385628
/bank-og-finansmarked/statistikker/forsikring/aar
385628
statistikk
2019-07-01T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
forsikring, Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap, resultatregnskap, aksjer, obligasjoner, sertifikater, grunnfondsbevis, finansobjekter, gjeld, egenkapital, utlån, låntakere, utstedereFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
true

Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

7 %

økning i premieinntekter for livsforsikringsselskapene i 2018

Hovedtallstabell. Forsikring år
TotaltTotalt
20172018
Livsforsikringsselskaper
Forfalte premier, brutto93 44899 960
Utbetalte erstatninger54 25858 872
Skadeforsikringsselskaper
Premieinntekter65 95166 470
Erstatningskostnader44 50845 230

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Livsforsikringsselskaper. Bransjefordeling av premier og erstatninger. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Bransjefordeling av premier og erstatninger. Millioner kroner
20142015201620172018
 
Forfalte premier92 80991 78594 08493 44899 960
 
Livs- og pensjonsforsikringer92 80991 78594 08493 44899 960
Individuell kapitalforsikring13 07915 88015 51214 37911 760
Individuell rente og pensjonsforsikring2 1162 1312 1102 8982 858
Foretakspensjonsordninger56 76249 52849 13244 06750 764
Innskuddspensjonsordninger17 04320 41723 19926 78728 971
Tjenestepensjonsordninger951595291 6911 876
Gruppeliv2 1932 1632 1912 2012 259
Ulykkesforsikring1 5201 5061 4131 4251 472
 
Utbetalte erstatninger, brutto46 78349 25751 23154 25858 872
 
Livs- og pensjonsforsikringer46 78349 25751 23154 25858 872
Individuell kapitalforsikring6 8978 2017 8419 56211 766
Individuell rente og pensjonsforsikring6 8746 7957 2796 5286 408
Foretakspensjonsordninger30 20531 36332 99534 06636 655
Innskuddspensjonsordninger7359611 1491 8201 640
Tjenestepensjonsordninger-47-54-12309217
Gruppeliv1 4361 3441 3981 3611 549
Ulykkesforsikring683647582613637

Tabell 2 
Skadeforsikringsselskaper. Bransjefordeling av premier og erstatninger. Millioner kroner

Skadeforsikringsselskaper. Bransjefordeling av premier og erstatninger. Millioner kroner
2015201620172018
Premieinntekter66 33865 95166 47068 677
Forsikring mot utg. medisinsk behandling1 3681 7351 6751 856
Forsikring mot inntektstap2 2183 8993 7963 957
Yrkesskadeforsikring2 1002 3392 3052 295
Motorvognforsikring - trafikk8 2677 7267 6228 139
Motorvognforsikring - øvrig11 74511 78112 03213 235
Sjøforsikring, transportforsikring, luftfartsforsikring9 4307 9487 6386 740
Forsikring mot brann og annen skade på eiendom19 11120 17520 24720 514
Ansvarsforsikring1 7441 6591 7321 878
Kreditt- og kausjonsforsikring250238268273
Rettshjelpforsikring..313337
Assistanseforsikring2 9372 9773 1023 294
Forsikring mot diverse økonomiske tap2 2792 4782 9123 154
Helseforsikring3861 7872 3602 530
Annuiteter fra skadeforsikring2 558..-4..
Ufordelt fra gammel bransjegruppering1 945......
 
Erstatningskostnader46 12444 50845 23048 979
Forsikring mot utg. medisinsk behandling1 1331 3371 2391 427
Forsikring mot inntektstap1 6722 6132 2811 981
Yrkesskadeforsikring8051 1011 454611
Motorvognforsikring - trafikk4 4944 4223 6673 817
Motorvognforsikring - øvrig7 9538 1279 51910 985
Sjøforsikring, transportforsikring, luftfartsforsikring7 0045 3365 8915 239
Forsikring mot brann og annen skade på eiendom14 32414 56514 12116 263
Ansvarsforsikring1 0091 0011 2271 242
Kreditt- og kausjonsforsikring62736773
Rettshjelpforsikring..304836
Assistanseforsikring2 1072 1052 1382 352
Forsikring mot diverse økonomiske tap2 0031 7491 9842 458
Helseforsikring1801 2731 2551 988
Annuiteter fra skadeforsikring1 895532051
Ufordelt fra gammel bransjegruppering1 484......

Tabell 3 
Nøkkeltall. Forsikring

Nøkkeltall. Forsikring
Totalt
20172018
Livsforsikringsselskaper
Forvaltningskapital1 499 6431 540 282
Premieinntekter103 984112 884
Utbetalte erstatninger, brutto54 72559 185
Resultat før tildeling til kunder og skatt9 4589 046
Verdijustert resultat27 460-5 908
Nettoinntekter fra finansielle eiendeler93 98010 772
Skadeforsikringsselskaper
Forvaltningskapital243 356244 215
Premieinntekter66 47068 784
Erstatningskostnader54 44157 592
Resultat av ordinær virksomhet16 1358 764
Teknisk resultat8 9046 887

Tabell 4 
Livsforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner
20142015201620172018
Premieinntekter131 726106 117104 597103 984112 884
Forfalte premier, brutto92 80991 78594 08493 44899 960
Avgitt gjenforsikringspremie-1 081-1 190-1 039-943-914
Overføring av premiereserve fra andre39 99815 52211 55211 48013 838
 
Erstatninger og endringer i erstatningsavsetning92 70372 69162 61565 29873 079
Utbetalte erstatninger, brutto47 31450 06351 82954 72559 185
Utbetalte erstatninger, gjenforsikringsandel-531-805-598-466-313
Øvrige avsetninger713458......
Overføring av premiereserve, tilleggsavsetning45 20722 97611 38411 04014 207
 
Endring i forsikringsmessige avsetninger98 38969 17793 644118 97434 912
Premiereserve73 28043 47773 47086 74040 835
Øvrige avsetninger5 1934 3328 6766 4013 277
Til/fra Kursregulsringsfond14 2801 6165 33118 003-14 954
Midler tilordnet forsikringskontrakter5 63619 7536 1677 8305 754
 
Andre ordinære driftsinntekter /-kostnader-5 654-6 148-8 066-4 235-6 619
Provisjonsinntekter12255-193-27177
Driftsinntekter fast eiendom454318342100
Øvrige driftsinntekter1 5791 3071 6091 7681 696
Lønnskostnader/honorarer2 6432 9892 8833 0563 089
Provisjonskostnader9661 002987846816
Driftskostnader fast eiendom42211
Avskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler365295572285336
Øvrige driftskostnader3 4233 2655 2221 5854 250
 
Finansinntekter og -kostnader34 46740 92236 07241 70836 060
Renteinntekter obligasjoner og sertifikater21 95921 19822 20023 70222 031
Renteinntekter andre eiendeler5 6277 5624 7596 0785 772
Utbytte og andel av over/ -underskudd8 14713 58310 76013 4059 592
Rentekostnader1 2661 4211 6471 4761 336
 
Gevinster/-tap og verdiregulering36 6399 29329 08052 272-25 288
Realiserte kursgevinster/-tap13 0624 25815 90716 4419 941
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis20 34921 8198 30915 51912 872
Obligasjoner og sertifikater3 1303 5022981 0442 182
Finansielle derivater-10 563-21 7187 24112-6 120
Bygninger og annen fast eiendom31105369
Øvrig realisert gevinst/ tap14365449-139639
Netto verdiendring23 5775 03513 17335 831-35 229
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis23 7582 0228 39330 052-26 551
Obligasjoner og sertifikater4 481-307-1 958-1 255-1 679
Finansielle derivater-8 0631 7763 523-40-2 955
Bygninger og annen fast eiendom-4412142..0
Øvrige verdiendringer3 4441 5333 0737 075-4 044
 
Resultat av ordinær virksomhet6 0868 3165 4249 4589 046
 
Andre resultatkomponenter-550312-127-13-28
 
Skattekostnader620-1 750-286967-79
 
Totalresultat4 91710 3785 5848 4789 097
 
Spesifikasjoner
Resultat av teknisk regnskap for livsforsikring3 38217 5474 9274 8866 543
Verdijustert resultat20 3679 93210 75427 460-5 908

Tabell 5 
Livsforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner
20142015201620172018
Eiendeler
Immaterielle eiendeler1 1921 5671 4881 1782 743
 
Varige driftsmidler1 0979801 1951 1751 076
Bygninger og annen fast eiendom1 0169101 0511 043962
Maskiner, inventar og transportmidler8170144132115
 
Verdipapirer1 085 3371 154 6781 238 5441 347 6581 360 262
Aksjer, andeler og egnkapitalbevis189 226201 952205 300219 179204 506
Andeler i verdipapirfond o.l.416 267449 384497 782566 082568 997
Obligasjoner og sertifikater476 569497 505529 711557 622579 178
Finansielle derivater3 4902 9993 2882 7383 041
Andre verdipapirer-2152 8382 4642 0374 540
 
Utlån79 62692 722109 460118 544144 969
 
Øvrige fordringer7 8855 9874 2154 9446 377
Fordringer vedrørende forsikring5 3853 4641 3571 8991 522
Gjenforsikringsandel8138929449231 510
Andre fordringer1 6871 6311 9142 1233 344
 
Bankinnskudd og kontanter31 18132 33325 53326 14424 855
 
Sum eiendeler1 206 3181 288 2681 380 4351 499 6431 540 282
 
Gjeld og egenkapital
 
Egenkapital73 31585 06492 407100 583105 481
Innskutt egenkapital34 41937 52339 27041 10842 241
Selskapskapital7 7707 8477 8477 8477 612
Overkursfond15 87617 84917 87418 11417 920
Annen innskutt egenkapital10 77311 82713 54915 14716 709
Opptjent egenkapital38 89647 54153 13759 47563 240
Annen egenkapital38 89647 54153 13759 47563 240
 
Ansvarlig lånekapital15 03727 63126 08426 97128 008
Obligasjonslån11 75718 06116 51417 40116 938
Andre lån3 2809 5709 5709 57011 070
 
Forsikringsmessige avsetninger1 085 1581 151 4771 240 1651 350 4131 378 337
Premiereserve for egen regning983 6841 038 7061 122 3221 209 5361 251 120
Tilleggsavsetninger31 69735 70044 38251 34354 945
Kursreguleringsfond39 02140 63645 96763 97049 016
Erstatningsavsetning for egen regning8 88510 222......
Premiefond og pensjonistenes overskuddsfond19 91224 28025 83723 94921 500
Andre tekniske avsetninger for egen regning1 9601 9321 6571 6151 756
 
Avsetninger for forpliktelser4 4672 7164 9174 0403 821
Pensjonsforpliktelser1 4421 042958916915
Utsatt skatt2 9251 6441 9963 0152 784
Andre avsetninger for forpliktelser100301 963108122
 
Øvrig gjeld28 34221 38016 86317 63624 634
Påløpte, ikke forfalte kostnader1 046878831824879
Mottatte, ikke opptjente inntekter0019411
Betalt skatt375563781 391
Utbytte, konsernbidrag..306176..
Gjeld vedrørende forsikring6 8784 0942 4293 5014 132
Annen gjeld6 2985 9177 2577 5258 073
Finansielle derivater14 08210 4056 2035 62910 147
 
Sum gjeld og egenkapital1 206 3181 288 2681 380 4351 499 6431 540 282
 
Spesifikasjoner
Antall selskaper1819191918
Utlån med pant i bolig8 65132 42840 49542 06141 910
Avsetninger i livsforsikring knyttet til investeringsavtaler f.e.r.163 162197 916238 608297 070315 442

Tabell 6 
Skadeforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner

Skadeforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner
20142015201620172018
 
Premieinntekter63 46566 33865 95166 47068 784
Forfalte bruttopremier74 95579 13179 36679 20581 879
Avgitt gjenforsikringspremie-10 811-12 615-11 287-11 670-11 566
Endring i avsetning for ikke opptjent bruttopremie-849-187-2 036-1 111-992
Gjenforsikringsandel1709-9146-536
 
Erstatningskostnader og endringer i forsikringstekniske avsetninger45 69447 41644 82545 46549 027
Betalte erstatninger, brutto47 44953 33253 80254 44157 592
Betalte erstatninger, gjenforsikringsandel-6 573-6 944-6 532-7 424-7 145
Endring i erstatningsavsetning, brutto6691 802-3 438258-1 899
Endring i erstatningsavsetning, gjenforsikringsandel1 092-2 066676-2 045431
Premierabatter og andre gevinstavtaler84106......
Endring i sikkerhetsavsetning mv.2 9731 18631723548
 
Andre ordinære driftsinntekter /-kostnader-10 943-10 311-11 524-12 431-12 714
Provisjonsinntekter386212207204187
Driftsinntekter fast eiendom6256435661
Øvrige driftsinntekter2 3701 508415436441
Lønnskostnad/ honorarer5 8284 5015 6976 5836 844
Provisjonskostnader2 4193 2182 9772 9843 188
Driftskostnader av fast eiendom2117141413
Avskriving av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler306393422565449
Øvrige driftskostnader5 1873 9583 0802 9812 909
 
Finansinntekter /-kostnader6 0174 7193 8543 5663 337
Renteinntekter4 1953 4703 3813 2323 019
Utbytte og andel av overskudd/ underskudd1 9131 371650519485
Rentekostnader91122178186167
 
Gevinster/tap og verdiregulering3 9951 9602 5713 996-1 616
Nettorealisert gevinst/ tap1 9082 3303 3003 5252 248
Netto verdiendring2 088-370-729471-3 865
 
Resultat av ordinær virksomhet16 84115 29016 02716 1358 764
 
Andre resultatkomponenter-626-355-38-323-3
 
Skattekostnad2 8823 8213 5593 1352 672
 
Totalresultat13 33311 11512 43012 6776 090
 
Spesifikasjoner
Resultat av teknisk regnskap for skadeforsikring8 6167 9649 1758 9046 887

Tabell 7 
Skadeforsikring. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner

Skadeforsikring. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner
20142015201620172018
Eiendeler
Immaterielle eiendeler6 1195 9884 8705 5346 114
 
Varige driftsmidler1 2651 0931 1911 1521 431
Bygninger og annen fast eiendom770579607641744
Maskiner, inventar og transportmidler495514584510687
 
Verdipapirer140 058148 630149 080153 204147 114
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis18 60217 13918 28818 46521 265
Andeler i verdipapirfond30 19632 62631 26733 51430 061
Obligasjoner og sertifikater89 06497 46896 990100 47094 976
Finansielle derivater1 1259982 170506314
Andre verdipapirer1 071399366249497
 
Utlån4 3782 4512 3282 6933 879
 
Gjenforsikringsandel14 80718 21716 70119 76519 262
 
Øvrige fordringer54 06054 22153 68452 46756 460
Fordringer vedrørende forsikring17 86118 43918 65520 98724 804
Andre fordringer36 19935 78235 02931 48031 656
 
Bankinnskudd og kontanter7 0829 20510 3068 5429 956
 
Sum eiendeler227 769239 806238 160243 356244 215
 
Gjeld og egenkapital
 
Egenkapital47 44649 00475 79478 29874 250
Innskutt egenkapital12 01812 59414 25114 90214 642
Selskapskapital4 4674 7364 9384 9844 859
Overkursfond2 9733 3663 5904 1673 937
Annen innskutt egenkapital4 5784 4925 7245 7515 847
Opptjent egenkapital35 42936 41061 54363 39659 608
Annen egenkapital35 42936 41061 54363 39659 608
 
Ansvarlig lånekapital1 4491 7732 4713 0693 201
Obligasjonslån1 3451 5952 0932 6902 922
Andre lån104178378378279
 
Forsikringstekniske avsetninger152 757161 528123 400124 327125 828
Avsetning for ikke opptjent bruttopremie28 09328 75427 89528 75430 686
Brutto erstatningsavsetning87 25592 84389 13689 30188 284
Bruttoavsetning til premierabatter og andre gevinstavtaler10880......
Sikkerhetsavsetning mv.35 65138 0776 3696 2726 858
Andre tekniske avsetninger1 6491 773......
 
Avsetninger for forpliktelser4 3523 38010 27310 50910 367
Pensjonsforpliktelser3 1951 7361 6521 6251 561
Utsatt skatt2697077 6037 9357 560
Andre avsetninger for forpliktelser8889371 0189491 246
 
Øvrig gjeld21 76424 12126 22227 15330 569
Påløpte, ikke forfalte kostnader1 1791 3071 2851 7981 598
Mottatte, ikke opptjente inntekter205236259258319
Betalbar skatt2 5062 3962 5612 2972 090
Utbytte, konsernbidrag4 2525 0185 6935 1966 540
Gjeld vedrørende forsikring5 0124 9525 1164 5154 977
Annen gjeld6 6669 0879 33512 42614 331
Finansielle derivater1 9431 1251 974663713
 
Sum gjeld og egenkapital227 769239 806238 160243 356244 215
 
Spesifikasjoner
Antall selskaper8685868583
Utlån med pant i bolig310277265232255

Tabell 8 
Livsforsikringsselskaper. Beholdning av aksjer andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Beholdning av aksjer andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor. Millioner kroner
20142015201620172018
I alt605 493651 335703 082785 261773 503
 
Ikke-finansielle foretak132 956133 659132 394139 022129 873
Statens forretningsdrift..........
Statlige eide foretak1 5491 0641 2701 546852
Kommuneforetak..........
Private foretak med begrenset ansvar (AS mv.)130 050131 910130 088137 282128 764
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak349 816362 634399 417445 101450 730
Statlige låneinstitutter..........
Banker28185811092
Kredittforetak..........
Finansieringsselskaper..........
Verdipapirfond343 726356 033390 906435 660428 832
Andre finansielle foretak ekskl. hjelpeforetak9488451 3951 32213 568
Livsforsikringsselskaper mv.116317328537513
Skadeforsikringsselskaper1 3151 4441 9591 9602 084
Finansielle hjelpeforetak1 7481 8512 1392 6522 914
 
Offentlig forvaltning..........
Stats- og trygdeforvaltningen..........
Fylkeskommuner..........
Kommuner00000
 
Husholdninger..........
Personlige foretak mv.00000
Private konsumorienterte organisasjoner uten profittformål00000
Personlig næringsdrivende..........
Lønnstakere o.l...........
Ufordelt sektor..........
 
Utlandet122 721155 042171 271201 138192 900

Tabell 9 
Livsforsikringsselskaper. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter sektor. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter sektor. Millioner kroner
20142015201620172018
I alt476 569497 505529 711557 622579 178
 
Ikke-finansielle foretak68 91269 22381 67392 16896 833
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide foretak22 98322 16021 94423 75326 377
Kommuneforetak..........
Private foretak med begrenset ansvar (as mv.)24 80924 58134 54743 07245 838
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak113 932111 111117 570113 530115 630
Statlige låneinstitutter..........
Banker55 82452 53349 85346 27843 740
Kredittforetak56 12557 50566 66366 18471 066
Finansieringsselskaper805......
Verdipapirfond..........
Andre finansielle foretak ekskl. hjelpeforetak55......
Livsforsikringsselskaper mv.415122154179163
Skadeforsikringsselskaper597810810687
Finansielle hjelpeforetak1 299791752733532
 
Offentlig forvaltning47 74746 85549 75046 76038 750
Stats- og trygdeforvaltningen30 52628 77325 77326 44918 350
Fylkeskommuner17 22118 08223 97720 31120 400
Kommuner00000
 
Husholdninger..........
Personlige foretak mv.00000
Private konsumentorienterte organisasjoner uten profittformål00000
Personlige næringsdrivende..........
Lønnstakere o.l...........
Ufordelt sektor..........
 
Utlandet245 978270 316280 717305 165327 965

Tabell 10 
Livsforsikringsselskaper. Disponert utlån etter låntakersektor. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Disponert utlån etter låntakersektor. Millioner kroner
20142015201620172018
I alt79 62692 722109 460118 544144 969
 
Ikke-finansielle foretak15 70923 44926 30931 27743 241
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide foretak....6050..
Kommuneforetak447288229373473
Private foretak med begrenset ansvar (AS mv.)9 49316 06118 49722 28240 300
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål1546554
 
Finansielle foretak11 3952 3462 8992 9233 463
Statlige låneinstitutter..........
Banker7 379........
Kredittforetak..........
Finansieringsselskaper..........
Verdipapirfond..........
Andre finansielle foretak ekskl. hjelpeforetak1 6371 7861 9401 4671 997
Livsforsikringsselskaper mv...........
Skadeforsikringsselskaper..........
Finansielle hjelpeforetak1 9355606841 260852
 
Offentlig forvaltning23 91427 96229 62432 26245 105
Stats- og trygdeforvaltningen........6 642
Fylkeskommuner23 91427 96229 62432 26238 463
Kommuner00000
 
Husholdninger8 80028 16440 57942 11842 019
Personlige foretak mv.00000
Private konsumentorienterte organisasjoner uten profittformål00000
Personlig næringsdrivende00000
Lønnstakere o.l.8 59628 02040 44842 01541 911
Ufordelt sektor..1......
 
Utlandet19 49410 4149 6569 53610 727

Tabell 11 
Skadeforsikringselskaper. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor. Millioner kroner

Skadeforsikringselskaper. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor. Millioner kroner
20142015201620172018
I alt48 79849 76549 55551 97951 326
 
Ikke-finansielle foretak5 4494 8925 6195 8959 286
Statens forretningsdrift..........
Statlige eide foretak271207209195223
Kommuneforetak..........
Private foretak med begrenset ansvar (AS mv.)4 6804 1274 7885 0398 382
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak17 02217 19118 04821 50020 346
Statlige låneinstitutter..........
Banker1 6081 1709472 6622 746
Kredittforetak..........
Finansieringsselskaper..........
Verdipapirfond11 57812 07912 74616 56115 554
Andre finansielle foretak ekskl. hjelpeforetak323330419590687
Livsforsikringsselskaper mv.......682682
Skadeforsikringsselskaper108895941076
Finansielle hjelpeforetak550406377385418
 
Offentlig forvaltning..........
Stats- og trygdeforvaltning..........
Fylkeskommuner..........
Kommuner00000
 
Husholdninger..........
Personlige foretak mv.00000
Private konsumentorienterte organisasjoner uten profittformål00000
Personlige næringsdrivende..........
Lønnstakere o.l...........
Ufordelt sektor..........
 
Utlandet26 32727 68225 88824 58321 695

Tabell 12 
Skadeforsikring. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter utstedersektor. Millioner kroner

Skadeforsikring. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter utstedersektor. Millioner kroner
20142015201620172018
I alt89 06497 46896 990100 47094 976
 
Ikke-finansielle foretak11 39812 33012 73613 82813 833
Statens forretningsdrift..........
Statlige eide foretak1 4181 4181 4791 4231 461
Kommuneforetak..........
Private foretak med begrenset ansvar (AS mv.)4 9345 1905 4097 2607 089
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak37 81339 33838 55040 27636 316
Statlige låneinstitutter..........
Banker18 23819 10416 80915 18013 316
Kredittforetak19 32520 00021 42824 74422 814
Finansieringsselskaper3347......
Verdipapirfond..........
Andre finansielle foretak ekskl. hjelpeforetak841....
Livsforsikringsselskaper mv.252481436
Skadeforsikringsselskaper4554110154128
Finansielle hjelpeforetak1231595
 
Offentlig forvaltning14 41013 99515 39714 31214 115
Stats- og trygdeforvaltning7 2697 1366 8866 0864 809
Fylkeskommuner7 1416 8598 5118 2269 306
Kommuner00000
 
Husholdninger..........
Personlige foretak mv.00000
Private konsumentorienterte organisasjoner uten profittformål00000
Personlig næringsdrivende..........
Lønnstakere o.l...........
Ufordelt sektor..........
 
Utlandet25 44231 80530 30732 05430 712

Tabell 13 
Skadeforsikringsselskaper. Disponert utlån etter låntakersektor. Millioner kroner

Skadeforsikringsselskaper. Disponert utlån etter låntakersektor. Millioner kroner
20142015201620172018
I alt4 3782 4512 3282 6933 879
 
Ikke-finansielle foretak3 4971 5861 4591 6922 786
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide foretak..........
Kommuneforetak..........
Private foretak med begrenset ansvar (AS mv.)3 4971 5861 4591 6922 786
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak443485524707790
Statlige låneinstitutter..........
Banker....000
Kredittforetak..........
Finansieringsforetak..........
Verdipapirfond..........
Andre finansielle foretak ekskl. hjelpeforetak377412472587631
Livsforsikringsselskaper mv...........
Skadeforsikringsselskaper121312127
Finansielle hjelpeforetak546140108151
 
Offentlig forvaltning..........
Stats- og trygdeforvaltningen..........
Fylkeskommuner..........
Kommuner00000
 
Husholdninger437380345294303
Personlige foretak00000
Private konsumorienterte organisasjoner uten profittformål00000
Personlige næringsdrivende126101796248
Lønnstakere o.l.311279266233256
Ufordelt sektor..........
 
Utlandet20..00

Om statistikken

Statistikken dekker alle livs- og skadeforsikringsselskaper og utenlandske selskapers filialer i Norge. Den viser samlet resultat, balanse og noen spesifikasjoner for sektor og bransje.

 

 

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Forsikringsselskaper
Forsikringsselskapenes primære oppgave består i å fordele risiko mellom forsikringstakerere og til en viss grad å overføre risiko fra kundene til seg selv.

Balanseregnskapet: Balansen viser eiendeler, gjeld og egenkapital ved utgangen av regnskapsåret.

Resultatregnskapet: Viser inntekter og kostnader i løpet av kalenderåret.

Standard klassifikasjoner

Vi har fire typer grupperinger: Objekt, sektor, næring og art

Finansobjekter

For å kunne stille opp sammenlignbare finansielle balanser, er ensartede fordrings- og gjeldsposter slått sammen til et begrenset antall objektsgrupper.

Institusjonell sektorgruppering 

Dette er en statistisk standard basert på anbefalinger for nasjonalregnskapsoppstilling gitt av FN (SNA). Ved statistikkbearbeiding grupperes aktører i institusjonelle sektorer, i første rekke etter samfunnsøkonomisk funksjon, men også etter organisasjonsform og eierskap. Den institusjonelle sektorgrupperingens hovedformål er å skille mellom aktører som har spesielle oppgaver eller spiller en sentral rolle i samfunnet, slik som offentlig forvaltning, finansielle foretak, ikke-finansielle foretak og husholdninger.

Næringsgruppering

For å kunne sammenligne og analysere statistiske opplysninger benyttes ofte en standard for næringsgrupperinger. En nærmere oversikt over næringsgrupperingene fins i Bank- og kredittstatistikk heftet, "Prinsipper og definisjoner i kredittmarkedsstatistikken".

Inntekts- og kostnadsarter

Resultatregnskapet er delt inn inntekts- og kostnadsarter, for å lettere kunne sammenstille tallene.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for finansmarkedsstatistikk

Regionalt nivå

Kun på nasjonalt nivå.

Hyppighet og aktualitet

Kvartalsvis og årlig.

Internasjonal rapportering

Eurostat

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Publiseringsklare data lagres i en FAME-database.


Bakgrunn

Formål og historie

Formålet er å bidra med tall til nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser og utenriksregnskapet, samt publisere aktuell kredittmarkedsstatistikk. Regnskapsstatistikk for livs- og skadeforsikringsselskaper ble første gang publisert i NOS Kredittmarkedsstatistikk 1912. Fra 1998 ble Statistisk sentralbyrås regnskapsstatistikk for livs- og skadeforsikringsselskaper basert på nye elektroniske rapporter. Tidligere ble opplysningene hentet på papirbaserte skjemaer. De nye rapportene inneholder flere opplysninger som gir større spesifikasjonsgrad av enkelte poster. Videre har den nye rapporteringsformen gitt Statistisk sentralbyrå tilgang på kvartalsresultat fra forsikringsselskapene.

Brukere og bruksområder

Inngår i nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser, utenriksregnskapet og statistikken over Norges fordringer og gjeld overfor utlandet. Andre viktige brukere er Norges Bank, Finanstilsynet, Finansnæringens Hovedorganisasjon, Finansdepartementet og media.

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken er basert på retningslinjene i nasjonalregnskapsstandardene "System of National Accounts" (SNA), og IMFs "Manual on Monetary and Financial Statistics".

Statistikk fra livs- og skadeforsikringsselskapene blir brukt i nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser, utenriksregnskapet og i statistikken over Norges fordringer og gjeld overfor utlandet.

Lovhjemmel

Oppgavene blir hentet inn med hjemmel i lov om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel mv. av 7. desember 1956 nr. 1 (tilsynsloven). Statistisk sentralbyrå benytter Statistikklovens §3-2.

EØS-referanse

 

Rådsdirektiv 674/91 om forsikringsforetaks årsregnskaper og konsoliderte regnskaper.

Rådsforordning 2223/96 Forordningen omhandler det europeiske system for nasjonal- og regionalregnskap

Rådsforordning 1392/2007 Endringer i forordning 2223/96

Rådsforordning 410/98 som retter forordning 58/97 om strukturstatistikk for foretak i næringslivet. Forordningen spesifiserer et eget vedlegg for forsikringsstatistikk.

Kommisjonsforordning 1225/1999 om definisjonen av kjennemerker for statistikk over forsikringstjenester.

Kommisjonsforordning 1227/1999 om det tekniske formatet for overføring av statistikk over forsikringstjenester.

Kommisjonsforordning 1228/1999 om tallserier som skal produseres for statistikk over forsikringstjenester.

Rådsforordning 1606/2002 Forordningen omhandler anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder.

Rådsforordning 297/2008 Endringer i forordning 1606/2002.

Rådsforordning 295/2008 om statistikk over foretaksstrukturer endret ved forordning 251/2009.

Produksjon

Omfang

Statistikken inneholder tall fra alle livs- og skadeforsikringsselskaper på nasjonalt territorium, inklusiv utenlandske selskapers filialer i Norge. Sektoren skadeforsikringsselskaper inkluderer i tillegg til ordinære skadeforsikringsselskaper også selskaper som driver kredittforsikring, gjensidige sjøforsikringsselskaper, gjensidige brannkasser og gjenforsikringsselskaper. Ihht. næringsstandarden omfatter dette næringene 65.110, 65.120 og 65.200. Den statistiske enheten som danner basis for regnskapsoppgavene er foretaket.

Datakilder og utvalg

Statistikken er basert på regnskapsdata fra forsikringsselskapene.

Utvalget er definert ut fra antall livs- og skadeforsikringsselskaper med konsesjon fra Finanstilsynet til å drive virksomhet (statistikken er i prinsippet basert på totaltelling).

Datainnsamling, editering og beregninger

Finanstilsynet og Statistisk sentralbyrå samarbeider om innhentingen av regnskapsopplysningene fra forsikringselskapene.

Kontroll av livs- og skadeforsikringsselskapenes regnskapsoppgaver foretas av Statistisk sentralbyrå og Finanstilsynet.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Regnskapsstatistikken for livs- og skadeforsikringsselskaper er basert på gjeldende regnskapsforskrifter livs- og skadeforsikringsselskaper. Brudd kan dermed forekomme i samband med endringer i regnskapsloven og i de særskilte forskriftene som gjelder for livs- og skadeforsikring. Strukturendringer som nyetableringer, omklassifiseringer, fusjoner, fisjoner og porteføljeflyttinger, samt endringer i presentasjonen av statistikken kan også føre til brudd i tidsseriene. Endring i sektor- og næringsstandarder kan også påvirke tidsseriene; i mars 2012 ble ny sektorstandard innført og det førte til noen endringer av sektor for flere foretakstyper.

IFRS

Innføring av regnskapsstandarden IFRS har ført til, og vil føre til mindre brudd i tidsseriene fremover når flere selskaper legger om til denne standarden. Fra 2009 kan selskapene rapportere etter IFRS-reglene, mens andre selskaper fortsatt kan nytte NGAAP. Innføringen av IFRS, der virkelig verdi (markedsverdi) i mye større grad blir benyttet i regnskapet, medfører større fluktuasjoner i balanse- og resultatregnskapsdataene enn tidligere.

Endringer i presentasjonen av statistikken

Spesifikasjoner endres løpende i statistikken og det påvirker datapresentasjonen. 

Strukturendringer i finanssektoren

Det er flere nyetaleringer, oppkjøp, fusjoner og fisjoner hvert år.

Mange slike endringer har liten betydning for statistikken, mens andre medfører betydelige brudd i tidsseriene. Der de strukturelle endringene fører til brudd i tidsseriene vil de bli kommentert i statistikkpubliseringen.

Ny institusjonell sektorgruppering

Fra 1. januar 2012 ble den norske standarden for institusjonell sektorgruppering endret i tråd med reviderte internasjonale standarder, som Norge har forpliktet seg til å følge. Dette medfører 

 

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Det kan forekomme feil og uoverensstemmelser i regnskapsopplysningene. Disse uoverensstemmelsene kan ha flere kilder:

  • Feil i rapportørens regnskap
  • Feil ved overføring av data fra institusjonenes primærregnskaper til mottakene media
  • Ulike regnskaps- og verdsettingsprinsipper
  • Ulike bokføringstidspunkt
  • Mangelfullt utfylte oppgaver fra rapportørene
  • Bearbeidingsfeil

På grunn av store datamengder og et dynamisk korrigeringssystem, vil publiserte data regnes som foreløpige frem til neste års data for tilsvarende periode er publisert. Dette kan bety at data for siste år kan endres uten at dette merkes spesielt i tabellene. Store og viktige endringer vil imidlertid bli kommentert vad publisering av dagens statistikk.

Revisjon

Ikke relevant

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB