Økonomiske analyser, 4/2014

Konjunkturutviklingen i Norge

Publisert:

Etter halvannet år med relativt svak vekst i fastlandsøkonomien, økte BNP Fastlands-Norge i 2. kvartal med nær 5 prosent regnet som årlig rate. Det var spesielt høy vekst i næringer hvor naturgitte forhold er viktige, som elektrisitetsproduksjon og primærnæringer inkludert oppdrett, og det vil neppe fortsette lenge. Selv om man ser bort fra disse næringene, var veksten høy og klart over vårt anslag for trendveksten i økonomien på i underkant av 2,5 prosent. Vi tror ikke at veksten i 2. kvartal innebærer starten på en tydelig konjunkturoppgang i Norge, men snarere at veksten i ett års tid framover i større grad vil ligge under enn over trend. Mot slutten av 2015 eller begynnelsen av 2016 anslår vi at en moderat konjunkturoppgang vil feste seg.

Åpne og les artikkelen i PDF (798 KB)

Kontakt