Utgiftene øker sakte, men sikkert

Publisert:

Offentlige utgifter utgjorde de siste fire kvartalene 59 prosent av BNP i Fastlands-Norge.

Ifølge statistikken over offentlig forvaltnings inntekter og utgifter utgjorde inntektene i offentlig forvaltning 475 milliarder kroner i årets 3. kvartal, mens utgiftene på sin side utgjorde 421 milliarder.

I perioden etter finanskrisen i 2008 og fram til det store oljeprisfallet i 2014 var nivået på de offentlige utgiftene relativt stabilt, målt som andel av BNP i Fastlands-Norge. I gjennomsnitt tilsvarte utgiftene om lag 55 prosent av BNP i denne perioden. I årene etter oljeprisfallet har denne andelen økt til 59 prosent. Årsakene til det er både at verdiskapingen i fastlandsøkonomien vokste svakere i denne perioden – samtidig som økte offentlige utgifter ble brukt for å dempe de negative effektene av oljeprisfallet.

Figur 1. Offentlig forvaltnings utgifter. Gjennomsnitt siste fire kvartaler

Totale utgifter
3. kv. 2003 58.5
58.6
57.9
57.5
3. kv. 2004 56.8
56.2
55.9
55.3
3. kv. 2005 55.0
54.5
54.1
54.1
3. kv. 2006 53.7
53.7
53.3
52.7
3. kv. 2007 52.6
52.4
52.6
52.4
3. kv. 2008 52.7
53.1
53.4
54.6
3. kv. 2009 55.2
56.1
56.2
56.0
3. kv.2010 55.7
55.3
55.5
55.5
3. kv. 2011 55.6
55.8
55.2
55.0
3. kv. 2012 54.8
54.6
54.8
54.8
3. kv. 2013 54.8
54.9
55.0
55.5
3. kv. 2014 55.7
55.8
56.2
56.4
3. kv. 2015 56.8
57.1
57.3
57.4
3. kv. 2016 57.5
57.4
57.1
57.8
3. kv. 2017 57.7
58.0
58.4
58.1
3. kv. 2018 58.5

Stabil sammensetning av utgiftene

Selv om de samlede offentlige utgiftene har økt gjennom de siste årene, er sammensetningen av utgiftene relativt stabil. Noe mer av utgiftene brukes på investeringer, for eksempel innenfor veg og jernbane, samtidig som andelen som går til overføringer og renter, har falt noe.

De delene av de offentlige utgiftene som går til lønnskostnader og kjøp av varer og tjenester, samt pensjoner og stønader, har endret seg lite de siste årene. Se gjerne begrepsdefinisjonene.

Figur 2. Offentlige utgiftstyper. Gjennomsnitt siste fire kvartaler

Overføringer og renter Investeringer Pensjoner og stønader Lønn og vareinnsats
3. kv. 2004 7.74 4.45 21.16 23.45
3. kv. 2006 8.07 4.45 18.97 22.25
3. kv. 2008 7.98 5.09 17.62 22.06
3. kv. 2010 7.26 5.29 19.39 23.73
3. kv. 2012 6.66 4.88 19.51 23.79
3. kv. 2014 6.65 5.58 19.49 24.00
3. kv. 2016 6.78 5.92 20.29 24.47
3. kv. 2018 6.70 6.59 20.04 25.18

Kontakt