8,4 milliarder kroner i miljøstøtte i 2017

Publisert:

I 2017 ble det utbetalt nesten 8,4 milliarder kroner i miljøsubsidier og relaterte overføringer. Det var 7 prosent mer enn året før.

Miljøsubsidier og relaterte overføringer utgjorde 6,5 prosent av alle subsidier og løpende overføringer fra offentlig forvaltning i 2017. Dette er overføringer som har til hensikt å støtte aktiviteter som verner miljøet eller reduserer bruk av naturressurser. Totalt var de offentlige subsidiene og løpende overføringene på 156 milliarder kroner dette året.

Støtte til klimaformål dominerer

Fordelt etter miljøformål dominerer vern av luft og klima, som stod for 32 prosent av miljøstøtten utbetalt i 2017. Det tilsvarer en sum på 2,7 milliarder kroner. Dette var også det området som hadde størst økning fra 2016 med over 260 millioner kroner.

Etter klima er støtte til skogforvaltning og andre miljøvernaktiviteter betydelige og utgjorde henholdsvis 18 og 10 prosent i 2017.

Figur 1. Fordeling etter miljøformål, 2017

2017
Vern av luft og klima 32% 2719.9
Avløpsbehandling 3% 217.7
Avfallshåndtering 6% 512.2
Jord, grunnvann og overflatevann 7% 567.6
Biologisk mangfold og landskaper 3% 244.6
Forskning og utvikling tilknyttet miljø 6% 499.9
Andre miljøvernaktiviteter 10% 854.6
Forvaltning av vannressurser 1% 81.8
Forvaltning av skogressurser 18% 1498.5
Forvaltning av flora og fauna 3% 263.5
Forvaltning av energiressurser 7% 574.2
Andre ressursforvaltningsaktiviteter 4% 333.2

Utlandet mottar 4,2 milliarder i miljøstøtte

I 2017 mottok utlandet 4,2 milliarder kroner i miljøstøtte. Dette er hovedsakelig knyttet til overføringer innen klima, skog og fornybar energi, hvor store deler er fra klima- og skogsatsningen som årlig gir støtte på om lag 3 milliarder kroner. Overføringene til utlandet ble i 2017 redusert med 12 prosent fra 2016.  

Utvidelse av statistikk for miljøøkonomiske virkemidler

Tall for miljøsubsidier og relaterte overføringer presenteres for første gang ved publisering av miljøøkonomiske virkemidler 27. september 2019. Statistikken blir utvidet med to tabeller som viser miljøsubsidier og relaterte overføringer etter hhv. næringsfordeling og fordeling etter miljøformål.

Miljøsubsidier og relaterte overføringer inngår i de offentlige virkemidlene for å bedre miljøet og minske miljøbelastningen av økonomisk aktivitet.

Tallene er utarbeidet etter retningslinjer fra det europeiske statistikkbyrået Eurostat og er en del av miljøregnskapene.

Definisjonene av subsidier og relaterte overføringer inkludert i statistikken følger nasjonalregnskapsdefinisjoner av løpende overføringer. Inndeling etter miljøformål følger internasjonal standard for klassifisering av miljøvern- og ressursforvaltningsaktiviteter. De omfatter ikke indirekte støtte i form av fritak fra skatter og avgifter, som for eksempel fritak fra moms og engangsavgift for elbiler.

Faktaside

Kontakt