Rapporter 2017/23

Resultater fra Lærevilkårsmonitoren

Livslang læring 2008-2017

40 prosent av befolkningen i alderen 22-66 år oppgir å ha deltatt i ikke-formell opplæring i løpet av de siste 12 månedene. Deltakelsen er omtrent like stor blant menn som blant kvinner.

Samtidig har omtrent 8 prosent av befolkningen mellom 22 og 59 år deltatt i formell videreutdanning. Over halvparten av disse tok denne på universitets- og høyskolenivå, og kvinner utgjør rundt 60 prosent av deltakerne. De siste årene har deltakelsen i formell videreutdanning gått ned blant både kvinner og menn.

Nærmere 1,3 millioner har deltatt på seminarer og kurs

Ikke-formell opplæring er mer variert enn formell utdanning, både i form og innhold, og leder ikke frem til en formell godkjent kompetanse. I 2017 var det 1 262 000 personer i befolkningen i aldersgruppen 22-66 år som i løpet av de siste 12 månedene hadde deltatt på kurs, seminarer eller i annen organisert aktivitet der hovedformålet er læring. Jobbrelatert opplæring er klart mest utbredt da over 90 prosent av dem som deltar i ikke-formell opplæring, tar denne typen. Deltakelsen i sistnevnte type opplæringsaktiviteter er noe større blant kvinner enn blant menn, og deltakelsen varierer også med utdanningsnivå.

 9 av 10 ledere mener læringsmulighetene på jobben er gode

4 av 5 sysselsatte i aldersgruppen som er undersøkt, oppgir at de har gode eller svært gode læringsmuligheter i det daglige arbeidet. Tidligere var det en tendens til at andelen sysselsatte som sier at de har gode læringsmuligheter, ble mindre med økende alder. Nå er det derimot en stor andel som sier at de har gode lærings¬muligheter både blant unge og eldre sysselsatte. Forskjellen mellom andelen sysselsatte med ulike utdanningsnivåer som opplever å ha gode læringsmuligheter, har også blitt mindre over tid. Resultatene fra Lærevilkårsmonitoren viser imidlertid at det er forskjeller mellom ulike yrkesgrupper. Blant ledere og akademikere er det hele 9 av 10 som vurderer læringsmulighetene i det daglige arbeidet som gode eller svært gode.

 Livslang læring defineres i denne rapporten som organisert læring gjennom hele livet. Formålet med rapporten Livslang læring 2008-2017 er å presentere deskriptiv statistikk som viser deltakelsen i formell videreutdanning og jobbrelatert ikke-formell opplæring i perioden 2008-2017. Rapporten omhandler også de sysselsattes lærings¬muligheter i det daglige arbeidet. Den er skrevet på oppdrag fra Kompetanse Norge, som også har finansiert arbeidet.

Om publikasjonen

Tittel

Livslang læring 2008-2017. Resultater fra Lærevilkårsmonitoren

Ansvarlig

Anna-Lena Keute og Kristin Mathilde Drahus

Serie og -nummer

Rapporter 2017/23

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Kompetanse Norge

Emne

Voksenopplæring

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9585-0

ISBN (trykt)

978-82-537-9584-3

ISSN

0806-2056

Antall sider

51

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt