237650_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/lovbruddo/aar
237650
Færre unge voksne ofre for tyveri og vold
statistikk
2015-10-13T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Svalbard
no
lovbruddo, Ofre for anmeldte lovbrudd, kriminalitet, straffesaker, lovbruddsofre, fornærmede, tyveriofre, voldsofre, lovbruddsgrupper (for eksempel voldskriminalitet, vinningskriminalitet, seksualkriminalitet), lovbruddstyper (for eksempel tyveri, drap, voldtekt)Kriminalitet og rettsvesen, Sosiale forhold og kriminalitet, Sosiale forhold og kriminalitet, Svalbard
false
Ofre for anmeldt kriminalitet i Norge – omfang og utvikling. I 2014 var unge voksne mindre utsatt for tyveri og vold.

Ofre for anmeldte lovbrudd2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre unge voksne ofre for tyveri og vold

Nær 162 000 personer ble registrert som ofre for 174 000 anmeldte lovbrudd i 2014. Dette er henholdsvis 5,7 og 6,4 prosent færre enn i 2013. Nedgangen skyldes hovedsakelig en reduksjon i antall ofre for tyveri. Dette gjelder spesielt for unge voksne, som også hadde en nedgang for vold.

Lovbrudd anmeldt i alt og med personoffer, og personoffer for anmeldte lovbrudd i alt, vinningskriminalitet og voldskriminalitet. Absolutte tall
2014
Lovbrudd anmeldt, i alt372 107
Lovbrudd anmeldt, med personoffer173 858
Personoffer for anmeldte lovbrudd, i alt161 812
Personoffer for vinningskriminalitet110 802
Personoffer for voldskriminalitet23 355

I alt 161 800 forskjellige personer ble i 2014 registrert som offer for ett eller flere lovbrudd. Dette er 9 700 færre enn året før, og har først og fremst sammenheng med den enda større nedgangen i antall personofre for tyverier. Anmeldelsene i 2014 tilsier at 3,1 prosent av Norges befolkning ble ofre for kriminalitet. Av disse ble ni av ti utsatt for minst én forbrytelse, den resterende tiendedelen for en forseelse.

Færre lovbrudd mot både personer og foretak

372 100 lovbrudd ble anmeldt til politiet i 2014. Som det fremgår av figur 2, ble nær 173 900 av disse lovbruddene registrert med personer som ofre, mens foretak og andre juridiske enheter ble registrert utsatt for 52 500 lovbrudd. Dette er henholdsvis 6,4 og 6,7 prosent færre enn året før.

I tillegg ble 145 700 lovbrudd registrert uten fornærmede. Drøyt to tredeler av disse var narkotika- og trafikkrelaterte lovbrudd. Som statistikken over Anmeldte lovbrudd 2014 viser, var det noe færre narkotikalovbrudd og noe flere trafikklovbrudd enn i 2013.

Foretak utsatt for færre vinningslovbrudd og skadeverk

I 2014 ble 32 700 vinningslovbrudd og 7 200 skadeverk registrert med foretak som ofre, som begge er om lag 8 prosent færre enn året før. Til sammen utgjør disse lovbruddsgruppene tre firedeler av alle lovbrudd mot foretak, og sammenlignet med året før var det nesten 3 400 færre slike lovbrudd med foretaksofre. Denne nedgangen utgjorde nær hele den samlede nedgangen i lovbrudd med foretaksofre fra 2013 til 2014. At det er mindre vinningskriminalitet og skadeverk, er også hovedgrunnen til at det i 2014 er registrert hele 28 prosent færre lovbrudd mot foretak enn i 2009.

Befolkningen mindre utsatt for vinningslovbrudd

Av alle personer registrert som ofre for lovbrudd i 2014 var drøyt to av tre ofre for minst ett tyveri eller annet vinningslovbrudd. De 110 800 ofrene for vinningskriminalitet i 2014 er 10 200 færre enn året før – det vil si en nedgang på hele 8,4 prosent.

Samlet sett var det 21,7 personofre for vinningskriminalitet per 1 000 innbygger i 2014. Omfanget av denne typen kriminalitetsofre er dermed det klart minste som er registrert i denne typen statistikk tilbake til 2004 – både i antall og, som det fremgår av figur 1, når vi måler det i forhold til befolkningsmengden. Også andre typer statistikk og kilder viser at en stadig mindre del av befolkningen blir utsatt for tyveri og andre vinningslovbrudd, og at denne utviklingen strekker seg enda lengre tilbake i tid.

Færre – men fortsatt flest – vinningsofre bosatt i Oslo

Ser vi på bostedsfylket, var det i 2014 færre ofre for vinningskriminalitet i nesten alle fylker sammenlignet med året før. De nær 24 300 vinningsofrene bosatt i Oslo er drøyt 4 300 færre enn året før, og Oslo var dermed det fylket med klart størst nedgang.

I 2014 ble 3,8 prosent av befolkningen i Oslo registrert som ofre for vinningslovbrudd, mot 5,1 prosent i 2012. Rogaland, med 2,5 prosent av befolkningen, var det fylket med nest størst andel i 2014. Den tilsvarende andelen blant befolkningen i Sogn og Fjordane var kun 1 prosent.

Bosatte i folkerike kommuner mest utsatt for tyveri på hjemstedet

Som vist i figur 4 er det generelt slik at risikoen for å bli utsatt for tyveri og annen vinningskriminalitet øker med antall innbyggere i bostedskommunen.

Hvorvidt man utsettes for denne typen lovbrudd, henger imidlertid også sammen med hvilke steder man oppholder seg. I 2014 var syv av ti vinningsofre bosatt i kommuner med mer enn 30 000 innbyggere utsatt i sin egen bostedskommune. Blant ofrene bosatt i de aller minst folkerike kommunene – de med under 10 000 innbyggere – var derimot flertallet av ofrene utsatt for tyveri og andre vinningslovbrudd på andre steder enn i hjemstedskommunen.

Færre unge voksne ofre for vinningslovbrudd

I 2014 ble drøyt 63 900 menn og nesten 46 900 kvinner registrert utsatt for vinningslovbrudd. Det er henholdsvis 6,5 og 11 prosent færre enn året før.

Særlig stor nedgang var det blant unge voksne – både for menn og kvinner. De nesten 17 300 mennene og 15 700 kvinnene i aldersgruppen 18-29 år registrert utsatt for vinningskriminalitet i 2014 var drøyt 2 500 og 4 000 færre enn året før. Samlet sett utgjorde nedgangen for begge kjønn i denne aldersgruppen nesten to tredeler av hele nedgangen i ofre for vinningslovbrudd i 2014.

Stor nedgang i grovt tyveri på offentlig sted

Ifølge anmeldelsene til politiet og hovedlovbruddet ble 15 900 personer ofre for grovt tyveri fra person på offentlig sted i 2014. Dette er hele 5 300 færre enn året før, og siste års nedgang medfører at den store økningen i ofre for denne typen tyveri fra 2010 til 2012 nesten er reversert.

Særlig stor nedgang i Oslo…

Blant ofrene for slike tyverier i 2014 rapporterte 9 400 personer at de ble utsatt i Oslo, som er hele 4 200 færre enn året før. Mer enn en tredel av dem som ble utsatt for denne typen lovbrudd i Oslo, er imidlertid registrert bosatt andre steder enn i hovedstaden. Nedgangen i antall ofre for grovt tyveri fra person på offentlig sted i Oslo bidro dermed til at andelen tyveriofre også ble redusert blant befolkningen i andre fylker.

… og blant unge voksne

I nesten alle aldersgrupper er det registrert færre ofre for grovt tyveri fra person på offentlig sted i 2014 enn året før. Klart størst nedgang var det for personer i aldersgruppen 20-29 år, og de drøyt 6 200 ofrene for denne typen tyveri i 20-årene er nesten 2 600 færre enn i 2013. Denne nedgangen blant unge voksne tilsvarer en firedel av den totale nedgangen for personer utsatt for vinningslovbrudd i 2014.

Også færre ofre for simple tyverier

Det var også registrert betydelig færre ofre som i statistikken kategoriseres under «annet simpelt tyveri»: De nær 22 700 ofrene for slike lovbrudd var drøyt 2 700 færre enn i 2013. En vesentlig andel av denne nedgangen omfatter simpelt tyveri fra kunder eller personer på andre offentlige steder. I tillegg ble nesten 4 100 personer registrert som ofre for simple tyverier fra kafé og restaurant, som er 1 300 færre sammenlignet med året før.

Ytterlige nedgang for tyveri fra bolig og bil

Trenden med en stadig nedgang i ofre for tyveri fra bolig og fritidsbolig fortsatte i 2014. Etter hovedlovbruddet ble nesten 15 000 personer registrert som ofre for denne typen tyveri, som er 5 prosent færre enn året før.

I 2014 ble det også registrert 8 900 ofre for simpelt og grovt tyveri fra biler og andre befordringsmidler. Det er 14 prosent færre enn året før, og forlenger dermed den lengre nedadgående trenden for denne typen tyveri – hvor antallet ofre er nær halvert siden 2008. De 5 450 personene som i 2014 ble registrert utsatt for brukstyveri av motorkjøretøy er imidlertid omtrent like mange som året før – og for første gang siden 2009 er det ikke en betydelig årlig nedgang i ofre for denne typen lovbrudd.

På den annen side ble det i 2014 registrert hele 9 200 ofre for bedrageri og utroskap og nesten 16 700 ofre for sykkeltyveri. Dette er henholdsvis 14 prosent og 11,5 prosent flere enn året før.

Befolkningen noe mindre voldsutsatt – særlig unge voksne

Ifølge anmeldelsene til politiet ble 23 350 personer utsatt for voldskriminalitet i 2014. Det er noe færre enn året før og tilsvarer 4,6 voldsofre per 1 000 innbyggere. I den foregående tiårsperioden med sammenlignbar statistikk har omfanget av ofre for voldslovbrudd vært relativt stabilt. Tar vi imidlertid høyde for befolkningsveksten, var det i 2014 et noe mindre omfang av personer utsatt for voldskriminalitet enn i de fleste tidligere år.

Generelt er det slik at unge voksne i sine første år etter myndighetsalder er klart mest utsatt for voldskriminalitet, og at risikoen for å bli utsatt for vold deretter blir mindre med økende alder. Som figur 6 illustrerer, er imidlertid utsattheten for vold avtagende blant unge voksne mellom 18 og 23 år. I 2014 ble det registrert 10,5 voldsofre per 1 000 innbyggere i aldersgruppen 18-23 år. Til sammenligning var det 11,4 ofre per 1 000 innbyggere i 2013, mens tilsvarende nivå for 18-23-åringene i 2006 var 15,2 voldsofre per 1 000 innbyggere.

Færre ofre for fysisk vold og trusler

Ut fra hovedlovbruddet i 2014 var nær 15 000 personer utsatt for fysisk vold og 5 800 personer utsatt for trusler, som er henholdsvis 2 prosent og 5 prosent færre enn året før. Som det fremgår av figur 5, har det vært en nedgang for både menn og kvinner. Blant personer utsatt for fysisk vold var 8 850 utsatt for legemsfornærmelse og 2 250 for den mer alvorlige voldstypen legemsbeskadigelse, og også for begge disse typer vold var det noe færre ofre i 2014 enn året før.

I 2014 ble det registrert 29 ofre for drap og 58 personer som utsatt for drapsforsøk. Dette er henholdsvis 17 og 8 færre enn i 2013 – som var et år med betydelig flere drap enn i de fleste foregående årene.

Flere ofre for psykisk mishandling i familieforhold

De til sammen 3 900 ofrene for mishandling i familieforhold (inkludert grov mishandling) var drøyt 500 flere enn året før. Nesten hele denne økningen har sammenheng med at det ble registrert flere ofre for mishandling uten legemskrenkelse, altså uten bruk av fysisk vold. I perioden 2010-2013 var det kun om lag 4 prosent av alle ofrene for mishandling i familieforhold som var registrert som utsatt for ikke-fysisk vold. I 2014 var den tilsvarende andelen 15 prosent.

Flere barn blant mishandlingsofrene

Etter innføringen av lov om mishandling i familieforhold i 2006 ble det de første årene en betydelig økning av voksne kvinner blant de registrerte voldsofrene.

I årene etter 2010 er det først og fremst et økende antall registrerte barn og unge som har bidratt til at det totale antallet ofre for mishandling i familieforhold har økt ytterligere. Dette er en utvikling som fortsatte fra 2013 til 2014, hvor det var en økning med 500 flere registrerte mishandlingsofre i aldersgruppen 0-19 år. Dermed var hele 61 prosent av alle ofre for denne type voldslovbrudd under 20 år. Til sammenlikning var den tilsvarende andelen 39 prosent i 2010. Går vi enda lengre tilbake i tid, ser vi at det generelt for alle typer vold var svært få barn som ble registrert som ofre. Utviklingen i anmeldelsene av mishandling i familieforhold har medført at det nå er langt flere barn blant de anmeldte voldsofrene, som det klart fremgår av figur 6.

Menn og kvinner utsatt for forskjellige typer vold

I 2014 var 55 prosent av ofrene for trusler menn, og denne andelen har vært svært stabil i en lengre periode. Blant personer utsatt for legemsbeskadigelse var hele 85 prosent menn, og andelen menn blant ofrene for legemsfornærmelse var 59 prosent. På den annen side utgjorde kvinner om lag to av tre ofre for mishandling i familieforhold. Blant de registrerte drapsofrene i 2014 var det 16 menn og 13 kvinner.

Bosatte i Finnmark fortsatt mest voldsutsatt

Som i tidligere år var befolkningen i Finnmark registrert som mest utsatt for vold, med 7,5 voldsofre per 1 000 innbyggere. Bosatte i Telemark og Oslo i 2014 hadde nest størst omfang, med henholdsvis 5,9 og 5,8 voldsofre per 1 000 innbyggere. Som illustrert i figur 7 er befolkningen i disse fylkene langt mer utsatt enn i Sogn og Fjordane, hvor det ble registrert 2,6 voldsofre per 1 000 innbyggere i 2014.

Nesten ni av ti ofre for seksuallovbrudd er kvinner

I 2014 ble 3 700 personer registrert som ofre for seksuallovbrudd. Av disse var 1 068 registrert som ofre for voldtekt og 80 som utsatt for voldtektsforsøk. I tillegg var det 740 ofre for seksuell omgang med barn. Både samlet sett, og for hver av de nevnte typene seksuallovbrudd, var det om lag like mange registrerte ofre som året før. I 2014 var 87 prosent av alle de registrerte ofrene for seksuallovbrudd kvinner.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB