339953
/bank-og-finansmarked/statistikker/forsikring/kvartal
339953
statistikk
2018-11-16T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
forsikring, Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap, resultatregnskap, aksjer, obligasjoner, sertifikater, grunnfondsbevis, finansobjekter, gjeld, egenkapital, utlån, låntakere, utstedereFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
true

Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

1 564 084

mill. kroner forvaltningskapital i livsforsikringsselskaper

Hovedtall. Millioner kroner
Totalt
3. kvartal 20173. kvartal 2018
Livsforsikringsselskaper
Forvaltningskapital1 467 8421 564 084
Premieinntekter79 23389 545
Erstatningskostnader40 93843 088
Resultat før tildeling til kunder og skatt21 71116 871
Verdijustert resultat30 49317 708
Nettoinntekter fra finansielle eiendeler65 29242 884
Skadeforsikringsselskaper
Forvaltningskapital243 715246 114
Premieinntekter49 08351 008
Erstatningskostnader40 15241 377
Resultat av ordinær virksomhet12 3627 392
Resultat av teknisk regnskap for skadeforsikring6 9704 431
Nettoinntekt fra finansielle eiendeler5 6933 246

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Livsforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner
3. kvartal 20174. kvartal 20171. kvartal 20182. kvartal 20183. kvartal 2018
11. kv. 2016: Opphørt
21. kv. 2016: Endringer i supplerende avsetninger er opphørt, resten av postene er videreført
Premieinntekter79 233103 98428 78861 01089 545
Forfalte premier, brutto70 12093 44823 68353 24178 269
Avgitte gjenforsikringspremier-622-943-249-442-574
Overføring av premiereserver til andre9 73511 4805 3548 21111 850
 
Erstatninger og endringer i erstatningsavsetning49 78965 29819 87137 12754 851
Utbetalte erstatninger, brutto40 93854 72514 31928 76943 088
Utbetalte erstatninger, gjenforsikringsandel-397-466-135-278-376
Øvrige avsetninger1..........
Overføring av premiereserve og tilleggsavsetninger9 24811 0405 6878 63612 138
 
Endring i forsikringsmessige avsetninger83 612118 97425835 75866 105
Premiereserve59 81686 7406 48333 23155 811
Øvrige avsetninger2-2016 401-6-255-456
Til/fra kursreguleringsfondet8 90218 003-11 135-5 273970
Midler tilordnet forsikringskontrakter15 0957 8304 9178 0549 780
 
Andre ordinære driftsinntekter /-kostnader-4 508-4 235-1 041-2 528-4 380
Provisjonsinntekter82-271253639
Driftsinntekter fast eiendom31423723821
Øvrige driftsinntekter1 0341 7684988791 300
Lønnskostnader/honorarer2 1523 0566791 5452 942
Provisjonskostnader592846216448635
Driftskostnader fast eiendom11001
Avskriving av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler21028565145270
Øvrige driftskostnader2 7011 5859751 6861 872
 
Finansinntekter og -kostnader27 25641 7088 30018 56726 444
Renteinntekter obligasjoner og sertifikater15 79323 7026 42811 46016 166
Renteinntekter andre eiendeler4 5286 0701 2532 4763 853
Utbytte og andel av over-/underskudd7 99813 4058655 2967 378
Rentekostnader1 0621 468247665953
 
Gevinster/-tap og verdiregulering38 03652 272-13 70190716 440
Realisert gevinst/-tap11 56316 4414 7777 6639 980
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis9 10515 5193 1406 0539 985
Obligasjoner og sertifikater-2461 044-590219-183
Finansielle derivater3 054122 2181 543-153
Bygninger og annen fast eiendom5500391
Øvrig realisert gevinster/tap-356-1399-152-60
Netto verdiendring26 47335 831-18 477-6 7566 460
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis19 67430 052-19 346-8 4991 506
Obligasjoner og sertifikater-1 179-1 255-2 277-1 752-2 560
Finansielle derivater4 069-404 7612 8524 832
Bygninger og annen fast eiendom......00
Øvrige verdiendringer3 9087 075-1 6166422 682
 
Resultat av ordinær virksomhet6 6169 4582 2175 0717 091
 
Andre resultatkomponenter-97-13-9-27-28
 
Skattekostnader8349674459371 431
 
Totalresultat5 6868 4781 7634 1075 632
 
Spesifikasjoner
Resultat av teknisk regnskap for livsforsikring4 59911 3131 5203 0044 677
Verdijustert resultat30 49342 203-4 0277 74117 708

Tabell 2 
Livsforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner
3. kvartal 20174. kvartal 20171. kvartal 20182. kvartal 20183. kvartal 2018
11. kv. 2016: Suplerende avsetninger er opphørt, premiereserve er videreført
21. kv. 2016: Opphørt
Eiendeler
Immaterielle eiendeler1 0271 1781 7191 6091 774
 
Varige driftsmidler1 1681 1751 0201 0231 014
Bygninger og annen fast eiendom1 0291 043895904895
Maskiner, inventar og transportmidler139132126119120
 
Verdipapirer1 307 2441 339 0971 340 4731 346 7851 371 866
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis213 398219 179219 111206 566210 924
Andeler i verdipapirfond554 276566 082564 768582 038597 625
Obligasjoner og sertifikater530 880549 061549 121549 626554 101
Finansielle derivater3 9512 7384 1062 9604 690
Andre verdipapirer4 7402 0373 3665 5964 526
 
Utlån120 045127 105125 159143 877147 111
 
Øvrige fordringer13 5954 9446 51114 55619 027
Fordringer vedrørende forsikring10 8521 8992 76611 56316 438
Gjenforsikringsandel956923948937961
Andre fordringer1 7872 1232 7972 0561 627
 
Bankinnskudd og kontanter24 76326 14430 50224 42723 293
 
Sum eiendeler1 467 8421 499 6431 505 3841 532 2761 564 084
 
Gjeld og egenkapital
Egenkapital100 015100 648102 970103 615106 650
Innskutt egenkapital40 90541 10840 67240 68042 113
Selskapskapital7 8477 8477 6197 6197 612
Overkursfond18 12118 11417 92017 92017 920
Annen innskutt egenkapital14 93615 14715 13315 14116 581
Opptjent egenkapital59 11059 54062 29862 93564 537
Annen egenkapital53 95759 54060 54658 97859 158
Ufordelt resultat5 152..1 7523 9585 379
 
Ansvarlig lånekapital26 11926 97127 53725 61325 613
Obligasjonslån16 54917 40117 96716 04316 043
Andre lån9 5709 5709 5709 5709 570
 
Forsikringsmessige avsetninger1 317 5421 350 4131 350 1531 385 4821 411 391
Premiereserver for egen regning11 183 9171 209 5361 216 1971 243 0631 265 116
Tilleggsavsetninger44 08751 34351 05151 18351 173
Kursreguleringsfond54 86963 97052 83558 69764 940
Erstatningsavsetning for egen regning2..........
Premiefond og pensjonistenes overkursfond20 88223 94924 32223 79419 610
Andre tekniske avsetninger for egen regning1 3441 6151 4351 3401 406
Ufordelt overskuddsmidler til forsikringskontraktene12 444..4 3137 4059 146
 
Avsetninger for forpliktelser5 5494 0404 3404 8535 485
Pensjonsforpliktelser1 002916910933912
Utsatt skatt2 6323 0153 3243 8144 479
Andre avsetninger for forpliktelser1 91510810610695
 
Øvrig gjeld18 61617 57120 38412 71314 946
Påløpte, ikke forfalte kostnader667824877663621
Mottatte, ikke opptjente inntekter264211917
Betalbar skatt68785670103
Utbytte, konsernbidrag..1165....
Gjeld vedrørende forsikring5 1123 5013 5962 5154 033
Annen gjeld10 0057 52513 5437 1469 138
Finansielle derivater2 7395 6292 2262 3001 033
 
Sum gjeld og egenkapital1 467 8421 499 6431 505 3841 532 2761 564 084
 
Spesifikasjoner
Antall selskaper1919181818
Utlån med pant i bolig46 78948 77949 27350 11750 205
Avsetninger i livsforsikring knyttet til investeringsavtaler f.e.r.278 986297 070305 598319 963334 692

Tabell 3 
Livsforsikringsselskaper. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor. Millioner kroner
3. kvartal 20174. kvartal 20171. kvartal 20182. kvartal 20183. kvartal 2018
 
Sum alle sektorer767 673785 261783 879788 603808 549
 
Ikke-finansielle foretak137 282139 022139 611125 091126 234
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv.1 4261 5461 635957951
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.1 164195194220557
Private aksjeselskaper mv.134 691137 282137 782123 914124 726
Personlige foretak..........
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak438 284445 101443 542453 975465 163
Norges Bank..........
Banker92110105118118
Kredittforetak..........
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper2 8642 8592 8112 8402 889
Verdipapirfond428 917435 660433 879444 311455 416
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond1 4011 3221 4961 5211 527
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring2 3392 6522 6952 5952 574
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser542537537535519
Skadeforsikringsselskaper2 1301 9602 0182 0562 120
 
Offentlig forvaltning..........
Statsforvaltningen..........
Kommuneforvaltningen..........
 
Ideelle organisasjoner..........
 
Husholdninger..........
Personlig næringsdrivende..........
Borettslag o.l...........
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a...........
Ufordelt..........
 
Utlandet192 108201 138200 727209 537217 151

Tabell 4 
Livsforsikringsselskaper. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter utstedersektor. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter utstedersektor. Millioner kroner
3. kvartal 20174. kvartal 20171. kvartal 20182. kvartal 20183. kvartal 2018
Sum alle sektorer530 880549 061549 121549 626554 101
 
Ikke-finansielle foretak80 20383 60784 01087 35184 196
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv.23 74123 75323 60124 60824 666
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.25 55625 34325 31525 54925 247
Private aksjeselskaper mv.30 90734 51135 09437 19434 283
Personlige foretak..........
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak114 499113 530114 436111 741113 999
Norges Bank..........
Banker45 60246 27845 79343 59043 139
Kredittforetak67 81566 18467 83767 34070 055
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper5150424242
Verdipapirfond..........
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond..........
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring733733507513507
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser166179176166168
Skadeforsikringsselskaper133106828988
 
Offentlig forvaltning45 27046 76046 85844 04340 205
Statsforvaltningen23 95726 44925 95224 57221 985
Kommuneforvaltningen21 31220 31120 90619 47118 220
 
Ideelle organisasjoner..........
 
Husholdninger..........
 
Utlandet290 908305 165303 817306 490315 701

Tabell 5 
Livsforsikring. Disponert utlån etter låntakersektor. Millioner kroner

Livsforsikring. Disponert utlån etter låntakersektor. Millioner kroner
3. kvartal 20174. kvartal 20171. kvartal 20182. kvartal 20183. kvartal 2018
Sum alle sektorer120 045127 105125 159143 877147 111
 
Ikke-finansielle foretak37 65739 83840 58540 90132 039
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv.50504646..
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar319373449471447
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.8 3798 5677 2127 0322 494
Private aksjeselskaper mv.28 77030 84332 87333 34829 094
Personlige foretak134........
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål55554
 
Finansielle foretak2 6672 9232 05017 81318 473
Norges Bank..........
Banker..........
Kredittforetak..........
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper18819519615 76616 362
Verdipapirfond..........
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond1 9651 4671 4481 6051 619
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring5141 260406443492
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser..........
Skadeforsikringsselskaper..........
 
Offentlig forvaltning30 25432 26232 78434 67943 049
Statsforvaltningen........6 204
Kommuneforvaltningen30 25432 26232 78434 67936 845
 
Ideelle organisasjoner404428444435425
 
Husholdninger41 00742 11841 71442 56242 604
Personlig næringsdrivende00000
Borettslag o.l.104103114112111
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.40 90342 01541 60042 45142 493
Ufordelt..........
 
Utlandet8 0559 5367 5847 48610 521

Tabell 6 
Skadeforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner

Skadeforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner
3. kvartal 20174. kvartal 20171. kvartal 20182. kvartal 20183. kvartal 2018
1Opphørt fra og med 1. kv. 2016
2Endring i sikkerhetsavsetninger er opphørt fra og med 1. kv. 2016. Avsetning for ikke avløpt risiko er videreført.
Premieinntekter49 08366 47016 06933 51451 008
Forfalte bruttopremie60 42979 20530 26448 53764 526
Avgitte gjenforsikringspremier-9 249-11 670-4 591-7 072-9 376
Endring i avsetning for ikke opptjent bruttopremie-3 503-1 111-11 376-8 223-4 574
Gjenforsikringsandel1 406461 772272432
 
Erstatningskostnader og endringer i forsikringstekniske avsetninger33 23245 46511 95224 28636 932
Betalte erstatninger, brutto40 15254 44113 63528 18341 377
Betalte erstatninger, gjenforsikringsandel-5 759-7 424-1 848-3 775-5 328
Endring i erstatningsavsetning, brutto-764258-233-1 121489
Endring i erstatningsavsetning, gjenforsikringsandel-353-2 045369958360
Premierabatter og andre gevinstavtaler1..........
Endring i sikkerhetsavsetning mv.2-44235294134
 
Andre ordinære driftsinntekter /-kostnader-9 182-12 431-3 124-6 484-9 930
Provisjonsinntekter1462045099140
Driftsinntekter fast eiendom205691827
Øvrige driftsinntekter32043687203312
Lønnskostnader/ honorarer5 3326 5831 7913 5695 662
Provisjonskostnaderr1 9682 9847451 5512 355
Driftskostnader fast eiendomr8145811
Avskriving av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler21656591206329
Øvrige driftskostnader2 1442 9816381 4692 053
 
Finansinntekter /-kostnader2 8583 5661 0811 7892 597
Renteinntekter2 5393 2327011 4202 156
Utbytte og andel av overskudd/ underskudd453519423446564
Rentekostnader1341864477123
 
Gevinster/tap og verdiregulering2 8353 996-1 061-114649
Netto realisert gevinst/ tap2 9373 5258731 8802 166
Netto verdiendringer-102471-1 934-1 995-1 517
 
Resultat av ordinær virksomhet12 36216 1351 0134 4207 392
 
Andre resultatkomponenter-82-323-4-46-57
 
Skattekostnad2 4273 1355381 1101 747
 
Totalresultat9 85412 6774703 2635 588
 
Spesifikasjoner
Resultat av teknisk regnskap for skadeforsikring6 97010 7181 0672 8854 431

Tabell 7 
Skadeforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner

Skadeforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner1
3. kvartal 20174. kvartal 20171. kvartal 20182. kvartal 20183. kvartal 2018
1Sikkerhetsavsetninger er opphørt fra og med 1. kv. 2016. Avsetning for ikke avløpt risiko er videreført.
2Opphørt fra og med 1. kv. 2016
Eiendeler
Immaterielle eiendeler5 8075 5345 9576 0285 946
 
Varige driftsmidler1 1511 1521 4171 4271 436
Bygninger og annen fast eiendom606641644673718
Maskiner, inventar og transportmidler545510773753718
 
Verdipapirer150 580153 154150 910148 592151 338
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis18 03018 46518 25622 36121 785
Andeler i verdipapirfond34 04133 51432 67930 40833 280
Obligasjoner og sertifikater97 471100 41998 22095 09795 246
Finansielle derivater730506469383516
Andre verdipapirer3072491 285343511
 
Utlån2 7732 7433 0303 1453 188
 
Gjenforsikringsandel18 97919 76521 71420 74819 930
 
Øvrige fordringer55 05352 46759 74759 31555 388
Fordringer vedrørende forsikring20 27520 98727 36026 89324 234
Andre fordringer34 77931 48032 38732 42231 154
 
Bankinnskudd og kontanter9 3728 54211 96210 2638 890
 
Sum eiendeler243 715243 356254 737249 518246 114
 
Gjeld og egenkapital
Egenkapital82 95278 29878 13779 42880 741
Innskutt egenkapital14 36014 90214 57414 59414 651
Selskapskapital4 9324 9844 8344 8474 842
Overkursfond3 7374 1674 1604 1604 160
Annen innskutt egenkapital5 6915 7515 5815 5875 649
Opptjent egenkapital68 59263 39663 56364 83566 090
Annen egenkapital57 86363 39660 71759 49558 797
Ufordelt resultat10 729..2 8465 3407 293
 
Ansvarlig lånekapital3 0683 0693 0643 1243 125
Obligasjonslån2 6902 6902 6912 6912 691
Andre lån378378373433435
 
Forsikringstekniske avsetninger127 986124 327135 507133 185129 360
Avsetning for ikke opptjent bruttopremie31 88728 75439 07037 61833 718
Brutto erstatningsavsetning89 30189 30190 17689 29789 861
Bruttoavsetning til premierabatter og andre gevinstavtaler2..........
Sikkerhetsavsetning mv.16 7996 2726 2606 2705 780
Andre tekniske avsetninger2..........
 
Avsetninger for forpliktelser10 43910 50910 45810 46710 560
Pensjonsforpliktelser1 6081 6251 4891 5031 596
Utsatt skatt7 7227 9357 9227 9217 872
Andre avsetninger for forpliktelser1 1099491 0461 0431 091
 
Øvrig gjeld19 27027 15327 57123 31322 329
Påløpte, ikke forfalte kostnader1 1721 7981 4291 2711 431
Mottatte, ikke opptjente inntekter83258100133122
Betalbar skatt2 4442 2971 5119721 502
Utbytte, konsernbidrag..5 1964 442....
Gjeld vedrørende forsikring4 9264 5155 7895 9654 927
Annen gjeld10 11712 42613 98814 61114 140
Finansielle derivater528663312360207
 
Sum gjeld og egenkapital243 715243 356254 737249 518246 114
 
Spesifikasjoner
Antall selskaper8585838381
Utlån med pant i bolig238232227237229

Tabell 8 
Skadeforsikring. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor. Millioner kroner

Skadeforsikring. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor. Millioner kroner
3. kvartal 20174. kvartal 20171. kvartal 20182. kvartal 20183. kvartal 2018
Sum alle sektorer52 07251 97950 93552 76955 065
 
Ikke-finansielle foretak5 6365 8955 9069 9429 634
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv.202195196194191
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.38333
Private aksjeselskaper mv.4 8055 0395 0529 0788 771
Personlige foretak625653656668670
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak21 07621 50021 82220 97221 805
Norges Bank..........
Banker2 6402 6622 6452 6712 662
Kredittforetak..........
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper442210198206237
Verdipapirfond16 42516 56117 18016 27117 198
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond428590627658667
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring394385421413288
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser682682682682682
Skadeforsikringsselskaper65410697072
 
Offentlig forvaltning..........
Statsforvaltningen..........
Kommuneforvaltningen..........
 
Ideelle organisasjoner..........
 
Husholdninger..........
 
Utlandet25 36024 58323 20721 85523 625

Tabell 9 
Skadeforsikringsselskaper. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter utstedersektor. Millioner kroner

Skadeforsikringsselskaper. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter utstedersektor. Millioner kroner
3. kvartal 20174. kvartal 20171. kvartal 20182. kvartal 20183. kvartal 2018
Sum alle sektorer97 471100 41998 22095 09795 246
 
Ikke-finansielle foretak12 82913 82813 41913 70713 869
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv.1 4801 4231 5331 5961 506
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.4 9945 1455 0435 3435 303
Private aksjeselskaper mv.6 3557 2606 8436 7687 060
Personlige foretak..........
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak39 05740 22538 90736 11937 284
Norges Bank..........
Banker15 37115 14713 74912 99613 828
Kredittforetak23 43124 74424 86122 87023 204
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper7996857373
Verdipapirfond..........
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond..........
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring2259584544
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser4643402020
Skadeforsikringsselskaper108137115115114
 
Offentlig forvaltning14 19814 31214 52614 88414 888
Statsforvaltningen6 0066 0865 1535 7855 110
Kommuneforvaltningen8 1928 2269 3739 1009 778
 
Ideelle organisasjoner..........
 
Husholdninger..........
Personlig næringsdrivende..........
Borettslag o.l...........
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a...........
Ufordelt..........
 
Utlandet31 38732 05431 36830 38629 206

Tabell 10 
Skadeforsikring. Disponert utlån etter låntakersektor. Millioner kroner

Skadeforsikring. Disponert utlån etter låntakersektor. Millioner kroner
3. kvartal 20174. kvartal 20171. kvartal 20182. kvartal 20183. kvartal 2018
Sum alle sektorer2 7732 7433 0303 1453 188
 
Ikke-finansielle foretak1 7401 6921 9972 0992 206
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv...........
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv...........
Private aksjeselskaper mv.1 7401 6921 9972 0992 206
Personlige foretak..........
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak728757748754700
Norges Bank..........
Banker3833342530
Kredittforetak..........
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper..........
Verdipapirfond..........
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond567587590593598
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring10010810111350
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser..........
Skadeforsikringsselskaper2429222222
 
Offentlig forvaltning..........
Statsforvaltningen..........
Kommuneforvaltningen..........
 
Ideelle organisasjoner..........
 
Husholdninger304294285293282
Personlig næringsdrivende6562585551
Borettslag o.l...........
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.239233228238231
Ufordelt..........
 
Utlandet00000

Om statistikken

Statistikken dekker alle livs- og skadeforsikringsselskaper og utenlandske selskapers filialer i Norge. Den viser samlet resultat, balanse og noen spesifikasjoner for sektor og bransje.

 

 

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Forsikringsselskaper
Forsikringsselskapenes primære oppgave består i å fordele risiko mellom forsikringstakerere og til en viss grad å overføre risiko fra kundene til seg selv.

Balanseregnskapet: Balansen viser eiendeler, gjeld og egenkapital ved utgangen av regnskapsåret.

Resultatregnskapet: Viser inntekter og kostnader i løpet av kalenderåret.

Standard klassifikasjoner

Vi har fire typer grupperinger: Objekt, sektor, næring og art

Finansobjekter

For å kunne stille opp sammenlignbare finansielle balanser, er ensartede fordrings- og gjeldsposter slått sammen til et begrenset antall objektsgrupper.

Institusjonell sektorgruppering 

Dette er en statistisk standard basert på anbefalinger for nasjonalregnskapsoppstilling gitt av FN (SNA). Ved statistikkbearbeiding grupperes aktører i institusjonelle sektorer, i første rekke etter samfunnsøkonomisk funksjon, men også etter organisasjonsform og eierskap. Den institusjonelle sektorgrupperingens hovedformål er å skille mellom aktører som har spesielle oppgaver eller spiller en sentral rolle i samfunnet, slik som offentlig forvaltning, finansielle foretak, ikke-finansielle foretak og husholdninger.

Næringsgruppering

For å kunne sammenligne og analysere statistiske opplysninger benyttes ofte en standard for næringsgrupperinger. En nærmere oversikt over næringsgrupperingene fins i Bank- og kredittstatistikk heftet, "Prinsipper og definisjoner i kredittmarkedsstatistikken".

Inntekts- og kostnadsarter

Resultatregnskapet er delt inn inntekts- og kostnadsarter, for å lettere kunne sammenstille tallene.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for finansmarkedsstatistikk

Regionalt nivå

Kun på nasjonalt nivå.

Hyppighet og aktualitet

Kvartalsvis og årlig.

Internasjonal rapportering

Eurostat

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Publiseringsklare data lagres i en FAME-database.


Bakgrunn

Formål og historie

Formålet er å bidra med tall til nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser og utenriksregnskapet, samt publisere aktuell kredittmarkedsstatistikk. Regnskapsstatistikk for livs- og skadeforsikringsselskaper ble første gang publisert i NOS Kredittmarkedsstatistikk 1912. Fra 1998 ble Statistisk sentralbyrås regnskapsstatistikk for livs- og skadeforsikringsselskaper basert på nye elektroniske rapporter. Tidligere ble opplysningene hentet på papirbaserte skjemaer. De nye rapportene inneholder flere opplysninger som gir større spesifikasjonsgrad av enkelte poster. Videre har den nye rapporteringsformen gitt Statistisk sentralbyrå tilgang på kvartalsresultat fra forsikringsselskapene.

Brukere og bruksområder

Inngår i nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser, utenriksregnskapet og statistikken over Norges fordringer og gjeld overfor utlandet. Andre viktige brukere er Norges Bank, Finanstilsynet, Finansnæringens Hovedorganisasjon, Finansdepartementet og media.

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken er basert på retningslinjene i nasjonalregnskapsstandardene "System of National Accounts" (SNA), og IMFs "Manual on Monetary and Financial Statistics".

Statistikk fra livs- og skadeforsikringsselskapene blir brukt i nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser, utenriksregnskapet og i statistikken over Norges fordringer og gjeld overfor utlandet.

Lovhjemmel

Oppgavene blir hentet inn med hjemmel i lov om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel mv. av 7. desember 1956 nr. 1 (tilsynsloven). Statistisk sentralbyrå benytter Statistikklovens §3-2.

EØS-referanse

 

Rådsdirektiv 674/91 om forsikringsforetaks årsregnskaper og konsoliderte regnskaper.

Rådsforordning 2223/96 Forordningen omhandler det europeiske system for nasjonal- og regionalregnskap

Rådsforordning 1392/2007 Endringer i forordning 2223/96

Rådsforordning 410/98 som retter forordning 58/97 om strukturstatistikk for foretak i næringslivet. Forordningen spesifiserer et eget vedlegg for forsikringsstatistikk.

Kommisjonsforordning 1225/1999 om definisjonen av kjennemerker for statistikk over forsikringstjenester.

Kommisjonsforordning 1227/1999 om det tekniske formatet for overføring av statistikk over forsikringstjenester.

Kommisjonsforordning 1228/1999 om tallserier som skal produseres for statistikk over forsikringstjenester.

Rådsforordning 1606/2002 Forordningen omhandler anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder.

Rådsforordning 297/2008 Endringer i forordning 1606/2002.

Rådsforordning 295/2008 om statistikk over foretaksstrukturer endret ved forordning 251/2009.

Produksjon

Omfang

Statistikken inneholder tall fra alle livs- og skadeforsikringsselskaper på nasjonalt territorium, inklusiv utenlandske selskapers filialer i Norge. Sektoren skadeforsikringsselskaper inkluderer i tillegg til ordinære skadeforsikringsselskaper også selskaper som driver kredittforsikring, gjensidige sjøforsikringsselskaper, gjensidige brannkasser og gjenforsikringsselskaper. Ihht. næringsstandarden omfatter dette næringene 65.110, 65.120 og 65.200. Den statistiske enheten som danner basis for regnskapsoppgavene er foretaket.

Datakilder og utvalg

Statistikken er basert på regnskapsdata fra forsikringsselskapene.

Utvalget er definert ut fra antall livs- og skadeforsikringsselskaper med konsesjon fra Finanstilsynet til å drive virksomhet (statistikken er i prinsippet basert på totaltelling).

Datainnsamling, editering og beregninger

Finanstilsynet og Statistisk sentralbyrå samarbeider om innhentingen av regnskapsopplysningene fra forsikringselskapene.

Kontroll av livs- og skadeforsikringsselskapenes regnskapsoppgaver foretas av Statistisk sentralbyrå og Finanstilsynet.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Regnskapsstatistikken for livs- og skadeforsikringsselskaper er basert på gjeldende regnskapsforskrifter livs- og skadeforsikringsselskaper. Brudd kan dermed forekomme i samband med endringer i regnskapsloven og i de særskilte forskriftene som gjelder for livs- og skadeforsikring. Strukturendringer som nyetableringer, omklassifiseringer, fusjoner, fisjoner og porteføljeflyttinger, samt endringer i presentasjonen av statistikken kan også føre til brudd i tidsseriene. Endring i sektor- og næringsstandarder kan også påvirke tidsseriene; i mars 2012 ble ny sektorstandard innført og det førte til noen endringer av sektor for flere foretakstyper.

IFRS

Innføring av regnskapsstandarden IFRS har ført til, og vil føre til mindre brudd i tidsseriene fremover når flere selskaper legger om til denne standarden. Fra 2009 kan selskapene rapportere etter IFRS-reglene, mens andre selskaper fortsatt kan nytte NGAAP. Innføringen av IFRS, der virkelig verdi (markedsverdi) i mye større grad blir benyttet i regnskapet, medfører større fluktuasjoner i balanse- og resultatregnskapsdataene enn tidligere.

Endringer i presentasjonen av statistikken

Spesifikasjoner endres løpende i statistikken og det påvirker datapresentasjonen. 

Strukturendringer i finanssektoren

Det er flere nyetaleringer, oppkjøp, fusjoner og fisjoner hvert år.

Mange slike endringer har liten betydning for statistikken, mens andre medfører betydelige brudd i tidsseriene. Der de strukturelle endringene fører til brudd i tidsseriene vil de bli kommentert i statistikkpubliseringen.

Ny institusjonell sektorgruppering

Fra 1. januar 2012 ble den norske standarden for institusjonell sektorgruppering endret i tråd med reviderte internasjonale standarder, som Norge har forpliktet seg til å følge. Dette medfører 

 

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Det kan forekomme feil og uoverensstemmelser i regnskapsopplysningene. Disse uoverensstemmelsene kan ha flere kilder:

  • Feil i rapportørens regnskap
  • Feil ved overføring av data fra institusjonenes primærregnskaper til mottakene media
  • Ulike regnskaps- og verdsettingsprinsipper
  • Ulike bokføringstidspunkt
  • Mangelfullt utfylte oppgaver fra rapportørene
  • Bearbeidingsfeil

På grunn av store datamengder og et dynamisk korrigeringssystem, vil publiserte data regnes som foreløpige frem til neste års data for tilsvarende periode er publisert. Dette kan bety at data for siste år kan endres uten at dette merkes spesielt i tabellene. Store og viktige endringer vil imidlertid bli kommentert vad publisering av dagens statistikk.

Revisjon

Ikke relevant

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB