375064
/bank-og-finansmarked/statistikker/forsikring/kvartal
375064
statistikk
2019-08-23T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
forsikring, Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap, resultatregnskap, aksjer, obligasjoner, sertifikater, grunnfondsbevis, finansobjekter, gjeld, egenkapital, utlån, låntakere, utstedereFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
true

Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

1 631 871 

millioner kroner, forvaltningskapital i livsforsikring

Hovedtall. Millioner kroner
Totalt
2. kvartal 20182. kvartal 2019
Livsforsikringsselskaper
Forvaltningskapital1 532 2761 631 871
Premieinntekter61 01064 532
Erstatningskostnader28 76930 471
Resultat før tildeling til kunder og skatt13 12512 438
Nettoinntekter fra finansielle eiendeler19 47477 433
Verdijustert resultat-20231 139
Skadeforsikringsselskaper
Forvaltningskapital249 518255 147
Premieinntekter33 51435 679
Erstatningskostnader28 18330 057
Resultat av ordinær virksomhet4 42010 413
Resultat av teknisk regnskap for skadeforsikring3 0422 410
Nettoinntekt fra finansielle eiendeler1 6758 334

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Livsforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner
2. kvartal 20183. kvartal 20184. kvartal 20181. kvartal 20192. kvartal 2019
11. kv. 2016: Opphørt
21. kv. 2016: Endringer i supplerende avsetninger er opphørt, resten av postene er videreført
Premieinntekter61 01089 545112 88430 26164 532
Forfalte premier, brutto53 24178 26999 96025 86356 363
Avgitte gjenforsikringspremier-442-574-914-225-383
Overføring av premiereserver til andre8 21111 85013 8384 6238 552
 
Erstatninger og endringer i erstatningsavsetning37 12754 85173 12320 12838 806
Utbetalte erstatninger, brutto28 76943 08859 23015 38530 471
Utbetalte erstatninger, gjenforsikringsandel-278-376-313-131-259
Øvrige avsetninger1..........
Overføring av premiereserve og tilleggsavsetninger8 63612 13814 2074 8748 593
 
Endring i forsikringsmessige avsetninger35 75866 10534 90757 09694 063
Premiereserve33 23155 81140 82435 28562 445
Øvrige avsetninger2-255-4563 283-24-774
Til/fra kursreguleringsfondet-5 273970-14 95418 95725 546
Midler tilordnet forsikringskontrakter8 0549 7805 7542 8786 845
 
Andre ordinære driftsinntekter /-kostnader-2 528-4 380-6 619-1 715-3 503
Provisjonsinntekter363977-310
Driftsinntekter fast eiendom38211004252
Øvrige driftsinntekter8791 3001 696357937
Lønnskostnader/honorarer1 5452 9423 0898471 683
Provisjonskostnader448635816251499
Driftskostnader fast eiendom01100
Avskriving av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler14527033258114
Øvrige driftskostnader1 6861 8724 2549562 206
 
Finansinntekter og -kostnader18 56726 44436 0609 53520 411
Renteinntekter obligasjoner og sertifikater11 46016 16622 0314 9029 930
Renteinntekter andre eiendeler2 4763 8535 7721 4933 509
Utbytte og andel av over-/underskudd5 2967 3789 5933 5717 853
Rentekostnader6659531 336431881
 
Gevinster/-tap og verdiregulering90716 440-25 24941 00457 022
Realisert gevinst/-tap7 6639 9809 941-103 987
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis6 0539 98512 8723 8808 515
Obligasjoner og sertifikater219-1832 182-289-391
Finansielle derivater1 543-153-6 120-3 015-3 486
Bygninger og annen fast eiendom0391369..1
Øvrig realisert gevinster/tap-152-60639-586-653
Netto verdiendring-6 7566 460-35 19041 01453 035
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis-8 4991 506-26 55127 98234 738
Obligasjoner og sertifikater-1 752-2 560-1 6798841 271
Finansielle derivater2 8524 832-2 9556 4828 764
Bygninger og annen fast eiendom000....
Øvrige verdiendringer6422 682-4 0055 6668 262
 
Resultat av ordinær virksomhet5 0717 0919 0461 8615 593
 
Andre resultatkomponenter-27-28-28-86-89
 
Skattekostnader9371 431-684350999
 
Totalresultat4 1075 6329 7021 4254 505
 
Spesifikasjoner
Resultat av teknisk regnskap for livsforsikring3 0044 6776 5438402 564
Verdijustert resultat-2028 062-5 90820 81731 139

Tabell 2 
Livsforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner
2. kvartal 20183. kvartal 20184. kvartal 20181. kvartal 20192. kvartal 2019
11. kv. 2016: Suplerende avsetninger er opphørt, premiereserve er videreført
21. kv. 2016: Opphørt
Eiendeler
Immaterielle eiendeler1 6091 7743 5192 7112 816
 
Varige driftsmidler1 0231 0141 0761 4171 342
Bygninger og annen fast eiendom904895962994988
Maskiner, inventar og transportmidler119120115423354
 
Verdipapirer1 356 2881 381 4101 360 1921 411 8511 435 032
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis206 566210 924204 449212 803225 791
Andeler i verdipapirfond582 038597 625568 984612 832627 107
Obligasjoner og sertifikater559 129563 645579 178577 320572 158
Finansielle derivater2 9604 6903 0413 7816 095
Andre verdipapirer5 5964 5264 5405 1163 881
 
Utlån134 374137 566144 969143 891147 533
 
Øvrige fordringer14 55619 0276 3317 77715 371
Fordringer vedrørende forsikring11 56316 4381 5222 92010 317
Gjenforsikringsandel9379611 5101 6191 553
Andre fordringer2 0561 6273 2993 2383 502
 
Bankinnskudd og kontanter24 42723 29324 85523 29629 778
 
Sum eiendeler1 532 2761 564 0841 540 9421 590 9441 631 871
 
Gjeld og egenkapital
Egenkapital103 615106 650106 016105 487108 422
Innskutt egenkapital40 68042 11342 20642 23242 853
Selskapskapital7 6197 6127 6127 6017 579
Overkursfond17 92017 92017 92017 92017 920
Annen innskutt egenkapital15 14116 58116 67416 71117 354
Opptjent egenkapital62 93564 53763 81063 25565 569
Annen egenkapital58 97859 15862 99162 06661 612
Ufordelt resultat3 9585 3798201 1903 958
 
Ansvarlig lånekapital25 61325 61328 00827 81227 513
Obligasjonslån16 04316 04316 93816 74216 443
Andre lån9 5709 57011 07011 07011 070
 
Forsikringsmessige avsetninger1 385 4821 411 3911 378 3311 435 1441 471 660
Premiereserver for egen regning11 243 0631 265 1161 250 9721 286 7481 313 575
Tilleggsavsetninger51 18351 17354 94554 70854 651
Kursreguleringsfond58 69764 94049 01667 97274 562
Erstatningsavsetning for egen regning2..........
Premiefond og pensjonistenes overkursfond23 79419 61021 50021 65121 530
Andre tekniske avsetninger for egen regning1 3401 4061 7561 6191 479
Ufordelt overskuddsmidler til forsikringskontraktene7 4059 1461422 4465 863
 
Avsetninger for forpliktelser4 8535 4854 3234 3924 501
Pensjonsforpliktelser9339129159811 002
Utsatt skatt3 8144 4793 2862 9763 094
Andre avsetninger for forpliktelser10695122436406
 
Øvrig gjeld12 71314 94624 26418 10819 775
Påløpte, ikke forfalte kostnader663621879808703
Mottatte, ikke opptjente inntekter1917111713
Betalbar skatt701031 0311 4422 015
Utbytte, konsernbidrag..........
Gjeld vedrørende forsikring2 5154 0334 1324 0762 397
Annen gjeld7 1469 1388 06310 25614 022
Finansielle derivater2 3001 03310 1471 508626
 
Sum gjeld og egenkapital1 532 2761 564 0841 540 9421 590 9441 631 871
 
Spesifikasjoner
Antall selskaper1818181817
Utlån med pant i bolig42 44942 49241 91040 27840 283
Avsetninger i livsforsikring knyttet til investeringsavtaler f.e.r.319 963334 692315 435344 387359 234

Tabell 3 
Livsforsikringsselskaper. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor. Millioner kroner
2. kvartal 20183. kvartal 20184. kvartal 20181. kvartal 20192. kvartal 2019
 
Sum alle sektorer788 603808 549773 433825 635852 898
 
Ikke-finansielle foretak125 091126 234121 396123 841136 157
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv.957951855411484
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.220234257257264
Private aksjeselskaper mv.123 914125 050120 285123 174135 410
Personlige foretak..........
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak453 975465 163459 137489 354496 464
Norges Bank..........
Banker118118929897
Kredittforetak..........
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper2 8402 8892 7272 3752 374
Verdipapirfond444 311455 416428 826457 491464 436
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond1 5211 52722 04523 53824 091
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring2 5952 5742 9143 1652 770
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser535519513512491
Skadeforsikringsselskaper2 0562 1202 0202 1762 206
 
Offentlig forvaltning..........
Statsforvaltningen..........
Kommuneforvaltningen..........
 
Ideelle organisasjoner..........
 
Husholdninger..........
Personlig næringsdrivende..........
Borettslag o.l...........
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a...........
Ufordelt..........
 
Utlandet209 537217 151192 900212 439220 277

Tabell 4 
Livsforsikringsselskaper. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter utstedersektor. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter utstedersektor. Millioner kroner
2. kvartal 20183. kvartal 20184. kvartal 20181. kvartal 20192. kvartal 2019
Sum alle sektorer559 129563 645579 178577 320572 158
 
Ikke-finansielle foretak96 85493 74196 83394 88291 495
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv.24 60824 66626 37724 68524 265
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.25 54925 24724 61824 66221 115
Private aksjeselskaper mv.46 69743 82845 83845 53546 116
Personlige foretak..........
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak111 741113 999115 630112 410113 128
Norges Bank..........
Banker43 59043 13943 74039 22443 322
Kredittforetak67 34070 05571 06672 37068 943
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper4242423737
Verdipapirfond..........
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond..........
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring513507532525567
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser166168163165171
Skadeforsikringsselskaper8988878988
 
Offentlig forvaltning44 04340 20538 75038 44837 900
Statsforvaltningen24 57221 98518 35019 09020 380
Kommuneforvaltningen19 47118 22020 40019 35917 519
 
Ideelle organisasjoner..........
 
Husholdninger..........
 
Utlandet306 490315 701327 965331 581329 635

Tabell 5 
Livsforsikring. Disponert utlån etter låntakersektor. Millioner kroner

Livsforsikring. Disponert utlån etter låntakersektor. Millioner kroner
2. kvartal 20183. kvartal 20184. kvartal 20181. kvartal 20192. kvartal 2019
Sum alle sektorer134 374137 566144 969143 891147 533
 
Ikke-finansielle foretak31 39822 49543 24142 26943 897
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv.46........
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar471447473529613
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.7 0322 4942 4642 4572 457
Private aksjeselskaper mv.23 84519 54940 30039 27940 823
Personlige foretak..........
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål54444
 
Finansielle foretak17 81318 4733 4633 0652 992
Norges Bank..........
Banker..........
Kredittforetak..........
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper15 76616 362614615489
Verdipapirfond..........
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond1 6051 6191 9971 9521 992
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring443492852497512
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser..........
Skadeforsikringsselskaper..........
 
Offentlig forvaltning34 67943 04945 10545 90648 234
Statsforvaltningen..6 2046 6427 0136 957
Kommuneforvaltningen34 67936 84538 46338 89341 277
 
Ideelle organisasjoner435425413415418
 
Husholdninger42 56242 60442 01940 38740 388
Personlig næringsdrivende00000
Borettslag o.l.112111108108105
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.42 45142 49341 91140 27940 283
Ufordelt..........
 
Utlandet7 48610 52110 72711 85011 603

Tabell 6 
Skadeforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner

Skadeforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner
2. kvartal 20183. kvartal 20184. kvartal 20181. kvartal 20192. kvartal 2019
1Opphørt fra og med 1. kv. 2016
2Endring i sikkerhetsavsetninger er opphørt fra og med 1. kv. 2016. Avsetning for ikke avløpt risiko er videreført.
Premieinntekter33 51451 00868 64017 30135 679
Forfalte bruttopremie48 53764 52681 68933 15652 659
Avgitte gjenforsikringspremier-7 072-9 376-11 503-4 771-6 834
Endring i avsetning for ikke opptjent bruttopremie-8 223-4 574-1 040-12 885-11 455
Gjenforsikringsandel272432-5061 8011 309
 
Erstatningskostnader og endringer i forsikringstekniske avsetninger24 28636 93248 19613 61426 627
Betalte erstatninger, brutto28 18341 37756 84715 48930 057
Betalte erstatninger, gjenforsikringsandel-3 775-5 328-7 172-1 688-2 949
Endring i erstatningsavsetning, brutto-1 121489-1 992-337-710
Endring i erstatningsavsetning, gjenforsikringsandel958360465140219
Premierabatter og andre gevinstavtaler1..........
Endring i sikkerhetsavsetning mv.24134481010
 
Andre ordinære driftsinntekter /-kostnader-6 484-9 930-13 500-3 406-6 973
Provisjonsinntekter9914018859108
Driftsinntekter fast eiendom182759919
Øvrige driftsinntekter327507689109248
Lønnskostnader/ honorarer3 5695 6627 5851 9303 810
Provisjonskostnader1 5512 3553 2148991 880
Driftskostnader fast eiendom8111377
Avskriving av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler206329437125310
Øvrige driftskostnader1 5932 2483 1886221 341
 
Finansinntekter /-kostnader1 7892 5973 3891 0932 051
Renteinntekter1 4202 1563 0666981 511
Utbytte og andel av overskudd/ underskudd446564489450645
Rentekostnader7712316754105
 
Gevinster/tap og verdiregulering-114649-1 6985 4216 283
Netto realisert gevinst/ tap1 8802 1662 2733 1953 577
Netto verdiendringer-1 995-1 517-3 9712 2262 706
 
Resultat av ordinær virksomhet4 4207 3928 6346 79410 413
 
Andre resultatkomponenter-46-57-180....
 
Skattekostnad1 1101 7472 5596231 448
 
Totalresultat3 2635 5885 8956 1718 966
 
Spesifikasjoner
Resultat av teknisk regnskap for skadeforsikring3 0424 6267 5494422 410

Tabell 7 
Skadeforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner

Skadeforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner1
2. kvartal 20183. kvartal 20184. kvartal 20181. kvartal 20192. kvartal 2019
1Sikkerhetsavsetninger er opphørt fra og med 1. kv. 2016. Avsetning for ikke avløpt risiko er videreført.
2Opphørt fra og med 1. kv. 2016
Eiendeler
Immaterielle eiendeler6 0285 9466 0908 0118 048
 
Varige driftsmidler1 4271 4361 4312 5992 509
Bygninger og annen fast eiendom673718744738752
Maskiner, inventar og transportmidler7537186871 8611 757
 
Verdipapirer148 632151 472147 201152 128150 468
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis22 36121 78521 30819 16218 789
Andeler i verdipapirfond30 40833 36930 13634 77833 209
Obligasjoner og sertifikater95 13795 29194 94597 14397 200
Finansielle derivater383516314390499
Andre verdipapirer343511498655771
 
Utlån3 1053 1433 8713 7443 736
 
Gjenforsikringsandel20 74819 93019 38621 40120 442
 
Øvrige fordringer59 31555 38856 36861 39360 483
Fordringer vedrørende forsikring26 89324 23424 74630 94229 905
Andre fordringer32 42231 15431 62230 45130 578
 
Bankinnskudd og kontanter10 2638 8909 91813 6759 461
 
Sum eiendeler249 518246 203244 265262 952255 147
 
Gjeld og egenkapital
Egenkapital79 42880 74177 30380 78483 440
Innskutt egenkapital14 59414 65114 51516 77416 760
Selskapskapital4 8474 8424 8614 6954 560
Overkursfond4 1604 1603 9376 6366 636
Annen innskutt egenkapital5 5875 6495 7175 4435 564
Opptjent egenkapital64 83566 09062 78764 01066 680
Annen egenkapital59 49558 79754 76054 94855 332
Ufordelt resultat5 3407 2938 0289 06211 347
 
Ansvarlig lånekapital3 1243 1253 2013 2013 238
Obligasjonslån2 8452 8462 9222 9222 924
Andre lån279279279279314
 
Forsikringstekniske avsetninger133 185129 360124 958136 837133 733
Avsetning for ikke opptjent bruttopremie37 61833 71830 82642 22840 540
Brutto erstatningsavsetning89 29789 86188 31788 51387 161
Bruttoavsetning til premierabatter og andre gevinstavtaler2..........
Sikkerhetsavsetning mv.16 2705 7805 8156 0966 033
Andre tekniske avsetninger2..........
 
Avsetninger for forpliktelser10 46710 64910 42811 71911 689
Pensjonsforpliktelser1 5031 5961 6421 5691 558
Utsatt skatt7 9217 9617 5457 6727 716
Andre avsetninger for forpliktelser1 0431 0911 2412 4772 414
 
Øvrig gjeld23 31322 32928 37530 41023 047
Påløpte, ikke forfalte kostnader1 2711 4311 5841 5621 417
Mottatte, ikke opptjente inntekter133122312157125
Betalbar skatt9721 5022 5111 5131 267
Utbytte, konsernbidrag....4 0015 996..
Gjeld vedrørende forsikring5 9654 9274 8266 4076 145
Annen gjeld14 61114 14014 42914 50013 859
Finansielle derivater360207713275234
 
Sum gjeld og egenkapital249 518246 203244 265262 952255 147
 
Spesifikasjoner
Antall selskaper8381818080
Utlån med pant i bolig237229248266260

Tabell 8 
Skadeforsikring. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor. Millioner kroner

Skadeforsikring. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor. Millioner kroner
2. kvartal 20183. kvartal 20184. kvartal 20181. kvartal 20192. kvartal 2019
Sum alle sektorer52 76955 15451 44453 94051 998
 
Ikke-finansielle foretak9 9429 6369 2919 4279 391
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv.194191223189172
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.33443
Private aksjeselskaper mv.9 0788 7728 3888 5538 538
Personlige foretak668670677681679
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak20 97221 81420 41019 69419 655
Norges Bank..........
Banker2 6712 6692 788306323
Kredittforetak..........
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper206237183186164
Verdipapirfond16 27117 19815 63217 34517 252
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond658667683678698
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring413288367417476
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser682682682682682
Skadeforsikringsselskaper7073768160
 
Offentlig forvaltning..........
Statsforvaltningen..........
Kommuneforvaltningen..........
 
Ideelle organisasjoner..........
 
Husholdninger..........
 
Utlandet21 85523 70421 74324 81922 952

Tabell 9 
Skadeforsikringsselskaper. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter utstedersektor. Millioner kroner

Skadeforsikringsselskaper. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter utstedersektor. Millioner kroner
2. kvartal 20183. kvartal 20184. kvartal 20181. kvartal 20192. kvartal 2019
Sum alle sektorer95 13795 29194 94597 14397 200
 
Ikke-finansielle foretak13 70713 86913 83314 09215 686
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv.1 5961 5061 4611 5371 711
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.5 3435 3035 2845 2055 084
Private aksjeselskaper mv.6 7687 0607 0897 3508 891
Personlige foretak..........
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak36 15937 32936 11638 49237 074
Norges Bank..........
Banker13 02113 85813 29414 10914 416
Kredittforetak22 87023 20422 63724 19722 478
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper7373465143
Verdipapirfond..........
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond..........
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring4544555
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser2020666
Skadeforsikringsselskaper130129127125125
 
Offentlig forvaltning14 88414 88814 11515 65412 773
Statsforvaltningen5 7855 1104 8096 0374 524
Kommuneforvaltningen9 1009 7789 3069 6178 249
 
Ideelle organisasjoner..........
 
Husholdninger..........
Personlig næringsdrivende..........
Borettslag o.l...........
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a...........
Ufordelt..........
 
Utlandet30 38629 20630 88128 90631 667

Tabell 10 
Skadeforsikring. Disponert utlån etter låntakersektor. Millioner kroner

Skadeforsikring. Disponert utlån etter låntakersektor. Millioner kroner
2. kvartal 20183. kvartal 20184. kvartal 20181. kvartal 20192. kvartal 2019
Sum alle sektorer3 1053 1433 8713 7443 736
 
Ikke-finansielle foretak2 0992 1432 7862 6932 713
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv...........
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv...........
Private aksjeselskaper mv.2 0992 1432 7862 6932 713
Personlige foretak..........
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak713718789739750
Norges Bank..........
Banker00000
Kredittforetak..........
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper..........
Verdipapirfond..........
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond593598630658668
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring1131131517475
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser..........
Skadeforsikringsselskaper77777
 
Offentlig forvaltning..........
Statsforvaltningen..........
Kommuneforvaltningen..........
 
Ideelle organisasjoner..........
 
Husholdninger293282297311272
Personlig næringsdrivende5551484412
Borettslag o.l...........
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.238231249267260
Ufordelt..........
 
Utlandet00000

Om statistikken

Statistikken dekker alle livs- og skadeforsikringsselskaper og utenlandske selskapers filialer i Norge. Den viser samlet resultat, balanse og noen spesifikasjoner for sektor og bransje.

 

 

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Forsikringsselskaper
Forsikringsselskapenes primære oppgave består i å fordele risiko mellom forsikringstakerere og til en viss grad å overføre risiko fra kundene til seg selv.

Balanseregnskapet: Balansen viser eiendeler, gjeld og egenkapital ved utgangen av regnskapsåret.

Resultatregnskapet: Viser inntekter og kostnader i løpet av kalenderåret.

Standard klassifikasjoner

Vi har fire typer grupperinger: Objekt, sektor, næring og art

Finansobjekter

For å kunne stille opp sammenlignbare finansielle balanser, er ensartede fordrings- og gjeldsposter slått sammen til et begrenset antall objektsgrupper.

Institusjonell sektorgruppering 

Dette er en statistisk standard basert på anbefalinger for nasjonalregnskapsoppstilling gitt av FN (SNA). Ved statistikkbearbeiding grupperes aktører i institusjonelle sektorer, i første rekke etter samfunnsøkonomisk funksjon, men også etter organisasjonsform og eierskap. Den institusjonelle sektorgrupperingens hovedformål er å skille mellom aktører som har spesielle oppgaver eller spiller en sentral rolle i samfunnet, slik som offentlig forvaltning, finansielle foretak, ikke-finansielle foretak og husholdninger.

Næringsgruppering

For å kunne sammenligne og analysere statistiske opplysninger benyttes ofte en standard for næringsgrupperinger. En nærmere oversikt over næringsgrupperingene fins i Bank- og kredittstatistikk heftet, "Prinsipper og definisjoner i kredittmarkedsstatistikken".

Inntekts- og kostnadsarter

Resultatregnskapet er delt inn inntekts- og kostnadsarter, for å lettere kunne sammenstille tallene.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for finansmarkedsstatistikk

Regionalt nivå

Kun på nasjonalt nivå.

Hyppighet og aktualitet

Kvartalsvis og årlig.

Internasjonal rapportering

Eurostat

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Publiseringsklare data lagres i en FAME-database.


Bakgrunn

Formål og historie

Formålet er å bidra med tall til nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser og utenriksregnskapet, samt publisere aktuell kredittmarkedsstatistikk. Regnskapsstatistikk for livs- og skadeforsikringsselskaper ble første gang publisert i NOS Kredittmarkedsstatistikk 1912. Fra 1998 ble Statistisk sentralbyrås regnskapsstatistikk for livs- og skadeforsikringsselskaper basert på nye elektroniske rapporter. Tidligere ble opplysningene hentet på papirbaserte skjemaer. De nye rapportene inneholder flere opplysninger som gir større spesifikasjonsgrad av enkelte poster. Videre har den nye rapporteringsformen gitt Statistisk sentralbyrå tilgang på kvartalsresultat fra forsikringsselskapene.

Brukere og bruksområder

Inngår i nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser, utenriksregnskapet og statistikken over Norges fordringer og gjeld overfor utlandet. Andre viktige brukere er Norges Bank, Finanstilsynet, Finansnæringens Hovedorganisasjon, Finansdepartementet og media.

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken er basert på retningslinjene i nasjonalregnskapsstandardene "System of National Accounts" (SNA), og IMFs "Manual on Monetary and Financial Statistics".

Statistikk fra livs- og skadeforsikringsselskapene blir brukt i nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser, utenriksregnskapet og i statistikken over Norges fordringer og gjeld overfor utlandet.

Lovhjemmel

Oppgavene blir hentet inn med hjemmel i lov om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel mv. av 7. desember 1956 nr. 1 (tilsynsloven). Statistisk sentralbyrå benytter Statistikklovens §3-2.

EØS-referanse

 

Rådsdirektiv 674/91 om forsikringsforetaks årsregnskaper og konsoliderte regnskaper.

Rådsforordning 2223/96 Forordningen omhandler det europeiske system for nasjonal- og regionalregnskap

Rådsforordning 1392/2007 Endringer i forordning 2223/96

Rådsforordning 410/98 som retter forordning 58/97 om strukturstatistikk for foretak i næringslivet. Forordningen spesifiserer et eget vedlegg for forsikringsstatistikk.

Kommisjonsforordning 1225/1999 om definisjonen av kjennemerker for statistikk over forsikringstjenester.

Kommisjonsforordning 1227/1999 om det tekniske formatet for overføring av statistikk over forsikringstjenester.

Kommisjonsforordning 1228/1999 om tallserier som skal produseres for statistikk over forsikringstjenester.

Rådsforordning 1606/2002 Forordningen omhandler anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder.

Rådsforordning 297/2008 Endringer i forordning 1606/2002.

Rådsforordning 295/2008 om statistikk over foretaksstrukturer endret ved forordning 251/2009.

Produksjon

Omfang

Statistikken inneholder tall fra alle livs- og skadeforsikringsselskaper på nasjonalt territorium, inklusiv utenlandske selskapers filialer i Norge. Sektoren skadeforsikringsselskaper inkluderer i tillegg til ordinære skadeforsikringsselskaper også selskaper som driver kredittforsikring, gjensidige sjøforsikringsselskaper, gjensidige brannkasser og gjenforsikringsselskaper. Ihht. næringsstandarden omfatter dette næringene 65.110, 65.120 og 65.200. Den statistiske enheten som danner basis for regnskapsoppgavene er foretaket.

Datakilder og utvalg

Statistikken er basert på regnskapsdata fra forsikringsselskapene.

Utvalget er definert ut fra antall livs- og skadeforsikringsselskaper med konsesjon fra Finanstilsynet til å drive virksomhet (statistikken er i prinsippet basert på totaltelling).

Datainnsamling, editering og beregninger

Finanstilsynet og Statistisk sentralbyrå samarbeider om innhentingen av regnskapsopplysningene fra forsikringselskapene.

Kontroll av livs- og skadeforsikringsselskapenes regnskapsoppgaver foretas av Statistisk sentralbyrå og Finanstilsynet.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Regnskapsstatistikken for livs- og skadeforsikringsselskaper er basert på gjeldende regnskapsforskrifter livs- og skadeforsikringsselskaper. Brudd kan dermed forekomme i samband med endringer i regnskapsloven og i de særskilte forskriftene som gjelder for livs- og skadeforsikring. Strukturendringer som nyetableringer, omklassifiseringer, fusjoner, fisjoner og porteføljeflyttinger, samt endringer i presentasjonen av statistikken kan også føre til brudd i tidsseriene. Endring i sektor- og næringsstandarder kan også påvirke tidsseriene; i mars 2012 ble ny sektorstandard innført og det førte til noen endringer av sektor for flere foretakstyper.

IFRS

Innføring av regnskapsstandarden IFRS har ført til, og vil føre til mindre brudd i tidsseriene fremover når flere selskaper legger om til denne standarden. Fra 2009 kan selskapene rapportere etter IFRS-reglene, mens andre selskaper fortsatt kan nytte NGAAP. Innføringen av IFRS, der virkelig verdi (markedsverdi) i mye større grad blir benyttet i regnskapet, medfører større fluktuasjoner i balanse- og resultatregnskapsdataene enn tidligere.

Endringer i presentasjonen av statistikken

Spesifikasjoner endres løpende i statistikken og det påvirker datapresentasjonen. 

Strukturendringer i finanssektoren

Det er flere nyetaleringer, oppkjøp, fusjoner og fisjoner hvert år.

Mange slike endringer har liten betydning for statistikken, mens andre medfører betydelige brudd i tidsseriene. Der de strukturelle endringene fører til brudd i tidsseriene vil de bli kommentert i statistikkpubliseringen.

Ny institusjonell sektorgruppering

Fra 1. januar 2012 ble den norske standarden for institusjonell sektorgruppering endret i tråd med reviderte internasjonale standarder, som Norge har forpliktet seg til å følge. Dette medfører 

 

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Det kan forekomme feil og uoverensstemmelser i regnskapsopplysningene. Disse uoverensstemmelsene kan ha flere kilder:

  • Feil i rapportørens regnskap
  • Feil ved overføring av data fra institusjonenes primærregnskaper til mottakene media
  • Ulike regnskaps- og verdsettingsprinsipper
  • Ulike bokføringstidspunkt
  • Mangelfullt utfylte oppgaver fra rapportørene
  • Bearbeidingsfeil

På grunn av store datamengder og et dynamisk korrigeringssystem, vil publiserte data regnes som foreløpige frem til neste års data for tilsvarende periode er publisert. Dette kan bety at data for siste år kan endres uten at dette merkes spesielt i tabellene. Store og viktige endringer vil imidlertid bli kommentert vad publisering av dagens statistikk.

Revisjon

Ikke relevant

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB