118901
118901
forskning
2012-04-19T07:50:00.000Z
no

Betydelig underdekning av helsepersonell i 2035

Publisert:

Hvis det ikke utdannes flere, vil det i 2035 være en underdekning på nær 57 000 helsefagarbeidere og 28 000 sykepleiere viser beregninger.

Rapporten Arbeidsmarkedet for sosial- og helsepersonell fram mot 2035 av Kristian Roksvaag og Inger Texmon presenterer oppdaterte beregninger av tilbud av og etterspørsel etter ulike typer helse- og sosialpersonell fram mot 2035. Tilbudet er beregnet under forutsetning av at opptaket av studenter og fullføringsgrader holder seg på samme nivå som i 2010. Beregninger av etterspørselssiden tar utgangspunkt i framskrivninger av befolkningsveksten for de aktuelle brukergruppene, I tillegg forutsettes en beskjeden standardheving i helsetilbudet samtidig som helse- og omsorgssektoren organiseres og bemannes som i dag.

Rapporten presenterer flere alternative beregninger. På etterspørselssiden bygger denne artikkelen på alternativet som i rapporten kalles referansealternativet, fordi det er basert på de mest realistiske forutsetningene.

Underdekning av flere grupper helsepersonell

Gitt forutsetningene viser beregningene at Norge vil kunne oppleve en økende underdekning av flere typer helse- og sosialpersonell fram mot 2035. For alle yrkesgruppene samlet, vil underdekningen være på omtrent 76 000 årsverk i 2035. Særlig gruppen helsefagarbeidere (inkludert tidligere hjelpepleiere og omsorgsarbeidere) vil merke en underdekning på nær 57 000, mens den kan komme opp i 28 000 for sykepleierne.

Slik blir balansen mellom tilbud og etterspørsel etter ulike grupper helse- og sosialpersonell ifølge referansealternativet:

Aktivitør  -3 600

Helsefagarbeider (tidligere hjelpepleier og omsorgsarbeider)

 -56 800
Helse- og tannhelsesekretærer  -4 200
Annen vg. helse-/sos utd.  10 900
Sum videregående opplæring  -53 600
Barnevernpedagog  4 700
Bioingeniører  -2 400
Ergoterapeut  300
Fysioterapeut  -1 300
Helsesøster  -600
Jordmor -200
Radiograf 1 000
Sosionom  2 900
Sykepleier  -28 200
Tannpleier  -100
Vernepleier 2 200
Øvrig helseutd. m/høgskole -300
Sum høgskolenivå  -22 000
Farmasøyter og reseptarer 700
Leger -1 400
Psykologer 1 500
Tannleger -1 500
Sum universitetsnivå  -600
Sum alle grupper -76 200

Befolkningen lever lenger

Anslaget på underdekningen mot slutten av beregningsperioden øker sterkt fordi tallet på personer over 80 år forventes å øke sterkt fra 2020 og fram til 2035. Økningen i etterspørselen blir dermed sterkest for de personellgruppene som i stor grad er sysselsatt innen pleie- og omsorg eller i spesialisthelsetjenesten.

Forholdsvis uavhengig av den framtidige organiseringen av helsesektoren vil det på høgskolenivå etter hvert være nødvendig å øke utdanningskapasiteten for å unngå økende underdekning for bioingeniører, fysioterapeuter, helsesøstre og sykepleiere. Beregningen viser også at det kan ventes overskudd av sosialpersonell som barnevernspedagoger og sosionomer. Det samme gjelder vernepleiere og radiografer. For leger og tannleger går det trolig også mot underdekning, men resultatene for gruppene på universitetsnivå er klart avhengige av forutsetningene.

Modellberegning

Framskrivingene for i alt 20 grupper med helse- og sosialpersonell er utført med Statistisk sentralbyrås modell HELSEMOD, og er basert på en rekke forenklinger. Beregningene illustrer derfor hvordan markedssituasjonen for personellgruppene kan bli under bestemte forutsetninger, og må tolkes med forsiktighet. Blant annet ser ikke modellen på hvorvidt økt innvandring eller etterutdanning av innvandrere kan bidra til å redusere underdekning av hjelpepleiere og sykepleiere.

Sammenholdt med forutsetningene i referansebanene for tilbuds- og etterspørselssiden blir effektene av alternative forutsetninger belyst for å illustrere usikkerheten. Resultatene for dekningen av helsepersonell blir annerledes hvis man ser på de alternative beregningene, basert på andre forutsetninger.

HELSEMOD er et planleggingsverktøy som benyttes til framskrivninger av tilbud av og etterspørsel etter helse- og sosialpersonell, og Statistisk sentralbyrå har siden midten av 1990-tallet hatt ansvar for oppdatering og videreutvikling av modellen. Oppdaterte framskrivinger har vanligvis blitt publisert med tre års mellomrom, og den forrige ble publisert i 2009. Fra og med framskrivingen publisert i 2002, er arbeidet utført på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Les hele rapporten Arbeidsmarkedet for sosial- og helsepersonell fram mot 2035 

 

Kontakt