8 100 barn under 15 år blant seksual- og voldsofrene

Publisert:

Færre anmelder å ha vært utsatt for lovbrudd, men flere barn under 15 år blir registrert som ofre for vold og mishandling og seksuallovbrudd.

I alt 140 000 forskjellige personer ble registrert som ofre for 151 000 lovbrudd i løpet av 2017, viser nye tall fra statistikken Ofre for anmeldte lovbrudd. Dette tilsvarer at 2,7 prosent av befolkningen i Norge anmeldte å ha vært utsatt for lovbrudd. Det er en nedgang på 6,6 prosent fra året før, og omfanget av registrerte kriminalitetsofre i befolkningen er redusert med nesten én tredjedel siden 2004 – første årgang med denne typen offerstatistikk.

Over tid er de store trendene i kriminalitetsbildet særlig påvirket av nedgang i kontrollbetingede anmeldelser og utviklingen i anmeldte eiendomstyverier. I 2017 ble det registrert 12,9 personofre for eiendomstyverier per 1 000 innbyggere, som er 12 prosent færre enn året før og mer enn en halvering siden 2004. Som vist i figur 1 er den kraftige tyverinedgangen hovedårsaken til at omfanget kriminalitetsofre i befolkningen er det laveste vi har sett med denne typen statistikk.

1 Inneholder også Rusmiddellovbrudd

Figur 1. Personoffer, etter hovedlovbruddsgruppe

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Eiendomstyveri 27.20 24.96 24.75 23.84 22.91 23.45 21.98 21.75 22.76 21.31 18.99 16.19 14.42 12.61
Annet vinningslovbrudd 1.27 1.37 1.57 1.63 1.73 2.04 1.90 1.73 1.94 1.88 2.07 2.58 3.27 2.92
Eiendomsskade 2.05 1.97 2.09 2.11 2.06 2.12 1.89 1.80 1.78 1.62 1.60 1.50 1.54 1.57
Vold og mishandling 5.24 5.15 5.30 5.42 5.50 5.56 5.53 5.61 5.50 5.54 5.40 5.53 5.51 5.71
Seksuallovbrudd 0.60 0.58 0.65 0.69 0.68 0.67 0.69 0.73 0.72 0.73 0.73 0.81 1.04 1.10
Ordens- og integritetskrenkelse 1.36 1.31 1.37 1.37 1.41 1.36 1.39 1.41 1.25 1.28 1.31 1.17 1.25 1.28
Trafikkovertredelse 1.31 1.26 1.35 1.39 1.24 1.09 1.09 1.08 1.10 1.18 1.19 1.13 1.18 1.14
Annet lovbrudd¹ 0.42 0.43 0.42 0.44 0.43 0.40 0.37 0.40 0.39 0.41 0.39 0.38 0.35 0.36

Færre personofre for alle hovedtyper av tyveri

Ut fra hovedlovbruddet ble 65 800 personer registrert som ofre for tyveri i 2017, hvorav 1 050 og drøyt 8 000 var utsatt for henholdsvis mindre og grove tyverier. Andelen grove tyverier er 12 prosent, som er en betydelig mindre andel enn i foregående år. Dette har blant annet sammenheng med at innføringen av ny straffelov i 2015 medførte en delvis omfordeling av hvilke tyverier som regnes som grove. Ny straffelov har i tillegg skapt flere tidsbrudd i kriminalstatistikkene.

I 2017 ble det registrert i alt 24 700 ofre for tyveri fra person på ulike offentlige steder, mens 12 700 personer ble utsatt for tyveri fra bolig og fritidsbolig. Det er henholdsvis nesten 13,5 og 8,6 prosent færre enn i 2016. De 10 600 personofrene for tyveri relatert til motorkjøretøy var snaut 9 prosent færre enn året før og nesten 74 prosent enn i 2004 – som det fremgår av figur 2.

Figur 2. Personoffer, etter utvalgte typer tyveri

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Tyveri fra person (inkl. grovt) og Annet eller uspesifisert tyveri (inkl. mindre og grovt) 9.11 8.44 8.65 9.07 8.88 8.97 8.71 9.68 11.04 10.24 8.34 6.81 5.95 4.90
Tyveri fra butikk og annen virksomhet (inkl. mindre og grovt) 1.82 1.68 1.59 1.55 1.46 1.48 1.44 1.37 1.31 1.22 1.07 0.89 0.86 0.78
Tyveri fra bolig og fritidsbolig (inkl. grovt) 4.38 4.14 4.01 3.69 3.93 4.23 3.78 3.32 3.36 3.25 3.07 2.76 2.67 2.42
Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy (inkl. grovt) og Brukstyveri av bil og annet motorkjøretøy 8.80 7.70 7.47 6.74 6.03 5.82 5.20 4.60 4.19 3.53 3.13 2.68 2.23 2.01
Tyveri av sykkel 3.00 2.91 2.93 2.67 2.51 2.87 2.76 2.71 2.77 2.96 3.26 2.94 2.64 2.40

Offerbilder i endring – tyveriofrene ikke lenger i flertall

Samtidig med den vedvarende nedgangen i tyverianmeldelser har det samlede antallet av personofre for andre lovbrudd hatt en stabil eller økende utvikling, som det fremgår av figur 1. Det medfører at tyveriofrene i 2017 for første gang utgjør under halvparten av alle personer registrert som lovbruddsofre. Til sammenligning var 69 prosent av alle personofre i 2004 utsatt for et tyveri.

Samlet sett utgjorde ofrene for annet vinningslovbrudd, vold og mishandling og seksuallovbrudd mer enn en tredjedel av alle personofre for lovbrudd i 2017. Tilsvarende andel i 2004 var 18 prosent, som illustrert i figur 3.

Figur 3

Figur 3. Personoffer, etter hovedlovbruddsgruppe. Prosentandel av personofre i alt

Flere barn og bedrageriutsatte de siste årene

Sammenlignet med 2014 ble det registrert 4 800 flere ofre for annet vinningslovbrudd i 2017, som i hovedsak dreier seg om personer utsatt for bedrageri. I samme tidsperiode anmeldte 4 500 flere personer å ha blitt utsatt for vold og mishandling eller seksuallovbrudd, som inkluderer drøyt 2 600 flere barn under 15 år. I alt ble nesten 8 100 barn i denne aldersgruppen registrert som ofre for denne typen lovbrudd i 2017. Antallet barn under 15 år som er registrert blant ofrene for disse typene lovbrudd, er dermed langt flere enn i alle foregående år med offerstatistikk.

Unge voksne mest utsatt for vold – men mindre enn før

I alt 32 200 forskjellige personer ble registrert som ofre for vold og mishandling i 2017, slik dette nå er klassifisert i SSBs kriminalstatistikker. Det er en økning på 5 prosent fra året før, og ut i fra ofrenes bosted ble det registrert flere ofre i de fleste fylker. Tre av fire personofre for vold og mishandling anmelder å ha blitt utsatt i sin egen bostedskommune.

Fremdeles er det slik at unge voksne i sine første år etter myndighetsalder er mer utsatt for vold og mishandling enn personer i andre aldre, og blant personer i alderen 18–22 år ble det registrert 12 volds- og mishandlingsofre per 1 000 innbyggere i 2017. Over tid har det imidlertid vært en vesentlig nedgang i registrerte voldsofre i denne aldersgruppen. Som illustrert i figur 4 er omfanget volds- og mishandlingsofre i alderen 18–22-åringer redusert med en tredjedel siden 2006. 

Figur 4. Personoffer for vold og mishandling, etter ettårig alder. 2006 og 2017. Per 1 000 innbyggere

2006 2017
0 0.79 6.79
1 0.29 2.63
2 0.36 3.67
3 0.40 5.67
4 0.55 6.47
5 0.69 5.96
6 0.69 6.66
7 0.83 6.46
8 0.83 5.83
9 1.17 5.20
10 1.60 5.25
11 1.96 5.03
12 2.61 5.66
13 5.09 8.52
14 7.51 9.76
15 8.29 9.44
16 11.45 10.71
17 13.45 10.08
18 18.96 12.43
19 18.69 11.45
20 19.01 12.63
21 18.29 11.65
22 16.16 11.76
23 15.17 11.35
24 14.28 11.17
25 13.32 10.63
26 12.15 10.68
27 11.64 10.50
28 10.15 9.71
29 9.74 9.22
30 9.39 9.43
31 8.83 9.10
32 9.03 8.80
33 8.27 8.40
34 7.57 8.61
35 8.10 8.38
36 8.16 7.79
37 7.73 7.59
38 7.52 7.93
39 7.48 7.12
40 7.48 7.31
41 7.61 6.68
42 6.94 5.68
43 6.38 6.94
44 6.19 6.06
45 6.16 5.90
46 5.21 6.40
47 5.31 6.28
48 5.38 6.19
49 4.57 5.79
50 4.53 5.73
51 4.55 5.21
52 3.94 4.90
53 3.53 4.49
54 3.90 4.57
55 3.39 4.82
56 3.35 3.47
57 2.59 3.57
58 2.53 3.31
59 2.70 3.28
60 2.84 3.36
61 2.26 2.74
62 2.19 2.52
63 2.09 2.32
64 1.85 2.30
65 1.80 2.11
66 1.79 1.83
67 1.43 1.76
68 1.01 1.37
69 1.03 1.57
70 0.83 1.29
71 1.11 1.32
72 1.06 1.19
73 0.72 1.60
74 0.70 0.96
75 0.74 1.16
76 1.06 1.09
77 0.64 0.63
78 0.86 0.99
79 0.71 1.08
80- 0.60 0.53

5 600 barn under 15 år ofre for vold og mishandling

Ut fra anmeldelsene til politiet var det svært få barn blant voldsofrene i 2005. Som det også fremgår tydelig av figur 4 har det imidlertid vært et stort tilfang av barn under 15 år blant ofrene for vold og mishandling, og i 2017 ble det registrert til sammen 5 600 volds- og mishandlingsofre i denne aldersgruppen. Av disse ble 54 prosent ofre for mishandling i nære relasjoner (inkludert grov), mens tilsvarende andel for barn i alderen 0–9 år var 66 prosent. Samlet sett er hvert tredje av alle lovbruddsofre under 15 år utsatt for mishandling i nære relasjoner.

Ut fra hovedlovbruddet i 2017 ble 10 200 og drøyt 5 700 personer registrert som ofre for henholdsvis kroppskrenkelse og trusler (inkludert grove varianter), som for begge lovbruddstypene er noen flere enn året før. De nesten 4 800 personene registrert utsatt for hensynsløs atferd og personforfølgelse representerer en økning på 15 prosent fra 2016, mens de 5 050 ofrene for mishandling i nære relasjoner (inklusiv grov) var nærmere 11 prosent flere enn året før. Som det fremgår av figur 5 bidro disse utviklingene til at det samlet sett ble registrert flere ofre for vold og mishandling i 2017 enn året før – både for menn og kvinner.

 

Figur 5

Figur 1. Personoffer for vold og mishandling, etter kjønn og utvalgte lovbrudd

 

Syv av ti ofre for seksuallovbrudd er under 20 år gamle

Ut fra anmeldelsene til politiet i 2017 ble nærmere 5 800 personer registrert som ofre for seksuallovbrudd, som er nesten 6 prosent flere enn året før. Det var en økning i antallet ofre for de fleste hovedtypene seksuallovbrudd.

Det ble registrert i alt nesten 2 200 ofre for voldtekt i 2017, slik voldtekt nå er definert i straffeloven og i kriminalstatistikkene. Antallet voldtektsofre er på nivå med 2016, men er hele 45 prosent flere enn gjennomsnittet i femårsperioden før ikraftsettelsen av ny straffelov. I 2017 ble det også registrert 1 150 personofre for både seksuell handling og seksuell krenkende adferd, og for begge lovbruddstypene er det noen flere ofre enn året før.

Sammenlignet med femårsperioden før innføring av ny straffelov tilsvarer antallet ofre for seksuallovbrudd i 2017 en økning på nesten 61 prosent. Økningen i personer utsatt for seksuallovbrudd – både siste år og over tid – henger sammen med at det registreres flere ofre i barndom og tidlig ungdomstid enn tidligere. Denne utviklingen har bidratt til at 70 prosent av ofrene for seksuallovbrudd i 2017 var under 20 år gamle.

Nye statistikker med ny klassifisering av lovbrudd 2004-2017

SSB publiserer nå tall etter ny Standard for lovbruddstyper. Lovbruddstyper 2015 er utarbeidet som følge av at straffeloven av 2005, og nytt kodeverk for registrering av lovbrudd, ble innført i politiets register fra 1.10.2015. Standarden har nye grupperinger av både Type lovbrudd og Lovbruddsgruppe, mens Lovbruddskategoriene forbrytelse og forseelse ikke videreføres. Ny inndeling av lovbrudd er gjort tilgjengelig for årganger tilbake til 2004 i statistikkbanken. Gammel inndeling er fremdeles tilgjengelig for alle årganger fram til og med 2014. Detaljert oversikt, med korrespondanse til politiets koder for lovbrudd, er nå tilgjengelig i Klassifikasjoner og kodelister. For en inngående beskrivelse av innholdet i og bruken av den nye standarden, se artikkelen De nye kriminalstatistikkene.