Økte miljøvern-investeringer for industrien

Publisert:

Investeringer i miljøvern i industri, bergverk og utvinning økte med 169 millioner kroner i 2017. Dette er en økning på 16,2 prosent fra 2016.

De totale miljøvernutgiftene i næringene industri, bergverk og utvinning minket med 4,1 prosent i 2017, ifølge nye tall fra statistikken over miljøvernutgifter. Dette skyldes først og fremst nedgangen i driftsutgifter til miljøvern i industri, bergverk, energi og vannforsyning.

Driftsutgiftene i disse næringene lå på 3 686 millioner kroner i 2017, en nedgang på 10,9 prosent fra året før. Driftsutgifter til miljøvern i olje- og gassnæringen utgjorde 1 515 millioner kroner, en svak økning på 0,5 prosent fra 2016.

Figur 1. Miljøvernutgifter i industri, bergverk og utvinning 2015-2017

Driftsutgifter til miljøvern Miljøverninvesteringer
Olje- og gassutvinning 2015 1.5997 1.6608
Olje- og gassutvinning 2016 1.5083 0.5884
Olje- og gassutvinning 2017 1.5152 0.6706
Industri og bergverk 2015 4.2567 0.5544
Industri og bergverk 2016 4.1365 0.4538
Industri og bergverk 2017 3.6861 0.5401

Den største økningen i investeringer i miljøverntiltak kom i næringene industri, bergverk, energi- og vannforsyning. Økningen her var på 19 prosent, eller 86 millioner kroner fra året før. I olje- og gassutvinning lå investeringene i 2017 samlet på 671 millioner kroner, en oppgang på 82 millioner kroner fra det foregående året.

Figur 2. Miljøvernutgifter i industri, bergverk og utvinning 2015-2017

Miljøverninvesteringer Driftsutgifter til miljøvern
2015 5.8564 2.2152
2016 5.6448 1.0422
2017 5.2012 1.2107

Utgiftene til miljøverntiltak systematiseres etter ulike miljøvernområder. Utgiftene knyttet til hvert enkelt miljøvernområde varierer fra år til år. Avfall og avløp er de to klart største miljøvernområdene i andel av totale utgifter, og disse utgiftene utgjorde om lag to tredeler av de totale miljøvernutgiftene. 16 prosent av utgiftene dekket tiltak for å redusere utslipp av klimagasser og andre utslipp til luft.

Figur 3. Miljøvernutgifter i industri, bergverk og utvinning etter miljøområde 2015-2017

2015 2016 2017
Biologisk mangfold og landskap 0.0402 0.0288 0.0474
Forskning og utvikling 0.0121 0.0507
Støy og stråling 0.014 0.0101 0.0133
Andre miljøvernformål 0.217 0.1764 0.3595
Jord og grunnvann, hav og havbunn 0.838 0.5949 0.6358
Luft og klima 1.0978 0.8032 1.0183
Avløp eller produksjonsvann 3.1668 2.4518 2.0539
Avfall 2.6979 2.6099 2.2331

Kontakt