Oppgangen fortsetter i detaljhandelen i mai

Publisert:

Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk opp med 2,8 prosent fra april til mai 2020, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en oppgang på 4,8 prosent fra mars til april.

Nye tall fra detaljomsetningsindeksen viser en solid vekst i det sesongjusterte omsetningsvolumet for mai. Dette kommer etter en særdeles sterk aprilmåned. Som en følge av koronaviruset og restriksjoner i forbindelse med dette ser det ut til at nordmenn de siste månedene har vridd konsumet sitt i retning av å bruke mindre penger på kjøp av tjenester, og mer på varekonsum av enkelte varegrupper. Disse store endringene i nordmenns handlemønster fører til store utslag i de sesongjusterte tallene.

Grunnet behandlingen av mars og påfølgende måneder som ekstremverdier er ikke trendutviklingen etter dette representativ for faktisk utvikling. Trenden har derfor blitt utelatt fra figuren for de seneste månedene. For mer informasjon, se informasjonsboksen om koronaviruset i slutten av artikkelen.

Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2015=100

Sesongjustert Trend
Mai. 2014 99.9 100.2
Jun. 2014 100.9 100.2
Jul. 2014 99.0 100.2
Aug. 2014 99.9 100.2
Sep. 2014 100.3 100.2
Okt. 2014 100.1 100.2
Nov. 2014 99.9 100.2
Des. 2014 100.8 100.4
Jan. 2015 100.0 100.5
Feb. 2015 100.8 100.6
Mar. 2015 100.9 100.7
Apr. 2015 103.5 100.6
Mai. 2015 98.8 100.5
Jun. 2015 100.1 100.3
Jul. 2015 100.4 100.3
Aug. 2015 100.9 100.3
Sep. 2015 100.1 100.3
Okt. 2015 100.8 100.4
Nov. 2015 100.3 100.4
Des. 2015 100.2 100.3
Jan. 2016 100.8 100.1
Feb. 2016 99.8 99.8
Mar. 2016 99.0 99.6
Apr. 2016 98.8 99.4
Mai. 2016 99.9 99.3
Jun. 2016 99.9 99.4
Jul. 2016 99.0 99.5
Aug. 2016 99.6 99.7
Sep. 2016 99.8 99.9
Okt. 2016 100.9 100.1
Nov. 2016 100.2 100.3
Des. 2016 98.3 100.5
Jan. 2017 100.2 100.8
Feb. 2017 101.3 101.0
Mar. 2017 101.3 101.3
Apr. 2017 101.1 101.5
Mai. 2017 102.7 101.7
Jun. 2017 102.5 101.7
Jul. 2017 102.3 101.7
Aug. 2017 101.9 101.7
Sep. 2017 101.2 101.8
Okt. 2017 101.6 101.9
Nov. 2017 102.9 102.1
Des. 2017 102.6 102.3
Jan. 2018 102.0 102.5
Feb. 2018 102.5 102.6
Mar. 2018 102.4 102.7
Apr. 2018 102.9 102.7
Mai. 2018 105.3 102.8
Jun. 2018 102.1 102.7
Jul. 2018 102.4 102.7
Aug. 2018 102.9 102.6
Sep. 2018 102.3 102.6
Okt. 2018 102.3 102.5
Nov. 2018 102.9 102.5
Des. 2018 101.7 102.5
Jan. 2019 103.3 102.5
Feb. 2019 101.5 102.5
Mar. 2019 102.4 102.6
Apr. 2019 104.2 102.8
Mai. 2019 102.9 102.9
Jun. 2019 102.4 103.1
Jul. 2019 103.2 103.2
Aug. 2019 103.2 103.1
Sep. 2019 103.3 103.0
Okt. 2019 102.4 102.8
Nov. 2019 103.5 102.7
Des. 2019 101.1 102.8
Jan. 2020 101.7 102.9
Feb. 2020 103.6 103.1
Mar. 2020 102.5
Apr. 2020 107.4
Mai. 2020 110.4

Solid vekst for klesbutikker og sportsforretninger

Mange av næringene i detaljhandelen hadde vekst i sesongjustert omsetningsvolum i mai, og noen bransjer skilte seg spesielt ut. Det største bidraget til veksten i detaljhandelen kom fra klesbutikkene. Dette kommer etter en kraftig nedgang i mars for denne bransjen, etterfulgt av vekst i april. Omsetningsvolumet for klesbransjen er imidlertid fortsatt betydelig lavere enn det var før koronakrisen. Konsumprisindeksen viste en oppgang i prisene på klær og sko på 0,9 prosent fra april til mai 2020.

Vekst var det også for butikker med salg av sportsutstyr og båter, som fortsetter oppgangen fra april. Mange nordmenn vil tilbringe sommerferien i Norge i år, som trolig har ført til økt salg av tur og fritidsutstyr samt båter. Salg av møbler, optiske artikler og drivstoff bidro også til den samlede oppgangen i mai.

Bransjer som derimot opplevde en nedgang i mai var dagligvareforretninger og netthandel. Dagligvarebransjen hadde en stor økning i omsetningsvolumet i mars, etterfulgt av fortsatt vekst i april. Nivået på sesongjustert omsetningsvolum for denne bransjen er dermed fortsatt svært høyt. Sesongjustert omsetningsvolum for netthandel var ned 11 prosent fra april til mai, men med meget sterk vekst i mars og april for denne bransjen er omsetningsvolumet fortsatt høyere enn før koronakrisen.

1 Næringsbidragene beregnes ved å multiplisere næringens prosentvise endring med næringens andel av detaljhandelen

Figur 2. Vektet bidrag for sesongjustert volumindeks¹

Vektet bidrag Vektet bidrag
47.9 Detaljhandel utenom utsalgssted -0.4
47.7 Annen butikkhandel i spesialforretninger 3.7
47.6 Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger 0.9
47.5 Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger -0.1
47.4 Butikkhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger 0.0
47.3 Detaljhandel med drivstoff til motorvogner 0.8
47.2 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger 0.3
47.1 Butikkhandel med bredt vareutvalg -0.7
47 Detaljhandel, unntatt salg av motorvogner 2.8

Varekonsumindeksen for mai som viser utviklingen i husholdningenes konsum av varer har også blitt publisert samtidig som Detaljomsetningsindeksen.

Meget stor forskjell på Norge og eurosonen i april

Tall fra Eurostat, statistikkontoret i EU, viste at landene i eurosonen samlet sett fortsatte den kraftige nedgangen i sesongjustert omsetningsvolum for detaljhandelen i april. Nedgangen fra mars til april 2020 var på hele 11,7 prosent. Tall for Norge viste i den samme perioden en oppgang på 4,8 prosent. I vårt naboland Sverige var det ingen endring i denne perioden, og i Danmark var nedgangen på 0,7 prosent.

Figur 3. Detaljomsetningen i volum for Eurosonen og Norge (2015=100), sesongjusterte tall

Eurosonen Norge
Mar. 2014 97 100.1
Apr. 2014 97 100.7
Mai. 2014 96.8 99.9
Jun. 2014 97.2 100.9
Jul. 2014 96.5 99
Aug. 2014 97.8 99.9
Sep. 2014 97.2 100.3
Okt. 2014 97.7 100.1
Nov. 2014 97.9 99.9
Des. 2014 98.5 100.8
Jan. 2015 99.2 100
Feb. 2015 99.1 100.8
Mar. 2015 99 100.9
Apr. 2015 99.7 103.5
Mai. 2015 100.1 98.8
Jun. 2015 100.1 100.1
Jul. 2015 100.7 100.4
Aug. 2015 100.5 100.9
Sep. 2015 100.4 100.1
Okt. 2015 100.3 100.8
Nov. 2015 99.6 100.3
Des. 2015 101.1 100.2
Jan. 2016 101.2 100.8
Feb. 2016 101.4 99.8
Mar. 2016 100.8 99
Apr. 2016 100.9 98.8
Mai. 2016 101.3 99.9
Jun. 2016 101.1 99.9
Jul. 2016 101.9 99
Aug. 2016 101.9 99.6
Sep. 2016 101.5 99.8
Okt. 2016 103.3 100.9
Nov. 2016 102.2 100.2
Des. 2016 102.8 98.3
Jan. 2017 102.8 100.2
Feb. 2017 102.9 101.3
Mar. 2017 104 101.3
Apr. 2017 103.5 101.1
Mai. 2017 104.2 102.7
Jun. 2017 104.2 102.5
Jul. 2017 104.4 102.3
Aug. 2017 103.9 101.9
Sep. 2017 105.3 101.2
Okt. 2017 103.8 101.6
Nov. 2017 105.6 102.9
Des. 2017 105.5 102.6
Jan. 2018 104.7 102
Feb. 2018 104.7 102.5
Mar. 2018 105.6 102.4
Apr. 2018 105.7 102.9
Mai. 2018 106.1 105.3
Jun. 2018 105.9 102.1
Jul. 2018 105.8 102.4
Aug. 2018 106.1 102.9
Sep. 2018 105.7 102.3
Okt. 2018 106.7 102.3
Nov. 2018 107.1 102.9
Des. 2018 106.5 101.7
Jan. 2019 107.2 103.3
Feb. 2019 107.7 101.5
Mar. 2019 107.8 102.4
Apr. 2019 108 104.2
Mai. 2019 107.7 102.9
Jun. 2019 108.7 102.4
Jul. 2019 108.3 103.2
Aug. 2019 109 103.2
Sep. 2019 108.8 103.3
Okt. 2019 108.7 102.4
Nov. 2019 109.7 103.5
Des. 2019 108.6 101.1
Jan. 2020 109.5 101.7
Feb. 2020 110.3 103.6
Mar. 2020 98.1 102.5
Apr. 2020 86.6 107.4

Sesongjusteringsmetoden justert - koronakrisen

Torsdag den 12. mars 2020 innførte regjeringen tiltak mot spredningen av koronaviruset i Norge. Etter disse tiltakene ble iverksatt valgte mange butikker å stenge ned driften midlertidig eller redusere åpningstidene. I mai har de fleste butikker vært tilbake i ordinær drift igjen. Dette har ført til at handlemønsteret siden mars har vært annerledes fra hva vi vanligvis observerer. Sesongjusteringen under koronakrisen gjøres på en slik måte at tall fra og med krisen (mars) ikke inngår i grunnlaget for beregningen av sesongmønsteret. Teknisk, i sesongsjusteringsrutinen, gjøres dette ved å spesifisere mars 2020 og påfølgende måneder som ekstremverdier.

Dette betyr at vanlige trendtall ikke vil bli beregnet og i stedet vil trend og sesongjusterte tall følge hverandre. Et viktig unntak er siste observasjon, der trendtallet som beregnes i sesongsjusteringsrutinen kun vil være en fremskrevet verdi og siste observasjon inngår ikke. Trendtallene fra og med mars 2020 vil dermed være vanskelige å tolke

SSBs sesongjustering er i tråd med anbefalinger fra Eurostat.

Korreksjon i tallene for mars og april

Ujustert verdiindeks for mars og april 2020 er revidert grunnet innarbeiding av ny informasjon fra en større aktør innen næringen «Detaljhandel med drivstoff til motorvogner». Dette medfører en nedjustering av verdiindeksen for mars og april. Revisjonen påvirker også ujustert og sesongjustert volumindeks, samt kalenderjusterte tall for verdi og volum.

Svarprosent for mai

Grunnet korona-situasjonen og blant annet permitteringer som følge av dette er datagrunnlaget denne måneden svakere enn normalt. Svarprosenten for utvalgsdelen av DOI i mai 2020 lå på 92 prosent, mot gjennomsnittlig svarprosent på 96 prosent i 2019. Dette gir noe større usikkerhet i tallene enn normalt. Samtidig mottar SSB data fra alle de største kjedene i Norge og svarprosenten for denne delen av undersøkelsen lå på 99 %, som er tilsvarende som for gjennomsnittet i 2019.

Forskjeller mellom DOI og VKI

Detaljomsetningsindeksen (DOI) inngår som en sentral kilde i beregningen av varekonsumindeksen (VKI). Likevel er det vanligvis forskjeller i utviklingen mellom de to statistikkene. Det er flere årsaker til dette. For det første dekker VKI husholdningene elektrisitets- og brenselforbruk samt kjøp av transportmidler, hvilket ikke inngår i DOI. For det andre vektes de to totalindeksene sammen med noe forskjellig vektgrunnlag. Sistnevnte får særlig store utslag når de forskjellige detaljhandelsnæringene har svært ulik utvikling. Årsaken til ulikt vektgrunnlag er at VKI skal vise husholdningenes konsum av varer, mens DOI beskriver utvikling i detaljhandelsnæringen.