295908
/bank-og-finansmarked/statistikker/forsikring/aar
295908
statistikk
2017-07-13T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
forsikring, Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap, resultatregnskap, aksjer, obligasjoner, sertifikater, grunnfondsbevis, finansobjekter, gjeld, egenkapital, utlån, låntakere, utstedereFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
true

Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

2,5 %

vekst i premieinntekter for livsforsikringsselskapene i 2016

Hovedtallstabell. Forsikring år
TotaltTotalt
20152016
Livsforsikringsselskaper
Forfalte premier, brutto91 78594 093
Utbetalte erstatninger49 25751 255
Skadeforsikringsselskaper
Premieinntekter63 46566 338
Erstatningskostnader42 63746 124

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Livsforsikringsselskaper. Bransjefordeling av premier og erstatninger. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Bransjefordeling av premier og erstatninger. Millioner kroner
20122013201420152016
 
Forfalte premier82 10281 76592 80991 78594 093
 
Livs- og pensjonsforsikringer82 10281 76592 80991 78594 093
Individuell kapitalforsikring8 72810 97613 07915 88015 493
Individuell rente og pensjonsforsikring2 0611 9942 1162 1312 221
Foretakspensjonsordninger16 68316 05216 58315 42011 380
Innskuddspensjonsordninger51 33349 15957 22354 52560 951
Tjenestepensjonsordninger....95159529
Gruppeliv2 1132 2512 1932 1632 107
Ulykkesforsikring1 1841 3321 5201 5061 413
 
Utbetalte erstatninger, brutto44 19045 11346 78349 25751 255
 
Livs- og pensjonsforsikringer44 19045 11346 78349 25751 255
Individuell kapitalforsikring8 3517 6106 8978 2017 819
Individuell rente og pensjonsforsikring7 5217 0456 8746 7957 286
Foretakspensjonsordninger10 75811 65712 48713 28614 033
Innskuddspensjonsordninger15 77316 89718 45319 03820 139
Tjenestepensjonsordninger....-47-54-12
Gruppeliv1 4271 4501 4361 3441 409
Ulykkesforsikring360454683647582

Tabell 2 
Skadeforsikringsselskaper. Bransjefordeling av premier og erstatninger. Millioner kroner

Skadeforsikringsselskaper. Bransjefordeling av premier og erstatninger. Millioner kroner
 
Premieinntekter60 14263 46566 33866 413
Forsikring mot utg. medisinsk behandling1 2911 3961 3681 429
Forsikring mot inntektstap2 0132 2482 2184 564
Yrkesskadeforsikring2 2372 2012 1002 248
Motorvognforsikring - trafikk7 8397 9918 2677 533
Motorvognforsikring - øvrig11 15811 72911 74512 219
Sjøforsikring, transportforsikring, luftfartsforsikring7 6308 1549 4307 781
Forsikring mot brann og annen skade på eiendom17 27918 42319 11120 229
Ansvarsforsikring1 5221 6641 7441 693
Kreditt- og kausjonsforsikring352292250237
Rettshjelpforsikring......31
Assistanseforsikring2 4922 6522 9372 975
Forsikring mot diverse økonomiske tap2 4492 5182 2792 800
Helseforsikring4523963861 787
Annuiteter fra skadeforsikring1 9342 1792 558..
Ufordelt fra gammel bransjegruppering1 4931 6221 945..
 
Erstatningskostnader41 56942 63746 12445 104
Forsikring mot utg. medisinsk behandling9849981 1331 031
Forsikring mot inntektstap1 4051 5151 6723 358
Yrkesskadeforsikring1 5821 1898051 084
Motorvognforsikring - trafikk4 9864 7414 4944 246
Motorvognforsikring - øvrig7 8077 5777 9538 366
Sjøforsikring, transportforsikring, luftfartsforsikring4 6795 4277 0045 548
Forsikring mot brann og annen skade på eiendom12 41212 94614 32414 609
Ansvarsforsikring9261 3681 009822
Kreditt- og kausjonsforsikring1511096257
Rettshjelpforsikring......30
Assistanseforsikring1 7561 7902 1072 105
Forsikring mot diverse økonomiske tap1 5581 4002 0032 029
Helseforsikring1353161801 273
Annuiteter fra skadeforsikring1 9062 0231 89553
Ufordelt fra gammel bransjegruppering1 2811 2381 484..

Tabell 3 
Nøkkeltall. Forsikring

Nøkkeltall. Forsikring
Totalt
20152016
Livsforsikringsselskaper
Forvaltningskapital1 288 2681 380 401
Premieinntekter106 117104 496
Utbetalte erstatninger, brutto50 06351 836
Resultat før tildeling til kunder og skatt8 3167 191
Verdijustert resultat34 10427 378
Nettoinntekter fra finansielle eiendeler50 21565 247
Skadeforsikringsselskaper
Forvaltningskapital243 171239 860
Premieinntekter66 33866 413
Erstatningskostnader53 33253 368
Resultat av ordinær virksomhet15 29015 682
Teknisk resultat7 9649 069

Tabell 4 
Livsforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner
20122013201420152016
Premieinntekter92 00895 365131 726106 117104 496
Forfalte premier, brutto82 10281 76592 80991 78594 093
Avgitt gjenforsikringspremie-1 123-981-1 081-1 190-1 063
Overføring av premiereserve fra andre11 02914 58139 99815 52211 466
 
Erstatninger og endringer i erstatningsavsetning53 73959 37292 70372 69162 662
Utbetalte erstatninger, brutto44 94445 62547 31450 06351 836
Utbetalte erstatninger, gjenforsikringsandel-754-512-531-805-566
Øvrige avsetninger1 008635713458..
Overføring av premiereserve, tilleggsavsetning8 54113 62445 20722 97611 391
 
Endring i forsikringsmessige avsetninger83 93089 59198 38969 17793 622
Premiereserve71 46873 87873 28043 47773 450
Øvrige avsetninger374-4675 1934 3328 676
Til/fra Kursregulsringsfond8 3469 43714 2801 6165 331
Midler tilordnet forsikringskontrakter3 7426 7435 63619 7536 166
 
Andre ordinære driftsinntekter /-kostnader-5 901-5 549-5 654-6 148-6 267
Provisjonsinntekter538212255-193
Driftsinntekter fast eiendom60324543183
Øvrige driftsinntekter1 2321 3201 5791 3071 609
Lønnskostnader/honorarer3 3822 9042 6432 9892 884
Provisjonskostnader7288289661 002983
Driftskostnader fast eiendom23422
Avskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler335296365295572
Øvrige driftskostnader2 7992 9523 4233 2653 425
 
Finansinntekter og -kostnader33 99233 34134 46740 92236 063
Renteinntekter obligasjoner og sertifikater24 05822 15121 95921 19822 200
Renteinntekter andre eiendeler5 8465 3115 6277 5624 750
Utbytte og andel av over/ -underskudd5 5107 1428 14713 58310 760
Rentekostnader1 4221 2621 2661 4211 647
 
Gevinster/-tap og verdiregulering22 75432 79936 6399 29329 184
Realiserte kursgevinster/-tap9 0068 03613 0624 25815 907
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis4 38214 68320 34921 8198 309
Obligasjoner og sertifikater8132913 1303 502298
Finansielle derivater3 801-6 695-10 563-21 7187 241
Bygninger og annen fast eiendom4-113110
Øvrig realisert gevinst/ tap6-23214365449
Netto verdiendring13 74824 76223 5775 03513 276
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis8 49621 29823 7582 0228 496
Obligasjoner og sertifikater-4388994 481-307-1 958
Finansielle derivater3 276-2 000-8 0631 7763 523
Bygninger og annen fast eiendom-1030-4412142
Øvrige verdiendringer2 4244 5343 4441 5333 073
 
Resultat av ordinær virksomhet5 1836 9936 0868 3167 191
 
Andre resultatkomponenter200-130-550312-127
 
Skattekostnader558584620-1 750-297
 
Totalresultat4 8256 2794 91710 3787 362
 
Spesifikasjoner
Resultat av teknisk regnskap for livsforsikring3 00315 2463 38217 5474 896
Verdijustert resultat17 31222 45431 08034 10427 378

Tabell 5 
Livsforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner
20122013201420152016
Eiendeler
Immaterielle eiendeler1 3101 1971 1921 5671 489
 
Varige driftsmidler1 2561 1601 0979801 195
Bygninger og annen fast eiendom1 1241 0561 0169101 051
Maskiner, inventar og transportmidler1321038170144
 
Verdipapirer901 037978 3901 085 3371 154 6781 230 169
Aksjer, andeler og egnkapitalbevis174 297169 289189 226201 952204 566
Andeler i verdipapirfond o.l.252 520285 410416 267449 384497 629
Obligasjoner og sertifikater470 415520 119476 569497 505522 210
Finansielle derivater4 1772 6953 4902 9993 288
Andre verdipapirer-372878-2152 8382 476
 
Utlån51 53760 04479 62692 722117 693
 
Øvrige fordringer7 4178 2567 8855 9874 328
Fordringer vedrørende forsikring3 7915 4965 3853 4641 419
Gjenforsikringsandel613685813892952
Andre fordringer3 0132 0751 6871 6311 957
 
Bankinnskudd og kontanter31 47741 57831 18132 33325 528
 
Sum eiendeler994 0341 090 6241 206 3181 288 2681 380 401
 
Gjeld og egenkapital
 
Egenkapital60 59367 10673 31585 06494 180
Innskutt egenkapital31 25832 09534 41937 52339 268
Selskapskapital7 5247 5257 7707 8477 847
Overkursfond15 30915 36915 87617 84917 872
Annen innskutt egenkapital8 4249 20110 77311 82713 549
Opptjent egenkapital29 33535 01138 89647 54154 912
Annen egenkapital29 33535 01138 89647 54154 912
 
Ansvarlig lånekapital13 63814 06415 03727 63126 084
Obligasjonslån10 93411 32411 75718 06116 514
Andre lån2 7052 7403 2809 5709 570
 
Forsikringsmessige avsetninger901 389989 3301 085 1581 151 4771 240 158
Premiereserve for egen regning836 014910 109983 6841 038 7061 122 099
Tilleggsavsetninger25 80325 04831 69735 70044 381
Kursreguleringsfond15 30424 74139 02140 63645 967
Erstatningsavsetning for egen regning7 2277 9388 88510 222..
Premiefond og pensjonistenes overskuddsfond15 84020 27719 91224 28026 067
Andre tekniske avsetninger for egen regning1 1491 2181 9601 9321 643
 
Avsetninger for forpliktelser2 8533 1434 4672 7163 101
Pensjonsforpliktelser1 2321 2951 4421 042958
Utsatt skatt1 5611 7632 9251 6441 995
Andre avsetninger for forpliktelser608510030148
 
Øvrig gjeld15 56116 98228 34221 38016 879
Påløpte, ikke forfalte kostnader8459391 046878832
Mottatte, ikke opptjente inntekter000019
Betalt skatt3468375557
Utbytte, konsernbidrag......3061
Gjeld vedrørende forsikring2 6853 4926 8784 0942 453
Annen gjeld10 4369 5856 2985 9177 254
Finansielle derivater1 5622 89814 08210 4056 203
 
Sum gjeld og egenkapital994 0341 090 6241 206 3181 288 2681 380 401
 
Spesifikasjoner
Antall selskaper2121211919
Utlån med pant i bolig13 15511 4668 65132 42846 138
Avsetninger i livsforsikring knyttet til investeringsavtaler f.e.r.108 834136 034163 162197 916238 455

Tabell 6 
Skadeforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner

Skadeforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner
20122013201420152016
 
Premieinntekter57 51460 14263 46566 33866 413
Forfalte bruttopremier68 02372 25174 95579 13178 367
Avgitt gjenforsikringspremie-9 415-10 644-10 811-12 615-11 811
Endring i avsetning for ikke opptjent bruttopremie-1 445-1 867-849-18720
Gjenforsikringsandel3504011709-163
 
Erstatningskostnader og endringer i forsikringstekniske avsetninger40 73944 30045 69447 41645 387
Betalte erstatninger, brutto46 31843 90247 44953 33253 368
Betalte erstatninger, gjenforsikringsandel-6 506-5 384-6 573-6 944-6 163
Endring i erstatningsavsetning, brutto-8514 1206691 802-2 075
Endring i erstatningsavsetning, gjenforsikringsandel945-1 0701 092-2 066-27
Premierabatter og andre gevinstavtaler22823284106..
Endring i sikkerhetsavsetning mv.6052 4992 9731 186283
 
Andre ordinære driftsinntekter /-kostnader-10 191-10 164-10 943-10 311-11 473
Provisjonsinntekter147220386212207
Driftsinntekter fast eiendom96109625643
Øvrige driftsinntekter1 9432 3942 3701 508421
Lønnskostnad/ honorarer5 3465 4005 8284 5015 607
Provisjonskostnader2 5692 6202 4193 2182 904
Driftskostnader av fast eiendom1718211714
Avskriving av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler229292306393440
Øvrige driftskostnader4 2164 5575 1873 9583 180
 
Finansinntekter /-kostnader4 9714 9216 0174 7193 747
Renteinntekter4 2034 1154 1953 4703 279
Utbytte og andel av overskudd/ underskudd8708951 9131 371649
Rentekostnader1029091122181
 
Gevinster/tap og verdiregulering3 4663 8183 9951 9602 381
Nettorealisert gevinst/ tap1 6932591 9082 3303 341
Netto verdiendring1 7723 5582 088-370-960
 
Resultat av ordinær virksomhet15 02114 41716 84115 29015 682
 
Andre resultatkomponenter701354-626-355-54
 
Skattekostnad3 7252 7982 8823 8213 523
 
Totalresultat11 99711 97313 33311 11512 104
 
Spesifikasjoner
Resultat av teknisk regnskap for skadeforsikring8 5297 1808 6167 9649 069

Tabell 7 
Skadeforsikring. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner

Skadeforsikring. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner
20122013201420152016
Eiendeler
Immaterielle eiendeler6 4016 5966 1195 9884 834
 
Varige driftsmidler1 1111 1781 2651 0931 120
Bygninger og annen fast eiendom779764770579608
Maskiner, inventar og transportmidler331414495514512
 
Verdipapirer127 847134 468140 058148 630149 611
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis19 49119 27518 60217 13918 279
Andeler i verdipapirfond21 76826 34430 19632 62631 267
Obligasjoner og sertifikater85 05087 19989 06497 46897 529
Finansielle derivater1 0631 0281 1259982 169
Andre verdipapirer4756211 071399366
 
Utlån1 0593 4164 3782 4512 330
 
Gjenforsikringsandel13 06915 17314 80718 21717 299
 
Øvrige fordringer46 96649 02454 06054 22155 222
Fordringer vedrørende forsikring15 62717 12517 86118 43919 157
Andre fordringer31 33931 89936 19935 78236 065
 
Bankinnskudd og kontanter6 5356 7267 0829 2059 444
 
Sum eiendeler202 988216 580227 769239 806239 860
 
Gjeld og egenkapital
 
Egenkapital51 50646 83050 42052 37076 050
Innskutt egenkapital13 66014 72214 99115 95914 326
Selskapskapital4 5024 4144 4674 7364 938
Overkursfond2 6052 8942 9733 3663 590
Annen innskutt egenkapital6 5547 4137 5517 8585 798
Opptjent egenkapital37 84532 10835 42936 41061 724
Annen egenkapital37 84532 10835 42936 41061 724
 
Ansvarlig lånekapital2452521 4491 7732 471
Obligasjonslån1481481 3451 5952 093
Andre lån97104104178378
 
Forsikringstekniske avsetninger135 866146 672152 757161 528125 283
Avsetning for ikke opptjent bruttopremie24 88026 85528 09328 75429 590
Brutto erstatningsavsetning80 35185 70187 25592 84390 760
Bruttoavsetning til premierabatter og andre gevinstavtaler12410510880..
Sikkerhetsavsetning mv.29 35832 63135 65138 0774 932
Andre tekniske avsetninger1 1521 3801 6491 773..
 
Avsetninger for forpliktelser2 9393 5844 3523 38010 288
Pensjonsforpliktelser1 9422 5913 1951 7361 657
Utsatt skatt3122192697077 603
Andre avsetninger for forpliktelser6857748889371 028
 
Øvrig gjeld15 03822 13721 76424 12125 767
Påløpte, ikke forfalte kostnader9641 0101 1791 3071 270
Mottatte, ikke opptjente inntekter121132205236259
Betalbar skatt3 0112 6942 5062 3962 576
Utbytte, konsernbidrag1 8186 9184 2525 0185 693
Gjeld vedrørende forsikring3 5024 2795 0124 9524 577
Annen gjeld5 0096 1326 6669 0879 419
Finansielle derivater6139721 9431 1251 974
 
Sum gjeld og egenkapital205 593219 474230 742243 171239 860
 
Spesifikasjoner
Antall selskaper9896968586
Utlån med pant i bolig279280310277265

Tabell 8 
Livsforsikringsselskaper. Beholdning av aksjer andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Beholdning av aksjer andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor. Millioner kroner
20122013201420152016
I alt426 817454 698605 493651 335702 194
 
Ikke-finansielle foretak127 348121 907132 956133 659132 394
Statens forretningsdrift..........
Statlige eide foretak1 8011 6821 5491 0641 270
Kommuneforetak..........
Private foretak med begrenset ansvar (AS mv.)125 198119 549130 050131 910130 088
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak211 787232 506349 816362 634398 199
Statlige låneinstitutter12........
Banker3455281858
Kredittforetak2917......
Finansieringsselskaper..........
Verdipapirfond207 758227 509343 726356 033390 423
Andre finansielle foretak ekskl. hjelpeforetak352613948845660
Livsforsikringsselskaper mv.73113116317328
Skadeforsikringsselskaper9211 0481 3151 4441 959
Finansielle hjelpeforetak1 0051 3731 7481 8512 139
 
Offentlig forvaltning..........
Stats- og trygdeforvaltningen..........
Fylkeskommuner..........
Kommuner00000
 
Husholdninger2........
Personlige foretak mv.00000
Private konsumorienterte organisasjoner uten profittformål00000
Personlig næringsdrivende..........
Lønnstakere o.l...........
Ufordelt sektor2........
 
Utlandet87 680100 286122 721155 042171 601

Tabell 9 
Livsforsikringsselskaper. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter sektor. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter sektor. Millioner kroner
20122013201420152016
I alt470 415520 119476 569497 505522 210
 
Ikke-finansielle foretak54 39367 17468 91269 22374 172
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide foretak16 72923 94322 98322 16021 944
Kommuneforetak..........
Private foretak med begrenset ansvar (as mv.)18 90620 97324 80924 58127 046
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak142 409146 359113 932111 111117 570
Statlige låneinstitutter..........
Banker71 46573 56655 82452 53349 853
Kredittforetak68 71070 96556 12557 50566 663
Finansieringsselskaper..55805..
Verdipapirfond..........
Andre finansielle foretak ekskl. hjelpeforetak401555..
Livsforsikringsselskaper mv.366352415122154
Skadeforsikringsselskaper....5978108
Finansielle hjelpeforetak1 3311 3101 299791752
 
Offentlig forvaltning62 48174 77847 74746 85549 750
Stats- og trygdeforvaltningen40 02242 43630 52628 77325 773
Fylkeskommuner22 45932 34217 22118 08223 977
Kommuner00000
 
Husholdninger........0
Personlige foretak mv.00000
Private konsumentorienterte organisasjoner uten profittformål00000
Personlige næringsdrivende..........
Lønnstakere o.l...........
Ufordelt sektor........0
 
Utlandet211 133231 808245 978270 316280 717

Tabell 10 
Livsforsikringsselskaper. Disponert utlån etter låntakersektor. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Disponert utlån etter låntakersektor. Millioner kroner
20122013201420152016
I alt51 53760 04479 62692 722117 693
 
Ikke-finansielle foretak14 40416 42515 70923 44934 544
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide foretak........60
Kommuneforetak469470447288229
Private foretak med begrenset ansvar (AS mv.)9 51111 0969 49316 06126 731
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål2216315465
 
Finansielle foretak1 1354 39211 3952 3462 898
Statlige låneinstitutter..........
Banker82857 379....
Kredittforetak..........
Finansieringsselskaper..........
Verdipapirfond..........
Andre finansielle foretak ekskl. hjelpeforetak1 1041 1981 6371 7861 940
Livsforsikringsselskaper mv...........
Skadeforsikringsselskaper..........
Finansielle hjelpeforetak-2401791 935560683
 
Offentlig forvaltning15 65719 10423 91427 96229 624
Stats- og trygdeforvaltningen..........
Fylkeskommuner15 65719 10423 91427 96229 624
Kommuner00000
 
Husholdninger13 33111 5898 80028 16440 579
Personlige foretak mv.00000
Private konsumentorienterte organisasjoner uten profittformål00000
Personlig næringsdrivende..0000
Lønnstakere o.l.13 16211 4058 59628 02040 448
Ufordelt sektor-1-2..1..
 
Utlandet6 7898 19519 49410 4149 656

Tabell 11 
Skadeforsikringselskaper. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor. Millioner kroner

Skadeforsikringselskaper. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor. Millioner kroner
20122013201420152016
I alt41 25945 61948 79849 76549 547
 
Ikke-finansielle foretak5 1675 0355 4494 8925 619
Statens forretningsdrift..........
Statlige eide foretak333268271206207
Kommuneforetak..........
Private foretak med begrenset ansvar (AS mv.)4 5164 3404 6804 1284 788
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak17 49518 01717 02217 19118 048
Statlige låneinstitutter..........
Banker1 1001 1361 6081 170947
Kredittforetak..........
Finansieringsselskaper..........
Verdipapirfond10 41711 05811 57812 07912 746
Andre finansielle foretak ekskl. hjelpeforetak225255323330419
Livsforsikringsselskaper mv...........
Skadeforsikringsselskaper360971088959
Finansielle hjelpeforetak368527550406377
 
Offentlig forvaltning..........
Stats- og trygdeforvaltning..........
Fylkeskommuner..........
Kommuner00000
 
Husholdninger..........
Personlige foretak mv.00000
Private konsumentorienterte organisasjoner uten profittformål00000
Personlige næringsdrivende..........
Lønnstakere o.l...........
Ufordelt sektor..........
 
Utlandet18 59722 56726 32727 68225 880

Tabell 12 
Skadeforsikring. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter utstedersektor. Millioner kroner

Skadeforsikring. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter utstedersektor. Millioner kroner
20122013201420152016
I alt85 05087 19989 06497 46897 529
 
Ikke-finansielle foretak10 59611 67911 39812 33012 736
Statens forretningsdrift..........
Statlige eide foretak2 3221 8671 4181 4181 479
Kommuneforetak..........
Private foretak med begrenset ansvar (AS mv.)4 5884 9984 9345 1905 409
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak34 89837 40037 81339 33838 550
Statlige låneinstitutter..........
Banker19 29019 50618 23819 10416 816
Kredittforetak15 57217 74319 32520 00021 396
Finansieringsselskaper..25334737
Verdipapirfond..........
Andre finansielle foretak ekskl. hjelpeforetak..1841
Livsforsikringsselskaper mv.1213252481
Skadeforsikringsselskaper....455498
Finansielle hjelpeforetak....1231
 
Offentlig forvaltning15 23813 19914 41013 99515 409
Stats- og trygdeforvaltning10 4588 0477 2697 1366 898
Fylkeskommuner4 7805 1527 1416 8598 511
Kommuner00000
 
Husholdninger..........
Personlige foretak mv.00000
Private konsumentorienterte organisasjoner uten profittformål00000
Personlig næringsdrivende..........
Lønnstakere o.l...........
Ufordelt sektor..........
 
Utlandet24 31724 92225 44231 80530 835

Tabell 13 
Skadeforsikringsselskaper. Disponert utlån etter låntakersektor. Millioner kroner

Skadeforsikringsselskaper. Disponert utlån etter låntakersektor. Millioner kroner
20122013201420152016
I alt1 0593 4164 3782 4512 330
 
Ikke-finansielle foretak402 4073 4971 5861 461
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide foretak..........
Kommuneforetak..........
Private foretak med begrenset ansvar (AS mv.)392 4063 4971 5861 461
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak550565443485524
Statlige låneinstitutter..........
Banker..........
Kredittforetak..........
Finansieringsforetak..........
Verdipapirfond..........
Andre finansielle foretak ekskl. hjelpeforetak364335377412472
Livsforsikringsselskaper mv...........
Skadeforsikringsselskaper512121312
Finansielle hjelpeforetak181218546140
 
Offentlig forvaltning..........
Stats- og trygdeforvaltningen..........
Fylkeskommuner..........
Kommuner00000
 
Husholdninger468437437380345
Personlige foretak00000
Private konsumorienterte organisasjoner uten profittformål00000
Personlige næringsdrivende19115612610179
Lønnstakere o.l.277280311279266
Ufordelt sektor..........
 
Utlandet28200

Om statistikken

Statistikken dekker alle livs- og skadeforsikringsselskaper og utenlandske selskapers filialer i Norge. Den viser samlet resultat, balanse og noen spesifikasjoner for sektor og bransje.

 

 

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Forsikringsselskaper
Forsikringsselskapenes primære oppgave består i å fordele risiko mellom forsikringstakerere og til en viss grad å overføre risiko fra kundene til seg selv.

Balanseregnskapet: Balansen viser eiendeler, gjeld og egenkapital ved utgangen av regnskapsåret.

Resultatregnskapet: Viser inntekter og kostnader i løpet av kalenderåret.

Standard klassifikasjoner

Vi har fire typer grupperinger: Objekt, sektor, næring og art

Finansobjekter

For å kunne stille opp sammenlignbare finansielle balanser, er ensartede fordrings- og gjeldsposter slått sammen til et begrenset antall objektsgrupper.

Institusjonell sektorgruppering 

Dette er en statistisk standard basert på anbefalinger for nasjonalregnskapsoppstilling gitt av FN (SNA). Ved statistikkbearbeiding grupperes aktører i institusjonelle sektorer, i første rekke etter samfunnsøkonomisk funksjon, men også etter organisasjonsform og eierskap. Den institusjonelle sektorgrupperingens hovedformål er å skille mellom aktører som har spesielle oppgaver eller spiller en sentral rolle i samfunnet, slik som offentlig forvaltning, finansielle foretak, ikke-finansielle foretak og husholdninger.

Næringsgruppering

For å kunne sammenligne og analysere statistiske opplysninger benyttes ofte en standard for næringsgrupperinger. En nærmere oversikt over næringsgrupperingene fins i Bank- og kredittstatistikk heftet, "Prinsipper og definisjoner i kredittmarkedsstatistikken".

Inntekts- og kostnadsarter

Resultatregnskapet er delt inn inntekts- og kostnadsarter, for å lettere kunne sammenstille tallene.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for finansmarkedsstatistikk

Regionalt nivå

Kun på nasjonalt nivå.

Hyppighet og aktualitet

Kvartalsvis og årlig.

Internasjonal rapportering

Eurostat

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Publiseringsklare data lagres i en FAME-database.


Bakgrunn

Formål og historie

Formålet er å bidra med tall til nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser og utenriksregnskapet, samt publisere aktuell kredittmarkedsstatistikk. Regnskapsstatistikk for livs- og skadeforsikringsselskaper ble første gang publisert i NOS Kredittmarkedsstatistikk 1912. Fra 1998 ble Statistisk sentralbyrås regnskapsstatistikk for livs- og skadeforsikringsselskaper basert på nye elektroniske rapporter. Tidligere ble opplysningene hentet på papirbaserte skjemaer. De nye rapportene inneholder flere opplysninger som gir større spesifikasjonsgrad av enkelte poster. Videre har den nye rapporteringsformen gitt Statistisk sentralbyrå tilgang på kvartalsresultat fra forsikringsselskapene.

Brukere og bruksområder

Inngår i nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser, utenriksregnskapet og statistikken over Norges fordringer og gjeld overfor utlandet. Andre viktige brukere er Norges Bank, Finanstilsynet, Finansnæringens Hovedorganisasjon, Finansdepartementet og media.

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken er basert på retningslinjene i nasjonalregnskapsstandardene "System of National Accounts" (SNA), og IMFs "Manual on Monetary and Financial Statistics".

Statistikk fra livs- og skadeforsikringsselskapene blir brukt i nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser, utenriksregnskapet og i statistikken over Norges fordringer og gjeld overfor utlandet.

Lovhjemmel

Oppgavene blir hentet inn med hjemmel i lov om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel mv. av 7. desember 1956 nr. 1 (tilsynsloven). Statistisk sentralbyrå benytter Statistikklovens §3-2.

EØS-referanse

 

Rådsdirektiv 674/91 om forsikringsforetaks årsregnskaper og konsoliderte regnskaper.

Rådsforordning 2223/96 Forordningen omhandler det europeiske system for nasjonal- og regionalregnskap

Rådsforordning 1392/2007 Endringer i forordning 2223/96

Rådsforordning 410/98 som retter forordning 58/97 om strukturstatistikk for foretak i næringslivet. Forordningen spesifiserer et eget vedlegg for forsikringsstatistikk.

Kommisjonsforordning 1225/1999 om definisjonen av kjennemerker for statistikk over forsikringstjenester.

Kommisjonsforordning 1227/1999 om det tekniske formatet for overføring av statistikk over forsikringstjenester.

Kommisjonsforordning 1228/1999 om tallserier som skal produseres for statistikk over forsikringstjenester.

Rådsforordning 1606/2002 Forordningen omhandler anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder.

Rådsforordning 297/2008 Endringer i forordning 1606/2002.

Rådsforordning 295/2008 om statistikk over foretaksstrukturer endret ved forordning 251/2009.

Produksjon

Omfang

Statistikken inneholder tall fra alle livs- og skadeforsikringsselskaper på nasjonalt territorium, inklusiv utenlandske selskapers filialer i Norge. Sektoren skadeforsikringsselskaper inkluderer i tillegg til ordinære skadeforsikringsselskaper også selskaper som driver kredittforsikring, gjensidige sjøforsikringsselskaper, gjensidige brannkasser og gjenforsikringsselskaper. Ihht. næringsstandarden omfatter dette næringene 65.110, 65.120 og 65.200. Den statistiske enheten som danner basis for regnskapsoppgavene er foretaket.

Datakilder og utvalg

Statistikken er basert på regnskapsdata fra forsikringsselskapene.

Utvalget er definert ut fra antall livs- og skadeforsikringsselskaper med konsesjon fra Finanstilsynet til å drive virksomhet (statistikken er i prinsippet basert på totaltelling).

Datainnsamling, editering og beregninger

Finanstilsynet og Statistisk sentralbyrå samarbeider om innhentingen av regnskapsopplysningene fra forsikringselskapene.

Kontroll av livs- og skadeforsikringsselskapenes regnskapsoppgaver foretas av Statistisk sentralbyrå og Finanstilsynet.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Regnskapsstatistikken for livs- og skadeforsikringsselskaper er basert på gjeldende regnskapsforskrifter livs- og skadeforsikringsselskaper. Brudd kan dermed forekomme i samband med endringer i regnskapsloven og i de særskilte forskriftene som gjelder for livs- og skadeforsikring. Strukturendringer som nyetableringer, omklassifiseringer, fusjoner, fisjoner og porteføljeflyttinger, samt endringer i presentasjonen av statistikken kan også føre til brudd i tidsseriene. Endring i sektor- og næringsstandarder kan også påvirke tidsseriene; i mars 2012 ble ny sektorstandard innført og det førte til noen endringer av sektor for flere foretakstyper.

IFRS

Innføring av regnskapsstandarden IFRS har ført til, og vil føre til mindre brudd i tidsseriene fremover når flere selskaper legger om til denne standarden. Fra 2009 kan selskapene rapportere etter IFRS-reglene, mens andre selskaper fortsatt kan nytte NGAAP. Innføringen av IFRS, der virkelig verdi (markedsverdi) i mye større grad blir benyttet i regnskapet, medfører større fluktuasjoner i balanse- og resultatregnskapsdataene enn tidligere.

Endringer i presentasjonen av statistikken

Spesifikasjoner endres løpende i statistikken og det påvirker datapresentasjonen. 

Strukturendringer i finanssektoren

Det er flere nyetaleringer, oppkjøp, fusjoner og fisjoner hvert år.

Mange slike endringer har liten betydning for statistikken, mens andre medfører betydelige brudd i tidsseriene. Der de strukturelle endringene fører til brudd i tidsseriene vil de bli kommentert i statistikkpubliseringen.

Ny institusjonell sektorgruppering

Fra 1. januar 2012 ble den norske standarden for institusjonell sektorgruppering endret i tråd med reviderte internasjonale standarder, som Norge har forpliktet seg til å følge. Dette medfører 

 

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Det kan forekomme feil og uoverensstemmelser i regnskapsopplysningene. Disse uoverensstemmelsene kan ha flere kilder:

  • Feil i rapportørens regnskap
  • Feil ved overføring av data fra institusjonenes primærregnskaper til mottakene media
  • Ulike regnskaps- og verdsettingsprinsipper
  • Ulike bokføringstidspunkt
  • Mangelfullt utfylte oppgaver fra rapportørene
  • Bearbeidingsfeil

På grunn av store datamengder og et dynamisk korrigeringssystem, vil publiserte data regnes som foreløpige frem til neste års data for tilsvarende periode er publisert. Dette kan bety at data for siste år kan endres uten at dette merkes spesielt i tabellene. Store og viktige endringer vil imidlertid bli kommentert vad publisering av dagens statistikk.

Revisjon

Ikke relevant

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB