339429
/bank-og-finansmarked/statistikker/forsikring/kvartal
339429
statistikk
2018-03-02T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
forsikring, Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap, resultatregnskap, aksjer, obligasjoner, sertifikater, grunnfondsbevis, finansobjekter, gjeld, egenkapital, utlån, låntakere, utstedereFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
true

Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

1 499 753

mill. kr i forvaltningskapital for livsforsikringsselskapene 4. kvartal 2017

Hovedtall. Millioner kroner
Totalt
4. kvartal 20164. kvartal 2017
Livsforsikringsselskaper
Forvaltningskapital1 380 4351 499 753
Premieinntekter104 597104 030
Erstatningskostnader51 82954 759
Resultat før tildeling til kunder og skatt11 59116 472
Verdijustert resultat25 61241 724
Nettoinntekter fra finansielle eiendeler65 15293 375
Skadeforsikringsselskaper
Forvaltningskapital238 160246 009
Premieinntekter65 95165 784
Erstatningskostnader53 80253 966
Resultat av ordinær virksomhet16 02715 987
Resultat av teknisk regnskap for skadeforsikring11 3198 453
Nettoinntekt fra finansielle eiendeler6 4257 700

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Livsforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner
4. kvartal 20161. kvartal 20172. kvartal 20173. kvartal 20174. kvartal 2017
11. kv. 2016: Opphørt
21. kv. 2016: Endringer i supplerende avsetninger er opphørt, resten av postene er videreført
Premieinntekter104 59729 50354 24679 233104 030
Forfalte premier, brutto94 08424 55547 05070 12093 572
Avgitte gjenforsikringspremier-1 039-284-456-622-995
Overføring av premiereserver til andre11 5525 2317 6529 73511 453
 
Erstatninger og endringer i erstatningsavsetning62 61518 98034 60249 78965 019
Utbetalte erstatninger, brutto51 82913 81227 46540 93854 759
Utbetalte erstatninger, gjenforsikringsandel-598-105-243-397-754
Øvrige avsetninger1..........
Overføring av premiereserve og tilleggsavsetninger11 3845 2747 3809 24811 014
 
Endring i forsikringsmessige avsetninger93 64431 38456 56083 612117 682
Premiereserve73 47021 40539 48359 81685 100
Øvrige avsetninger28 67615669-2016 562
Til/fra kursreguleringsfondet5 3316 2679 9668 90218 178
Midler tilordnet forsikringskontrakter6 1673 5577 04215 0957 842
 
Andre ordinære driftsinntekter /-kostnader-8 066-1 560-3 151-4 508-6 073
Provisjonsinntekter-193327382124
Driftsinntekter fast eiendom18310213142
Øvrige driftsinntekter1 6093586841 0341 378
Lønnskostnader/honorarer2 8837931 4802 1523 046
Provisjonskostnader987238429592868
Driftskostnader fast eiendom20011
Avskriving av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler57268169210286
Øvrige driftskostnader5 2228621 8502 7013 417
 
Finansinntekter og -kostnader36 0727 73417 69927 25641 403
Renteinntekter obligasjoner og sertifikater22 2004 2248 75215 79323 483
Renteinntekter andre eiendeler4 7591 5513 1254 5285 986
Utbytte og andel av over-/underskudd10 7602 4536 5797 99813 402
Rentekostnader1 6474957571 0621 468
 
Gevinster/-tap og verdiregulering29 08016 57926 67738 03651 972
Realisert gevinst/-tap15 9073 6944 33511 56316 109
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis8 3094 4737 1959 10515 186
Obligasjoner og sertifikater298239336-2461 044
Finansielle derivater7 241-703-3 1013 05412
Bygninger og annen fast eiendom100555
Øvrig realisert gevinster/tap49-315-100-356-139
Netto verdiendring13 17312 88622 34226 47335 863
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis8 39310 91916 96019 67430 085
Obligasjoner og sertifikater-1 958309-43-1 179-1 255
Finansielle derivater3 523602 7844 069-40
Bygninger og annen fast eiendom142........
Øvrige verdiendringer3 0731 5972 6413 9087 073
 
Resultat av ordinær virksomhet5 4241 8914 3096 6168 630
 
Andre resultatkomponenter-127-720-97-7
 
Skattekostnader-286257553834380
 
Totalresultat5 5841 6273 7765 6868 243
 
Spesifikasjoner
Resultat av teknisk regnskap for livsforsikring11 3351 2792 7324 5995 914
Verdijustert resultat25 61211 67521 21430 49341 724

Tabell 2 
Livsforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner
4. kvartal 20161. kvartal 20172. kvartal 20173. kvartal 20174. kvartal 2017
11. kv. 2016: Suplerende avsetninger er opphørt, premiereserve er videreført
21. kv. 2016: Opphørt
Eiendeler
Immaterielle eiendeler1 4881 6571 0861 0271 491
 
Varige driftsmidler1 1951 1831 1811 1681 175
Bygninger og annen fast eiendom1 0511 0351 0381 0291 043
Maskiner, inventar og transportmidler144147143139132
 
Verdipapirer1 230 3091 259 8431 279 5301 306 4861 337 445
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis204 566208 157209 941212 639218 628
Andeler i verdipapirfond497 782517 173533 140554 276562 287
Obligasjoner og sertifikater522 210527 512527 863530 880551 707
Finansielle derivater3 2882 2623 8773 9512 738
Andre verdipapirer2 4644 7404 7104 7402 086
 
Utlån117 695120 488122 986120 804128 415
 
Øvrige fordringer4 2155 9437 57413 5955 150
Fordringer vedrørende forsikring1 3572 9875 09510 8521 924
Gjenforsikringsandel944978939956966
Andre fordringer1 9141 9781 5401 7872 260
 
Bankinnskudd og kontanter25 53325 16628 56424 76326 069
 
Sum eiendeler1 380 4351 414 2801 440 9211 467 8421 499 753
 
Gjeld og egenkapital
Egenkapital92 40796 21198 611100 015100 576
Innskutt egenkapital39 27039 30239 55040 90541 114
Selskapskapital7 8477 8477 8477 8477 847
Overkursfond17 87417 87218 11218 12118 121
Annen innskutt egenkapital13 54913 58313 59114 93615 146
Opptjent egenkapital53 13756 90959 06159 11059 461
Annen egenkapital53 13755 40355 58653 95753 095
Ufordelt resultat..1 5063 4755 1526 366
 
Ansvarlig lånekapital26 08426 16226 27726 11926 971
Obligasjonslån16 51416 59216 70716 54917 401
Andre lån9 5709 5709 5709 5709 570
 
Forsikringsmessige avsetninger1 240 1651 270 5651 294 3321 317 5421 349 054
Premiereserver for egen regning11 122 3221 143 6421 162 1391 183 9171 207 825
Tilleggsavsetninger44 38244 31544 10344 08751 504
Kursreguleringsfond45 96752 23455 93354 86964 145
Erstatningsavsetning for egen regning2..........
Premiefond og pensjonistenes overkursfond25 83725 85624 79220 88224 356
Andre tekniske avsetninger for egen regning1 6571 5471 4161 3441 136
Ufordelt overskuddsmidler til forsikringskontraktene..2 9725 95012 44487
 
Avsetninger for forpliktelser4 9173 0663 4185 5495 532
Pensjonsforpliktelser9589269121 002933
Utsatt skatt1 9962 0492 4242 6322 682
Andre avsetninger for forpliktelser1 96391821 9151 916
 
Øvrig gjeld16 86318 27618 28318 61617 613
Påløpte, ikke forfalte kostnader831877757667838
Mottatte, ikke opptjente inntekter192737264
Betalbar skatt6333476869
Utbytte, konsernbidrag6161......
Gjeld vedrørende forsikring2 4292 4412 3005 1123 533
Annen gjeld7 2579 58912 00810 0057 538
Finansielle derivater6 2035 2473 1342 7395 629
 
Sum gjeld og egenkapital1 380 4351 414 2801 440 9211 467 8421 499 753
 
Spesifikasjoner
Antall selskaper1918181818
Utlån med pant i bolig46 13847 89748 29046 78948 779
Avsetninger i livsforsikring knyttet til investeringsavtaler f.e.r.238 608253 535265 623278 986296 762

Tabell 3 
Livsforsikringsselskaper. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor. Millioner kroner
4. kvartal 20161. kvartal 20172. kvartal 20173. kvartal 20174. kvartal 2017
 
Sum alle sektorer702 347725 330743 081766 915780 915
 
Ikke-finansielle foretak132 394133 481136 258137 282139 037
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv.1 2701 2751 2541 4261 546
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.1 0361 0091 1671 164195
Private aksjeselskaper mv.130 088131 198133 837134 691137 297
Personlige foretak..........
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak398 683409 832421 981437 526439 317
Norges Bank..........
Banker5875829290
Kredittforetak..........
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper2 6312 7372 7812 8642 806
Verdipapirfond390 906401 849413 285428 917430 605
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond660633650643568
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring2 1392 1972 5912 3392 619
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser328321550542537
Skadeforsikringsselskaper1 9592 0202 0412 1302 091
 
Offentlig forvaltning..........
Statsforvaltningen..........
Kommuneforvaltningen..........
 
Ideelle organisasjoner..........
 
Husholdninger..........
Personlig næringsdrivende..........
Borettslag o.l...........
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a...........
Ufordelt..........
 
Utlandet171 271182 018184 842192 108202 560

Tabell 4 
Livsforsikringsselskaper. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter utstedersektor. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter utstedersektor. Millioner kroner
4. kvartal 20161. kvartal 20172. kvartal 20173. kvartal 20174. kvartal 2017
Sum alle sektorer522 210527 512527 863530 880551 707
 
Ikke-finansielle foretak74 17276 95576 40480 20383 632
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv.21 94422 74522 46423 74123 753
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.25 18225 04624 96525 55625 343
Private aksjeselskaper mv.27 04629 16428 97530 90734 536
Personlige foretak..........
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak117 570114 925115 681114 499115 919
Norges Bank..........
Banker49 85347 04146 66145 60247 781
Kredittforetak66 66366 86167 93867 81567 071
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper4014505150
Verdipapirfond..........
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond..........
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring752738735733733
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser154160165166179
Skadeforsikringsselskaper108112132133106
 
Offentlig forvaltning49 75048 32046 41545 27046 877
Statsforvaltningen25 77326 26425 80523 95726 449
Kommuneforvaltningen23 97722 05620 61021 31220 428
 
Ideelle organisasjoner..........
 
Husholdninger0........
 
Utlandet280 717287 311289 363290 908305 279

Tabell 5 
Livsforsikring. Disponert utlån etter låntakersektor. Millioner kroner

Livsforsikring. Disponert utlån etter låntakersektor. Millioner kroner
4. kvartal 20161. kvartal 20172. kvartal 20173. kvartal 20174. kvartal 2017
Sum alle sektorer117 695120 488122 986120 804128 415
 
Ikke-finansielle foretak34 54434 82836 78838 41542 228
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv.6055555050
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar229233323319373
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.7 2937 4187 8388 3798 567
Private aksjeselskaper mv.26 73126 95228 40429 52933 232
Personlige foretak226165163134..
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål55555
 
Finansielle foretak2 8992 9802 8142 6673 474
Norges Bank..........
Banker..........
Kredittforetak..........
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper275208406188195
Verdipapirfond..........
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond1 9401 9191 9511 9652 019
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring6848534575141 260
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser..........
Skadeforsikringsselskaper..........
 
Offentlig forvaltning29 62429 57429 85930 25432 262
Statsforvaltningen..........
Kommuneforvaltningen29 62429 57429 85930 25432 262
 
Ideelle organisasjoner393404409404428
 
Husholdninger40 57942 14742 56141 00742 118
Personlig næringsdrivende00000
Borettslag o.l.131130128104103
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.40 44842 01742 43340 90342 015
Ufordelt..........
 
Utlandet9 65610 55610 5558 0557 905

Tabell 6 
Skadeforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner

Skadeforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner
4. kvartal 20161. kvartal 20172. kvartal 20173. kvartal 20174. kvartal 2017
1Opphørt fra og med 1. kv. 2016
2Endring i sikkerhetsavsetninger er opphørt fra og med 1. kv. 2016. Avsetning for ikke avløpt risiko er videreført.
Premieinntekter65 95115 80932 69748 08165 784
Forfalte bruttopremie79 36627 36846 17758 48678 717
Avgitte gjenforsikringspremier-11 287-4 467-7 442-8 310-11 443
Endring i avsetning for ikke opptjent bruttopremie-2 036-8 575-7 759-3 515-960
Gjenforsikringsandel-911 4821 7211 420-529
 
Erstatningskostnader og endringer i forsikringstekniske avsetninger44 82510 70521 66432 21344 971
Betalte erstatninger, brutto53 80213 79526 81238 43153 966
Betalte erstatninger, gjenforsikringsandel-6 532-1 788-3 270-5 199-7 456
Endring i erstatningsavsetning, brutto-3 438-1 573-1 529-551-101
Endring i erstatningsavsetning, gjenforsikringsandel676498-273-415-1 553
Premierabatter og andre gevinstavtaler1..........
Endring i sikkerhetsavsetning mv.2317-228-76-54116
 
Andre ordinære driftsinntekter /-kostnader-11 524-3 026-6 315-9 168-12 526
Provisjonsinntekter20759109146221
Driftsinntekter fast eiendom43492056
Øvrige driftsinntekter41592210282408
Lønnskostnader/ honorarer5 6971 7713 5235 2247 267
Provisjonskostnaderr2 9777411 5302 0542 725
Driftskostnader fast eiendomr1445816
Avskriving av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler42269141212405
Øvrige driftskostnader3 0805971 4432 1182 796
 
Finansinntekter /-kostnader3 8549801 9282 8243 691
Renteinntekter3 3818281 6262 5033 338
Utbytte og andel av overskudd/ underskudd650194398453535
Rentekostnader1784296133182
 
Gevinster/tap og verdiregulering2 5711 3302 0282 8194 009
Netto realisert gevinst/ tap3 3001 0591 3002 9153 450
Netto verdiendringer-729270728-96559
 
Resultat av ordinær virksomhet16 0274 3878 67412 34415 987
 
Andre resultatkomponenter-38-34-95-82-419
 
Skattekostnad3 5596081 5062 4082 865
 
Totalresultat12 4303 7457 0739 85412 704
 
Spesifikasjoner
Resultat av teknisk regnskap for skadeforsikring11 3192 1204 8316 8438 453

Tabell 7 
Skadeforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner

Skadeforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner1
4. kvartal 20161. kvartal 20172. kvartal 20173. kvartal 20174. kvartal 2017
1Sikkerhetsavsetninger er opphørt fra og med 1. kv. 2016. Avsetning for ikke avløpt risiko er videreført.
2Opphørt fra og med 1. kv. 2016
Eiendeler
Immaterielle eiendeler4 8704 9995 1545 8075 689
 
Varige driftsmidler1 1911 2081 1841 1511 167
Bygninger og annen fast eiendom608611608606642
Maskiner, inventar og transportmidler583597576545524
 
Verdipapirer149 080153 248151 555150 630152 729
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis18 28817 47118 08318 03018 606
Andeler i verdipapirfond31 26732 22732 12534 04133 513
Obligasjoner og sertifikater96 990100 00197 82697 52199 854
Finansielle derivater2 1701 8943 192730507
Andre verdipapirer3661 656330307249
 
Utlån2 3282 8442 6982 7232 693
 
Gjenforsikringsandel16 70118 43119 06818 97919 849
 
Øvrige fordringer53 68458 35058 48255 05354 177
Fordringer vedrørende forsikring18 65523 94223 20020 27520 998
Andre fordringer35 02934 40935 28234 77933 179
 
Bankinnskudd og kontanter10 30611 4969 0619 3729 706
 
Sum eiendeler238 160250 576247 202243 715246 009
 
Gjeld og egenkapital
Egenkapital75 79478 29781 02482 95279 636
Innskutt egenkapital14 25114 52314 36814 36014 861
Selskapskapital4 9384 9824 8614 9324 998
Overkursfond3 5903 7073 7083 7374 167
Annen innskutt egenkapital5 7245 8345 7995 6915 696
Opptjent egenkapital61 54363 77466 65668 59264 775
Annen egenkapital61 54358 27358 59757 86352 176
Ufordelt resultat..5 5018 05910 72912 600
 
Ansvarlig lånekapital2 4713 2213 0663 0683 069
Obligasjonslån2 0932 8432 6882 6902 690
Andre lån378378378378378
 
Forsikringstekniske avsetninger123 400131 891131 384127 986126 767
Avsetning for ikke opptjent bruttopremie27 89537 52536 94131 88729 130
Brutto erstatningsavsetning89 13689 03888 97689 30190 513
Bruttoavsetning til premierabatter og andre gevinstavtaler2..........
Sikkerhetsavsetning mv.16 3695 3275 4676 7997 124
Andre tekniske avsetninger2..........
 
Avsetninger for forpliktelser10 27310 27410 53910 43910 534
Pensjonsforpliktelser1 6521 5211 6921 6081 685
Utsatt skatt7 6037 6367 7357 7227 893
Andre avsetninger for forpliktelser1 0181 1161 1121 109956
 
Øvrig gjeld26 22226 89421 18919 27026 004
Påløpte, ikke forfalte kostnader1 2851 1611 1831 1721 668
Mottatte, ikke opptjente inntekter25910910183256
Betalbar skatt2 5611 8431 5712 4442 427
Utbytte, konsernbidrag5 6935 393-1..4 272
Gjeld vedrørende forsikring5 1166 1334 2824 9264 682
Annen gjeld9 33510 49211 18610 11712 126
Finansielle derivater1 9741 7612 868528572
 
Sum gjeld og egenkapital238 160250 576247 202243 715246 009
 
Spesifikasjoner
Antall selskaper8686858585
Utlån med pant i bolig265256248238232

Tabell 8 
Skadeforsikring. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor. Millioner kroner

Skadeforsikring. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor. Millioner kroner
4. kvartal 20161. kvartal 20172. kvartal 20173. kvartal 20174. kvartal 2017
Sum alle sektorer49 55549 69850 20852 07252 119
 
Ikke-finansielle foretak5 6195 2605 4455 5365 815
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv.209206186202195
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.355310
Private aksjeselskaper mv.4 7884 4314 6314 7064 957
Personlige foretak619617624625653
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak18 04818 67618 59921 17621 159
Norges Bank..........
Banker9473402 6642 6402 634
Kredittforetak..........
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper3 4993 509571442210
Verdipapirfond12 74614 03413 80316 42516 488
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond419425425428590
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring377314382494479
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser....682682682
Skadeforsikringsselskaper5955716575
 
Offentlig forvaltning..........
Statsforvaltningen..........
Kommuneforvaltningen..........
 
Ideelle organisasjoner..........
 
Husholdninger..........
 
Utlandet25 88825 76226 16425 36025 145

Tabell 9 
Skadeforsikringsselskaper. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter utstedersektor. Millioner kroner

Skadeforsikringsselskaper. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter utstedersektor. Millioner kroner
4. kvartal 20161. kvartal 20172. kvartal 20173. kvartal 20174. kvartal 2017
Sum alle sektorer96 990100 00197 82697 52199 854
 
Ikke-finansielle foretak12 73612 49312 81412 82913 829
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv.1 4791 4961 5191 4801 419
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.5 8485 3555 1224 9945 145
Private aksjeselskaper mv.5 4095 6426 1746 3557 266
Personlige foretak..........
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak38 55040 30338 47139 10740 109
Norges Bank..........
Banker16 80917 09415 68215 40915 179
Kredittforetak21 39622 94822 52323 43124 583
Finansieringsselskaper37........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper8978787986
Verdipapirfond..........
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond1........
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring3122222259
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser8146464643
Skadeforsikringsselskaper105114120120160
 
Offentlig forvaltning15 39716 00613 66514 19814 323
Statsforvaltningen6 8867 2656 2056 0066 097
Kommuneforvaltningen8 5118 7417 4608 1928 226
 
Ideelle organisasjoner..........
 
Husholdninger..........
Personlig næringsdrivende..........
Borettslag o.l...........
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a...........
Ufordelt..........
 
Utlandet30 30731 19932 87531 38731 592

Tabell 10 
Skadeforsikring. Disponert utlån etter låntakersektor. Millioner kroner

Skadeforsikring. Disponert utlån etter låntakersektor. Millioner kroner
4. kvartal 20161. kvartal 20172. kvartal 20173. kvartal 20174. kvartal 2017
Sum alle sektorer2 3282 8442 6982 7232 693
 
Ikke-finansielle foretak1 4591 9081 7281 7401 692
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv...........
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv...........
Private aksjeselskaper mv.1 4591 9081 7281 7401 692
Personlige foretak..........
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak524606652678707
Norges Bank..........
Banker..........
Kredittforetak..........
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper..........
Verdipapirfond..........
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond472500545567587
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring409495100108
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser..........
Skadeforsikringsselskaper1212121212
 
Offentlig forvaltning..........
Statsforvaltningen..........
Kommuneforvaltningen..........
 
Ideelle organisasjoner..........
 
Husholdninger345330318304294
Personlig næringsdrivende7973696562
Borettslag o.l...........
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.266257249239233
Ufordelt..........
 
Utlandet..000..

Om statistikken

Statistikken dekker alle livs- og skadeforsikringsselskaper og utenlandske selskapers filialer i Norge. Den viser samlet resultat, balanse og noen spesifikasjoner for sektor og bransje.

 

 

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Forsikringsselskaper
Forsikringsselskapenes primære oppgave består i å fordele risiko mellom forsikringstakerere og til en viss grad å overføre risiko fra kundene til seg selv.

Balanseregnskapet: Balansen viser eiendeler, gjeld og egenkapital ved utgangen av regnskapsåret.

Resultatregnskapet: Viser inntekter og kostnader i løpet av kalenderåret.

Standard klassifikasjoner

Vi har fire typer grupperinger: Objekt, sektor, næring og art

Finansobjekter

For å kunne stille opp sammenlignbare finansielle balanser, er ensartede fordrings- og gjeldsposter slått sammen til et begrenset antall objektsgrupper.

Institusjonell sektorgruppering 

Dette er en statistisk standard basert på anbefalinger for nasjonalregnskapsoppstilling gitt av FN (SNA). Ved statistikkbearbeiding grupperes aktører i institusjonelle sektorer, i første rekke etter samfunnsøkonomisk funksjon, men også etter organisasjonsform og eierskap. Den institusjonelle sektorgrupperingens hovedformål er å skille mellom aktører som har spesielle oppgaver eller spiller en sentral rolle i samfunnet, slik som offentlig forvaltning, finansielle foretak, ikke-finansielle foretak og husholdninger.

Næringsgruppering

For å kunne sammenligne og analysere statistiske opplysninger benyttes ofte en standard for næringsgrupperinger. En nærmere oversikt over næringsgrupperingene fins i Bank- og kredittstatistikk heftet, "Prinsipper og definisjoner i kredittmarkedsstatistikken".

Inntekts- og kostnadsarter

Resultatregnskapet er delt inn inntekts- og kostnadsarter, for å lettere kunne sammenstille tallene.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for finansielle foretak

Regionalt nivå

Kun på nasjonalt nivå.

Hyppighet og aktualitet

Kvartalsvis og årlig.

Internasjonal rapportering

Eurostat

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Publiseringsklare data lagres i en FAME-database.


Bakgrunn

Formål og historie

Formålet er å bidra med tall til nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser og utenriksregnskapet, samt publisere aktuell kredittmarkedsstatistikk. Regnskapsstatistikk for livs- og skadeforsikringsselskaper ble første gang publisert i NOS Kredittmarkedsstatistikk 1912. Fra 1998 ble Statistisk sentralbyrås regnskapsstatistikk for livs- og skadeforsikringsselskaper basert på nye elektroniske rapporter. Tidligere ble opplysningene hentet på papirbaserte skjemaer. De nye rapportene inneholder flere opplysninger som gir større spesifikasjonsgrad av enkelte poster. Videre har den nye rapporteringsformen gitt Statistisk sentralbyrå tilgang på kvartalsresultat fra forsikringsselskapene.

Brukere og bruksområder

Inngår i nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser, utenriksregnskapet og statistikken over Norges fordringer og gjeld overfor utlandet. Andre viktige brukere er Norges Bank, Finanstilsynet, Finansnæringens Hovedorganisasjon, Finansdepartementet og media.

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken er basert på retningslinjene i nasjonalregnskapsstandardene "System of National Accounts" (SNA), og IMFs "Manual on Monetary and Financial Statistics".

Statistikk fra livs- og skadeforsikringsselskapene blir brukt i nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser, utenriksregnskapet og i statistikken over Norges fordringer og gjeld overfor utlandet.

Lovhjemmel

Oppgavene blir hentet inn med hjemmel i lov om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel mv. av 7. desember 1956 nr. 1 (tilsynsloven). Statistisk sentralbyrå benytter Statistikklovens §3-2.

EØS-referanse

 

Rådsdirektiv 674/91 om forsikringsforetaks årsregnskaper og konsoliderte regnskaper.

Rådsforordning 2223/96 Forordningen omhandler det europeiske system for nasjonal- og regionalregnskap

Rådsforordning 1392/2007 Endringer i forordning 2223/96

Rådsforordning 410/98 som retter forordning 58/97 om strukturstatistikk for foretak i næringslivet. Forordningen spesifiserer et eget vedlegg for forsikringsstatistikk.

Kommisjonsforordning 1225/1999 om definisjonen av kjennemerker for statistikk over forsikringstjenester.

Kommisjonsforordning 1227/1999 om det tekniske formatet for overføring av statistikk over forsikringstjenester.

Kommisjonsforordning 1228/1999 om tallserier som skal produseres for statistikk over forsikringstjenester.

Rådsforordning 1606/2002 Forordningen omhandler anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder.

Rådsforordning 297/2008 Endringer i forordning 1606/2002.

Rådsforordning 295/2008 om statistikk over foretaksstrukturer endret ved forordning 251/2009.

Produksjon

Omfang

Statistikken inneholder tall fra alle livs- og skadeforsikringsselskaper på nasjonalt territorium, inklusiv utenlandske selskapers filialer i Norge. Sektoren skadeforsikringsselskaper inkluderer i tillegg til ordinære skadeforsikringsselskaper også selskaper som driver kredittforsikring, gjensidige sjøforsikringsselskaper, gjensidige brannkasser og gjenforsikringsselskaper. Ihht. næringsstandarden omfatter dette næringene 65.110, 65.120 og 65.200. Den statistiske enheten som danner basis for regnskapsoppgavene er foretaket.

Datakilder og utvalg

Statistikken er basert på regnskapsdata fra forsikringsselskapene.

Utvalget er definert ut fra antall livs- og skadeforsikringsselskaper med konsesjon fra Finanstilsynet til å drive virksomhet (statistikken er i prinsippet basert på totaltelling).

Datainnsamling, editering og beregninger

Finanstilsynet og Statistisk sentralbyrå samarbeider om innhentingen av regnskapsopplysningene fra forsikringselskapene.

Kontroll av livs- og skadeforsikringsselskapenes regnskapsoppgaver foretas av Statistisk sentralbyrå og Finanstilsynet.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Regnskapsstatistikken for livs- og skadeforsikringsselskaper er basert på gjeldende regnskapsforskrifter livs- og skadeforsikringsselskaper. Brudd kan dermed forekomme i samband med endringer i regnskapsloven og i de særskilte forskriftene som gjelder for livs- og skadeforsikring. Strukturendringer som nyetableringer, omklassifiseringer, fusjoner, fisjoner og porteføljeflyttinger, samt endringer i presentasjonen av statistikken kan også føre til brudd i tidsseriene. Endring i sektor- og næringsstandarder kan også påvirke tidsseriene; i mars 2012 ble ny sektorstandard innført og det førte til noen endringer av sektor for flere foretakstyper.

IFRS

Innføring av regnskapsstandarden IFRS har ført til, og vil føre til mindre brudd i tidsseriene fremover når flere selskaper legger om til denne standarden. Fra 2009 kan selskapene rapportere etter IFRS-reglene, mens andre selskaper fortsatt kan nytte NGAAP. Innføringen av IFRS, der virkelig verdi (markedsverdi) i mye større grad blir benyttet i regnskapet, medfører større fluktuasjoner i balanse- og resultatregnskapsdataene enn tidligere.

Endringer i presentasjonen av statistikken

Spesifikasjoner endres løpende i statistikken og det påvirker datapresentasjonen. 

Strukturendringer i finanssektoren

Det er flere nyetaleringer, oppkjøp, fusjoner og fisjoner hvert år.

Mange slike endringer har liten betydning for statistikken, mens andre medfører betydelige brudd i tidsseriene. Der de strukturelle endringene fører til brudd i tidsseriene vil de bli kommentert i statistikkpubliseringen.

Ny institusjonell sektorgruppering

Fra 1. januar 2012 ble den norske standarden for institusjonell sektorgruppering endret i tråd med reviderte internasjonale standarder, som Norge har forpliktet seg til å følge. Dette medfører 

 

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Det kan forekomme feil og uoverensstemmelser i regnskapsopplysningene. Disse uoverensstemmelsene kan ha flere kilder:

  • Feil i rapportørens regnskap
  • Feil ved overføring av data fra institusjonenes primærregnskaper til mottakene media
  • Ulike regnskaps- og verdsettingsprinsipper
  • Ulike bokføringstidspunkt
  • Mangelfullt utfylte oppgaver fra rapportørene
  • Bearbeidingsfeil

På grunn av store datamengder og et dynamisk korrigeringssystem, vil publiserte data regnes som foreløpige frem til neste års data for tilsvarende periode er publisert. Dette kan bety at data for siste år kan endres uten at dette merkes spesielt i tabellene. Store og viktige endringer vil imidlertid bli kommentert vad publisering av dagens statistikk.

Revisjon

Ikke relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB