118833
118833
forskning
2010-12-20T10:00:00.000Z
no

Mange kvinner utenfor arbeidsstyrken søker ikke jobb fordi de er “motløse”

Publisert:

En av tre gifte eller samboende kvinner som sto utenfor arbeidsmarkedet i årene 1988 til 2008, lot være å søke jobb fordi de ikke trodde de kunne finne en akseptabel jobb.

Det tyder analysen Labor Force Participation and the Discouraged Worker Effect av John K. Dagsvik, Tom Kornstad og Terje Skjerpen på.Motløse arbeidere og yrkesdeltaking

I analysen studeres betydningen av motløshet for yrkesdeltaking. Såkalte “motløse arbeidere” kjennetegnes ved at de søker arbeid når arbeidsmarkedet er stramt, mens de trekker seg ut igjen når arbeidsmarkedet er slakt og det således er vanskeligere å bli ansatt. Det er nærliggende å tenke seg at atferden skyldes at i nedgangstider blir folk flest mer pessimistiske med hensyn til mulighetene for å skaffe seg nytt arbeid, og dermed lar de være å søke jobb når de blir arbeidsledige.En skjult arbeidskraftreserve

Til tross for at “motløse arbeidere” lenge har vært et kjent fenomen, er denne analysen et av få individbaserte forskningsarbeider om temaet, også i internasjonal sammenheng. Analysen tar utgangspunkt i en empirisk modell avledet fra økonomisk søketeori, og anvender denne på individdata for gifte og samboende kvinner i perioden 1988-2008. Ifølge den anvendte teorien sammenligner kvinnen nytten av å søke arbeid med nytten hun har dersom hun står utenfor arbeidsmarkedet. Nytten av jobbsøking avhenger blant annet av forventninger om å finne en akseptabel jobb, kostnader ved å finne en akseptabel jobb, lønnsnivå, arbeidsfri inntekt (i analysen definert som mannens eller samboerens inntekt), barnas alder, bostedets grad av sentralitet og utdanningsnivå.Resultatene tyder på at det finnes en betydelig skjult arbeidskraftsreserve blant gifte og samboende norske kvinner:

  • I gjennomsnitt (men med betydelige variasjoner fra år til år) lot en av tre gifte/samboende kvinner utenfor arbeidsstyrken være å søke jobb på grunn av at de var “motløse”.
  • Jo eldre kvinnene er, jo lavere lønn de har, jo lavere yrkesdeltakelse.
  • Jo yngre barn de har, jo mindre er sannsynligheten for at de søker jobb.
  • Alt annet likt har kvinner i sentraliserte strøk høyere forventet lønn og dermed høyere sannsynlighet for å søke jobb enn kvinner i grisgrendte strøk.

 

Forbehold i analysen

Andelen gifte/samboende kvinner som er “motløse” er ikke en direkte observerbar størrelse i  datamaterialet som ligger til grunn for analysen. Denne beregnes i stedet indirekte under forutsetninger om at individenes søkeratferd påvirkes av konjunkturene på arbeidsmarkedet. I analysen representeres konjunkturene på arbeidsmarkedet ved sannsynligheten for å få arbeid gitt at man søker for utvalgte persongrupper. 

 

Les hele analysen Labor Force Participation and the Discouraged Worker Effect 

Kontakt