.

Olje- og gassvirksomheten slipper ut mindre

Klimagassutslippene fra olje- og gassvirksomheten viste også en betydelig nedgang fra 2008 til 2009. Til sammen ble utslippene fra olje- og gassvirksomheten redusert med 7,6 prosent, eller 1,1 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Hovedårsaken til nedgangen var reduserte utslipp fra fakling, særlig på Melkøya. I tillegg gikk den samlede produksjonen av petroleumsprodukter ned med om lag 2,5 prosent.

Utslipp av klimagasser, etter kilde. 1990-2009*. Mill. tonn CO2-ekvivalenter

Veitrafikkutslippene redusert

Klimagassutslippene fra veitrafikk økte kraftig i perioden 1990-2007, mens de viste en svak nedgang i 2008. Denne utviklingen fortsatte i 2009, med en reduksjon på 2,2 prosent sammenlignet med 2008. SSBs foreløpige energibalanse viser at særlig bensinforbruket i veitransport gikk ned. Forbruket av autodiesel økte noe, men det samlede forbruket av bensin og autodiesel til veitransport gikk likevel ned fra 2008 til 2009. Økende biodieselandel i autodiesel bidro til ytterligere utslippsreduksjoner. Utslippene lå i 2009 likevel om lag 28 prosent over utslippene i 1990. Utslippene fra annen transport viste en oppgang på 0,1 millioner tonn CO2-ekvivalenter, men disse tallene er foreløpig beheftet med stor usikkerhet.

Lavere lystgassutslipp fra landbruket

Utslippene fra landbruket gikk ned med over 7 prosent fra 2008 til 2009. Dette skyldes i all hovedsak reduserte lystgassutslipp fra nitrogengjødsling. En mulig forklaring på denne nedgangen var en kraftig prisoppgang på mineralgjødsel, noe som førte til lageroppbygging i 2008 og mindre innkjøp i 2009. Utslippene av N2O blir beregnet på grunnlag av salg av mineralgjødsel i det enkelte år. I tillegg kan nye gjødslingsnormer ha gitt reduserte gjødslingsmengder.

Kyoto-målene

Norges tildelte kvotemengde under Kyotoprotokollen er 250,6 millioner tonn CO2-ekvivalenter for perioden 2008-2012. Dette tilsvarer årlige klimagassutslipp på i gjennomsnitt 50,1 millioner tonn for hvert av de fem årene. I 2008, Kyotoprotokollens første gjeldende år, var utslippene 53,7 millioner tonn, mens det i 2009 ble sluppet ut 50,8 millioner tonn CO2-ekvivalenter. I henhold til Kyotoprotokollen kan Norge få fratrekk for deler av CO2-opptaket i skog. Det er imidlertid vedtatt at dette fratrekket ikke skal benyttes til å oppfylle Kyotoforpliktelsen. Norges forpliktelse under Kyotoprotokollen kan oppfylles gjennom en kombinasjon av utslippsreduksjoner nasjonalt og kvotekjøp fra bedrifter og staten. Utslippsreduksjonene og bedriftenes kvotekjøp er per i dag tilstrekkelig til at Norge oppfyller forpliktelsene i protokollen. Sannsynligvis vil det likevel være nødvendig med statlige kvotekjøp for å oppnå det nasjonale målet om 10 prosent overoppfyllelse av Kyotoprotokollen.

Om utslippsregnskapet

Tallene som presenteres i denne artikkelen, er foreløpige. De regnes likevel som forholdsvis sikre, særlig når det gjelder totalutslippene. Det blir imidlertid ikke gitt detaljerte tabeller med kilde- eller næringsfordelte utslipp for 2009 nå. Dette blir først publisert i februar 2011. Etter at utslippstallene for 1990-2008 ble publisert i februar 2010 er det gjort noen rettelser i tallene som gjør at hele tidsserien nå er korrigert.

 

Se nærmere dokumentasjon av utslippsregnskapene og informasjon om klimagasser og oppvarmingspotensial . Se også utslippstall for NMVOC, nitrogenoksider, svoveldioksid og ammoniakk og statistikk over utslippsintensiteter .

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB