Forskningsområde

Mikroøkonomi

Nyhetssaker om mikroøkonomi

 • Identifikasjonsresultater for modellen med blandede proporsjonale hasarder når varighetsdata er intervallsensurerte

  Økonometriske metoder og mikroøkonometri

  Publisert:

  I et nytt Discussion Paper presenterer Christian Brinch identifikasjonsresultater for modellen med blandede proporsjonale hasarder når varighetsdata er intervallsensurerte. Tidligere positive resultater om identifikasjon under intervallsensurering krever både parametriske spesifikasjon av hvordan kovariater inngår i hasardfunksjonene og forutsetninger om ubegrenset bærer for kovariatene. Nye resultater som presenteres her viser hvordan man kan løse opp disse forutsetningene.

 • Nye metoder for statistisk inferens i en klasse av stokastiske volatilitetsmodeller for finansielle data

  Økonometriske metoder og mikroøkonometri

  Publisert:

  Et Discussion Paper av Arvid Raknerud og Øivind Skare utvikler nye metoder for statistisk inferens i en klasse av stokastiske volatilitetsmodeller for finansielle data basert på ikke-normalfordelte Ornstein-Uhlenbeck (OU) prosesser.

 • Ny prognosemodell for arbeidsledighet blant innvandrere

  Arbeidsmarked

  Publisert:

  De to neste årene kommer arbeidsledigheten i antall personer til å øke for innvandrere fra alle verdensdeler, men ledighetsraten vil ikke komme til å overstige 2004-nivået. Det viser anslagene basert på en ny prognosemodell utarbeidet av Forskningsavdelingen til SSB.

 • Utdanningsprognoser og SSB

  Arbeidsmarked

  Publisert:

  SSB har ikke laget prognoser om hvordan studietilbøyeligheten vil utvikle seg framover

 • Økt sykefravær er tegn på et mer inkluderende arbeidsliv

  Arbeidsmarked

  Publisert:

  Sykelønnsordningen gir incentiver til å delta i arbeidslivet, og bør ses i sammenheng med den høye yrkesdeltakelsen i Norge. Den viktigste faktoren bak doblingen i sykefraværet siden begynnelsen av 1980-tallet er at grupper som forventes å ha høyt sykefravær har kommet inn i arbeidslivet. Kutt i sykelønnsordningen vil kunne gi lavere generell yrkesdeltakelse, selv om fraværet blir redusert.

 • Mange gir opp selvstendig næringsvirksomhet det første året

  Arbeidsmarked

  Publisert:

  Mange av dem som starter selvstendig næringsvirksomhet, avslutter virksomheten innen ett år er gått. Sjansen for å lykkes som selvstendig næringsdrivende er større jo mer erfaring man har fra slik virksomhet og fra arbeidslivet.

 • Skatt på boligkonsum - en 5-trinns implementeringsprosedyre

  Skatt

  Publisert:

  Skatt på boligkonsum har attraktive egenskaper. Den kan bidra til å øke effektiviteten i skattesystemet, virke som automatiske stabilisator og være progressiv. Implementering krever imidlertid en nøye avstemt balanse mellom økonomiske ambisjoner og politiske realiteter. Et nytt Discussion Paper av Erling Røed Larsen presenterer en 5-trinns prosedyre.

 • Bedriftsnedleggelse gir flere lovbrudd

  Arbeidsmarked

  Publisert:

  Unge, ugifte menn som opplever at arbeidsplassen legges ned, begår mer kriminalitet enn tilsvarende menn som ikke opplever nedskjæringer.

 • The effect of plant closure on crime

  Skatt

  Publisert:

  Mari Rege, Torbjørn Skardhamar, Kjetil Telle and Mark Vortuba estimate the effect of exposure to plant closure on crime. They find that young unmarried men originally employed in plants that subsequently closed are 14 percent more likely to be charged of a crime than comparable men in stable plants.

 • Aksjonærmodellen og investerings- og finansieringsbeslutninger i nært eide selskaper

  Skatt

  Publisert:

  I en ny analyse finner forskerne Erik Fjærli og Arvid Raknerud empirisk belegg for at en skatt på aksjonærinntekt uten tilstrekkelig fradrag for kapitalens alternativkostnad hemmer egenkapitalinvesteringer. Dette funnet er spesielt betydningsfullt for entreprenørskap og nært eide selskaper.