339949
/bank-og-finansmarked/statistikker/forsikring/kvartal
339949
statistikk
2018-08-20T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
forsikring, Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap, resultatregnskap, aksjer, obligasjoner, sertifikater, grunnfondsbevis, finansobjekter, gjeld, egenkapital, utlån, låntakere, utstedereFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
true

Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

1 532 276

millioner kroner forvaltningskapital livsforsikringsselskaper

Hovedtall. Millioner kroner
Totalt
2. kvartal 20172. kvartal 2018
Livsforsikringsselskaper
Forvaltningskapital1 440 9211 532 276
Premieinntekter54 24661 010
Erstatningskostnader27 46528 769
Resultat før tildeling til kunder og skatt11 35113 125
Verdijustert resultat21 2147 741
Nettoinntekter fra finansielle eiendeler44 37619 474
Skadeforsikringsselskaper
Forvaltningskapital247 202249 524
Premieinntekter32 69733 463
Erstatningskostnader26 81228 183
Resultat av ordinær virksomhet8 6744 420
Resultat av teknisk regnskap for skadeforsikring4 7762 836
Nettoinntekt fra finansielle eiendeler3 9561 725

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Livsforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner
2. kvartal 20173. kvartal 20174. kvartal 20171. kvartal 20182. kvartal 2018
11. kv. 2016: Opphørt
21. kv. 2016: Endringer i supplerende avsetninger er opphørt, resten av postene er videreført
Premieinntekter54 24679 233104 03028 78861 010
Forfalte premier, brutto47 05070 12093 57223 68353 241
Avgitte gjenforsikringspremier-456-622-995-249-442
Overføring av premiereserver til andre7 6529 73511 4535 3548 211
 
Erstatninger og endringer i erstatningsavsetning34 60249 78965 24719 87137 127
Utbetalte erstatninger, brutto27 46540 93854 70014 31928 769
Utbetalte erstatninger, gjenforsikringsandel-243-397-474-135-278
Øvrige avsetninger1..........
Overføring av premiereserve og tilleggsavsetninger7 3809 24811 0215 6878 636
 
Endring i forsikringsmessige avsetninger56 56083 612118 74625835 758
Premiereserve39 48359 81686 5856 48333 231
Øvrige avsetninger269-2016 401-6-255
Til/fra kursreguleringsfondet9 9668 90218 003-11 135-5 273
Midler tilordnet forsikringskontrakter7 04215 0957 7584 9178 054
 
Andre ordinære driftsinntekter /-kostnader-3 151-4 508-4 260-1 041-2 528
Provisjonsinntekter7382-72536
Driftsinntekter fast eiendom213142372382
Øvrige driftsinntekter6841 0341 516498879
Lønnskostnader/honorarer1 4802 1523 0576791 545
Provisjonskostnader429592868216448
Driftskostnader fast eiendom01100
Avskriving av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler16921028665145
Øvrige driftskostnader1 8502 7011 6009751 686
 
Finansinntekter og -kostnader17 69927 25641 7278 30018 567
Renteinntekter obligasjoner og sertifikater8 75215 79323 7026 42811 460
Renteinntekter andre eiendeler3 1254 5286 0801 2532 476
Utbytte og andel av over-/underskudd6 5797 99813 4138655 126
Rentekostnader7571 0621 468247495
 
Gevinster/-tap og verdiregulering26 67738 03652 043-13 701907
Realisert gevinst/-tap4 33511 56316 4384 7777 663
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis7 1959 10515 5153 1406 053
Obligasjoner og sertifikater336-2461 044-590219
Finansielle derivater-3 1013 054122 2181 543
Bygninger og annen fast eiendom55500
Øvrig realisert gevinster/tap-100-356-1399-152
Netto verdiendring22 34226 47335 606-18 477-6 756
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis16 96019 67429 828-19 346-8 499
Obligasjoner og sertifikater-43-1 179-1 255-2 277-1 752
Finansielle derivater2 7844 069-404 7612 852
Bygninger og annen fast eiendom........0
Øvrige verdiendringer2 6413 9087 073-1 616642
 
Resultat av ordinær virksomhet4 3096 6169 5472 2175 071
 
Andre resultatkomponenter20-97-7-9-27
 
Skattekostnader553834380445937
 
Totalresultat3 7765 6869 1601 7634 107
 
Spesifikasjoner
Resultat av teknisk regnskap for livsforsikring2 7324 5994 9991 5203 004
Verdijustert resultat21 21430 49342 220-4 0277 741

Tabell 2 
Livsforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner
2. kvartal 20173. kvartal 20174. kvartal 20171. kvartal 20182. kvartal 2018
11. kv. 2016: Suplerende avsetninger er opphørt, premiereserve er videreført
21. kv. 2016: Opphørt
Eiendeler
Immaterielle eiendeler1 0861 0271 4911 7191 609
 
Varige driftsmidler1 1811 1681 1751 0201 023
Bygninger og annen fast eiendom1 0381 0291 043895904
Maskiner, inventar og transportmidler143139132126119
 
Verdipapirer1 280 2701 307 2441 338 8671 340 4731 346 785
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis210 682213 398219 382219 111206 566
Andeler i verdipapirfond533 140554 276565 600564 768582 038
Obligasjoner og sertifikater527 863530 880549 061549 121549 626
Finansielle derivater3 8773 9512 7384 1062 960
Andre verdipapirer4 7104 7402 0863 3665 596
 
Utlån122 246120 045127 105124 246144 027
 
Øvrige fordringer7 57413 5955 1306 51114 405
Fordringer vedrørende forsikring5 09510 8521 9292 76611 563
Gjenforsikringsandel939956942948937
Andre fordringer1 5401 7872 2592 7971 905
 
Bankinnskudd og kontanter28 56424 76326 12130 50224 427
 
Sum eiendeler1 440 9211 467 8421 499 8891 504 4711 532 276
 
Gjeld og egenkapital
Egenkapital98 611100 015101 492102 970103 615
Innskutt egenkapital39 55040 90541 11440 67240 680
Selskapskapital7 8477 8477 8477 6197 619
Overkursfond18 11218 12118 12117 92017 920
Annen innskutt egenkapital13 59114 93615 14615 13315 141
Opptjent egenkapital59 06159 11060 37862 29862 935
Annen egenkapital55 58653 95753 09560 54658 978
Ufordelt resultat3 4755 1527 2831 7523 958
 
Ansvarlig lånekapital26 27726 11926 97127 53725 613
Obligasjonslån16 70716 54917 40117 96716 043
Andre lån9 5709 5709 5709 5709 570
 
Forsikringsmessige avsetninger1 294 3321 317 5421 350 0971 350 1531 385 482
Premiereserver for egen regning11 162 1391 183 9171 209 2041 216 1971 243 063
Tilleggsavsetninger44 10344 08751 34351 05151 183
Kursreguleringsfond55 93354 86963 97052 83558 697
Erstatningsavsetning for egen regning2..........
Premiefond og pensjonistenes overkursfond24 79220 88224 35624 32223 794
Andre tekniske avsetninger for egen regning1 4161 3441 1361 4351 340
Ufordelt overskuddsmidler til forsikringskontraktene5 95012 444874 3137 405
 
Avsetninger for forpliktelser3 4185 5493 7004 3404 853
Pensjonsforpliktelser9121 002917910933
Utsatt skatt2 4242 6322 6823 3243 814
Andre avsetninger for forpliktelser821 915101106106
 
Øvrig gjeld18 28318 61617 62919 47112 713
Påløpte, ikke forfalte kostnader757667833877663
Mottatte, ikke opptjente inntekter372642119
Betalbar skatt4768695670
Utbytte, konsernbidrag......65..
Gjeld vedrørende forsikring2 3005 1123 5323 5962 515
Annen gjeld12 00810 0057 56012 6307 146
Finansielle derivater3 1342 7395 6292 2262 300
 
Sum gjeld og egenkapital1 440 9211 467 8421 499 8891 504 4711 532 276
 
Spesifikasjoner
Antall selskaper1919191818
Utlån med pant i bolig48 29046 78948 77949 27350 117
Avsetninger i livsforsikring knyttet til investeringsavtaler f.e.r.265 623278 986296 751305 598319 963

Tabell 3 
Livsforsikringsselskaper. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor. Millioner kroner
2. kvartal 20173. kvartal 20174. kvartal 20171. kvartal 20182. kvartal 2018
 
Sum alle sektorer743 821767 673784 982783 879788 603
 
Ikke-finansielle foretak136 258137 282139 029139 611125 091
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv.1 2541 4261 5461 635957
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.1 1671 164195194220
Private aksjeselskaper mv.133 837134 691137 289137 782123 914
Personlige foretak..........
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak422 721438 284444 827443 542453 975
Norges Bank..........
Banker829290105118
Kredittforetak..........
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper2 7812 8642 8502 8112 840
Verdipapirfond413 285428 917435 353433 879444 311
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond1 3911 4011 3221 4961 521
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring2 5912 3392 6192 6952 595
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser550542537537535
Skadeforsikringsselskaper2 0412 1302 0552 0182 056
 
Offentlig forvaltning..........
Statsforvaltningen..........
Kommuneforvaltningen..........
 
Ideelle organisasjoner..........
 
Husholdninger..........
Personlig næringsdrivende..........
Borettslag o.l...........
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a...........
Ufordelt..........
 
Utlandet184 842192 108201 126200 727209 537

Tabell 4 
Livsforsikringsselskaper. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter utstedersektor. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter utstedersektor. Millioner kroner
2. kvartal 20173. kvartal 20174. kvartal 20171. kvartal 20182. kvartal 2018
Sum alle sektorer527 863530 880549 061549 121549 626
 
Ikke-finansielle foretak76 40480 20383 60784 01087 351
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv.22 46423 74123 75323 60124 608
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.24 96525 55625 34325 31525 549
Private aksjeselskaper mv.28 97530 90734 51135 09437 194
Personlige foretak..........
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak115 681114 499113 484114 436111 741
Norges Bank..........
Banker46 66145 60246 23245 79343 590
Kredittforetak67 93867 81566 18467 83767 340
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper5051504242
Verdipapirfond..........
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond..........
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring735733733507513
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser165166179176166
Skadeforsikringsselskaper1321331068289
 
Offentlig forvaltning46 41545 27046 76046 85844 043
Statsforvaltningen25 80523 95726 44925 95224 572
Kommuneforvaltningen20 61021 31220 31120 90619 471
 
Ideelle organisasjoner..........
 
Husholdninger..........
 
Utlandet289 363290 908305 210303 817306 490

Tabell 5 
Livsforsikring. Disponert utlån etter låntakersektor. Millioner kroner

Livsforsikring. Disponert utlån etter låntakersektor. Millioner kroner
2. kvartal 20173. kvartal 20174. kvartal 20171. kvartal 20182. kvartal 2018
Sum alle sektorer122 246120 045127 105124 246144 027
 
Ikke-finansielle foretak36 04837 65741 46940 58540 901
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv.5550504646
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar323319373449471
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.7 8388 3798 5677 2127 032
Private aksjeselskaper mv.27 66328 77032 47432 87333 348
Personlige foretak163134......
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål55555
 
Finansielle foretak2 8142 6672 9231 13617 964
Norges Bank..........
Banker..........
Kredittforetak..........
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper40618819519615 766
Verdipapirfond..........
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond1 9511 9651 4671 4481 605
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring4575141 260-507593
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser..........
Skadeforsikringsselskaper..........
 
Offentlig forvaltning29 85930 25432 26232 78434 679
Statsforvaltningen..........
Kommuneforvaltningen29 85930 25432 26232 78434 679
 
Ideelle organisasjoner409404428444435
 
Husholdninger42 56141 00742 11841 71442 562
Personlig næringsdrivende00000
Borettslag o.l.128104103114112
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.42 43340 90342 01541 60042 451
Ufordelt..........
 
Utlandet10 5558 0557 9057 5847 486

Tabell 6 
Skadeforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner

Skadeforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner
2. kvartal 20173. kvartal 20174. kvartal 20171. kvartal 20182. kvartal 2018
1Opphørt fra og med 1. kv. 2016
2Endring i sikkerhetsavsetninger er opphørt fra og med 1. kv. 2016. Avsetning for ikke avløpt risiko er videreført.
Premieinntekter32 69749 08365 77816 04433 463
Forfalte bruttopremie46 17760 42978 76430 26448 535
Avgitte gjenforsikringspremier-7 442-9 249-11 456-4 616-7 122
Endring i avsetning for ikke opptjent bruttopremie-7 759-3 503-1 014-11 376-8 223
Gjenforsikringsandel1 7211 406-5161 772272
 
Erstatningskostnader og endringer i forsikringstekniske avsetninger21 66433 23244 96911 95224 284
Betalte erstatninger, brutto26 81240 15253 96213 63528 183
Betalte erstatninger, gjenforsikringsandel-3 270-5 759-7 456-1 848-3 775
Endring i erstatningsavsetning, brutto-1 529-764-103-233-1 123
Endring i erstatningsavsetning, gjenforsikringsandel-273-353-1 550369959
Premierabatter og andre gevinstavtaler1..........
Endring i sikkerhetsavsetning mv.2-76-441162941
 
Andre ordinære driftsinntekter /-kostnader-6 315-9 182-12 520-3 124-6 483
Provisjonsinntekter1091462065099
Driftsinntekter fast eiendom92056918
Øvrige driftsinntekter21032040887203
Lønnskostnader/ honorarer3 5235 3327 2701 7913 569
Provisjonskostnaderr1 5301 9682 7067451 551
Driftskostnader fast eiendomr581658
Avskriving av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler14121640591206
Øvrige driftskostnader1 4432 1442 7926381 468
 
Finansinntekter /-kostnader1 9282 8583 6811 1061 839
Renteinntekter1 6262 5393 3267261 470
Utbytte og andel av overskudd/ underskudd398453535423446
Rentekostnader961341814477
 
Gevinster/tap og verdiregulering2 0282 8354 028-1 061-114
Netto realisert gevinst/ tap1 3002 9373 4598731 880
Netto verdiendringer728-102569-1 934-1 994
 
Resultat av ordinær virksomhet8 67412 36215 9981 0134 420
 
Andre resultatkomponenter-95-82-423-4-38
 
Skattekostnad1 5062 4272 8745381 110
 
Totalresultat7 0739 85412 7014703 272
 
Spesifikasjoner
Resultat av teknisk regnskap for skadeforsikring4 7766 9708 4501 0422 836

Tabell 7 
Skadeforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner

Skadeforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner1
2. kvartal 20173. kvartal 20174. kvartal 20171. kvartal 20182. kvartal 2018
1Sikkerhetsavsetninger er opphørt fra og med 1. kv. 2016. Avsetning for ikke avløpt risiko er videreført.
2Opphørt fra og med 1. kv. 2016
Eiendeler
Immaterielle eiendeler5 1545 8075 7735 9576 033
 
Varige driftsmidler1 1841 1511 1671 4171 427
Bygninger og annen fast eiendom608606642644673
Maskiner, inventar og transportmidler576545524773753
 
Verdipapirer151 505150 580152 674150 910148 592
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis18 08318 03018 60618 25622 361
Andeler i verdipapirfond32 12534 04133 51332 67930 408
Obligasjoner og sertifikater97 77597 47199 79998 22095 097
Finansielle derivater3 192730507469383
Andre verdipapirer3303072491 285343
 
Utlån2 7482 7732 7433 0303 145
 
Gjenforsikringsandel19 06818 97919 84621 71420 749
 
Øvrige fordringer58 48255 05354 11359 74759 314
Fordringer vedrørende forsikring23 20020 27520 91627 36026 893
Andre fordringer35 28234 77933 19732 38732 421
 
Bankinnskudd og kontanter9 0619 3729 70611 96210 263
 
Sum eiendeler247 202243 715246 023254 737249 524
 
Gjeld og egenkapital
Egenkapital81 02482 95279 62678 13779 436
Innskutt egenkapital14 36814 36014 86114 57414 592
Selskapskapital4 8614 9324 9844 8344 847
Overkursfond3 7083 7374 1814 1604 160
Annen innskutt egenkapital5 7995 6915 6965 5815 585
Opptjent egenkapital66 65668 59264 76563 56364 844
Annen egenkapital58 59757 86352 17160 71759 497
Ufordelt resultat8 05910 72912 5942 8465 347
 
Ansvarlig lånekapital3 0663 0683 0693 0643 124
Obligasjonslån2 6882 6902 6902 6912 691
Andre lån378378378373433
 
Forsikringstekniske avsetninger131 384127 986126 767135 507133 184
Avsetning for ikke opptjent bruttopremie36 94131 88729 13039 07037 619
Brutto erstatningsavsetning88 97689 30190 51390 17689 295
Bruttoavsetning til premierabatter og andre gevinstavtaler2..........
Sikkerhetsavsetning mv.15 4676 7997 1246 2606 270
Andre tekniske avsetninger2..........
 
Avsetninger for forpliktelser10 53910 43910 53510 45810 468
Pensjonsforpliktelser1 6921 6081 6851 4891 503
Utsatt skatt7 7357 7227 8967 9227 921
Andre avsetninger for forpliktelser1 1121 1099551 0461 043
 
Øvrig gjeld21 18919 27026 02627 57123 312
Påløpte, ikke forfalte kostnader1 1831 1721 6691 4291 271
Mottatte, ikke opptjente inntekter10183256100133
Betalbar skatt1 5712 4442 4251 511972
Utbytte, konsernbidrag-1..4 2694 442..
Gjeld vedrørende forsikring4 2824 9264 6855 7895 964
Annen gjeld11 18610 11712 15013 98814 612
Finansielle derivater2 868528573312360
 
Sum gjeld og egenkapital247 202243 715246 023254 737249 524
 
Spesifikasjoner
Antall selskaper8585858383
Utlån med pant i bolig248238232227237

Tabell 8 
Skadeforsikring. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor. Millioner kroner

Skadeforsikring. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor. Millioner kroner
2. kvartal 20173. kvartal 20174. kvartal 20171. kvartal 20182. kvartal 2018
Sum alle sektorer50 20852 07252 11950 93552 769
 
Ikke-finansielle foretak5 4455 6365 9145 9069 942
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv.186202195196194
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.53833
Private aksjeselskaper mv.4 6314 8055 0585 0529 078
Personlige foretak624625653656668
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak18 59921 07621 40421 82220 972
Norges Bank..........
Banker2 6642 6402 6342 6452 671
Kredittforetak..........
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper571442210198206
Verdipapirfond13 80316 42516 48817 18016 271
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond425428590627658
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring382394385421413
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser682682682682682
Skadeforsikringsselskaper71654146970
 
Offentlig forvaltning..........
Statsforvaltningen..........
Kommuneforvaltningen..........
 
Ideelle organisasjoner..........
 
Husholdninger..........
 
Utlandet26 16425 36024 80123 20721 855

Tabell 9 
Skadeforsikringsselskaper. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter utstedersektor. Millioner kroner

Skadeforsikringsselskaper. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter utstedersektor. Millioner kroner
2. kvartal 20173. kvartal 20174. kvartal 20171. kvartal 20182. kvartal 2018
Sum alle sektorer97 77597 47199 79998 22095 097
 
Ikke-finansielle foretak12 81412 82913 82813 41913 707
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv.1 5191 4801 4231 5331 596
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.5 1224 9945 1455 0435 343
Private aksjeselskaper mv.6 1746 3557 2606 8436 768
Personlige foretak..........
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak38 42139 05740 05038 90736 119
Norges Bank..........
Banker15 64415 37115 14213 74913 008
Kredittforetak22 52323 43124 58224 86122 858
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper7879868573
Verdipapirfond..........
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond..........
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring2222595845
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser4646434020
Skadeforsikringsselskaper108108137115115
 
Offentlig forvaltning13 66514 19814 32314 52614 884
Statsforvaltningen6 2056 0066 0975 1535 785
Kommuneforvaltningen7 4608 1928 2269 3739 100
 
Ideelle organisasjoner..........
 
Husholdninger..........
Personlig næringsdrivende..........
Borettslag o.l...........
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a...........
Ufordelt..........
 
Utlandet32 87531 38731 59831 36830 386

Tabell 10 
Skadeforsikring. Disponert utlån etter låntakersektor. Millioner kroner

Skadeforsikring. Disponert utlån etter låntakersektor. Millioner kroner
2. kvartal 20173. kvartal 20174. kvartal 20171. kvartal 20182. kvartal 2018
Sum alle sektorer2 7482 7732 7433 0303 145
 
Ikke-finansielle foretak1 7281 7401 6921 9972 099
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv...........
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv...........
Private aksjeselskaper mv.1 7281 7401 6921 9972 099
Personlige foretak..........
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak702728757748754
Norges Bank..........
Banker3838333425
Kredittforetak..........
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper..........
Verdipapirfond..........
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond545567587590593
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring95100108101113
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser..........
Skadeforsikringsselskaper2424292222
 
Offentlig forvaltning..........
Statsforvaltningen..........
Kommuneforvaltningen..........
 
Ideelle organisasjoner..........
 
Husholdninger318304294285293
Personlig næringsdrivende6965625855
Borettslag o.l...........
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.249239233228238
Ufordelt..........
 
Utlandet00..00

Om statistikken

Statistikken dekker alle livs- og skadeforsikringsselskaper og utenlandske selskapers filialer i Norge. Den viser samlet resultat, balanse og noen spesifikasjoner for sektor og bransje.

 

 

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Forsikringsselskaper
Forsikringsselskapenes primære oppgave består i å fordele risiko mellom forsikringstakerere og til en viss grad å overføre risiko fra kundene til seg selv.

Balanseregnskapet: Balansen viser eiendeler, gjeld og egenkapital ved utgangen av regnskapsåret.

Resultatregnskapet: Viser inntekter og kostnader i løpet av kalenderåret.

Standard klassifikasjoner

Vi har fire typer grupperinger: Objekt, sektor, næring og art

Finansobjekter

For å kunne stille opp sammenlignbare finansielle balanser, er ensartede fordrings- og gjeldsposter slått sammen til et begrenset antall objektsgrupper.

Institusjonell sektorgruppering 

Dette er en statistisk standard basert på anbefalinger for nasjonalregnskapsoppstilling gitt av FN (SNA). Ved statistikkbearbeiding grupperes aktører i institusjonelle sektorer, i første rekke etter samfunnsøkonomisk funksjon, men også etter organisasjonsform og eierskap. Den institusjonelle sektorgrupperingens hovedformål er å skille mellom aktører som har spesielle oppgaver eller spiller en sentral rolle i samfunnet, slik som offentlig forvaltning, finansielle foretak, ikke-finansielle foretak og husholdninger.

Næringsgruppering

For å kunne sammenligne og analysere statistiske opplysninger benyttes ofte en standard for næringsgrupperinger. En nærmere oversikt over næringsgrupperingene fins i Bank- og kredittstatistikk heftet, "Prinsipper og definisjoner i kredittmarkedsstatistikken".

Inntekts- og kostnadsarter

Resultatregnskapet er delt inn inntekts- og kostnadsarter, for å lettere kunne sammenstille tallene.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for finansmarkedsstatistikk

Regionalt nivå

Kun på nasjonalt nivå.

Hyppighet og aktualitet

Kvartalsvis og årlig.

Internasjonal rapportering

Eurostat

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Publiseringsklare data lagres i en FAME-database.


Bakgrunn

Formål og historie

Formålet er å bidra med tall til nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser og utenriksregnskapet, samt publisere aktuell kredittmarkedsstatistikk. Regnskapsstatistikk for livs- og skadeforsikringsselskaper ble første gang publisert i NOS Kredittmarkedsstatistikk 1912. Fra 1998 ble Statistisk sentralbyrås regnskapsstatistikk for livs- og skadeforsikringsselskaper basert på nye elektroniske rapporter. Tidligere ble opplysningene hentet på papirbaserte skjemaer. De nye rapportene inneholder flere opplysninger som gir større spesifikasjonsgrad av enkelte poster. Videre har den nye rapporteringsformen gitt Statistisk sentralbyrå tilgang på kvartalsresultat fra forsikringsselskapene.

Brukere og bruksområder

Inngår i nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser, utenriksregnskapet og statistikken over Norges fordringer og gjeld overfor utlandet. Andre viktige brukere er Norges Bank, Finanstilsynet, Finansnæringens Hovedorganisasjon, Finansdepartementet og media.

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken er basert på retningslinjene i nasjonalregnskapsstandardene "System of National Accounts" (SNA), og IMFs "Manual on Monetary and Financial Statistics".

Statistikk fra livs- og skadeforsikringsselskapene blir brukt i nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser, utenriksregnskapet og i statistikken over Norges fordringer og gjeld overfor utlandet.

Lovhjemmel

Oppgavene blir hentet inn med hjemmel i lov om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel mv. av 7. desember 1956 nr. 1 (tilsynsloven). Statistisk sentralbyrå benytter Statistikklovens §3-2.

EØS-referanse

 

Rådsdirektiv 674/91 om forsikringsforetaks årsregnskaper og konsoliderte regnskaper.

Rådsforordning 2223/96 Forordningen omhandler det europeiske system for nasjonal- og regionalregnskap

Rådsforordning 1392/2007 Endringer i forordning 2223/96

Rådsforordning 410/98 som retter forordning 58/97 om strukturstatistikk for foretak i næringslivet. Forordningen spesifiserer et eget vedlegg for forsikringsstatistikk.

Kommisjonsforordning 1225/1999 om definisjonen av kjennemerker for statistikk over forsikringstjenester.

Kommisjonsforordning 1227/1999 om det tekniske formatet for overføring av statistikk over forsikringstjenester.

Kommisjonsforordning 1228/1999 om tallserier som skal produseres for statistikk over forsikringstjenester.

Rådsforordning 1606/2002 Forordningen omhandler anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder.

Rådsforordning 297/2008 Endringer i forordning 1606/2002.

Rådsforordning 295/2008 om statistikk over foretaksstrukturer endret ved forordning 251/2009.

Produksjon

Omfang

Statistikken inneholder tall fra alle livs- og skadeforsikringsselskaper på nasjonalt territorium, inklusiv utenlandske selskapers filialer i Norge. Sektoren skadeforsikringsselskaper inkluderer i tillegg til ordinære skadeforsikringsselskaper også selskaper som driver kredittforsikring, gjensidige sjøforsikringsselskaper, gjensidige brannkasser og gjenforsikringsselskaper. Ihht. næringsstandarden omfatter dette næringene 65.110, 65.120 og 65.200. Den statistiske enheten som danner basis for regnskapsoppgavene er foretaket.

Datakilder og utvalg

Statistikken er basert på regnskapsdata fra forsikringsselskapene.

Utvalget er definert ut fra antall livs- og skadeforsikringsselskaper med konsesjon fra Finanstilsynet til å drive virksomhet (statistikken er i prinsippet basert på totaltelling).

Datainnsamling, editering og beregninger

Finanstilsynet og Statistisk sentralbyrå samarbeider om innhentingen av regnskapsopplysningene fra forsikringselskapene.

Kontroll av livs- og skadeforsikringsselskapenes regnskapsoppgaver foretas av Statistisk sentralbyrå og Finanstilsynet.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Regnskapsstatistikken for livs- og skadeforsikringsselskaper er basert på gjeldende regnskapsforskrifter livs- og skadeforsikringsselskaper. Brudd kan dermed forekomme i samband med endringer i regnskapsloven og i de særskilte forskriftene som gjelder for livs- og skadeforsikring. Strukturendringer som nyetableringer, omklassifiseringer, fusjoner, fisjoner og porteføljeflyttinger, samt endringer i presentasjonen av statistikken kan også føre til brudd i tidsseriene. Endring i sektor- og næringsstandarder kan også påvirke tidsseriene; i mars 2012 ble ny sektorstandard innført og det førte til noen endringer av sektor for flere foretakstyper.

IFRS

Innføring av regnskapsstandarden IFRS har ført til, og vil føre til mindre brudd i tidsseriene fremover når flere selskaper legger om til denne standarden. Fra 2009 kan selskapene rapportere etter IFRS-reglene, mens andre selskaper fortsatt kan nytte NGAAP. Innføringen av IFRS, der virkelig verdi (markedsverdi) i mye større grad blir benyttet i regnskapet, medfører større fluktuasjoner i balanse- og resultatregnskapsdataene enn tidligere.

Endringer i presentasjonen av statistikken

Spesifikasjoner endres løpende i statistikken og det påvirker datapresentasjonen. 

Strukturendringer i finanssektoren

Det er flere nyetaleringer, oppkjøp, fusjoner og fisjoner hvert år.

Mange slike endringer har liten betydning for statistikken, mens andre medfører betydelige brudd i tidsseriene. Der de strukturelle endringene fører til brudd i tidsseriene vil de bli kommentert i statistikkpubliseringen.

Ny institusjonell sektorgruppering

Fra 1. januar 2012 ble den norske standarden for institusjonell sektorgruppering endret i tråd med reviderte internasjonale standarder, som Norge har forpliktet seg til å følge. Dette medfører 

 

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Det kan forekomme feil og uoverensstemmelser i regnskapsopplysningene. Disse uoverensstemmelsene kan ha flere kilder:

  • Feil i rapportørens regnskap
  • Feil ved overføring av data fra institusjonenes primærregnskaper til mottakene media
  • Ulike regnskaps- og verdsettingsprinsipper
  • Ulike bokføringstidspunkt
  • Mangelfullt utfylte oppgaver fra rapportørene
  • Bearbeidingsfeil

På grunn av store datamengder og et dynamisk korrigeringssystem, vil publiserte data regnes som foreløpige frem til neste års data for tilsvarende periode er publisert. Dette kan bety at data for siste år kan endres uten at dette merkes spesielt i tabellene. Store og viktige endringer vil imidlertid bli kommentert vad publisering av dagens statistikk.

Revisjon

Ikke relevant

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB