293886
/kultur-og-fritid/statistikker/kultur_kostra/aar
293886
statistikk
2017-06-28T08:00:00.000Z
Kultur og fritid;Offentlig sektor
no
kultur_kostra, Kulturtilbod, bibliotek, idrett, musikkskoler, kino, kunst, museum, driftsutgifterKultur, KOSTRA, Offentlig sektor, Kultur og fritid
true

Kulturtilbod

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

2 148

kroner per innbyggjar til kulturføremål

Kulturtilbod i kommunar og fylkeskommunar
Millionar kroner
20152016
Kommunanes netto driftsutgifter til kultur, konsern10 61711 297
Fylkeskommunanes netto driftsutgifter til kultur, konsern1 5001 481
Kroner
Kommunanes netto driftsutgifter til kultur per innbyggjar, konsern2 0362 148
Fylkeskommunanes netto driftsutgifter til kultur per innbyggjar, konsern288282

Om statistikken

Statistikken baserer seg på KOSTRA-tall og viser hvor mye penger fylkeskommuner og kommuner bruker til kulturformål.

Omgrep

Definisjon av dei viktigaste omgrepa og variablane

Ikkje relevant

Standard klassifikasjonar

De 427 kommunane (i 2014) er gruppert i 16 grupper, etter folkemengda og dei økonomiske rammevilkåra. Grupperinga er basert på Langørgen, A., R. Aaberge og E.R. Åserud (2006): "Gruppering av kommuner etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser 2003". Rapporter 2006/8, Statistisk sentralbyrå. I berekninga av gjennomsnittet for fylket er kommunane delt inn i 19 fylker etter gjeldande standard for kommuneklassifisering (to første siffer), sjå Regional statistikk.

Fylkeskommunane er inndelt i fem regionale grupper.

Sjå rettleiing til brukar av KOSTRA om kommuneinndeling.

Administrative opplysingar

Namn og emne

Namn: Kulturtilbod
Emne: Kultur og fritid

Neste publisering

Ansvarleg seksjon

Seksjon for utdannings- og kulturstatistikk

Regionalt nivå

Kommunar - Data vert publisert for alle kommunar, med gjennomsnittstal for kommunegrupper, fylker, landet med Oslo og landet utan Oslo.

Fylkeskommunar - Data vert publisert for alle fylkeskommunar, med gjennomsnittstal for regioner og landet med Oslo og landet utan Oslo.

Bydelar i Oslo - Data vert publisert for alle bydelar og med gjennomsnittstal for alle bydelar.

Kor ofte og aktualitet

Koordinert med KOSTRA-publiseringa.

Hyppighet: Årleg

Ureviderte (foreløpige) tal: ca. 15.03

Reviderte (endelege) tal: ca. 15.06

Dagens statistikk-artiklar med tabellar og figurer samt eventuelle analysar og spesialtabellar: annonserast spesielt

Aktualitet: Tal for dei føregåande åra på datoar nemnd ovanfor datoar

Internasjonal rapportering

Ikkje relevant

Lagring og bruk av grunnmaterialet

Ikkje relevant

Bakgrunn

Føremål og historie

KOSTRA blei starta som eit prosjekt i 1995. Talet på kommunar og fylkeskommunar blei skrittvis auka fram til rapporteringsåret 2001, som var det første året der alle var med i KOSTRA. Føremålet med KOSTRA er å samordne og effektivisere all rapportering frå kommunane til staten, samt å sørgje for relevant styringsinformasjon om kommunal verksemd. KOSTRA baserast på elektronisk innrapportering frå kommunane til SSB, samt på data frå en rekke andre kjelder i og utanfor SSB. KOSTRA-publiseringa baserast i stor grad på kopling av data frå ulike kjelder, som f.eks. regnskapsdata, teneste- og personelldata og befolkningsdata. I løpet av prosjektperioden er mange gamle statistikkområder endra, og nye område er kommen til. Kulturtilbod i kommunane er eit av de områda som gjekk inn i KOSTRA f.o.m. 1996.

I KOSTRA-samanheng innhentar og publiserer SSB tal for blant anna bibliotekstenestar, kinotilbod, barne- og ungdomstiltak og støtte til frivillige lag og foreiningar i alle kommunar.

Brukarar og bruksområde

Data om kulturtilbod vert innførd i KOSTRA for å gje stat og kommune betre styringsgrunnlag, og for å gi kommunane betre moglegheit til å foreta eigne analysar og samanlikningar.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Samanheng med annan statistikk

Ikkje relevant

Lovheimel

Kommunar - Data vert publisert for alle kommunar, med gjennomsnittstal for kommunegrupper, fylker, landet med Oslo og landet utan Oslo.

Fylkeskommunar - Data vert publisert for alle fylkeskommunar, med gjennomsnittstal for regioner og landet med Oslo og landet utan Oslo.

Bydelar i Oslo - Data vert publisert for alle bydelar og med gjennomsnittstal for alle bydelar.

EØS-referanse

Ikkje relevant

Produksjon

Omfang

Alle kommunar leverer data, eit skjema per kommune. Oslo leverer eit skjema per bydel, i tillegg leverast eit skjema over kulturtilbod som ikkje fell inn under bydelane.

Datakjelder og utval

Data vert henta inn frå kommunane. Som regel står kulturetaten, eller kulturkonsulenten i kommunen ansvarleg for innleveringa av data.

Fylkeskommunar
740 Bibliotek
760 Museum
771 Kunstformidling
722 Kunstproduksjon
775 Idrett
790 Andre kulturaktivitetar

Kommunar
231 Aktivitetstilbod til barn og unge
370 Bibliotek
373 Kino
375 Museum
377 Kunstformidling
380 Idrett
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (ny i 2008)
383 Kommunale musikk- og kulturskoler
385 Andre kulturaktiviteter og tilskot til andres kulturbygg
386 Kommunale kulturbygg (ny i 2008)

Populasjonen er alle kommunar, fylkeskommunar, særverksemder som fører eigne rekneskap, som kommunale og fylkeskommunale føretak (KF/FKF), interkommunale selskap (IKS) og interkommunale samarbeider (kommunelovens § 27) og baserast på totalteljing.

Datainnsamling, editering og beregninger

Innhentinga av opplysningar finn stad ein gong i året via KOSTRA. Kommunane og fylkeskommunane registrerer opplysningane og sender dei til SSB elektronisk. Frist for rapporteringa er 15 februar.

Data vert kontrollert før innsending ved hjelp av kontrollar i elektroniske skjema og kontrollprogram for filuttrekk. Data vert også kontrollert ved mottak. For rekneskapen kjørast ein rekke konsistenskontrollar, for dei andre data eit mindre sett av kontrollar. Rekneskapen blir dessutan kontrollert for komma- og forteiknfeil før publiseringa15.mars. Kommunane har frist 15. april for å sende oppretta data etter publiseringa 15. mars. Editering skjer også i regi av SSB, i samråd med kommunane.

Kommune
Fylke

Sesongjustering

Ikke relevant.

Konfidensialitet

Ikke relevant.

Samanlikningar over tid og stad

KOSTRA-publiseringa omfattar tal for noen områder innanfor kultur f.o.m. 1999, eller frå det tidspunktet kommunen kom med i KOSTRA. Ein del endringar i statistikkopplegget medførte ein del brot i tidsseriar. Manglande tal for bibliotekstenester i 2000 er et eksempel. Opplysninga om barne- og ungdomstiltak og støtte til frivillige lag og foreiningar er med i statistikken f.o.m. 2001.

Nøyaktigheit og pålitelegheit

Feilkjelder og uvisse

Ved publiseringa 15. mars er data berre kontrollert ved elektroniske kontrollar. Desse kontrollane fangar ikkje opp alle typar feil. Det finnast partielt fråfall. Dette gir seg utslag i feil i de publiserte tala dersom rapporteringa for ein kommune er ufullstendig. Det finst også andre typar feil i kommunanes innrapportering.

Ved publiseringa 15. juni er tala kontrollert både av kommunane sjølve og av SSB.

Statistikken skal bygge på fullteljingar. Partielt fråfall kan førekomme i varierande grad for de ulike delane av statistikken, dette er omtalt i punkt 5.1. Dessutan leverar ikkje alle kommunane tal i tide til å bli med på KOSTRA-publiseringa 15 juni.

Revisjon

Ikkje relevant

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB