Årslønnen steg med 3,1 prosent i 2020

Publisert:

Gjennomsnittlig årslønn for hele økonomien økte med 3,1 prosent fra 2019 til 2020. I 2019 var årslønnsveksten på 3,5 prosent.

At årslønna i 2020 vokste såpass mye fra 2019, skyldes særlig tre forhold.

For det første var lønnsveksten relativt høy ved utgangen av 2019 og tidlig i 2020, før pandemien rammet Norge.

For det andre påvirket de store endringene på arbeidsmarkedet fra mars 2020 sammensetningen av de sysselsatte. Sysselsettingen falt først og fremst i næringer med lavt lønnsnivå.

Færre sysselsatte med lønnsnivå under gjennomsnittet bidro isolert sett til å heve gjennomsnittlig lønnsnivå og dermed til å dempe nedgangen i lønnsvekst i etterkant av koronautbruddet. Senere på året kom mange av de rammede over i jobb, noe som igjen bidro til å reversere effekten på forløpet i lønnsveksten gjennom året. For året sett under ett bidro endringen i sammensetningen av de sysselsatte til å heve samlet årslønnsvekst.

For det tredje var det en viss oppgang i lønnsutbetalingene i andre halvår, som følge av lønnsoppgjørene utover høsten.

Årslønnsveksten var sterkest i næringslivet

Det var noe høyere vekst i årslønn i markedsrettet virksomhet enn for offentlig forvaltning. Blant større næringer i markedsrettet virksomhet bidro bygge- og anleggsnæringen med en beregnet årslønnsvekst på 3,6 prosent.

Vekst i utbetalt bonus fra 2019 bidro til at årslønnsveksten i varehandelen ble 3,5 prosent. Årslønnsveksten i forretningsmessig tjenesteyting er beregnet til 4,4 prosent. Samlet årslønnsvekst for offentlig forvaltning er beregnet til 2,5 prosent. Årslønnsveksten i stats- og kommuneforvaltningen var henholdsvis 2,3 og 2,6 prosent.

Figur 1. Prosentvis vekst i årslønn i 2020 etter næring

Prosent
Alle næringer 3.1
Jordbruk, skogbruk og fiske 5
Bergverkskdrift og oljeutvinning 0.2
Industri 2.6
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsfors. 3.5
Vann, avløp og renovasjon 3
Bygg og anlegg 3.6
Varehandel og reparasjon av motorvogner 3.5
Transport og lagring 2.8
Overnatting og servering 2.5
Informasjon og kommunikasjon 3.1
Finansiering og forsikring 2.9
Omsetning og drift av eiendom 5.2
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 2.7
Forretningsmessig tjenenesteyting 4.4
Offentlig administrasjon og forsvar 2.5
Undervisning 2.3
Helse- og omsorgstjenester 2.7
Kultur og annen tjenesteyting 3.3

For en oversikt over nivå og vekst i årslønn siden 2008, se statistikkbanktabell 09785.

Kontakt