Økonomiske analyser: 4/2014

Økonomiske analyser presenterer artikkelstoff med samfunnsøkonomisk innhold, oversikter over konjunkturutviklingen i Norge og utlandet og nasjonalregnskapstall.

Åpne og les tidsskriftet i PDF (5.5 MB)

Artikler

 • Konjunkturtendensene

  Redusert etterspørsel fra petroleumsnæringen og fortsatt svak internasjonal utvikling demper veksten i norsk økonomi framover. Vi regner med en klar bedring av konjunkturene i 2016

 • Internasjonal økonomi

  Norges handelspartnere samlet passerer ikke konjunkturbunnen før sent neste år, og den påfølgende konjunkturoppgangen blir så svak at mange europeiske land fortsatt vil være i lavkonjunktur ved utgangen av prognoseperioden i 2017.

 • Konjunkturutviklingen i Norge

  Veksten i ett års tid framover vil i større grad vil ligge under enn over trend. Mot slutten av 2015 eller begynnelsen av 2016 anslås det at en moderat konjunkturoppgang vil feste seg.

 • Befolkningsframskrivinger 2014-2100: Hovedresultater

  Folketallet i Norge fortsetter å vokse relativt raskt i befolkningsframskrivingenes mellomalternativ. Veksten blir særlig høy i og rundt de store byene. Aldringen av befolkningen fortsetter, og i 2060 vil hver femte innbygger være 70 år eller mer.

 • Befolkningsframskrivinger 2014-2100: Fruktbarhet

  Fruktbarheten har sunket jevnt siden 2009, året med høyeste fruktbarhetsnivå siden 1975. Hvordan velges forutsetningene om framtidig fruktbarhet i befolkningsframskrivingene? Hvilke konsekvenser får forutsetningene for framtidens fruktbarhetsnivå?

 • Befolkningsframskrivinger 2014-2100: Dødelighet og levealder

  Dødeligheten vil fortsette å synke, ifølge befolkningsframskrivingenes mellomalternativ. Andelen som er 80 år eller eldre øker fra om lag 4 prosent i dag til 10 prosent i 2060. Menns forventede levealder vil nærme seg kvinners på sikt.

 • Befolkningsframskrivinger 2014-2100: Inn- og utvandring

  Innvandringen har vært høy de siste ti årene, og den fortsetter å være relativt høy i noen år til, ifølge befolkningsframskrivingenes mellomalternativ. Når olje- og gassinntektene avtar, går innvandringen, særlig fra de nye EU-landene, noe ned.

 • Hvor godt treffer befolkningsframskrivingene for kommunene?

  Framskrivingene for kommunene treffer sjelden folketallet helt eksakt, men avvikene er på under 5 prosent i 8 av 10 kommuner etter fem år. Tidligere undervurderte framskrivingene sentraliseringstrenden; det er ikke tilfellet for de nyere framskrivingene.

 • Framtidas fruktbarhet: Færre barn eller eldre mødre?

  På fem år har samlet fruktbarhetstall per kvinne gått fra 2 til 1,8. Speiler dette at kvinner får færre barn, eller at de blir mødre senere i livet? Og hvilke konsekvenser har det for framtidas befolkningssammensetning?

Tidsskriftet utkommer med fire nummer i 2017. Den første utgaven hvert år gir en oversikt over aspekter ved den norske økonomien i året som er gått: Økonomisk utsyn. De tre andre konjunkturanalysene utgis under overskriften Konjunkturtendensene, og i disse numrene av tidsskriftet inngår også andre analyser. I konjunkturrapportene gjennomgås den siste utviklingen i norsk økonomi basert på foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet. Utviklingen i internasjonal økonomi blir også kommentert. I tillegg presenteres modellbaserte prognoser for norsk økonomi 3-4 år fremover. Utgivelsesdatoer for konjunkturtendensene: 9. mars, 8. juni, 7. september og 30. november.