Nedgang i detaljhandelen

Publisert:

Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk ned med 4,9 prosent fra juli til august 2020, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en oppgang på 0,6 prosent fra juni til juli.

Nye tall fra detaljomsetningsindeksen viser en betydelig nedgang i det sesongjusterte omsetningsvolumet for august. Tross nedgangen er imidlertid salgsvolumet fortsatt betydelig høyere enn før Koronapandemien rammet Norge. Pandemien og tilhørende restriksjoner har bidratt til at nordmenn de siste månedene har vridd konsumet sitt i retning av å bruke mindre penger på kjøp av tjenester, og mer på varekonsum. I tillegg påvirkes handelen i Norge av markert nedgang i grensehandelen. Disse store endringene i nordmenns handlemønster fører til store utslag i de sesongjusterte tallene.

1 Mars 2020 og påfølgende måneder er behandlet som ekstremverdier i sesongjusteringsrutinen. Trenden har derfor blitt tatt ut fra figuren for de seneste månedene.

Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2015=100

Sesongjustert Trend
Aug. 2014 99.9 100.2
Sep. 2014 100.3 100.2
Okt. 2014 100.1 100.2
Nov. 2014 99.9 100.2
Des. 2014 100.8 100.4
Jan. 2015 100.0 100.5
Feb. 2015 100.8 100.6
Mar. 2015 100.9 100.7
Apr. 2015 103.5 100.6
Mai. 2015 98.8 100.5
Jun. 2015 100.1 100.3
Jul. 2015 100.4 100.3
Aug. 2015 100.9 100.3
Sep. 2015 100.1 100.3
Okt. 2015 100.8 100.4
Nov. 2015 100.3 100.4
Des. 2015 100.2 100.3
Jan. 2016 100.8 100.1
Feb. 2016 99.8 99.8
Mar. 2016 99.0 99.6
Apr. 2016 98.8 99.4
Mai. 2016 99.9 99.3
Jun. 2016 99.9 99.4
Jul. 2016 99.0 99.5
Aug. 2016 99.6 99.7
Sep. 2016 99.8 99.9
Okt. 2016 100.9 100.1
Nov. 2016 100.2 100.3
Des. 2016 98.3 100.5
Jan. 2017 100.2 100.8
Feb. 2017 101.3 101.0
Mar. 2017 101.4 101.3
Apr. 2017 101.1 101.5
Mai. 2017 102.6 101.7
Jun. 2017 102.5 101.7
Jul. 2017 102.3 101.7
Aug. 2017 101.9 101.7
Sep. 2017 101.2 101.8
Okt. 2017 101.6 101.9
Nov. 2017 102.9 102.1
Des. 2017 102.6 102.3
Jan. 2018 102.0 102.5
Feb. 2018 102.5 102.6
Mar. 2018 102.4 102.7
Apr. 2018 102.9 102.7
Mai. 2018 105.2 102.7
Jun. 2018 102.1 102.7
Jul. 2018 102.4 102.7
Aug. 2018 102.9 102.6
Sep. 2018 102.3 102.6
Okt. 2018 102.3 102.5
Nov. 2018 102.9 102.5
Des. 2018 101.7 102.5
Jan. 2019 103.3 102.5
Feb. 2019 101.6 102.5
Mar. 2019 102.4 102.6
Apr. 2019 104.2 102.8
Mai. 2019 102.8 102.9
Jun. 2019 102.5 103.1
Jul. 2019 103.2 103.1
Aug. 2019 103.2 103.1
Sep. 2019 103.3 103.0
Okt. 2019 102.4 102.8
Nov. 2019 103.5 102.8
Des. 2019 101.1 102.8
Jan. 2020 101.7 102.9
Feb. 2020 103.6 103.1
Mar. 2020 102.5
Apr. 2020 107.4
Mai. 2020 110.4
Jun. 2020 116.7
Jul. 2020 117.4
Aug. 2020 111.7

Bred nedgang i varehandelen

De fleste næringene i detaljhandelen opplevde nedgang i sesongjustert omsetningsvolum i august. De største bidragene til den samlende nedgangen kom fra dagligvarebutikker, sportsbutikker og møbelbutikker. Klesbutikker og elektronikkbutikker hadde imidlertid også redusert omsetningsvolum denne måneden. Den eneste næringen som opplevde merkbar vekst i august var butikkhandel med apotekvarer, som bidro til å dempe nedgangen i totalindeksen noe.

1 Næringsbidragene beregnes ved å multiplisere næringens prosentvise endring med næringens andel av detaljhandelen

Figur 2. Vektet bidrag for sesongjustert volumindeks¹

Vektet bidrag Vektet bidrag
47.9 Detaljhandel utenom utsalgssted 0.0
47.7 Annen butikkhandel i spesialforretninger -0.5
47.6 Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger -1.3
47.5 Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger -1.3
47.4 Butikkhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger -0.1
47.3 Detaljhandel med drivstoff til motorvogner 0.0
47.2 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger -0.2
47.1 Butikkhandel med bredt vareutvalg -1.2
47 Detaljhandel, unntatt salg av -4.9

Nedgang i eurosonen i juli

Tall fra Eurostat, statistikkontoret i EU, viste at landene i eurosonen samlet sett hadde en nedgang i sesongjustert omsetningsvolum fra juni til juli 2020 på 1,3 prosent. Det kommer etter en økning på 5,3 prosent fra mai til juni. Tall for Norge viste fra juni til juli en oppgang på 0,6 prosent. I vårt naboland Sverige var det også en økning på 0,6 prosent i denne perioden, mens det i Danmark var en nedgang på 0,9 prosent.

Figur 3. Detaljomsetningen i volum for Eurosonen og Norge (2015=100), sesongjusterte tall

Eurosonen Norge
Aug. 2014 97.8 99.9
Sep. 2014 97.2 100.3
Okt. 2014 97.7 100.1
Nov. 2014 97.9 99.9
Des. 2014 98.5 100.8
Jan. 2015 99.2 100
Feb. 2015 99.1 100.8
Mar. 2015 99 100.9
Apr. 2015 99.7 103.5
Mai. 2015 100.2 98.8
Jun. 2015 100.1 100.1
Jul. 2015 100.7 100.4
Aug. 2015 100.5 100.9
Sep. 2015 100.4 100.1
Okt. 2015 100.3 100.8
Nov. 2015 99.6 100.3
Des. 2015 101.1 100.2
Jan. 2016 101.1 100.8
Feb. 2016 101.4 99.8
Mar. 2016 100.9 99
Apr. 2016 100.9 98.8
Mai. 2016 101.3 99.9
Jun. 2016 101.1 99.9
Jul. 2016 101.9 99
Aug. 2016 101.9 99.6
Sep. 2016 101.5 99.8
Okt. 2016 103.3 100.9
Nov. 2016 102.2 100.2
Des. 2016 102.8 98.3
Jan. 2017 102.8 100.2
Feb. 2017 102.9 101.3
Mar. 2017 104 101.4
Apr. 2017 103.5 101.1
Mai. 2017 104.2 102.6
Jun. 2017 104.2 102.5
Jul. 2017 104.4 102.3
Aug. 2017 103.9 101.9
Sep. 2017 105.3 101.2
Okt. 2017 103.8 101.6
Nov. 2017 105.6 102.9
Des. 2017 105.5 102.6
Jan. 2018 104.7 102
Feb. 2018 104.7 102.5
Mar. 2018 105.6 102.4
Apr. 2018 105.7 102.9
Mai. 2018 106.1 105.2
Jun. 2018 105.9 102.1
Jul. 2018 105.8 102.4
Aug. 2018 106.1 102.9
Sep. 2018 105.7 102.3
Okt. 2018 106.7 102.3
Nov. 2018 107.2 102.9
Des. 2018 106.5 101.7
Jan. 2019 107.2 103.3
Feb. 2019 107.8 101.6
Mar. 2019 107.9 102.4
Apr. 2019 108.1 104.2
Mai. 2019 107.7 102.8
Jun. 2019 108.8 102.5
Jul. 2019 108.3 103.2
Aug. 2019 109 103.2
Sep. 2019 108.7 103.3
Okt. 2019 108.7 102.4
Nov. 2019 109.7 103.5
Des. 2019 108.7 101.1
Jan. 2020 109.5 101.7
Feb. 2020 110.3 103.6
Mar. 2020 98.8 102.5
Apr. 2020 86.9 107.4
Mai. 2020 104.8 110.4
Jun. 2020 110.4 116.7
Jul. 2020 109 117.4

Husholdningenes varekonsum

Varekonsumindeksen, som viser utviklingen i husholdningenes konsum av varer, har for august blitt publisert samtidig som Detaljomsetningsindeksen. Som følge av basisårskifte vil Varekonsumindeksen for september publiseres i forbindelse med Kvartalsvis nasjonalregnskap 12. november i stedet for 28. oktober.

Sesongjusteringsmetoden justert - koronakrisen

Torsdag den 12. mars 2020 innførte regjeringen tiltak mot spredningen av koronaviruset i Norge. Dette har ført til at handlemønsteret siden mars har vært annerledes fra hva vi vanligvis observerer. Sesongjusteringen under koronakrisen gjøres på en slik måte at tall fra og med krisen (mars) ikke inngår i grunnlaget for beregningen av sesongmønsteret. Teknisk, i sesongsjusteringsrutinen, gjøres dette ved å spesifisere mars 2020 og påfølgende måneder som ekstremverdier.

Dette betyr at vanlige trendtall ikke vil bli beregnet og i stedet vil trend og sesongjusterte tall følge hverandre. Et viktig unntak er siste observasjon, der trendtallet som beregnes i sesongsjusteringsrutinen kun vil være en fremskrevet verdi og siste observasjon inngår ikke. Trendtallene fra og med mars 2020 vil dermed være vanskelige å tolke.

SSBs sesongjustering er i tråd med anbefalinger fra Eurostat.

Svarprosent for august

Grunnet korona-situasjonen og blant annet permitteringer som følge av dette har datagrunnlaget i de siste månedene vært svakere enn normalt. Dette har bidratt til noe større usikkerhet i tallene. Denne måneden har imidlertid datagrunnlaget vært normalt. Svarprosenten for utvalgsdelen av DOI lå på 95 prosent, mot gjennomsnittlig svarprosent på 96 prosent i 2019. SSB mottar også data fra alle de største kjedene i Norge. Svarprosenten for denne delen av undersøkelsen lå på 100 prosent, mot gjennomsnittlig svarprosent på 99 prosent i 2019.

Forskjeller mellom DOI og VKI

Detaljomsetningsindeksen (DOI) inngår som en sentral kilde i beregningen av varekonsumindeksen (VKI). Likevel er det vanligvis forskjeller i utviklingen mellom de to statistikkene. Det er flere årsaker til dette. For det første dekker VKI husholdningenes elektrisitets- og brenselforbruk samt kjøp av transportmidler, hvilket ikke inngår i DOI. For det andre vektes de to totalindeksene sammen med noe forskjellig vektgrunnlag. Sistnevnte får særlig store utslag når de forskjellige detaljhandelsnæringene har svært ulik utvikling. Årsaken til ulikt vektgrunnlag er at VKI skal vise husholdningenes konsum av varer, mens DOI beskriver utvikling i detaljhandelsnæringen.