Forskningsområde

Mikroøkonomi

Nyhetssaker om mikroøkonomi

 • Hvem som får støtte er viktigere enn hvor pengene kommer fra

  Bedriftsatferd

  Publisert:

  Mye tyder på at offentlig støtte til FoU utløser innovasjoner som er samfunnsøkonomisk lønnsomme og gir økt verdiskaping. De næringspolitiske virkemidlene virker best for etablerte foretak og best for store tildelinger på over 1,5 millioner kroner.

 • Usikkerhet påvirker spareadferd

  Sparing

  Publisert:

  Ny studie om norske husholdningers spareadferd når bedriften arbeiderne jobber i gjennomgår en nedbemanningsprosess.

 • Pensjonsreformen vil virke etter intensjonen

  Offentlige finanser på lang sikt

  Publisert:

  Jo mer levealderen øker, jo større innsparing i alderspensjonsutgiftene: Årlig besparelse anslås til 82 milliarder kroner i 2060. Les om de direkte effektene av pensjonsreformen på utviklingen i arbeidsstyrken og de offentlige pensjonsutgiftene.

 • Hvordan påvirker Innovasjon Norge-støtte bedrifters utvikling?

  Bedriftsatferd

  Publisert:

  Innovasjon Norge har ulike programmer som skal bidra til vekst i bedrifter. En gjennomgang av disse programmene viser at Innovasjon Norges landsdekkende innovasjonsprogrammer og regionale utviklingsprogram påvirker bedriftene positivt når det gjelder antall ansatte, omsetning og verdiskaping.

 • Hvor viktig er IKT-investeringer for innovasjon og produktivitet?

  Bedriftsatferd

  Publisert:

  Norge er et av landene med høyest produktivitet til tross for lav FoU-satsning. Foretakenes IKT-investeringer viser seg å være viktig for innovasjon, og enda viktigere for produktivitet.

 • Utfordringer i offentlig tjenestepensjon

  Pensjoner

  Publisert:

  Ved en videreføring av dagens pensjonsordning må offentlige ansatte født etter 1970 trolig jobbe til de er opp i 70-årene for å oppnå like høy pensjon som forut for pensjonsreformen.

 • Store forskjeller i kommunenes økonomiske rammebetingelser

  Kommunal økonomi

  Publisert:

  Hvilke kommuner er dyre eller billige i drift? Hvilke kommuner har størst økonomisk handlefrihet? Det er store forskjeller i kommunenes kostnader, og inntekter de har til disposisjon etter at minstestandarder og lovpålagte tjenester er dekket.

 • Ikke lenger i fars fotspor

  Økonomisk historie

  Publisert:

  Viktigheten av familiebakgrunn, målt som fars yrke, har gått ned over tid i Norge. En ny forskningsartikkel sammenligner data fra norske folketellinger helt tilbake til 1865.

 • Effekten av gratis kjernetid i barnehager

  Utdanningsøkonomi

  Publisert:

  I tre år har forskere ved Statistisk sentralbyrå og Fafo undersøkt effekten av tilbudet om gratis kjernetid i barnehagen i utvalgte bydeler i Oslo. Myndighetenes mål med ordningen har vært å bidra til integrering og sosial utjevning før skolestart. Nå foreligger forskernes sluttrapport.

 • Gründere som satser mest tjener mer

  Arbeidsmarked

  Publisert:

  Entreprenører som legger mest egenkapital inn i eget aksjeselskap ved oppstart, er de som klarer å ta ut de høyeste inntektene over tid. Derimot går gründere som etablerer enkeltmannsforetak eller små aksjeselskap ofte ned i inntekt sammenlignet med hva de kunne oppnådd som vanlige lønnsmottakere.