Ikke-sysselsatte tar sjeldnere utdanning enn før

Publisert:

For ti år siden svarte 23 prosent av de ikke-sysselsatte i aldersgruppen 35-44 år at de hadde deltatt i formell utdanning det siste året. I 2018 er dette tallet sunket til 13 prosent.

Tall fra Lærevilkårsmonitoren viser også at en lavere andel enn før blant ikke-sysselsatte mellom 45 og 54 og mellom 55 år og 61 år oppgir at de har deltatt i formell utdanning. I disse aldersgruppene er nedgangen imidlertid bare på noen få prosentpoeng i tiårsperioden. Deltakelsen er størst blant de yngste ikke-sysselsatte, men også i aldersgruppen 25-34 år kan vi observere en nedgang fra 48 prosent i 2008 til 37 prosent ti år etter. Blant 15-24-åringer har derimot deltakelsen holdt seg stabil over tid, og i 2018 var det 84 prosent i denne aldersgruppen som deltok i formell utdanning. Grunnen til at denne gruppen skiller seg fra de andre aldersgruppene, er at mange av disse yngste naturlig nok er studenter eller elever.

1 Kun de under 60 år er spurt om de har deltatt i formell utdanning.

Figur 1. Deltakere i formell utdanning siste 12 måneder (prosent) etter alder. Ikke-sysselsatte personer

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ikke-sysselsatte i alt 40 38 38 37 39 39 38 39 39 39 38
15-24 år 87 82 84 84 87 87 82 82 83 86 84
25-34 år 48 46 35 34 41 44 45 44 40 37 37
35-44 år 23 21 16 15 17 17 15 17 15 14 13
45-54 år 8 9 9 5 5 4 5 5 7 3 4
55-61 år¹ 3 1 0 2 2 1 1 0 1 1 1

Hva er Lærevilkårsmonitoren?

Spørreundersøkelsen Lærevilkårsmonitoren går første kvartal hvert år ut til rundt 12 000 personer og er en tilleggsundersøkelse til Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU). Lærevilkårsmonitoren er finansiert av Kompetanse Norge.

Minst vanlig blant sysselsatte å ta formell utdanning

Nedgangen for de sysselsatte i samme periode har ikke vært på langt nær så stor som for ikke-sysselsatte; kun to prosentpoeng skiller deltakelsen i 2008 og 2018. Ser vi på deltakelsen blant de yngre sysselsatte er det ikke overraskende mye lavere deltakelse i formell utdanning enn blant de ikke-sysselsatte i samme aldersgruppe. I 2018 er det 61 prosent i aldersgruppen 15-24 år som deltok i formell utdanning. At mange studenter jobber ved siden av studiene, er en naturlig årsak til at denne andelen er såpass stor.

Den store forskjellen i deltakelse mellom sysselsatte og ikke-sysselsatte ser vi imidlertid ikke i de eldste aldersgruppene: Her er deltakelsen i formell utdanning ganske lik hos de sysselsatte og de ikke-sysselsatte. For personer i aldersgruppen 45-54 år er deltakelsen faktisk marginalt større hos sysselsatte enn hos ikke-sysselsatte.

1 Kun de under 60 år er spurt om de har deltatt i formell utdanning.

Figur 2. Deltakere i formell utdanning siste 12 måneder (prosent) etter alder. Sysselsatte personer

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Sysselsatte i alt 18 18 15 15 17 18 15 16 15 15 15
15-24 år 62 62 56 60 63 64 55 61 63 59 61
25-34 år 19 19 19 16 19 21 18 19 19 18 17
35-44 år 11 12 10 8 10 10 9 9 8 9 9
45-54 år 9 8 6 7 7 7 7 5 4 5 5
55-61 år¹ 5 3 3 3 3 2 3 2 2 2 1

Kompetanse Norge er oppdragsgiver for undersøkelsen Lærevilkårsmonitoren.

Faktaside

Kontakt