Økte avgifter på klimagassutslipp og drivstoff

Publisert:

I 2017 ble det innbetalt 38 milliarder kroner i miljøavgifter, 12 prosent mer enn året før. For første gang utgjorde avgifter på klimagassutslipp mer enn halvparten av miljøavgiftene.

Miljøavgiftene er i hovedsak knyttet til avgifter på klimagassutslipp og drivstoff. I 2017 var 53 prosent av miljøavgiftene fra klimagassutslipp, mens 41 prosent kom fra veibruksavgiftene.

Figur 1. Miljøavgiftene fordelt på ulike avgiftsgrupper. 2017

2017
Avgifter på avfall 0.4 % 165
Veibruksavgifter på støy og lokale forurensning mv. 41.1 % 15630
Avg. på klimagassutslipp inkl. klimakvoter 52.5 % 19990
Andre avgifter på miljøproblemer ikke nevnt ellers 4.9 % 1872
Avgifter på utslipp av NOx og svovel 1.1 % 417

20 milliarder kroner fra klimagassutslipp

Avgifter på klimagassutslipp økte med 22 prosent i 2017 og utgjorde 20 milliarder kroner. CO2-komponenten i engangsavgiften var den avgiften på klimagassutslipp som økte mest. På grunn av en omlegging av engangsavgiften i en mer miljøvennlig retning økte CO2-komponenten med hele 71 prosent.

Omlegging av engangsavgiften

Den sterke veksten i CO2-komponenten i engangsavgiften skyldes en omlegging av avgiftsberegningene for engangsavgiften i 2017. Omleggingen gav økte avgifter på utslipp, men samtidig reduserte man avgiftene på vekt og fjernet avgiften på effekt. Omleggingen skulle være provenynøytral for total engangsavgift.

3 prosent mer i veibruksavgifter

Veibruksavgiftene var i 2017 på 15,6 milliarder kroner ifølge statistikken over miljøøkonomiske virkemidler. Dette var en økning på 3 prosent fra året før, etter en nedgang i avgiftene de tre foregående årene. Veibruksavgiften på bensin utgjorde 36 prosent av veibruksavgiftene i 2017, mens veibruksavgiften på autodiesel utgjorde 63 prosent. Resten av veibruksavgiftene er knyttet til naturgass, LPG og smøreolje.