Statistikkområde

Energi og industri: Metoder og dokumentasjon

Alt innhold for delområdet metoder og dokumentasjon

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Hva er energiintensitet, og hvordan kan den måles?

  Notater 2019/24

  Notatet belyser ulike metodevalg for beregning av energiintensitet, med et spesielt fokus på valg av energiforbruk i forhold til produksjon eller bruttonasjonalprodukt.

  Publikasjon
 • Historisk statistikk for olje- og gassvirksomheten

  Notater 2019/22

  I dette prosjektet er det etablert historiske tidsserier for variablene i årsstatistikken for olje- og gassvirksomhet (oljestatistikken), og mikrodataene er tilrettelagt for analyser og arkivert.

  Publikasjon
 • Energiregnskap og -balanse

  Notater 2018/45

  Formålet med dette notatet er å gi en beskrivelse av statistikkproduksjonen for energiregnskap og energibalanse (ER/EB).

  Publikasjon
 • Utvinning av råolje og naturgass med rørtransport

  Notater 2018/34

  Dette notatet dokumenterer hvordan årsstatistikken for olje- og gassutvinning og rørtransport i Norge utarbeides, og er en oppfølger av tidligere dokumentasjonsnotater.

  Publikasjon
 • Energiregnskap og -balanse

  Notater 2017/26

  Notatet beskriver statistikkproduksjonen for energiregnskap og energibalanse (ER/EB).

  Publikasjon
 • Oil and Gas statistics

  Notater 2017/24

  Publikasjon
 • Kapitalavkastning og ressursrente i kraftsektoren

  Rapporter 2016/34

  Av flere fornybare naturressurser gir vannkraften det overlegent største overskuddet i norsk økonomi. På lenger sikt kan overskuddet vokse ytterligere ettersom EU strammer inn klimapolitikken.

  Publikasjon
 • Energibruk i industrien

  Notater 2016/13

  Formålet med statistikken er å synliggjøre energibruken innenfor industri og bergverksdrift.

  Publikasjon
 • Evaluering av virkemidler for å fremme energieffektivisering

  Rapporter 2016/16

  For å nå klimamål og mål om redusert energiforbruk, er det de siste tiårene satt i verk ulike tiltak for å fremme energieffektivisering. Ny rapport ser på effektene av ulike offentlige virkemidler.

  Publikasjon
 • Statistical differences for primary energy products

  Notater 2016/08

  For several years there has been a problem regarding statistical difference between the supply and use of petroleum products in the Norwegian Energy Balance. Based on new data and revision controls, most causes of statistical difference for primar...

  Publikasjon
 • Review of indicators for measuring OfD Program goals in Lebanon

  Notater 2015/23

  Statistics Norway (SN) has experience in working with indicators and was asked by the Norwegian Oil for Development Secretariat to evaluate a set of indicators developed for a three-year cooperation project with Lebanon.

  Publikasjon
 • Kartlegging av oppvarmingsutstyr i husholdningene

  Notater 2014/45

  I dette notatet gir vi først en oversikt over dagens beholdning av oppvarmingsutstyr og endringene i disse i perioden 1993 til 2012.

  Publikasjon
 • Bioenergi i energistatistikken

  Notater 2014/43

  Økt bruk av bioenergi på bekostning av fossil energibruk regnes av mange som et viktig tiltak til å redusere utslippene av klimagasser. Statistisk sentralbyrå har utarbeidet en oversikt over hvordan bioenergi inngår i SSBs statistikker.

  Publikasjon
 • Produksjonsindeksen for industrien

  Notater 2014/10

  Produksjonsindeksen for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning (PII) er en av SSBs mest sentrale konjunkturindikatorer og en viktig kilde for beregning av kvartalsvis utvikling i bruttonasjonalproduktet (BNP).

  Publikasjon
 • Dekomponeringsanalyse under usikkerhet

  Notater 2013/48

  Flere av SSBs analyser av energiforbruk og utslipp til luft er basert på dekomponering. Her diskuteres hvordan statistisk usikkerhet påvirker slike analyser. Notatet inngår i arbeidet med å forbedre SSBs analyser av statistikk over energi og utslipp.

  Publikasjon