Forskningsområde

Mikroøkonomi

Nyhetssaker om mikroøkonomi

 • Er barnehage for alle bra for alle?

  Inntektsfordeling

  Publisert:

  Barnehage kan gi barn betydelige inntektsgevinster senere i livet, men gevinstene ser ut til å være konsentrert hos barn fra lavere sosioøkonomisk bakgrunn.

 • Videreutvikling av modeller for måling av tilstandsavhengighet i sosialhjelp

  Økonometriske metoder og mikroøkonometri

  Publisert:

  Videreutvikling av modeller for måling av tilstandsavhengighet i sosialhjelp 

 • Søkbare skattelister på internett øker rapportert inntekt

  Skatt

  Publisert:

  Vissheten om at naboer og bekjente kan sjekke skattelistene på internett, gjør at flere kvier seg for å jukse. Åpne skattelister fører dermed til at rapporteringen av inntekt øker, viser ny forskning

 • En sammenlikning av inntektsvekst og vekst i pensjonsutbetalinger

  Pensjoner

  Publisert:

  Hvordan er inntektsveksten mot slutten av yrkeskarrieren, sammenliknet med veksten i pensjonen? En analyse av dette er viktig for å kunne vurdere hvordan pensjonssystemet skal reguleres i fremtiden.

 • Fakta om entreprenørskap i Norge: Hvem blir entreprenører, og hvordan presterer de?

  Bedriftsatferd

  Publisert:

  Den typiske entreprenør er en mann som har vært i yrkeslivet i 13-14 år og har ofte bakgrunn fra naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag.

 • Fungerer aksjeselskaper som skattely?

  Skatt

  Publisert:

  Fra 2006 ble det innført utbytteskatt for personlige aksjonærer, men ikke for aksjeselskaper som aksjonærer. Det finnes indikasjoner på at nært eide aksjeselskaper blir brukt som skattely for personlige aksjonærer

 • Tjener på at de ansatte er sosiale

  Arbeidsmarked

  Publisert:

  Forskning viser at ansattes deltakelse i sosiale aktiviteter styrker tilknytningen til firmaets felles mål og påvirker de ansattes arbeidsinnsats i positiv retning.

 • Endringer i kommunenes pengebruk fra 1972 til 2009

  Kommunal økonomi

  Publisert:

  Til tross for betydelige endringer i kommunenes økonomiske rammebetingelser i løpet av de siste 35-40 årene, har det vært stabilitet i hvilke demografiske, sosiale og geografiske faktorer som er bestemmende for kommunenes pengebruk innenfor ulike tjenestesektorer. Et unntak er barnehagesektoren som har gjennomgått store endringer.

 • Varierende behandlingstid for uføresøknader

  Arbeidsmarked

  Publisert:

  Ventetiden for behandling av søknader om uførepensjon varierer en god del mellom NAV-områder. En analyse med data fra 2008 viser at Sør-Trøndelag hadde den raskeste søknadsbehandlingen, mens Hordaland og Oslo var de fylkene som brukte lengst tid. Forskjellen i ventetid var rundt tre måneder.

 • Inntekt viktigere for menns utdanningsvalg

  Utdanningsøkonomi

  Publisert:

  Menn er mer opptatt av inntekt enn kvinner når de skal velge utdanning, og de unngår ikke utdanninger med inntektsusikkerhet i like stor grad som kvinner. Dette bidrar sterkt til inntektsforskjeller i mennenes favør.