Notater 2016/13

Dokumentasjon av statistikken

Energibruk i industrien

Formålet med statistikken er å synliggjøre energibruken innenfor industri og bergverksdrift.

Foruten årlig statistikkpublisering benyttes statistikken i stor grad av offentlig virksomhet, i ulike analysemiljøer og av bransjeorganisasjoner. Internt i Statistisk sentralbyrå (SSB) er statistikken viktig grunnlag for energibalanse, energiregnskapet, utslippsregnskapet og nasjonalregnskapet.

Statistikkgrunnlaget samles inn gjennom en årlig undersøkelse der foretakene bes å rapportere opplysninger om energibruk og energikostnader for ulike energiprodukter benyttet til produksjon, lys, varme og transport i løpet av året for en eller flere av sine virksomheter. Energiproduktene omfatter elektrisk kraft, petroleumsprodukter, gassprodukter, kullprodukter, avfall, biobrensler, damp og fjernvarme. Det skilles mellom bruk av innkjøpt energiprodukter og egentilvirkede energiprodukter. Energiprodukter benyttet som råstoff er ikke inkludert i statistikken.

SSB har siden midten av 1970-tallet hentet inn opplysninger om energibruk i industri og bergverk. Før datainnsamlingen ble skilt ut i en egen undersøkelse i 1998, var spørsmålene en del av strukturstatistikken for industri og bergverksdrift. Bakgrunnen for egen undersøkelse var et utviklingsprosjekt som SSB gjennomførte i samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) med formål om å styrke statistikkens kvalitet, aktualitet og innhold.

SSB har som mål å begrense oppgavebyrden . Databehandleravtaler er tiltak for å unngå at offentlig forvaltning samler inn samme data flere ganger. I avtalen er grunnlaget for datainnsamlingen bygget på en såkalt to-trinns hjemmel der begge partene i avtalen har eiendomsrett til dataene. Samarbeidsetatens lovhjemmel blir brukt som det primære hjemmelsgrunnlaget for undersøkelsen og SSB beholder en kopi av opplysningene med hjemmel i statistikkloven for utarbeidelse av offisiell statistikk. I perioden 2008-2010 hadde SSB en databehandleravtale med Miljødirektoratet og NVE for innsamling av energibruksdata for industri og bergverk. Dagens innsamling bygger på en databehandleravtale med NVE fra 2011 der energiloven benyttes til å samle inn datagrunnlaget for statistikken. Felles datainnsamling gir den informasjonen NVE trenger til å løse sine oppgaver som forvaltningsmyndighet samtidig som SSB får det datagrunnlaget som er nødvendig for å produsere offisiell statistikk.

Prosessene klargjøring, analyse og formidling av statistikkproduktet har vært eksternt finansiert siden datainnsamlingen ble skilt ut i en egen undersøkelse. For perioden 1998-2002 var statistikken finansiert av NVE, og siden 2003 har statistikken vært finansiert av Enova.

Disposisjonen i dette dokumentasjonsnotatet er bygget opp rundt SSBs virksomhetsmodell . Virksomhetsmodellen er et felles referansegrunnlag for den statistikkfaglige produksjonsprosessen. Selv om statistikken energibruk i industrien er en godt etablert statistikk, har vi valgt å presentere alle de ulike statistikkprosessene; 1 Avklaring av behov, 2 Planlegging og utforming, 3 Planlegging og innsamling, 4 Klargjøring og 5 Formidling. Dette er for å forankre dagens statistikkproduksjon i virksomhetsmodellen, slik at vi sikrer en standardisert og effektiv statistikkproduksjon av høy kvalitet.

Om publikasjonen

Tittel

Energibruk i industrien. Dokumentasjon av statistikken

Ansvarlige

Wiktor Olaisen, Sigrid Hendriks Moe

Serie og -nummer

Notater 2016/13

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9349-8 (feil)

Antall sider

39

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt