Vekst over store deler av landet i 2018

Publisert:

Endret:

Endelig fylkesfordelt nasjonalregnskap bekrefter bildet av at den økonomiske oppgangen i 2018 var bredt basert. Flere fylker hadde volumvekst i bruttoproduktet på over 2 prosent. Vest-Agder var fylket med høyest vekst, mens det var nedgang i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

Oppgang i mange ulike næringer bidro til vekst i de fleste fylkene, viser nye tall fra Fylkesfordelt nasjonalregnskap. Bygg og anlegg og varehandelen var viktig for veksten i mange av fylkene. Det var også tilfelle for flere tjenestenæringer.

Figur 1. Bruttoprodukt i basisverdi. Volumendring, årlig

2017 2018
20 Finnmark - Finnmárku 0.9 2.1
19 Troms - Romsa 1.9 2.3
18 Nordland 1.4 2.1
50 Trøndelag 3.1
17 Nord-Trøndelag (-2017) 0.6
16 Sør-Trøndelag (-2017) 4.8
15 Møre og Romsdal 1.7 -1.6
14 Sogn og Fjordane -1.5 -1.8
12 Hordaland 0.3 1.3
11 Rogaland 1.9 3
10 Vest-Agder -1.1 5.5
09 Aust-Agder 0.9 2.3
08 Telemark 1.6 3.1
07 Vestfold 0.6 2
06 Buskerud 0.0 1.4
05 Oppland 2 0.5
04 Hedmark 1.5 2.4
03 Oslo 2.5 2.9
02 Akershus 2.3 2.3
01 Østfold 2.3 2.4
Bruttoprodukt Fastlands-Norge 2.3 1.1

Både Østfold, Akershus, Oslo og Hedmark hadde solid vekst på mellom 2 og 3 prosent. Bygge- og anleggsnæringen og varehandel bidro i større eller mindre grad, i tillegg til en rekke tjenestenæringer. I Østfold kom også mye av veksten som følge av oppgang innen industrien.

Oppland hadde noe svakere vekst. I både Østfold, Hedmark og Oppland ble veksten bremset av jordbruket som var rammet av tørke i 2018. I Oppland trakk i tillegg transportmiddelindustrien ned veksten.

I både Buskerud og Vestfold trakk bygg og anlegg og varehandel opp, mens metallvare- og maskinindustrien dempet veksten.

Veksten i Telemark og Agderfylkene ble trukket opp av kraftnæringene. Vest-Agder hadde høyest vekst av fylkene i 2018, blant annet som følge av god vekst i metallindustrien. Det var også vekst i maskin- og metallvareindustrien etter flere år med nedgang. I Telemark trakk metallindustrien ned, mens kjemisk industri og mineralproduktindustrien bidro positivt.

I Aust-Agder trakk oljetjenestenæringene opp, mens de bidro negativt i Rogaland. Veksten i Rogaland endte likevel på 3 prosent, som følge av vekst i varehandel og flere industri- og tjenestenæringer.

Det var svak vekst i Hordaland i 2018 og nedgang i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Akvakulturnæringen trakk ned veksten i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. I tillegg var det nedgang i verftsnæringen i Møre og Romsdal.

I Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark trakk akvakultur opp veksten, og bidraget var særlig stort i Trøndelag og Finnmark. Veksten i Trøndelag endte på over 3 prosent, mens veksten var over 2 prosent i de tre nordligste fylkene.

Ulik næringssammensetning gjør utslag i fylkesutviklingen

En del næringer er preget av at aktiviteten kan svinge mye fra år til år. Det kan bli særlig markert i fylkesfordelte tall, hvor hjørnestensbedrifter kan dominere utviklingen. En bør derfor se utviklingen over noen år når en skal vurdere endringer i næringsstruktur.

I 2018 var norsk økonomi inne i en oppgangskonjunktur, etter tilbakeslaget i oljevirksomheten i 2014. Dette tilbakeslaget rammet geografisk skjevt. Eksempelvis falt bruttoproduktet i maskinvareindustrien med om lag 25 prosent på landsbasis fra 2014 til 2016. Det trakk ned veksten i de fylkene der denne industrien er konsentrert: Buskerud, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal. Samtidig var utviklingen ulikt fordelt mellom fylkene. Særlig Vest-Agder ble rammet av tilbakeslaget, hvilket dempet veksten i fylket kraftig i flere år. I 2018 hadde næringen oppgang og bidro til den sterke veksten i Vest-Agder det året.

Finansierings- og forsikringsvirksomhet fikk derimot ikke tilsvarende nedgang etter 2014. Nær halvparten av bruttoproduktet i denne næringen ligger i Oslo. Det har bidratt til at bruttoproduktet i Oslo har utviklet seg mer jevnt over flere år.

Husholdningene inntekt

Fylkesfordelte tall for husholdningens disponible inntekt per innbygger er relativt jevnt fordelt over fylker. Landsgjennomsnittet var på 275 210 kroner i 2018¹. Nivået var høyest i Oslo, Akershus, Rogaland, mens Hordaland lå omtrent på landsgjennomsnittet.

Revisjoner

SSB publiserte foreløpige fylkesfordelt nasjonalregnskap for årgangene 2016, 2017 og 2018. Erfaringene er at disse tallene har vært gjenstand for store revisjoner når endelige tall foreligger, og det gjelder også 2018-årgangen.

Anslaget for den økonomiske veksten ble mest revidert for Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Det foreløpige regnskapet viste en oppgang i bruttoproduktet i disse fylkene på henholdsvis 1,9 og 1,7 prosent, målt i faste priser. Endelig regnskap viser i stedet en nedgang på 1,8 og 1,6 prosent. Revisjonene drives særlig av akvakultur, men også verftsnæringen bidrar en del.

I Trøndelag gir også akvakulturnæringen revisjoner, men her med positivt fortegn. Det er også store revisjoner i Vest-Agder som følge av nye tall for metallindustrien.

På grunn av vedvarende store revisjoner fra foreløpige til endelige fylkestall har Statistisk sentralbyrå besluttet å avvikle publiseringen av foreløpige fylkestall.

Figur 2. Bruttoprodukt i basisverdi. Foreløpige og endelige tall. Volumendring, årlig

2018 endelige tall 2018 foreløpige tall
20 Finnmark - Finnmárku 2.1 1.8
19 Troms - Romsa 2.3 2.5
18 Nordland 2.1 2
50 Trøndelag 3.1 1.5
15 Møre og Romsdal -1.6 1.7
14 Sogn og Fjordane -1.8 1.9
12 Hordaland 1.3 1.9
11 Rogaland 3 2.7
10 Vest-Agder 5.5 2.9
09 Aust-Agder 2.3 2
08 Telemark 3.1 2.2
07 Vestfold 2 2.1
06 Buskerud 1.4 1.7
05 Oppland 0.5 2.2
04 Hedmark 2.4 1.8
03 Oslo 2.9 2.7
02 Akershus 2.3 2.8
01 Østfold 2.4 2.1
Bruttoprodukt Fastlands-Norge 1.1 1.3

 

¹ Årstallet er rettet fra 2016 til 2018, 24. september 2021.

Kontakt