Økning i miljøstøtte på 1,1 milliarder kroner i fjor

Publisert:

I 2019 økte utbetalingene til miljøsubsidier og relaterte overføringer med 1,1 milliarder til 9,4 milliarder kroner, ifølge foreløpige tall. Overføringer til utlandet utgjorde om lag halvparten av totalen.

Miljøsubsidier og relaterte overføringer utgjorde 5,4 prosent av alle subsidier og løpende overføringer fra offentlig forvaltning i 2019, viser nye tall fra statistikken Miljøøkonomiske virkemidler. Dette er overføringer som har til hovedformål å støtte aktiviteter som verner miljøet eller reduserer bruk av naturressurser. Mange utgiftsposter på budsjettet kan ha et annet hovedformål, men være innrettet slik at de også skal bidra til miljøformål. Disse er ikke regnet med her. Utgiftene til forvaltningens eget miljøarbeid, som f.eks. driftsutgiftene til Miljødirektoratet eller kommunenes eget miljøvernarbeid, er heller ikke med. Totalt var de offentlige subsidiene og løpende overføringene på 175 milliarder kroner dette året.

Målt i løpende kroner, var de offentlige utgiftene til miljøsubsidier og relaterte overføringer de høyeste siden statistikkens start i 2013.

Figur 1. Fordeling etter miljøformål. 2013-2019

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Andre ressursforvaltningsaktiviteter 421.3 468.3 525.9 421.7 388 339.8 216
Forvaltning av energiressurser 1538.5 1378.9 868.7 507.4 574.2 563.4 836.4
Forvaltning av flora og fauna 200.4 224.7 229.6 229.1 263.5 275.7 335.1
Forvaltning av skogressurser 1129.4 1701.2 1432.7 1323.1 1498.5 1472.4 1617.3
Forvaltning av vannressurser 64.5 101.4 105.7 75.5 81.8 86 105
Andre miljøvernaktiviteter 1008.6 1289.1 1447.9 1070.7 740.3 372.6 811.3
Forskning og utvikling tilknyttet miljø 203 280.5 407.3 363.4 445 524.9 610.5
Biologisk mangfold og landskaper 205.5 177.6 251.1 228.2 244.6 296.7 208.4
Jord, grunnvann og overflatevann 549.7 524.8 542.1 533.8 624.9 698 869.5
Avfallshåndtering 480.1 515.7 458.4 461.3 512.2 610.8 772.2
Avløpsbehandling 163.9 191.5 207 168.5 217.7 204.8 232.2
Vern av luft og klima 1421.1 2095.5 2545.4 2456.7 2777.2 2824.6 2736.3

Støtte til klimaformål dominerer

Fordelt etter miljøformål dominerer vern av luft og klima som sto for 29 prosent av miljøstøtten utbetalt i 2019. Det tilsvarer en sum på 2,7 milliarder kroner. Kategorien andre miljøvernaktiviteter hadde den største økningen fra 2018 til 2019, men forvaltningen av energiressurser økte også sterkt, med om lag 270 millioner kroner.

Figur 2. Fordeling etter miljøformål. 2019

2019
Vern av luft og klima 29% 2736.3
Avløpsbehandling 3% 232.2
Avfallshåndtering 8% 772.2
Jord, grunnvann og overflatevann 9% 869.5
Biologisk mangfold og landskaper 2% 208.4
Forskning og utvikling tilknyttet miljø 7% 610.5
Andre miljøvernaktiviteter 9% 811.3
Forvaltning av vannressurser 1% 105
Forvaltning av skogressurser 17% 1617.3
Forvaltning av flora og fauna 4% 335.1
Forvaltning av energiressurser 9% 836.4
Andre ressursforvaltningsaktiviteter 2% 216

Utlandet mottar 4,8 milliarder i miljøstøtte

I 2019 mottok utlandet 4,8 milliarder kroner i miljøstøtte. Dette er hovedsakelig knyttet til overføringer innen klima, skog og fornybar energi, hvor store deler er fra klima- og skogsatsningen som årlig gir støtte på om lag 3 milliarder kroner. Overføringene til utlandet økte med 643 millioner kroner fra 2018 til 2019, altså en oppgang på 16 prosent.

Utvidelse av statistikk for miljøøkonomiske virkemidler

Tall for miljøsubsidier og relaterte overføringer ble presentert for første gang ved publisering av miljøøkonomiske virkemidler 27. september 2019. Statistikken ble utvidet med to tabeller som viser miljøsubsidier og relaterte overføringer etter hhv. næringsfordeling og fordeling etter miljøformål. Ved publiseringen 12. oktober 2020 ble statistikken utvidet med tall for årene 2013 til 2015 og med foreløpige tall for t-1 (2019 tall for 2020 publiseringen).

Miljøsubsidier og relaterte overføringer inngår i de offentlige virkemidlene for å bedre miljøet og minske miljøbelastningen av økonomisk aktivitet.

Tallene er utarbeidet etter retningslinjer fra det europeiske statistikkbyrået Eurostat og er en del av miljøregnskapene.

Definisjonene av subsidier og relaterte overføringer inkludert i statistikken følger nasjonalregnskapsdefinisjoner av løpende overføringer. Inndeling etter miljøformål følger internasjonal standard for klassifisering av miljøvern- og ressursforvaltningsaktiviteter. De omfatter ikke indirekte støtte i form av fritak fra skatter og avgifter, som for eksempel fritak fra moms og engangsavgift for elbiler. Kun løpende overføringer er inkludert i statistikken, det betyr at for eksempel investeringsstøtte er utelatt. Eksempler på investeringsstøtte er støtte gitt via Enova.

Faktaside

Kontakt