358507
/bank-og-finansmarked/statistikker/forsikring/kvartal
358507
statistikk
2019-02-19T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
forsikring, Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap, resultatregnskap, aksjer, obligasjoner, sertifikater, grunnfondsbevis, finansobjekter, gjeld, egenkapital, utlån, låntakere, utstedereFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
true

Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

1 541 171

mill. kroner i forvaltningskapital i livsforsikringsselskaper

Hovedtall. Millioner kroner
Totalt
4. kvartal 20174. kvartal 2018
Livsforsikringsselskaper
Forvaltningskapital1 499 6431 541 171
Premieinntekter103 984112 830
Erstatningskostnader54 72559 441
Resultat før tildeling til kunder og skatt17 28814 840
Nettoinntekter fra finansielle eiendeler93 98010 905
Skadeforsikringsselskaper
Forvaltningskapital243 356243 533
Premieinntekter66 47068 685
Erstatningskostnader54 44156 844
Resultat av ordinær virksomhet16 1358 677
Resultat av teknisk regnskap for skadeforsikring10 7187 293
Nettoinntekt fra finansielle eiendeler7 5621 679

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Livsforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner
4. kvartal 20171. kvartal 20182. kvartal 20183. kvartal 20184. kvartal 2018
11. kv. 2016: Opphørt
21. kv. 2016: Endringer i supplerende avsetninger er opphørt, resten av postene er videreført
Premieinntekter103 98428 78861 01089 545112 830
Forfalte premier, brutto93 44823 68353 24178 26999 906
Avgitte gjenforsikringspremier-943-249-442-574-914
Overføring av premiereserver til andre11 4805 3548 21111 85013 838
 
Erstatninger og endringer i erstatningsavsetning65 29819 87137 12754 85172 938
Utbetalte erstatninger, brutto54 72514 31928 76943 08859 441
Utbetalte erstatninger, gjenforsikringsandel-466-135-278-376-711
Øvrige avsetninger1..........
Overføring av premiereserve og tilleggsavsetninger11 0405 6878 63612 13814 207
 
Endring i forsikringsmessige avsetninger118 97425835 75866 10535 133
Premiereserve86 7406 48333 23155 81141 050
Øvrige avsetninger26 401-6-255-4563 283
Til/fra kursreguleringsfondet18 003-11 135-5 273970-14 954
Midler tilordnet forsikringskontrakter7 8304 9178 0549 7805 754
 
Andre ordinære driftsinntekter /-kostnader-4 235-1 041-2 528-4 380-6 578
Provisjonsinntekter-27125363977
Driftsinntekter fast eiendom423723821100
Øvrige driftsinntekter1 7684988791 3001 696
Lønnskostnader/honorarer3 0566791 5452 9423 088
Provisjonskostnader846216448635816
Driftskostnader fast eiendom10011
Avskriving av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler28565145270292
Øvrige driftskostnader1 5859751 6861 8724 253
 
Finansinntekter og -kostnader41 7088 30018 56726 44436 166
Renteinntekter obligasjoner og sertifikater23 7026 42811 46016 16622 031
Renteinntekter andre eiendeler6 0701 2532 4763 8535 772
Utbytte og andel av over-/underskudd13 4058655 2967 3789 698
Rentekostnader1 4682476659531 336
 
Gevinster/-tap og verdiregulering52 272-13 70190716 440-25 261
Realisert gevinst/-tap16 4414 7777 6639 9809 941
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis15 5193 1406 0539 98512 878
Obligasjoner og sertifikater1 044-590219-1832 182
Finansielle derivater122 2181 543-153-6 120
Bygninger og annen fast eiendom500391362
Øvrig realisert gevinster/tap-1399-152-60639
Netto verdiendring35 831-18 477-6 7566 460-35 202
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis30 052-19 346-8 4991 506-26 563
Obligasjoner og sertifikater-1 255-2 277-1 752-2 560-1 679
Finansielle derivater-404 7612 8524 832-2 955
Bygninger og annen fast eiendom....000
Øvrige verdiendringer7 075-1 6166422 682-4 005
 
Resultat av ordinær virksomhet9 4582 2175 0717 0919 086
 
Andre resultatkomponenter-13-9-27-28-28
 
Skattekostnader9674459371 431-673
 
Totalresultat8 4781 7634 1075 6329 731
 
Spesifikasjoner
Resultat av teknisk regnskap for livsforsikring11 3131 5203 0044 6776 153
Verdijustert resultat27 460-8 918-2028 062-5 868

Tabell 2 
Livsforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner
4. kvartal 20171. kvartal 20182. kvartal 20183. kvartal 20184. kvartal 2018
11. kv. 2016: Suplerende avsetninger er opphørt, premiereserve er videreført
21. kv. 2016: Opphørt
Eiendeler
Immaterielle eiendeler1 1781 7191 6091 7743 519
 
Varige driftsmidler1 1751 0201 0231 0141 076
Bygninger og annen fast eiendom1 043895904895962
Maskiner, inventar og transportmidler132126119120115
 
Verdipapirer1 339 0971 340 4731 346 7851 371 8661 351 108
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis219 179219 111206 566210 924204 916
Andeler i verdipapirfond566 082564 768582 038597 625568 984
Obligasjoner og sertifikater549 061549 121549 626554 101569 627
Finansielle derivater2 7384 1062 9604 6903 041
Andre verdipapirer2 0373 3665 5964 5264 540
 
Utlån127 105125 159143 877147 111154 280
 
Øvrige fordringer4 9446 51114 55619 0276 332
Fordringer vedrørende forsikring1 8992 76611 56316 4381 522
Gjenforsikringsandel9239489379611 510
Andre fordringer2 1232 7972 0561 6273 300
 
Bankinnskudd og kontanter26 14430 50224 42723 29324 855
 
Sum eiendeler1 499 6431 505 3841 532 2761 564 0841 541 171
 
Gjeld og egenkapital
Egenkapital100 648102 970103 615106 650106 016
Innskutt egenkapital41 10840 67240 68042 11342 198
Selskapskapital7 8477 6197 6197 6127 612
Overkursfond18 11417 92017 92017 92017 920
Annen innskutt egenkapital15 14715 13315 14116 58116 666
Opptjent egenkapital59 54062 29862 93564 53763 818
Annen egenkapital59 54060 54658 97859 15862 999
Ufordelt resultat..1 7523 9585 379819
 
Ansvarlig lånekapital26 97127 53725 61325 61328 008
Obligasjonslån17 40117 96716 04316 04316 938
Andre lån9 5709 5709 5709 57011 070
 
Forsikringsmessige avsetninger1 350 4131 350 1531 385 4821 411 3911 378 557
Premiereserver for egen regning11 209 5361 216 1971 243 0631 265 1161 251 198
Tilleggsavsetninger51 34351 05151 18351 17354 945
Kursreguleringsfond63 97052 83558 69764 94049 016
Erstatningsavsetning for egen regning2..........
Premiefond og pensjonistenes overkursfond23 94924 32223 79419 61022 026
Andre tekniske avsetninger for egen regning1 6151 4351 3401 4061 230
Ufordelt overskuddsmidler til forsikringskontraktene..4 3137 4059 146142
 
Avsetninger for forpliktelser4 0404 3404 8535 4854 323
Pensjonsforpliktelser916910933912915
Utsatt skatt3 0153 3243 8144 4793 286
Andre avsetninger for forpliktelser10810610695122
 
Øvrig gjeld17 57120 38412 71314 94624 266
Påløpte, ikke forfalte kostnader824877663621879
Mottatte, ikke opptjente inntekter421191711
Betalbar skatt7856701031 031
Utbytte, konsernbidrag1165......
Gjeld vedrørende forsikring3 5013 5962 5154 0334 132
Annen gjeld7 52513 5437 1469 1388 065
Finansielle derivater5 6292 2262 3001 03310 147
 
Sum gjeld og egenkapital1 499 6431 505 3841 532 2761 564 0841 541 171
 
Spesifikasjoner
Antall selskaper1918181818
Utlån med pant i bolig48 77949 27350 11750 20549 636
Avsetninger i livsforsikring knyttet til investeringsavtaler f.e.r.297 070305 598319 963334 692315 661

Tabell 3 
Livsforsikringsselskaper. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor. Millioner kroner
4. kvartal 20171. kvartal 20182. kvartal 20183. kvartal 20184. kvartal 2018
 
Sum alle sektorer785 261783 879788 603808 549773 899
 
Ikke-finansielle foretak139 022139 611125 091126 234141 442
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv.1 5461 635957951852
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.195194220557580
Private aksjeselskaper mv.137 282137 782123 914124 726140 009
Personlige foretak..........
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak445 101443 542453 975465 163439 471
Norges Bank..........
Banker11010511811896
Kredittforetak..........
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper2 8592 8112 8402 8892 731
Verdipapirfond435 660433 879444 311455 416428 826
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond1 3221 4961 5211 5272 362
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring2 6522 6952 5952 5742 914
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser537537535519522
Skadeforsikringsselskaper1 9602 0182 0562 1202 020
 
Offentlig forvaltning..........
Statsforvaltningen..........
Kommuneforvaltningen..........
 
Ideelle organisasjoner..........
 
Husholdninger..........
Personlig næringsdrivende..........
Borettslag o.l...........
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a...........
Ufordelt..........
 
Utlandet201 138200 727209 537217 151192 987

Tabell 4 
Livsforsikringsselskaper. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter utstedersektor. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter utstedersektor. Millioner kroner
4. kvartal 20171. kvartal 20182. kvartal 20183. kvartal 20184. kvartal 2018
Sum alle sektorer549 061549 121549 626554 101569 627
 
Ikke-finansielle foretak83 60784 01087 35184 19687 282
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv.23 75323 60124 60824 66626 377
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.25 34325 31525 54925 24724 618
Private aksjeselskaper mv.34 51135 09437 19434 28336 288
Personlige foretak..........
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak113 530114 436111 741113 999115 630
Norges Bank..........
Banker46 27845 79343 59043 13943 740
Kredittforetak66 18467 83767 34070 05571 066
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper5042424242
Verdipapirfond..........
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond..........
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring733507513507532
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser179176166168163
Skadeforsikringsselskaper10682898887
 
Offentlig forvaltning46 76046 85844 04340 20538 750
Statsforvaltningen26 44925 95224 57221 98518 350
Kommuneforvaltningen20 31120 90619 47118 22020 400
 
Ideelle organisasjoner..........
 
Husholdninger..........
 
Utlandet305 165303 817306 490315 701327 965

Tabell 5 
Livsforsikring. Disponert utlån etter låntakersektor. Millioner kroner

Livsforsikring. Disponert utlån etter låntakersektor. Millioner kroner
4. kvartal 20171. kvartal 20182. kvartal 20183. kvartal 20184. kvartal 2018
Sum alle sektorer127 105125 159143 877147 111154 280
 
Ikke-finansielle foretak39 83840 58540 90132 03951 836
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv.504646....
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar373449471447473
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.8 5677 2127 0322 4942 464
Private aksjeselskaper mv.30 84332 87333 34829 09448 895
Personlige foretak..........
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål55544
 
Finansielle foretak2 9232 05017 81318 4733 463
Norges Bank..........
Banker..........
Kredittforetak..........
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper19519615 76616 362614
Verdipapirfond..........
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond1 4671 4481 6051 6191 997
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring1 260406443492852
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser..........
Skadeforsikringsselskaper..........
 
Offentlig forvaltning32 26232 78434 67943 04945 105
Statsforvaltningen......6 2046 642
Kommuneforvaltningen32 26232 78434 67936 84538 463
 
Ideelle organisasjoner428444435425413
 
Husholdninger42 11841 71442 56242 60442 019
Personlig næringsdrivende00000
Borettslag o.l.103114112111108
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.42 01541 60042 45142 49341 911
Ufordelt..........
 
Utlandet9 5367 5847 48610 52111 443

Tabell 6 
Skadeforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner

Skadeforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner
4. kvartal 20171. kvartal 20182. kvartal 20183. kvartal 20184. kvartal 2018
1Opphørt fra og med 1. kv. 2016
2Endring i sikkerhetsavsetninger er opphørt fra og med 1. kv. 2016. Avsetning for ikke avløpt risiko er videreført.
Premieinntekter66 47016 06933 51451 00868 685
Forfalte bruttopremie79 20530 26548 53764 52681 719
Avgitte gjenforsikringspremier-11 670-4 590-7 072-9 376-11 488
Endring i avsetning for ikke opptjent bruttopremie-1 111-11 377-8 223-4 574-1 039
Gjenforsikringsandel461 771272432-507
 
Erstatningskostnader og endringer i forsikringstekniske avsetninger45 46511 95224 28636 93248 193
Betalte erstatninger, brutto54 44113 63528 18341 37756 844
Betalte erstatninger, gjenforsikringsandel-7 424-1 848-3 775-5 328-7 172
Endring i erstatningsavsetning, brutto258-233-1 121489-1 984
Endring i erstatningsavsetning, gjenforsikringsandel-2 045369958360457
Premierabatter og andre gevinstavtaler1..........
Endring i sikkerhetsavsetning mv.223529413448
 
Andre ordinære driftsinntekter /-kostnader-12 431-3 124-6 484-9 930-13 494
Provisjonsinntekter2045199140188
Driftsinntekter fast eiendom569182759
Øvrige driftsinntekter43687203312433
Lønnskostnader/ honorarer6 5831 7913 5695 6627 584
Provisjonskostnaderr2 9847451 5512 3553 207
Driftskostnader fast eiendomr14581113
Avskriving av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler56591206329435
Øvrige driftskostnader2 9816381 4692 0532 936
 
Finansinntekter /-kostnader3 5661 0811 7892 5973 109
Renteinntekter3 2327011 4202 1563 060
Utbytte og andel av overskudd/ underskudd519423446564216
Rentekostnader1864477123167
 
Gevinster/tap og verdiregulering3 996-1 060-114649-1 430
Netto realisert gevinst/ tap3 5258701 8802 1662 273
Netto verdiendringer471-1 930-1 995-1 517-3 702
 
Resultat av ordinær virksomhet16 1351 0154 4207 3928 677
 
Andre resultatkomponenter-323-4-46-57-178
 
Skattekostnad3 1355381 1101 7472 591
 
Totalresultat12 6774723 2635 5885 909
 
Spesifikasjoner
Resultat av teknisk regnskap for skadeforsikring10 7181 0682 8854 4317 293

Tabell 7 
Skadeforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner

Skadeforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner1
4. kvartal 20171. kvartal 20182. kvartal 20183. kvartal 20184. kvartal 2018
1Sikkerhetsavsetninger er opphørt fra og med 1. kv. 2016. Avsetning for ikke avløpt risiko er videreført.
2Opphørt fra og med 1. kv. 2016
Eiendeler
Immaterielle eiendeler5 5345 9576 0285 9466 098
 
Varige driftsmidler1 1521 4151 4271 4361 431
Bygninger og annen fast eiendom641642673718744
Maskiner, inventar og transportmidler510773753718687
 
Verdipapirer153 154150 943148 632151 383147 200
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis18 46518 27422 36121 78521 325
Andeler i verdipapirfond33 51432 62630 40833 28030 118
Obligasjoner og sertifikater100 41998 28995 13795 29194 945
Finansielle derivater506469383516314
Andre verdipapirer2491 285343511498
 
Utlån2 7432 9833 1053 1433 871
 
Gjenforsikringsandel19 76521 71420 74819 93019 392
 
Øvrige fordringer52 46759 74859 31555 38855 623
Fordringer vedrørende forsikring20 98727 36026 89324 23424 040
Andre fordringer31 48032 38732 42231 15431 583
 
Bankinnskudd og kontanter8 54211 95510 2638 8909 918
 
Sum eiendeler243 356254 716249 518246 114243 533
 
Gjeld og egenkapital
Egenkapital78 29878 11779 42880 74177 320
Innskutt egenkapital14 90214 57414 59414 65114 515
Selskapskapital4 9844 8344 8474 8424 861
Overkursfond4 1674 1604 1604 1603 937
Annen innskutt egenkapital5 7515 5815 5875 6495 717
Opptjent egenkapital63 39663 54364 83566 09062 804
Annen egenkapital63 39660 69559 49558 79754 795
Ufordelt resultat..2 8485 3407 2938 009
 
Ansvarlig lånekapital3 0693 0643 1243 1253 201
Obligasjonslån2 6902 6912 6912 6912 767
Andre lån378373433435434
 
Forsikringstekniske avsetninger124 327135 508133 185129 360124 969
Avsetning for ikke opptjent bruttopremie28 75439 07137 61833 71830 824
Brutto erstatningsavsetning89 30190 17689 29789 86188 330
Bruttoavsetning til premierabatter og andre gevinstavtaler2..........
Sikkerhetsavsetning mv.16 2726 2606 2705 7805 815
Andre tekniske avsetninger2..........
 
Avsetninger for forpliktelser10 50910 45810 46710 56010 479
Pensjonsforpliktelser1 6251 4901 5031 5961 643
Utsatt skatt7 9357 9217 9217 8727 587
Andre avsetninger for forpliktelser9491 0461 0431 0911 250
 
Øvrig gjeld27 15327 56923 31322 32927 564
Påløpte, ikke forfalte kostnader1 7981 4291 2711 4311 583
Mottatte, ikke opptjente inntekter258100133122273
Betalbar skatt2 2971 5109721 5022 488
Utbytte, konsernbidrag5 1964 442....3 996
Gjeld vedrørende forsikring4 5155 7895 9654 9274 119
Annen gjeld12 42613 98614 61114 14014 392
Finansielle derivater663312360207713
 
Sum gjeld og egenkapital243 356254 716249 518246 114243 533
 
Spesifikasjoner
Antall selskaper8584838383
Utlån med pant i bolig232230237229249

Tabell 8 
Skadeforsikring. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor. Millioner kroner

Skadeforsikring. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor. Millioner kroner
4. kvartal 20171. kvartal 20182. kvartal 20183. kvartal 20184. kvartal 2018
Sum alle sektorer51 97950 90052 76955 06551 443
 
Ikke-finansielle foretak5 8955 9139 9429 6369 401
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv.195196194191223
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.83333
Private aksjeselskaper mv.5 0395 0589 0788 7728 498
Personlige foretak653656668670677
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak21 50021 77520 97221 81420 304
Norges Bank..........
Banker2 6622 6482 6712 6692 790
Kredittforetak..........
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper210200206237179
Verdipapirfond16 56117 12616 27117 19815 632
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond590627658667683
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring385421413288280
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser682682682682682
Skadeforsikringsselskaper41071707359
 
Offentlig forvaltning..........
Statsforvaltningen..........
Kommuneforvaltningen..........
 
Ideelle organisasjoner..........
 
Husholdninger..........
 
Utlandet24 58323 21121 85523 61521 739

Tabell 9 
Skadeforsikringsselskaper. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter utstedersektor. Millioner kroner

Skadeforsikringsselskaper. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter utstedersektor. Millioner kroner
4. kvartal 20171. kvartal 20182. kvartal 20183. kvartal 20184. kvartal 2018
Sum alle sektorer100 41998 28995 13795 29194 945
 
Ikke-finansielle foretak13 82813 42613 70713 86913 833
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv.1 4231 5331 5961 5061 461
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.5 1455 0435 3435 3035 284
Private aksjeselskaper mv.7 2606 8506 7687 0607 089
Personlige foretak..........
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak40 22538 96736 15937 32936 116
Norges Bank..........
Banker15 14713 79213 02113 85813 393
Kredittforetak24 74424 86122 87023 20422 538
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper9685737346
Verdipapirfond..........
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond..........
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring595845445
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser434120206
Skadeforsikringsselskaper137131130129127
 
Offentlig forvaltning14 31214 52614 88414 88814 115
Statsforvaltningen6 0865 1535 7855 1104 809
Kommuneforvaltningen8 2269 3739 1009 7789 306
 
Ideelle organisasjoner..........
 
Husholdninger..........
Personlig næringsdrivende..........
Borettslag o.l...........
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a...........
Ufordelt..........
 
Utlandet32 05431 37030 38629 20630 881

Tabell 10 
Skadeforsikring. Disponert utlån etter låntakersektor. Millioner kroner

Skadeforsikring. Disponert utlån etter låntakersektor. Millioner kroner
4. kvartal 20171. kvartal 20182. kvartal 20183. kvartal 20184. kvartal 2018
Sum alle sektorer2 7432 9833 1053 1433 871
 
Ikke-finansielle foretak1 6921 9972 0992 2062 866
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv...........
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv...........
Private aksjeselskaper mv.1 6921 9972 0992 2062 866
Personlige foretak..........
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak757698713655720
Norges Bank..........
Banker330000
Kredittforetak..........
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper..........
Verdipapirfond..........
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond587590593598630
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring1081011135083
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser..........
Skadeforsikringsselskaper297777
 
Offentlig forvaltning..........
Statsforvaltningen..........
Kommuneforvaltningen..........
 
Ideelle organisasjoner..........
 
Husholdninger294288293282285
Personlig næringsdrivende6258555148
Borettslag o.l...........
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.233230238231238
Ufordelt..........
 
Utlandet00000

Om statistikken

Statistikken dekker alle livs- og skadeforsikringsselskaper og utenlandske selskapers filialer i Norge. Den viser samlet resultat, balanse og noen spesifikasjoner for sektor og bransje.

 

 

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Forsikringsselskaper
Forsikringsselskapenes primære oppgave består i å fordele risiko mellom forsikringstakerere og til en viss grad å overføre risiko fra kundene til seg selv.

Balanseregnskapet: Balansen viser eiendeler, gjeld og egenkapital ved utgangen av regnskapsåret.

Resultatregnskapet: Viser inntekter og kostnader i løpet av kalenderåret.

Standard klassifikasjoner

Vi har fire typer grupperinger: Objekt, sektor, næring og art

Finansobjekter

For å kunne stille opp sammenlignbare finansielle balanser, er ensartede fordrings- og gjeldsposter slått sammen til et begrenset antall objektsgrupper.

Institusjonell sektorgruppering 

Dette er en statistisk standard basert på anbefalinger for nasjonalregnskapsoppstilling gitt av FN (SNA). Ved statistikkbearbeiding grupperes aktører i institusjonelle sektorer, i første rekke etter samfunnsøkonomisk funksjon, men også etter organisasjonsform og eierskap. Den institusjonelle sektorgrupperingens hovedformål er å skille mellom aktører som har spesielle oppgaver eller spiller en sentral rolle i samfunnet, slik som offentlig forvaltning, finansielle foretak, ikke-finansielle foretak og husholdninger.

Næringsgruppering

For å kunne sammenligne og analysere statistiske opplysninger benyttes ofte en standard for næringsgrupperinger. En nærmere oversikt over næringsgrupperingene fins i Bank- og kredittstatistikk heftet, "Prinsipper og definisjoner i kredittmarkedsstatistikken".

Inntekts- og kostnadsarter

Resultatregnskapet er delt inn inntekts- og kostnadsarter, for å lettere kunne sammenstille tallene.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for finansmarkedsstatistikk

Regionalt nivå

Kun på nasjonalt nivå.

Hyppighet og aktualitet

Kvartalsvis og årlig.

Internasjonal rapportering

Eurostat

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Publiseringsklare data lagres i en FAME-database.


Bakgrunn

Formål og historie

Formålet er å bidra med tall til nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser og utenriksregnskapet, samt publisere aktuell kredittmarkedsstatistikk. Regnskapsstatistikk for livs- og skadeforsikringsselskaper ble første gang publisert i NOS Kredittmarkedsstatistikk 1912. Fra 1998 ble Statistisk sentralbyrås regnskapsstatistikk for livs- og skadeforsikringsselskaper basert på nye elektroniske rapporter. Tidligere ble opplysningene hentet på papirbaserte skjemaer. De nye rapportene inneholder flere opplysninger som gir større spesifikasjonsgrad av enkelte poster. Videre har den nye rapporteringsformen gitt Statistisk sentralbyrå tilgang på kvartalsresultat fra forsikringsselskapene.

Brukere og bruksområder

Inngår i nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser, utenriksregnskapet og statistikken over Norges fordringer og gjeld overfor utlandet. Andre viktige brukere er Norges Bank, Finanstilsynet, Finansnæringens Hovedorganisasjon, Finansdepartementet og media.

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken er basert på retningslinjene i nasjonalregnskapsstandardene "System of National Accounts" (SNA), og IMFs "Manual on Monetary and Financial Statistics".

Statistikk fra livs- og skadeforsikringsselskapene blir brukt i nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser, utenriksregnskapet og i statistikken over Norges fordringer og gjeld overfor utlandet.

Lovhjemmel

Oppgavene blir hentet inn med hjemmel i lov om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel mv. av 7. desember 1956 nr. 1 (tilsynsloven). Statistisk sentralbyrå benytter Statistikklovens §3-2.

EØS-referanse

 

Rådsdirektiv 674/91 om forsikringsforetaks årsregnskaper og konsoliderte regnskaper.

Rådsforordning 2223/96 Forordningen omhandler det europeiske system for nasjonal- og regionalregnskap

Rådsforordning 1392/2007 Endringer i forordning 2223/96

Rådsforordning 410/98 som retter forordning 58/97 om strukturstatistikk for foretak i næringslivet. Forordningen spesifiserer et eget vedlegg for forsikringsstatistikk.

Kommisjonsforordning 1225/1999 om definisjonen av kjennemerker for statistikk over forsikringstjenester.

Kommisjonsforordning 1227/1999 om det tekniske formatet for overføring av statistikk over forsikringstjenester.

Kommisjonsforordning 1228/1999 om tallserier som skal produseres for statistikk over forsikringstjenester.

Rådsforordning 1606/2002 Forordningen omhandler anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder.

Rådsforordning 297/2008 Endringer i forordning 1606/2002.

Rådsforordning 295/2008 om statistikk over foretaksstrukturer endret ved forordning 251/2009.

Produksjon

Omfang

Statistikken inneholder tall fra alle livs- og skadeforsikringsselskaper på nasjonalt territorium, inklusiv utenlandske selskapers filialer i Norge. Sektoren skadeforsikringsselskaper inkluderer i tillegg til ordinære skadeforsikringsselskaper også selskaper som driver kredittforsikring, gjensidige sjøforsikringsselskaper, gjensidige brannkasser og gjenforsikringsselskaper. Ihht. næringsstandarden omfatter dette næringene 65.110, 65.120 og 65.200. Den statistiske enheten som danner basis for regnskapsoppgavene er foretaket.

Datakilder og utvalg

Statistikken er basert på regnskapsdata fra forsikringsselskapene.

Utvalget er definert ut fra antall livs- og skadeforsikringsselskaper med konsesjon fra Finanstilsynet til å drive virksomhet (statistikken er i prinsippet basert på totaltelling).

Datainnsamling, editering og beregninger

Finanstilsynet og Statistisk sentralbyrå samarbeider om innhentingen av regnskapsopplysningene fra forsikringselskapene.

Kontroll av livs- og skadeforsikringsselskapenes regnskapsoppgaver foretas av Statistisk sentralbyrå og Finanstilsynet.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Regnskapsstatistikken for livs- og skadeforsikringsselskaper er basert på gjeldende regnskapsforskrifter livs- og skadeforsikringsselskaper. Brudd kan dermed forekomme i samband med endringer i regnskapsloven og i de særskilte forskriftene som gjelder for livs- og skadeforsikring. Strukturendringer som nyetableringer, omklassifiseringer, fusjoner, fisjoner og porteføljeflyttinger, samt endringer i presentasjonen av statistikken kan også føre til brudd i tidsseriene. Endring i sektor- og næringsstandarder kan også påvirke tidsseriene; i mars 2012 ble ny sektorstandard innført og det førte til noen endringer av sektor for flere foretakstyper.

IFRS

Innføring av regnskapsstandarden IFRS har ført til, og vil føre til mindre brudd i tidsseriene fremover når flere selskaper legger om til denne standarden. Fra 2009 kan selskapene rapportere etter IFRS-reglene, mens andre selskaper fortsatt kan nytte NGAAP. Innføringen av IFRS, der virkelig verdi (markedsverdi) i mye større grad blir benyttet i regnskapet, medfører større fluktuasjoner i balanse- og resultatregnskapsdataene enn tidligere.

Endringer i presentasjonen av statistikken

Spesifikasjoner endres løpende i statistikken og det påvirker datapresentasjonen. 

Strukturendringer i finanssektoren

Det er flere nyetaleringer, oppkjøp, fusjoner og fisjoner hvert år.

Mange slike endringer har liten betydning for statistikken, mens andre medfører betydelige brudd i tidsseriene. Der de strukturelle endringene fører til brudd i tidsseriene vil de bli kommentert i statistikkpubliseringen.

Ny institusjonell sektorgruppering

Fra 1. januar 2012 ble den norske standarden for institusjonell sektorgruppering endret i tråd med reviderte internasjonale standarder, som Norge har forpliktet seg til å følge. Dette medfører 

 

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Det kan forekomme feil og uoverensstemmelser i regnskapsopplysningene. Disse uoverensstemmelsene kan ha flere kilder:

  • Feil i rapportørens regnskap
  • Feil ved overføring av data fra institusjonenes primærregnskaper til mottakene media
  • Ulike regnskaps- og verdsettingsprinsipper
  • Ulike bokføringstidspunkt
  • Mangelfullt utfylte oppgaver fra rapportørene
  • Bearbeidingsfeil

På grunn av store datamengder og et dynamisk korrigeringssystem, vil publiserte data regnes som foreløpige frem til neste års data for tilsvarende periode er publisert. Dette kan bety at data for siste år kan endres uten at dette merkes spesielt i tabellene. Store og viktige endringer vil imidlertid bli kommentert vad publisering av dagens statistikk.

Revisjon

Ikke relevant

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB