143940_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/vold/hvert-3-aar
143940
Mindre utsatt ungdom
statistikk
2013-12-20T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Sosiale forhold og kriminalitet
no
vold, Utsatthet og uro for lovbrudd, levekårsundersøkelsen, kriminalitet, lovbruddsofre, vold, trusler, tyverier, skadeverk, gjerningssted, gjerningstidspunkt, skade, rus, relasjon til gjerningsperson, politianmeldelseKriminalitet og rettsvesen, Levekår, Sosiale forhold og kriminalitet
false

Utsatthet og uro for lovbrudd, levekårsundersøkelsen2012

Artikkel, figurer og tabeller er rettet 24. juni 2016.

Innhold

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Mindre utsatt ungdom

I 2012 oppgav 17 prosent i alderen 16-24 år at de i løpet av det siste året ble offer for ett eller flere tilfeller av tyveri, skadeverk, vold eller trusler om vold. Denne andelen er likevel vesentlig lavere enn i alle de fem undersøkelsene i perioden 1991-2007 hvor dette er kartlagt.

Utsatthet og uro for lovbrudd, etter type lovbrudd (prosent)
 2001200420072012
Rettet 24. juni 2016.
Utsatt for vold eller trussel om vold siste 12 mnd, i alt5,05,15,54,3
Utsatt for tyveri eller skadeverk siste 12 mnd10,011,810,18,0
Urolig for vold eller trusler på bosted i den siste tiden7,97,96,77,3
Urolig for tyveri eller skadeverk i den siste tiden14,214,310,510,3
Antall personer som svarte3 2503 3403 2126 186

Levekårsundersøkelsen som ble gjennomført i første halvdel av 2012, viser at 11,6 prosent av befolkningen i alderen 16 år og eldre ble utsatt for ett eller flere tilfeller av vold, trusler, tyveri eller skadeverk i løpet av det foregående året. Dette er betydelig lavere enn de 14-16 prosentene som ble kartlagt i de tre foregående undersøkelsene i 2001, 2004 og 2007. Går vi lenger tilbake i tid – til 1991 og 1997 – var den voksne befolkningens utsatthet for disse typene lovbrudd enda høyere, hele 17 prosent.

Ytterligere nedgang av ofre for tyveri og skadeverk

At levekårsundersøkelsene i løpet av de siste 20 årene viser at befolkningen har en redusert utsatthet for lovbrudd, har mest sammenheng med en nedgang av ofre for tyveri og skadeverk. I 2012 var det samlet sett 8 prosent som i løpet av det siste året var utsatt for tyveri eller skadeverk. Denne andelen er dermed ytterligere redusert fra den forrige undersøkelsen i 2007, da den var 10 prosent. Tilsvarende generelle trender ser vi også i statistikken over de politianmeldte lovbruddene og i statistikken om deres ofre .

Fra 2007 til 2012 er det en særlig stor nedgang i andelen av befolkningen som er utsatt for tyveri. Reduksjonen er da spesielt stor for dem i alderen 16-24 år, og denne nedgangen var omtrent like stor for både kvinner og menn i denne aldersgruppen. I 2012 er det dermed menn i alderen 25-44 år som har størst andel utsatte for tyveri, 10 prosent. Unge kvinner i alderen 16-24 år er nest mest utsatt, med en andel på drøyt 9 prosent.

Nå også lavere andel ofre for vold og trusler

Fra 2007 til 2012 er det en signifikant nedgang for de fleste kartlagte typer av lovbrudd (se figur 1). I 2012 oppgav 4,3 prosent av befolkningen i alderen 16 år og eldre at de i løpet av det siste året var utsatt for ett eller flere tilfeller av vold eller trusler. Dette er en betydelig mindre andel enn i alle undersøkelsene i perioden 1987-2007. Andelen av befolkningen som var ofre for fysisk vold, er like lav i 2012 som i 1983, da den var 2,3 prosent (se figur 2).

Unge menn og kvinner – ikke voksne – langt mindre voldsutsatt enn i 2007

I 2007 var det en særlig høy andel av ungdom i alderen 16-24 år – spesielt blant menn – som var utsatt for fysisk vold. I 2012-undersøkelsen er imidlertid disse andelene desto lavere. Sammenliknet med 2007 er andelen unge menn som ble utsatt for vold halvert, fra drøyt 14 prosent til 7 prosent. For kvinner i samme aldersgruppe er den redusert med en tredjedel, fra over 6 prosent til drøyt 4 prosent.

I tillegg er det i 2012-undersøkelsen en svært lav andel unge menn, samt en noe mindre andel unge kvinner, som ble utsatt for trusler om vold i løpet av det foregående året. I 2012 er det dermed enda tydeligere at unge kvinner er mer utsatt for trusler om vold enn unge menn. For alle i de eldre aldersgruppene, både blant kvinner og menn og for både vold og trusler, var det små eller ingen endringer fra 2007 til 2012.

Ungdom fortsatt mest utsatt for vold

Sannsynligheten for å bli utsatt for vold har en klar sammenheng med alder. I alle levekårsundersøkelsene er andelen voldsofre langt høyere blant de yngste enn blant de eldre, både for menn og kvinner. Den siste undersøkelsen fra 2012 viser at 6 prosent av alle i aldersgruppen 16-24 år – med en klar overvekt av menn – hadde opplevd å bli utsatt for vold i løpet av det siste året. Jo eldre man er, desto mindre risiko er det for å bli voldsoffer, og blant dem i alderen 67 år og eldre er det i Levekårsundersøkelsen 2012 kartlagt svært få voldsofre (se figur 3).

Mange utsettes for vold eller trusler flere ganger

De som utsettes for vold eller trusler om vold blir relativt ofte utsatt for flere tilfeller av vold eller trusler i løpet av ett år. I den siste undersøkelsen er det kartlagt i gjennomsnitt 2,2 tilfeller av vold eller trusler for hvert av disse ofrene. Gjentatt utsatthet skjer i større grad mot kvinner enn mot menn. Kvinner ble i gjennomsnitt utsatt for 2,5 tilfeller av vold eller trusler i løpet av ett år, og menn ble gjennomsnittlig utsatt for 1,9 tilfeller.

Nesten alltid gjerningsmenn, men også noen kvinner

Samlet sett står menn bak over 80 prosent av alle tilfeller av vold og trusler. Av alle tilfeller av fysisk vold mot ofre i alderen 16-24 år er hele ni av ti begått av menn. Menn står også bak en tilsvarende stor andel av alle trusler om vold mot menn, og mot personer i alderen 25-44 år. I 2012-undersøkelsen har kvinner begått mer enn en femtedel av alle voldstilfeller mot kvinner, og en tilnærmet like stor andel av voldstilfellene mot alle voksne i alderen 25 år og eldre.

Samlet sett står gjerningspersoner under 25 år bak 40 prosent av alle tilfeller av vold, og denne aldersgruppen står bak to av tre voldstilfeller mot ofrene i alderen 16-24 år. Unge voksne i alderen 25-44 år står imidlertid bak en noe større andel av volden totalt, 44 prosent. Det er også personer i denne aldersgruppen som har begått over halvparten av alle trusler om vold mot kvinner og to tredjedeler av alle truslene mot menn (se figur 4).

Menn og kvinner ofre for ulike typer vold

Levekårsundersøkelsen i 2012 viser, som de fleste tidligere undersøkelsene, noen klare forskjeller i hvilken type vold menn og kvinner blir ofre for. Vold mot menn utøves langt oftere ute på offentlige steder, på nattestid, i helgene og av en ruspåvirket person. I tillegg utøves halvparten av alle voldsepisoder mot menn av en helt ukjent gjerningsperson. En langt større andel av voldstilfellene mot kvinner skjer på arbeidsplassen eller i private bomiljø, og av ikke-ruspåvirkede gjerningspersoner.

At sysselsatte kvinner utsettes for mer vold og trusler på arbeidsplassen enn sysselsatte menn, vet vi fra levekårsundersøkelser som kartlegger arbeidsmiljø . Men at så mange som halvparten av alle voldstilfeller mot alle kvinner i 2012 skjedde på arbeidsplass eller lærested, er en betydelig høyere andel enn tidligere år (se figur 5).

Vold og trusler skjer oftere enn tyverier

Ofrene for tyveri eller skadeverk utsettes sjelden for flere slike lovbrudd i løpet av ett år. I 2012 ble det kartlagt gjennomsnittlig 1,2 tilfeller av tyveri eller skadeverk blant disse ofrene. I den siste levekårsundersøkelsen er det dermed kartlagt like mange tilfeller av vold og trusler som tyveri og skadeverk. Noen av disse tilfellene er rene skadeverk uten at noe er stjålet, og denne undersøkelsen av den voksne befolkningen i Norge gir derfor grunnlag for å si at hendelser med vold eller trusler om vold samlet sett forekommer oftere enn tyverier.

Like stor andel anmeldt som i 2007

Av alle volds- og trusselhendelser kartlagt i Levekårsundersøkelsen 2012 fikk politiet kjennskap til 35 prosent. Dette er en noe høyere andel enn i de foregående undersøkelsene hvor dette er kartlagt. Sammenliknet med tidligere år er det i 2007 og 2012 relativt høye andeler av disse hendelsene som oppgis å være anmeldt, det vil si 18 prosent av alle voldstilfellene og en fjerdedel av alle truslene.

Privatpersoner anmelder langt flere tyverier enn voldslovbrudd i Norge. I 2012 oppgis 59 prosent av alle tilfeller av tyveri å være anmeldt, noe som er om lag den samme andelen som i 2007. For tyveri med skadeverk, som først og fremst skjer mot biler og boliger, ble 73 prosent av tilfellene i 2012 anmeldt. At denne ofte anmeldte typen tyveri utgjør en betydelig mindre andel av alle tyveriene enn tidligere – fra 40 prosent i 1991 til 15 prosent i 2012 – er en av de viktigste grunnene til at den totale anmeldelsesprosenten for tyverier har gått ned i denne perioden (se figur 6).

Unge kvinner opplever mest frykt for vold i nærmiljøet

I alle levekårsundersøkelsene er det langt flere kvinner enn menn som opplever frykt for vold eller trusler om vold i sitt nærmiljø. Nesten 12 prosent av alle kvinnene hadde i den siste tiden før levekårsundersøkelsen i 2012 opplevd situasjoner i sitt nærmiljø hvor de er blitt redd for vold og trusler. Dette er om lag like stor andel som i 2007. Vi ser dermed ikke en ytterligere nedgang i kvinners opplevd frykt for vold, slik utviklingen var i de foregående undersøkelsene (se figur 7).

I 2012 hadde over 22 prosent av alle kvinner i alderen 16-24 år nylig opplevd frykt for å bli utsatt for vold og trusler. Blant menn i samme alder hadde 5 prosent opplevd dette. Til forskjell fra tidligere undersøkelser, spesielt de før tusenårsskiftet, er det nå også en relativt klar sammenheng mellom alder og uro for vold og trusler – både blant kvinner og menn. Desto yngre alder, desto større andel opplever situasjoner i sitt bomiljø hvor de er blitt redd for vold og trusler. Selv om forskjellen mellom kvinner og menn fremdeles er store, er det nå langt tydeligere enn før at det er mest frykt for vold blant de aldersgruppene som er mest utsatt for vold.

En av ti opplever uro for tyveri og skadeverk

I de fem undersøkelsene i perioden 1997-2012 er befolkningen spurt om de den siste tiden har vært urolig for å bli utsatt for tyveri eller skadeverk. I løpet av disse årene har andelen som har opplevd dette, blitt mer enn halvert. I likhet med 2007 er det i dag om lag 10 prosent som har opplevd å være svært eller noe urolig for tyveri eller skadeverk. Denne andelen er relativt lik i alle aldersgrupper og for begge kjønn.

Levekårsundersøkelsene, nå med større utvalgÅpne og lesLukk

Levekårsundersøkelsene i 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 2001, 2004, 2007 og 2012 inneholdt spørsmål om befolkningens utsatthet og uro for lovbrudd i løpet av ett år. Hver av de første åtte undersøkelsene hadde et representativt bruttoutvalg på 5 000 personer i befolkningen 16 år og eldre. Svarprosenten i de fire første undersøkelsene var mellom 75 og 78 prosent, mens den i de fire siste var mellom 66 og 70 prosent. I 2012 ble det trukket et langt større utvalg, bestående av i alt 11 387 personer i alderen 16 år og eldre. I alt 6 186 personer svarte på undersøkelsen, noe som tilsvarer en svarprosent på 55,6. Se også Om statistikken og dokumentasjonsnotat for hver undersøkelse.

Levekårsundersøkelsene om utsatthet og uro for lovbrudd 1983-2012 Åpne og lesLukk

I alle de ni undersøkelsene er befolkningen spurt om deres utsatthet og uro for vold og trusler. I seks av undersøkelsene er inntil seks tilfeller av vold og trusler kartlagt med type gjerningssted og tidspunkt, kontakt med politi og helsepersonell, samt relasjon og ruspåvirkning til gjerningspersonen. I de to siste undersøkelsene er også kjønn og alder til gjerningspersonen kartlagt. I de fem siste undersøkelsene, og i 1991, er alle spurt om deres utsatthet for tyveri og skadeverk – med spørsmål om type gjerningssted, tidspunkt på året, skadeverdi og anmeldelse til politiet. I de fem siste undersøkelsene er alle også spurt om uro for å bli utsatt for tyveri og skadeverk.