Forskningsområde

Mikroøkonomi

Nyhetssaker om mikroøkonomi

 • Aldersblandete klasser kan gi bedre skoleprestasjoner

  Utdanningsøkonomi

  Publisert:

  Elever som i løpet av ungdomsskolen har vært i aldersblandete klasser presterer i gjennomsnitt bedre enn elever som aldri har vært i aldersblandete klasser.

 • Positiv sammenheng mellom lekseeffekt og undervisningstid

  Utdanningsøkonomi

  Publisert:

  I land der lærer og elever tilbringer mye tid i klasserommet er effekten av hjemmelekser på skoleresultater størst, ifølge en analyse av 16 OECD-land. Jenter som får lekser presterer bedre enn gutter som får lekser.

 • Mødre raskere ut i jobb

  Arbeidsmarked

  Publisert:

  Mødre gikk raskere ut i jobb i 2009-2010 enn på midten av 1990-tallet. Dette har trolig sammenheng med innføring av forlenget fedrekvote og flere og rimeligere barnehageplasser. Mødre gikk imidlertid senere ut i jobb på slutten av 1990- og begynnelsen av 2000-tallet enn på midten av 1990-tallet. Dette kan henge sammen med innføringen av kontantstøtten.

 • Kraftig økning i gravides sykefravær

  Arbeidsmarked

  Publisert:

  Sykefraværet for sysselsatte gravide som fikk sitt første barn økte med 50 prosent, fra 16 til 24 prosent, i perioden 1995-2007. Etter fødselen faller imidlertid sykefraværet tilbake til nivået før svangerskapet. Det tyder på at høyere sykefravær blant kvinner i liten grad skyldes ”dobbel byrde” som mor og yrkeskvinne.

 • Betydelig underdekning av helsepersonell i 2035

  Arbeidsmarked

  Publisert:

  Hvis det ikke utdannes flere, vil det i 2035 være en underdekning på nær 57 000 helsefagarbeidere og 28 000 sykepleiere viser beregninger.

 • LOTTE-Konsum

  Inntektsfordeling

  Publisert:

  LOTTE-Konsum er en modell for beregning av fordelingseffekter av endringer i indirekte skatter, dvs. endringer i merverdiavgift og særavgifter. LOTTE-Konsum er basert på konsumentteori og økonometrisk analyse av konsumentenes atferd og levestandard, samt velferdsteori for aggregering av levestandard over husholdninger og personer i en populasjon. I LOTTE-Konsum beregnes sparing, total konsumutgift, utgifter til ulike varegrupper, prisindeks og levestandard for hver husholdning.

 • LOTTE-Arbeid

  Inntektsfordeling

  Publisert:

  Mikrosimuleringsmodellen LOTTE-Arbeid gir anslag på proveny- og fordelingseffekter av endringer i skattesystemet når det tas hensyn til at skatteendringer påvirker arbeidstilbudet for lønnstakere. Modellverktøyet gir også anslag på hvordan slike endringer påvirker arbeidstilbudet, herunder både effekter på deltakelse og endringer i ønsket arbeidstid på årsbasis. Modellen er presentert i Dagsvik m.fl. (2007) og er mer utførlig dokumentert i Dagsvik m.fl. (2008a og 2008b) (se lenke i høyre marg).

 • Skolerangering påvirker boligprisene

  Utdanningsøkonomi

  Publisert:

  Offentliggjøring av skolerangeringer gir utslag på boligprisene. Folk betaler mer for å bo i nærheten av skoler som kommer bra ut. Effekten er imidlertid kortvarig.

 • Små bedrifter ikke mindre innovative

  Bedriftsatferd

  Publisert:

  Offentlig støtte til forskning og utvikling i små bedrifter har vokst sterkt de siste ti årene. Veksten skyldes ordningen med skattefradrag for forskningsinvesteringer. Det formelle forskningsinnholdet i disse prosjektene er lavt, men de små bedriftene er likevel ikke mindre innovative enn store.

 • Mange kvinner utenfor arbeidsstyrken søker ikke jobb fordi de er “motløse”

  Arbeidsmarked

  Publisert:

  En av tre gifte eller samboende kvinner som sto utenfor arbeidsmarkedet i årene 1988 til 2008, lot være å søke jobb fordi de ikke trodde de kunne finne en akseptabel jobb.