278596
278596
forskning
2016-09-16T07:35:00.000Z
no

Fjerning av subsidier gir lavere global oljepris

Publisert:

Ny forskning viser at å fjerne subsidier vil redusere etterspørselen etter olje i transportsektoren. Dette gir en noe lavere global oljepris og økt forbruk i en del andre regioner.

I studien, “ Oil consumption subsidy removal in OPEC and other Non-OECD countries: oil market impacts and welfare effects”, ser forskerne Finn Roar Aune, Lars Lindholt, Knut Einar Rosendahl, Halvor Briseid Storrøsten og Kristine Grimsrud på effektene i det globale oljemarkedet ved utfasing av forbrukersubsidiene til olje i transportsektoren.

 Gradvis utfasing av subsidier

Konsum av fossil energi er subsidiert i Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) og mange andre land utenfor Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Det skjer i dag en gradvis utfasing av disse subsidiene, noe som kan begrunnes både ut fra de store kostnadene for staten i de aktuelle landene og klimapolitikk.

Kan gi lavere global oljepris

Forskningen viser at fjerning av subsidier vil redusere etterspørselen etter olje i transportsektoren. Dette gir en noe lavere global oljepris og økt forbruk i en del andre regioner. Resultatene gir svak støtte til «det grønne paradoks», det vil si at oljeproduksjonen øker litt straks utfasingen av subsidiene begynner ettersom oljeprodusentenes framtidsutsikter blir dårligere når subsidiene fases ut.

Forbrukere i OPEC vil ha et velferdstap som følge av at subsidiene blir fjernet, men samlet velferdsøkning for OPEC fra å selge oljen til verdensmarkedspris mer enn oppveier denne negative effekten. Sett fra Norge vil subsidieutfasing føre til noe lavere oljepris framover.

Forskerne benytter en intertemporal numerisk modell for det internasjonale oljemarkedet, der en kjerne av OPEC-produsenter har markedsmakt. Oljeforbruket regnes som subsidiert dersom prisen på hjemmemarkedet er lavere enn den internasjonale prisen.

Kontakt