13566_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/lovbruddo/arkiv
13566
20 600 voldsofre - men nesten ingen barn
statistikk
2006-12-13T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Svalbard
no
lovbruddo, Ofre for anmeldte lovbrudd, kriminalitet, straffesaker, lovbruddsofre, fornærmede, tyveriofre, voldsofre, lovbruddsgrupper (for eksempel voldskriminalitet, vinningskriminalitet, seksualkriminalitet), lovbruddstyper (for eksempel tyveri, drap, voldtekt)Kriminalitet og rettsvesen, Sosiale forhold og kriminalitet, Sosiale forhold og kriminalitet, Svalbard
false

Ofre for anmeldte lovbrudd2005

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

20 600 voldsofre - men nesten ingen barn

Anmeldelsene til politiet viser at nesten 171 000 personer ble utsatt for 186 000 lovbrudd i 2005, en nedgang i antall personoffer på 5,5 prosent fra året før. Små barn er overrepresentert blant ofre for seksualforbrytelser, men er i svært liten grad registrert som ofre for vold eller andre type lovbrudd.

Til sammen ble det anmeldt 394 000 lovbrudd i 2005. Av disse er 47 prosent registrert med et personoffer, 18 prosent er begått mot foretak eller andre juridiske enheter, og 35 prosent er uten et registrert offer. Narkotika- og trafikkriminalitet er eksempler på lovbrudd som ikke nødvendigvis har påført andre en direkte offeropplevelse, og 90 500 av de uten registrert offer finner vi i disse lovbruddsgruppene. I 2005 ble det anmeldt omtrent like mange lovbrudd uten en fornærmet som i 2004. 61 prosent av alle anmeldte forbrytelser er registrert med en person som fornærmet, mot kun 14 prosent av alle anmeldte forseelser.

Lovbrudd anmeldt, etter type fornærmet. 2005. Prosent

I løpet av 2005 ble 3,7 prosent av alle bosatte i Norge registrert som offer for ett eller flere anmeldte lovbrudd. Unge voksne er samlet sett mest utsatt, og 59 prosent av de registrerte ofrene er menn. Tyverier er det klart vanligste lovbruddet, med i alt 125 000 personofre.

Nesten halvparten av alle småbarnsofre er utsatt for seksuallovbrudd

Det er relativt sjeldent at barn registreres som fornærmede i straffesaker. Dette har delvis en sammenheng med at barn ikke er direkte eiere av ting - og derigjennom sjeldent blir regnet som fornærmet for tyveri og skadeverk. Til sammen ble det levert anmeldelser med 1 250 barn under 10 år som ofre for ett eller flere lovbrudd. Av disse er 44 prosent utsatt for seksualforbrytelser. Andre typer overgrep mot små barn blir derimot ikke anmeldt like ofte: I løpet av hele 2005 registrerte politiet kun 273 ofre for vold og trusler i alderen 0-9 år. Politiet får med andre ord rapporter om mer enn dobbelt så mange småbarnsofre for seksualforbrytelser enn småbarnsofre for voldslovbrudd.

Barn og ungdom er betydelig overrepresentert blant alle ofre for seksualforbrytelser: Mer enn halvparten av alle nyanmeldte ofre for seksuallovbrudd, er barn under 16 år. Jenter og kvinner utgjør 88 prosent av alle ofre for seksualforbrytelser.

Nedgang i tyveri mot personer ...

I 2005 ble det anmeldt 3,2 prosent færre lovbrudd enn året før (se Anmeldte lovbrudd ), og statistikken over ofre viser at dette i hovedsak har sammenheng med en nedgang i antall anmeldte lovbrudd begått mot privatpersoner: I forhold til anmeldelsene året før ble 5,5 prosent færre personofre utsatt for 5,9 prosent færre lovbrudd. Dette skyldes først og fremst en nedgang i tyverier og andre vinningslovbrudd mot personer, hvor det samlet sett var 6,8 prosent færre ofre for 7,2 prosent færre lovbrudd. Ut fra hovedlovbruddet var det 6 000 personofre for trafikklovbrudd og 9 000 personofre for skadeverk. Det er nesten 4 prosent færre personofre i trafikken og 3 prosent færre personofre for skadeverk enn året før.

... men ikke færre ofre for vold

Ifølge anmeldelsene ble 20 600 personer utsatt for 21 500 tilfeller av voldskriminalitet - som er noe flere enn året før. Ut fra hovedlovbruddet var det 5 prosent flere ofre for legemsbeskadigelse og nesten 3 prosent flere ofre for legemsfornærmelse. Antallet ofre for trusler var derimot 2 prosent færre i 2005 enn i 2004.

Personoffer for voldskriminalitet, etter kjønn og ettårig alder. 2005. Per 1 000 innbyggere

Grovheten i vold øker med alder, og er ulik for kjønn

Ut fra anmeldelsene til politiet er risikoen for å bli utsatt for voldskriminalitet aller høyest i løpet av de første årene etter oppnådd myndighetsalder. Dette gjelder for både menn og kvinner, men voldsrisikoen er betydelig høyere for unge menn. I alderen 20-22 år er den mer enn dobbelt så stor som for kvinner. Utsattheten for voldslovbrudd reduseres deretter systematisk med stigende alder (se figur). Mer enn halvparten av alle ofre for vold og trusler er under 30 år, og tre av fire er under 40 år. Andelen ofre under 30 år er noe lavere blant kvinner enn blant menn (henholdsvis 48 og 55 prosent).

Det ser også ut til at ofrene er noe eldre jo grovere fysisk vold de er utsatt for: Ut fra hovedlovbruddet er 71 prosent av alle ofrene ofre for legemsfornærmelse, 78 prosent for legemsbeskadigelse og 87 prosent for grov legemsbeskadigelse over 20 år. Det er også slik at det er større kjønnsforskjell i utsatthet for legemsbeskadigelse (81 prosent menn) enn de mindre grove legemsfornærmelsene (61 prosent menn) og truslene (55 prosent menn).

Personoffer for voldskriminalitet, etter bosted (fylke). 2004 og 2005. Per 1 000 innbyggere

Høyest voldsrisiko for finnmarkinger

Ut fra ofrenes bosted og befolkningsmengden er det høyest risiko for å bli utsatt for vold og trusler i Finnmark og Oslo. Dette gjelder for både menn og kvinner. Sammenliknet med året før gikk imidlertid andelen finnmarkinger utsatt for voldslovbrudd ned med mer enn 8 prosent. Sett i forhold til innbyggertallet økte andelen voldsofre med nesten 13 prosent i Troms og 11 prosent i Rogaland (se figur).

Anmeldelsene viser også noe ulik fordeling av mannlige og kvinnelige ofre for vold og trusler i de ulike fylkene: Av ofrene bosatt i Østfold er 46 prosent kvinner, mens den tilsvarende andelen i Sogn og Fjordane er 34 prosent.

Oslobeboere mest utsatt

I alt er 5,8 prosent av de bosatte i Oslo - mot 3,7 prosent i hele landet - registrert som fornærmet for ett eller flere lovbrudd i 2005. Mest utsatt er de i aldersgruppen 20-29 år, og 9 prosent av alle oslobeboere i denne aldersgruppen ble registrert som lovbruddsoffer i 2005. Hvert femte tyverioffer bor i Oslo, selv om de kun utgjør 11,5 prosent av befolkningen i Norge.

Personoffer for vinningskriminalitet, etter kjønn og ettårig alder. 2005. Per 1 000 innbyggere

I løpet av 2005 ble mer enn 74 000 menn og nesten 51 000 kvinner registrert som utsatt for minst ett vinningslovbrudd. I alderstrinnene opp til og med 20 år er det imidlertid like mange kvinner og menn som er registrert som offer for vinningslovbrudd (se figur).

Nesten 70 000 lovbrudd mot foretak

Foretak anmeldte i 2005 å ha vært utsatt for nesten 50 000 vinningslovbrudd, 3,2 prosent færre enn året før. I tillegg anmeldte foretak å ha vært utsatt for 9 000 skadeverk, hele 14 prosent flere enn i 2004. Foretak og andre juridiske enheter anmeldte samlet sett å ha bli utsatt for 69 500 lovbrudd, som er 1,3 prosent færre enn i 2004.

Statistikken over ofre for lovbrudd anmeldt

Statistikken baserer seg på opplysninger fra politiets straffesaksregister (BL/STRASAK/PAL) og inneholder alle med rollen "fornærmet" i alle anmeldte lovbrudd registrert i 2005. Mer om utvalg, definisjoner og feilkilder i Om statistikken .

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB