193739_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/lovbrudda/aar
193739
Færre forbrytelser, særlig tyverier
statistikk
2015-04-15T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Svalbard
no
lovbrudda, Anmeldte lovbrudd og ofre, lovbrudd, kriminalitet, straffesaker, lovbruddsgrupper, vinningskriminalitet, narkotikakriminalitet, voldskriminalitet, lovbruddstyper, tyveri, drap, voldtektKriminalitet og rettsvesen, Sosiale forhold og kriminalitet, Sosiale forhold og kriminalitet, Svalbard
false
Anmeldt kriminalitet i Norge – omfang og utvikling (f.eks. tyveri, narkotika, vold og voldtekt). I 2014 ble det anmeldt færre tyverier og andre vinningslovbrudd.

Anmeldte lovbrudd og ofre2014

Ved publisering 6.3.2017 vil klassifiseringene av lovbrudd bli endret i SSBs kriminalstatistikker. Etter ikrafttredelse av ny straffelov den 1.10.2015 er datagrunnlagene fra politiets register endret, og SSB har som følge av dette utarbeidet en ny versjon av Standard for lovbruddstyper: Lovbruddstyper 2015. De nye grupperingene av lovbrudd vil medføre tidsbrudd i deler av statistikken. Ny klassifisering er nå gjort tilgjengelig (uten tall frem til 6. mars) i de eksisterende tabeller over anmeldte lovbrudd i Statistikkbanken.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre forbrytelser, særlig tyverier

I 2014 ble det anmeldt 372 000 lovbrudd, 4,2 prosent færre enn året før. Det var en nedgang i forbrytelser på 6,1 prosent, og det er færre tyverier som har størst betydning for siste års nedgang i den anmeldte kriminaliteten.

Lovbrudd anmeldt, etter utvalgte år. Absolutte tall, per 1 000 innbyggere og endring i prosent
2014Endring i prosent
2013 - 20142009 - 20142004 - 20141999 - 2014
Lovbrudd anmeldt372 107-4,2-6,4-8,7-8,6
Lovbrudd anmeldt per 1 000 innbyggere72,8-5,3-12,1-18,2-20,5

Politi og påtalemyndigheten registrerte 253 000 forbrytelser og 119 000 forseelser i 2014. Det er 16 400 færre forbrytelser enn året før, mens antallet forseelser er det samme som i 2013. Tar vi høyde for befolkningsutviklingen, er omfanget av anmeldte lovbrudd nå lavere enn i alle tidligere år vi har sammenlignbar anmeldelsesstatistikk for (1993-2013).

Nedgang for flere lovbruddsgrupper, men klart størst for vinningskriminalitet

De 156 200 anmeldte vinningslovbruddene i 2014 er hele 14 700, det vil si 8,6 prosent, færre enn året før. I 2014 ble det i tillegg anmeldt 48 100 narkotikalovbrudd, som er 1 300 færre enn i 2013. Det var også noe færre anmeldte tilfeller av skadeverk, voldslovbrudd og økonomisk kriminalitet.

Omfanget av anmeldte tyverier og andre vinningslovbrudd er nå mindre enn i alle foregående år med anmeldelsesstatistikk. Vinningskriminalitet utgjør 42 prosent av alle anmeldte lovbrudd i 2014, en andel som er betydelig lavere enn i alle tidligere år.

Færre av de fleste typer vinningslovbrudd

Det ble i 2014 anmeldt i alt 76 700 tilfeller av simpelt tyveri, noe som er 6 prosent færre enn i 2013. Samtidig ble det anmeldt 36 200 tilfeller av grovt tyveri. Det er en nedgang på mer enn 19 prosent fra foregående år. Også i antall var nedgangen klart størst for grovt tyveri, med nesten 8 800 færre enn i året før. Det samlede antallet anmeldte tilfeller av grovt tyveri er dermed lavere i 2014 enn i alle de tidligere årene med sammenlignbar statistikk.

Sett i forhold til året før var det i 2014 også registrert noe færre tilfeller av vinningslovbruddene ran, heleri og hvitvasking samt forseelser mot tolloven.

Størst nedgang for grovt tyveri fra person på offentlig sted

De drøyt 16 600 tilfellene av grovt tyveri fra person på offentlig sted er nesten 5 900, eller 26 prosent, færre enn i 2013. Dette tilsvarer to tredeler av siste års nedgang for alle grove tyverier og 40 prosent av den samlede nedgangen for all vinningskriminalitet.

Som i tidligere år er det klart flest anmeldte tilfeller av grovt tyveri fra person på offentlig sted i Oslo. Oslo er imidlertid også det fylket med størst nedgang fra 2013 til 2014. De nesten 10 000 anmeldte tilfeller av grovt tyveri fra person på offentlig sted i hovedstaden er hele 32 prosent færre enn i 2013. Dette medførte at den store nedgangen fra det foregående året fortsatte. I 2014 var det også en betydelig nedgang for resten av landet, med 16 prosent færre anmeldt tilfeller av denne type tyverier enn i 2013. I tillegg hadde 3 000 av de anmeldte tilfellene av grovt tyveri fra person på offentlig sted skjedd i utlandet. Det er 12 prosent færre enn året før.

Også betydelig nedgang for andre typer av tyveri

Samlet sett ble det anmeldt 17 300 tyverier rettet mot biler og andre motorkjøretøy, som er 9 prosent færre enn året før. Som figur 3 viser, begynte denne nedadgående trenden tidlig på 2000-tallet, og antallet anmeldelser av denne typen tyverier er for eksempel mer enn halvert i løpet av de siste sju årene. I tillegg var det totalt 16 000 anmeldte tilfeller av tyverier fra bolig og fritidsbolig i 2014, en reduksjon på 5 prosent fra året før. Omfanget av denne type tyverier er nå på et lavere nivå enn i alle de foregående årene med anmeldelsesstatistikk. Også for kategorien simpelt tyveri fra kafé og restaurant var det en nedgang – de nesten 4 600 registrerte tilfellene er 26 prosent færre enn året før.

Flere sykkeltyverier og butikktyverier

De 18 300 anmeldte sykkeltyveriene i 2014 er 11 prosent flere enn i 2013. Vi må tilbake til begynnelsen av 2000-tallet for å finne et større antall. I dag blir om lag to tredeler av disse tyveriene anmeldt via Internett, og bruken av denne muligheten (etter innføringen høsten 2009) kan ha bidratt til at antallet anmeldte sykkeltyveri har holdt seg på et relativt høyt nivå de siste årene.

Samlet sett var det også noe flere anmeldelser av naskeri og simpelt tyveri fra butikk. De 18 800 registrerte tilfellene er 3 prosent flere enn i 2013.

Mest vinningskriminalitet i befolkningsrike kommuner

Med 38 700 tyverier og andre vinningslovbrudd var Oslo det gjerningsfylket som i 2014 hadde klart flest anmeldte tilfeller av denne typen kriminalitet. Også når vi justerer for befolkningsmengden er Oslo det fylket som har klart mest anmeldt vinningskriminalitet, med 61,0 per 1 000 innbyggere. Selv om Oslo hadde nedgang siste år, er omfanget nesten dobbelt så stort som i de fylkene med nest mest vinningskriminalitet – det vil si Vest-Agder og Telemark, med henholdsvis 32,3 og 31,8 per 1 000 innbyggere. Sogn og Fjordane hadde færrest i antall, og det klart laveste nivået med 7,8 anmeldte vinningslovbrudd per 1 000 innbyggere.

Generelt er det slik at omfanget av anmeldt vinningskriminalitet øker med antallet som er registrert bosatt i en kommune, slik det også går frem av figur 4. Mens det ble anmeldt 11,0 vinningslovbrudd per 1 000 innbyggere i kommuner med innbyggertall under 2 000, var det tilsvarende tallet 44,0 for kommuner med 50 000 innbyggere eller flere. Når vi fordeler etter gjerningskommunenes sentralitet er det relativt tydelig at omfanget av registrerte vinningslovbrudd også øker med hvor sentral kommunen er. Det var for eksempel 10,8 anmeldte vinningslovbrudd per 1 000 innbyggere i de minst sentrale kommunene, mens den tilsvarende verdien for de mest sentrale kommunene var 33,9.

Færre, men fremdeles høyt antall narkotikalovbrudd

48 100 narkotikalovbrudd ble anmeldt i 2014. Det er nesten 3 prosent færre enn i 2013, som var et år med et stort omfang av registrert narkotikakriminalitet. Det ble registrert i alt 23 400 narkotikalovbrudd mot straffeloven og 24 700 narkotikalovbrudd mot legemiddelloven, som begge er nær 3 prosent færre enn i året før.

I 2014 var det registrert 14 400 anmeldelser for narkotikabruk, som reguleres av legemiddelloven. Det er 6 prosent færre enn i 2013. De 8 850 anmeldte bruddene på legemiddellovens bestemmelser om besittelse av mindre mengder narkotika, er imidlertid på nivå med fjoråret.

Sett i forhold til innbyggertallet var omfanget av anmeldt narkotikakriminalitet størst i Agder-fylkene, med drøyt 12 narkotikalovbrudd per 1 000 innbyggere. Nivået er imidlertid nesten like høyt i andre fylker i sør – hvor Oslo, Telemark, Vestfold, Østfold og Rogaland hadde mellom 11,7 og 10,7 narkotikalovbrudd per 1 000 innbyggere i 2014.

Færre voldsanmeldelser

Av de i alt 26 300 voldslovbruddene i 2014, var det nesten 7 000 trusler og 18 300 tilfeller av fysisk vold. For begge disse grupperingene av voldskriminalitet er antallet noe mindre enn i 2013, og samlet sett ble det registrert 2,4 prosent færre voldslovbrudd i 2014 enn i året før. Når vi ser det i forhold til befolkningsmengden er omfanget av anmeldt voldskriminalitet i 2014 noe lavere enn det relativt stabile nivået i de fjorten foregående årene.

Ytterligere nedgang for flere typer av vold…

Det ble i 2014 registrert 11 300 legemsfornærmelser, som er drøyt 3 prosent færre enn i 2013. I tillegg ble det registrert 2 371 tilfeller av den mer alvorlige voldstypen legemsbeskadigelse, det vil si 7 prosent færre enn året før.

… og fortsatt økning for mishandling i familieforhold

I 2014 ble det også anmeldt 3 056 tilfeller av mishandling i familieforhold. Det er 8 prosent flere enn i 2013, og antallet registrerte tilfeller av mishandling i familieforhold er i 2014 større enn i noen av de tidligere årene – etter innføringen av denne typen bestemmelser i 2006.

Både for det totale antallet voldsanmeldelser og enkeltvis for de mer spesifiserte typene av vold var det en tilsvarende utvikling fra 2012 til 2013 – slik figur 6 viser. I løpet av den siste treårsperioden er endringene dermed betydelig større, og sett i forhold til antallet i 2012 er det i 2014 for eksempel drøyt 14 prosent færre legemsbeskadigelser og nesten 20 prosent flere registrerte tilfeller av mishandling i familieforhold.

Høyest nivå i Finnmark og Oslo

I likhet med alle tidligere år, har Finnmark og Oslo mest anmeldt voldskriminalitet, med henholdsvis 8,4 og 7,6 voldslovbrudd per 1 000 innbyggere. Sogn og Fjordane hadde, i likhet med tidligere år, minst omfang med 2,9 voldslovbrudd per 1 000 innbyggere, som det fremgår av figur 7.

Mest skadeverk i Oslo

Nesten 17 500 skadeverk ble anmeldt i 2014, som er 4,5 prosent færre enn i 2013 og hele 29 prosent færre enn i 2009. Ut fra statistikken som viser hvor de anmeldte lovbruddene er begått, er det klart flest skadeverk i Oslo – med 8,4 anmeldte skadeverk per 1 000 innbyggere i 2014. Av alle anmeldte skadeverk i 2014 var hele 30 prosent begått i Oslo.

4 780 seksuallovbrudd anmeldt i 2014

Samlet sett ble det registrert om lag det samme antallet seksuallovbrudd som året før. Blant de anmeldte seksualforbrytelsene i 2014 var det 1 127 voldtekter og 85 voldtektsforsøk, samt 812 tilfeller av seksuell omgang med barn og 486 tilfeller av seksuell handling med barn under 16 år. I tillegg ble det anmeldt 941 tilfeller av seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd.

60 000 anmeldte trafikklovbrudd

I 2014 var det nesten 2 prosent flere anmeldte trafikkforseelser enn i 2013. Blant disse var det nesten 13 400 anmeldelser for å ha kjørt uten gyldig førerkort og 12 900 for ulovlig hastighet, samt 9 100 tilfeller av promillekjøring. For alle disse typene av trafikklovbrudd var det noe flere anmeldelser i 2014 enn i 2013.

Omplassering og endring av straffebestemmelse om retur til landet etter utvisningÅpne og lesLukk

Utlendingslovens bestemmelser om Retur etter utvisning (§ 108, 3. ledd) trådte i kraft 15.1.2014 og erstattet tilsvarende bestemmelse straffeloven (§ 342, 1. ledd). Dette medfører en omfordeling i statistikker som bruker standardene for Lovbruddskategori og Type lovbrudd. Før endringen er retur etter utvisning kategorisert som Forseelse i lovbruddstypen Annet, forseelse mot straffeloven. Etter endringen kategoriseres de som Forbrytelse i lovbruddstypen Forbrytelse mot andre lover. I statistikken over anmeldte lovbrudd medførte denne omfordelingen at det ble om lag 400 flere forbrytelser i 2014. Lovendringen medfører ikke en omfordeling i standarden for Lovbruddsgruppe.

Tidsbrudd mellom 2011 og 2012 for noen typer av anmeldte lovbruddÅpne og lesLukk

På grunn av en type etterregistreringer vil noen faktisk anmeldte lovbrudd ikke komme med i utvalget til statistikken over anmeldte lovbrudd (eller ofre for anmeldte lovbrudd). I hvert av årene i perioden 2012-2014 er det om lag 1 200 lovbrudd, hvorav 1 000 forbrytelser, som ut fra dette ikke kommer med i statistikkene. Omfanget var imidlertid langt større i 2011 og tidligere år: Ut fra gjennomsnittet i perioden 2008-2011 var det årlig omlag 7 000 lovbrudd, hvorav 4 800 forbrytelser, som av denne grunn ikke kom med i statistikkene. Se mer om dette i Om statistikken, kapittel om «Feilkilder».