Rapporter 2016/16

En oversikt over økonomisk litteratur

Evaluering av virkemidler for å fremme energieffektivisering

For å nå klimamål og mål om redusert energiforbruk, er det de siste tiårene satt i verk ulike tiltak for å fremme energieffektivisering. Ny rapport ser på effektene av ulike offentlige virkemidler.

I rapporten kartlegger forskerne Brita Bye, Cathrine Hagem, Bente Halvorsen og Bodil M. Larsen effekter av ulike offentlige virkemidler.

Vekt på rebound-effekter

Rapporten ser nærmere på ulike virkemidler, og legger spesielt vekt på hvordan adferdsendringer som følger av virkemiddelbruken, kan føre til at virkemiddelet blir mindre effektivt med hensyn til å redusere energibruken, såkalte rebound-effekter.

Forskjellen mellom energieffektivisering, energieffektiviseringspotensial og energisparing

Denne rapporten definerer viktige begreper, som ulike kilder til rebound-effekter, basert på økonomisk teori. Forskerne diskuterer forskjellen mellom energieffektivisering, energieffektiviseringspotensial og energisparing. Rapporten gir også en oversikt over ulike metoder for å evaluere effekter av offentlige tiltak, og skiller mellom metoder basert på empiriske observasjoner og numeriske modellanalyser.

Rapporten fokuserer på norske forhold, men der hvor det finnes få eller ingen norske studier, gir rapporten eksempler fra utenlandske studier og diskuterer overføringsverdien til norske forhold.

Om publikasjonen

Tittel

Evaluering av virkemidler for å fremme energieffektivisering. En oversikt over økonomisk litteratur

Ansvarlige

Cathrine Hagem, Bente Halvorsen, Brita Bye

Serie og -nummer

Rapporter 2016/16

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Olje- og energidepartementet

Emner

Energi, Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9335-1

ISBN (trykt)

978-82-537-9334-4

ISSN

1892-7513

Antall sider

43

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt