118846
118846
forskning
2011-04-27T11:55:00.000Z
no

LOTTE-Konsum

LOTTE-Konsum er en modell for beregning av fordelingseffekter av endringer i indirekte skatter, dvs. endringer i merverdiavgift og særavgifter. LOTTE-Konsum er basert på konsumentteori og økonometrisk analyse av konsumentenes atferd og levestandard, samt velferdsteori for aggregering av levestandard over husholdninger og personer i en populasjon. I LOTTE-Konsum beregnes sparing, total konsumutgift, utgifter til ulike varegrupper, prisindeks og levestandard for hver husholdning.

I en beregning ved LOTTE-Konsum hentes tall for skatt og disponibel inntekt fra modellen LOTTE-Skatt. Databasen for LOTTE-Skatt inneholder ikke eksakte konsumdata, men beregnede budsjettandeler og makro konsumdata benyttes til å anslå konsumet av ulike varer i hver husholdning. Budsjettandelene beregnes på grunnlag av estimeringer av Engel-funksjoner, som gir konsumutgiften til ulike varer for hver husholdning og som kalibreres for å treffe makronivået. I Engel-funksjonene inngår demografiske variable som antall voksne og antall barn. På grunnlag av budsjettandelene beregnes det husholdningsspesifikke prisindekser av typen Laspeyre. Levestandarden i hver enkelt husholdning kan representeres ved total konsumutgift dividert med prisindeksen og dividert med antall voksne og barn.

 

Modellen oppdateres årlig, riktignok uten at estimeringen av Engel-funksjonene oppdateres. En tar da hensyn til oppdatert informasjon (fra SSB’s makromodeller) om totalt konsum i makro og fordelingen på ulike varegrupper i en iterativ prosess for å få summerte resultater over husholdningene til å treffe makronivåene.

 

En endring i merverdiavgiften eller i en særavgift slår ut i prisendring på en eller flere varer. Studier av effekten av endringer i indirekte skatter håndteres ved å endre prisindeksen. Til det nye settet av priser kan en beregne et nytt mål på levestandarden i husholdningen (målt i kroner) som kan sammenlignes med tilsvarende for ”referansealternativet”.

 

LOTTE-Konsum er benyttet til å beskrive fordelingseffekter av endringer i den indirekte beskatningen i en rekke stortingsproposisjoner. Økonomiske analyser 9/2000 gir en beskrivelse av anvendelser av modellen, hvor resultatene fra modellen blir benyttet til å vurdere endringer i den direkte beskatningen, sammenliknet med endringer i den indirekte beskatningen.