Statistikkområde

Nasjonalregnskap og konjunkturer

Alt innhold for området nasjonalregnskap og konjunkturer

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Fortsatt svakt varekonsum

  Husholdningenes varekonsum falt 0,6 prosent fra januar til februar 2018, viser sesongjusterte tall. Det var mat- og drikkevarer samt bilkjøpene som trakk varekonsumet ned.

  Artikkel
 • Størst vekst i Sogn og Fjordane

  Sogn og Fjordane hadde sterkest økonomisk vekst fra 2015 til 2016, viser foreløpige tall. Fylker med mye petroleumsvirksomhet opplevde nedgang.

  Artikkel
 • Utlendingene gav solid vekst i norsk turistnæring

  Utenlandske turisters forbruk var 50 milliarder kroner i 2016. Dette bidro sterkt til et godt år for reiselivsnæringene.

  Artikkel
 • 65 000 per innbygger til helse

  Norge brukte 65 000 kroner per innbygger på helse i 2017. Dette er godt over 2 000 kroner mer enn i 2016. De foreløpige anslagene viser at de totale løpende helseutgiftene utgjorde 342 milliarder i 2017.

  Artikkel
 • Revisjoner i finansregnskapet

  Husholdningenes opptjente livsforsikringsreserver og pensjonsrettigheter, samt statsforvaltningens andre fordringer er revidert. 

  Artikkel
 • Olje ned, metaller opp

  Produsentprisindeksen (PPI) gikk ned 2,6 prosent fra januar til februar, første måned med nedgang siden juli 2017. Nedgangen kommer av prisfall på olje og naturgass.

  Artikkel
 • Konjunkturtendenser for Møre og Romsdal

  Rapporter 2018/10

  Rapporten gir en oversikt over hovedtrekkene i status og kortsiktige perspektiver for norsk økonomi på nasjonalt nivå, og noe mer detaljert oversikt over status og kortsiktige perspektiver for befolkning og økonomisk utvikling i Møre og Romsdal.

  Publikasjon
 • Økte petroleumsinvesteringer løfter igjen norsk økonomi

  Norsk økonomi har vært i en konjunkturoppgang gjennom hele 2017. Framover drives oppgangen av økte petroleumsinvesteringer og høyere vekst internasjonalt, men modereres av fallende boliginvesteringer, økte renter og sterkere krone.

  Artikkel
 • Auke i industriproduksjonen

  Norsk industriproduksjon gjekk opp 1,6 prosent i perioden november 2017-januar 2018 samanlikna med tremånadersperioden før, viser sesongjusterte tal. Produksjonsauke i både petroleumsretta leverandørindustri og annan industri bidrog til veksten.

  Artikkel
 • Økonomisk utsyn over året 2017

  Rapporter 2018/09

  Økonomisk utsyn over året 2017 gir en oversikt over norsk økonomis utvikling i 2017.

  Publikasjon
 • Productivity growth, firm turnover and new varieties

  Discussion Papers no. 872

  Publikasjon
 • Vekst i husholdningenes disponible realinntekt

  Husholdningenes disponible inntekt gikk opp med 4 prosent fra 2016 til 2017, viser foreløpige tall. Justert for prisvekst var økningen på 2,4 prosent.

  Artikkel
 • Økt overskudd på driftsbalansen

  Høyt overskudd på både vare- og tjenestebalansen og rente- og stønadsbalansen førte til et økt overskudd på driftsbalansen overfor utlandet fra 3. til 4. kvartal 2017.

  Artikkel
 • Kraftig nedgang i bilkjøpene

  Husholdningenes varekonsum falt 3,3 prosent fra desember 2017 til januar 2018, etter en oppgang på 1,2 prosent i desember, viser sesongjusterte tall. Nedgangen skyldtes i hovedsak sterk nedgang i bilkjøp.

  Artikkel
 • Marginal vekst for industrien i 2017

  Fra 2016 til 2017 gikk industriproduksjonen opp med 0,4 prosent. Den marginale oppgangen kommer etter to år med tydelig nedgang som skyldtes dårlige tider for petroleumsrettet leverandørindustri.

  Artikkel