Færre anmeldte tyverier og narkotikalovbrudd i 2018

Publisert:

Endret:

Politiet og påtalemyndigheten registrerte 317 900 lovbrudd i løpet av 2018. Det er på nivå med det rekordlave året 2017, og anmeldelsene viser en videre nedgang i tyverier og narkotikalovbrudd.

Etter mange år med nedgang i det totale antallet anmeldte lovbrudd, i hovedsak drevet av den kraftige reduksjonen i eiendomstyverier, var antallet anmeldte lovbrudd i 2018 på nivå med året før, som illustrert i figur 1.

Trenden med færre anmeldte eiendomstyverier og rusmiddellovbrudd fortsatte i 2018, men nedgangen fra året før var langt mer moderat enn i den foregående fireårsperioden.

Det var også nedgang i anmeldte trafikkovertredelser, og tar vi høyde for befolkningsøkningen over tid er antallet trafikklovbrudd det laveste som er registrert med denne statistikken. Anmeldelsene av annet vinningslovbrudd var derimot 5,5 prosent flere i 2018 enn i året før, og det ble også registrert flere tilfeller av vold og mishandling og seksuallovbrudd. Blant annet ble 1 300 flere seksuallovbrudd anmeldt i 2018 sammenlignet med 2016, viser nye tall fra statistikken Anmeldte lovbrudd.

Figur 1

Figur 1. Lovbrudd anmeldt, etter lovbruddsgruppe. Per 1 000 innbyggere

30 prosent færre narkotikaanmeldelser siste fem år

Anmeldelser av rusmiddellovbrudd avhenger i stor grad av politiets og tolletatens egen kontrollvirksomhet. I alt 45 700 rusmiddellovbrudd ble anmeldt i 2018, som er 2,6 prosent færre enn året før. Disse anmeldelsene inkluderte 31 600 narkotikalovbrudd, nesten 1 400 dopinglovbrudd, 9 900 tilfeller av ruspåvirket kjøring og 470 alkoholovertredelser.

Samlet sett er narkotikalovbruddene mot straffeloven og legemiddelloven redusert med hele 30 prosent over den siste femårsperioden. Siden 2014 gjelder denne nedgangen nesten hele landet, mens siste års nedgang i større grad er knyttet til enkeltfylker. I 2018 ble det registrert vesentlig færre narkotikalovbrudd i Akershus, Oslo og Buskerud, som bidro til at narkotikaanmeldelsene hadde en samlet nedgang på nesten 6 prosent fra året før.

Fortsatt tyverinedgang

I 2018 ble det anmeldt i alt nesten 92 900 eiendomstyverier. Det er 2,1 prosent færre enn i 2017, men likevel en vesentlig mindre nedgang enn i de foregående fem årene. Trenden med vedvarende nedgang i tyverier gjenfinnes også i levekårsundersøkelsen 2018 om befolkningens utsatthet for lovbrudd.

Innføringen av ny straffelov i 2015 har medført at færre tyverier klassifiseres som grove. De 6 600 grove tyveriene registrert i 2018 utgjør 7 prosent av alle tyverianmeldelsene, mens tilsvarende andel i 2014 var 27, 5 prosent. Ny straffelov har også medført flere tidsbrudd i kriminalstatistikkene, spesielt for noen spesifiserte typer av tyveri. Ser vi tyverikategoriene på tvers av registrert grovhet ser vi en viss nedgang for de fleste hovedtypene av tyveri, som det fremgår av figur 2.

I alt ble nesten 13 100 tyverier fra bolig og fritidsbolig anmeldt i 2018, grove tilfeller inkludert. Det utgjør nær 5 prosent færre enn året før. Antall brukstyverier av bil og annet motorkjøretøy var omtrent på nivå med 2017, men samlet var de 12 200 tyveriene relatert til bil og motorkjøretøy snaut 8 prosent færre året før.

Figur 2. Tyveri anmeldt, etter type tyveri. Per 1 000 innbyggere

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Tyveri fra person (inkl. grovt) og Annet eller uspesifisert tyveri (inkl. mindre og grovt) 10.06754459 10.72713518 9.893054455 9.955133583 10.33467532 10.09885436 10.31994152 9.984564239 11.0383401 12.61424786 11.62261013 9.383925328 8.317972698 6.609531865 5.453075575 5.36896631
Tyveri fra butikk og annen virksomhet (inkl. mindre og grovt) 10.44779595 9.753013518 9.199665767 8.021173139 7.438795813 7.184878908 7.961448992 7.508955479 6.759133834 6.574579762 6.057084597 5.626479725 4.424675975 4.925407342 4.739158936 4.605505041
Tyveri fra bolig og fritidsbolig (inkl. grovt) 5.453784193 4.914519131 4.628380351 4.430825355 4.07614907 4.268581396 4.607801382 4.102343276 3.60790642 3.622437007 3.483278974 3.290236004 2.925779966 2.842931079 2.608058814 2.466756011
Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy (inkl. grovt) og Brukstyveri av bil og annet motorkjøretøy 11.80272973 10.7367475 9.36356948 9.063149821 8.316147327 7.514189376 7.313222977 6.490059382 5.712857231 5.26909045 4.462635671 3.952002092 3.350689786 2.784242762 2.516014154 2.302658103
Tyveri av sykkel 3.825798748 3.305984087 3.216420417 3.196831874 2.90869691 2.746364866 3.149240757 3.043720523 2.987213191 3.080706075 3.266106082 3.587355472 3.209375814 2.881481247 2.594176045 2.689392874

Flere bedragerier, men færre andre økonomiske lovbrudd

I 2018 ble det registrert over 30 500 lovbrudd som SSB klassifiserer under annet vinningslovbrudd, som er 5,5 prosent flere enn året før. Økningen skyldes at de over 22 500 anmeldte bedrageriene var 13,5 prosent flere enn året før, og hele 58 prosent flere enn i 2014. De nesten 2 200 anmeldelsene av heleri var på nivå med 2017, mens denne typen lovbrudd over tid har den samme jevnt nedadgående utviklingen som vi ser for tyverianmeldelsene.

For andre økonomiske lovbrudd har det imidlertid vært en vesentlig nedgang de siste årene. Samlet sett ble det anmeldt 5 000 underslag, regnskapsovertredelser og skatte-, avgifts- og tollovbrudd i 2018, som er 14,5 prosent færre enn året før.

Flere anmeldte overgrep mot barn

Det ble anmeldt nesten 8 400 seksuallovbrudd i 2018. Dette forsterker de siste årenes utvikling, og representerer en økning på 18,5 prosent siden 2016. Det er først og fremst to typer seksuallovbrudd som bidrar til de siste to årenes økning, som begge er relatert til barn som ofre.

Den ene er seksualanmeldelser knyttet til straffelovens bestemmelser om bilder eller andre fremstillinger av barn og ungdom under 18 år, som i statistikken er kategorisert under «Annet eller uspesifisert seksuallovbrudd». I alt ble over 2 300 slike lovbrudd registrert i 2018, og nærmere to tredjedeler av den samlede økningen i seksualanmeldelsene de siste to årene er knyttet til denne typen lovbrudd.

I 2018 ble det også registrert 2 450 voldtekter, som er nærmere 15 prosent flere enn i 2016. Det som tidligere ble betegnet som seksuell omgang med barn under 14 år er etter den nye straffeloven klassifisert som voldtekt. I 2018 dreide 850 av voldtektsanmeldelsene seg om voldtekt av barn under 14 år, og disse utgjør den største delen av økningen i voldtektsanmeldelser siste to år.

Flere anmeldelser av mindre grov vold

I 2018 ble det registrert nesten 37 500 tilfeller av vold og mishandling, som er 2,1 prosent flere enn året før. Tar vi høyde for befolkningsveksten er det samlede omfanget av anmeldt vold og mishandling noe større enn i de foregående tre årene.

Det er da først og fremst en økning for de minst grove typene vold og mishandling, som det fremgår av figur 3. De over 12 300 registrerte kroppskrenkelsene var drøyt 2 prosent flere året før, mens de 9 100 truslene (inkludert grove trusler) og mer enn 5 700 tilfeller av hensynsløs adferd og personforfølgelse var henholdsvis 1,5 og 2,7 prosent flere enn i 2017. Vesentlig flere anmeldelser av utpressing bidrar også til den samlede økningen i vold og mishandling.

Figur 3. Vold og mishandling anmeldt, etter type lovbrudd. Per 1 000 innbyggere

Kroppskrenkelse, i alt Kroppsskade, i alt Mishandling i nære relasjoner, i alt Vold mot offentlig tjenestemann Trusler, i alt Hensynsløs atferd og personforfølgelse Andre typer vold og mishandling
2003 2.498543577991730 0.615958870466749 0.000000000000000 0.190015842708180 1.917512475144170 1.077928023316810 0.559063953401525
2004 2.655404518272920 0.630044148967429 0.000000000000000 0.202295728829348 1.851464688799920 1.057792569105510 0.590939467044693
2005 2.712335089527250 0.642806483119112 0.000000000000000 0.200157912001290 1.783619745122130 0.930669163502746 0.568344266398458
2006 2.757412958310800 0.686390017367715 0.101288322814074 0.210550407211384 1.674920946619110 0.972152391945294 0.566352579479546
2007 2.686314897202260 0.707520869943052 0.199951550201297 0.218109543542227 1.607089222397820 0.996126152338301 0.586823620088637
2008 2.587409236440910 0.692185272602572 0.307778629903797 0.246771754703387 1.623331731111250 0.992364430163066 0.624634407328762
2009 2.415793127762410 0.644475430754626 0.441527137979002 0.268166789324670 1.611084393984730 1.033702752012190 0.656977378974890
2010 2.346754424839330 0.602074966463910 0.503684595875961 0.273146489059011 1.601210654400940 1.085793315588760 0.630068879434539
2011 2.387047144435150 0.576590272351003 0.523341540819116 0.288193516458837 1.536083637091600 1.024936462272160 0.594068863617194
2012 2.422245265119230 0.557776275755284 0.512648745354371 0.324115951679446 1.632012066098800 0.965328016975974 0.540326964000265
2013 2.327927107512460 0.507990556839610 0.559462709909874 0.329619749469193 1.642357622580440 1.011823747469700 0.578863752220974
2014 2.221153966603620 0.465252289268311 0.598153553220008 0.328044946072229 1.547448295732130 1.066537536484240 0.449985281038219
2015 2.272444820765490 0.433427374878093 0.643075363709256 0.349413314718605 1.613108671218910 1.045336232399150 0.419102396878549
2016 2.360574493405720 0.421750350259926 0.659188701156601 0.308976723178145 1.650752735191990 0.893558381928602 0.411968964237527
2017 2.391259408666310 0.401649425091717 0.707640866840093 0.300096019315686 1.708911805811630 1.063077787056200 0.404311873932287
2018 2.425589907431030 0.371627943777677 0.659412997800635 0.322341920746187 1.723122452729320 1.084103671355510 0.487761676208202

Færre tilfeller av grov vold

Anmeldelser av kroppsskade og grov kroppskrenkelse utgjorde til sammen 2 150 lovbrudd i 2018, som er nesten 4 prosent færre enn året før. I 2018 ble det også registrert 25 drap, 70 drapsforsøk og 323 tilfeller av grov kroppsskade. For disse spesielt alvorlige voldslovbruddene tilsvarte det en samlet nedgang på nær 7 prosent fra året før.

Siden bestemmelsene om mishandling i nære relasjoner ble innført i 2006 har det vært årlige økninger for slike anmeldelser, som vist i figur 3. I 2018 var det for første gang siden innføringen ikke en økning i denne typen anmeldelser. I alt ble det registrert 3 500 tilfeller av mishandling i nære relasjoner, hvorav 86 dreide seg om grov mishandling. Samlet er dette mer enn 6 prosent færre enn i 2017.

Nye politidistrikt fra 1. januar 2016

Norsk politi gikk fra 1. januar 2016 over til ny regional inndeling, der 27 politidistrikter ble redusert til 12. Implementeringen av de nye politidistriktene vil skje gradvis i løpet av 2017 og 2018, men fra og med 2016-årgangen publiserer SSB kun tall fordelt etter den nye inndelingen av politidistrikt i statistikkbanken.

De nye politidistriktene består av sammenslåinger av de tidligere distriktene. Tidligere Midtre Hålogaland politidistrikt er imidlertid etter ny inndeling delt ved fylkesgrensa mellom nye Nordland PD og Troms PD. For en detaljert oversikt over nye politidistrikt, inkludert kommunerelasjon, se Klassifikasjoner og kodelister og Om statistikken.

Nye statistikker med ny klassifisering av lovbrudd 2003-2018

SSB publiserer nå tall etter ny Standard for lovbruddstyper. Lovbruddstyper 2015 er utarbeidet som følge av at straffeloven av 2005, og nytt kodeverk for registrering av lovbrudd, ble innført i politiets register fra 1.10.2015. Standarden har nye grupperinger av både Type lovbrudd og Lovbruddsgruppe, mens Lovbruddskategoriene forbrytelse og forseelse ikke videreføres. Ny inndeling av lovbrudd er gjort tilgjengelig for årganger tilbake til 2003 i statistikkbanken. Gammel inndeling er fremdeles tilgjengelig for alle årganger fram til og med 2014. Detaljert oversikt, med korrespondanse til politiets koder for lovbrudd, er nå tilgjengelig i Klassifikasjoner og kodelister.