193623_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/fengsling/aar
193623
Mer varetekt og mindre soning i fengsel
statistikk
2015-09-24T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere
no
fengsling, Fengslinger, kriminalitet, straffesaker, innsatte i fengsler, fengslingsgrunn (for eksempel dom, varetekt, forvaring ), nyinnsettelser, løslatelser, soningstid, lovbruddsgrupper (for eksempel vold, narkotika, vinningskriminalitet ), lovbruddstyper (for eksempel tyveri, drap, voldtekt ), fengselSosiale forhold og kriminalitet, Kriminalitet og rettsvesen, Innvandring og innvandrere, Sosiale forhold og kriminalitet
false
Innsatte under norsk kriminalomsorg – varetekt, dom, EK, forvaring, og hvilke lovbrudd de er fengslet for. Flere i varetekt i 2013, færre soner dom i fengsel.

Fengslinger2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Mer varetekt og mindre soning i fengsel

Det totale antallet dager i fengselsanstaltene var større i 2013 enn i 2012 – fordi bruken av varetekt økte. Færre sonet fengselsdom i anstalt, men flere gjennomførte hjemmesoning med fotlenke.

Innsatte per 1. januar, nyinnsettelser, løslatelser og fengslingsdager, etter type fengsling. 2013. Absolutte tall1
 Alle typer fengslingerVare- tektFengselsdom, anstaltFengselsdom, elektronisk kontrollFor- varingBøte- soning
1Soning med elektronisk kontroll inngår ikke i statistikkene over antall fengslingsdager
Innsatte per 1. januar3 8699612 696998033
Nyinnsettelser11 8343 9865 4591 6711717
Løslatelser11 3272 1466 6241 7278822
Fengslingsdager1 362 618375 823931 039..30 86824 888

Av de 3 869 innsatte ved årets begynnelse i 2013 sonet 72 prosent en fengselsdom og 25 prosent satt i varetekt. Personer på forvaring utgjorde om lag 2 prosent, mens 1 prosent var under gjennomføring av bøtesoning.

Alder og type lovbrudd gir ulike typer fengsling

Hvilken type fengsling som anvendes, varierer blant annet ut fra den innsattes alder og hvilken type lovbrudd som er hovedbegrunnelsen for fengslingen.

I løpet av 2013 var det kun registrert 27 nyinnsettelser i norske fengsler av personer i aldersgruppen 15-17 år, og alle disse var varetektsfengslinger. I de eldre aldersgruppene er det en langt større andel av de innsatte som soner en idømt fengselsstraff, slik figur 3 viser.

Av de 961 som satt i varetekt i begynnelsen av 2013, hadde 34 prosent narkotikakriminalitet og 28 prosent vinningskriminalitet som hovedlovbrudd. 23 prosent var varetektsfengslet hovedsakelig på grunn av voldskriminalitet, og kun 5 prosent satt i varetekt grunnet seksualkriminalitet. Til sammenlikning var voldskriminalitet hovedlovbrudd til 50 prosent, og seksualkriminalitet til 41 prosent, av de 80 personene som satt på forvaring – som illustrert i figur 4.

Flest fengslinger for volds-, vinnings-, trafikk- og narkotikalovbrudd

Volds- og vinningskriminalitet er de hovedlovbruddsgruppene som medførte flest fengslinger, til sammen 4 848 av de i alt 11 834 nyinnsettelsene i løpet av 2013. Det var omtrent like mange som ble fengslet for trafikklovbrudd som for narkotikalovbrudd. Samlet sett medførte disse to gruppene 4 170 nyinnsettelser i 2013.

Lovbruddene til alle dem som i løpet av ett år kommer inn i fengslene, skiller seg en del fra lovbruddsfordelingen til dem som til en hver tid sitter i fengsel. Dette skyldes blant annet at korte dommer og forseelser utgjør en større andel av nyinnsettelsene. For eksempel utgjorde trafikkriminalitet 18 prosent og narkotikakriminalitet 17 prosent av nyinnsettelsene, mens det blant de innsatte ved årets begynnelse var kun 5 prosent med et trafikklovbrudd og hele 27 prosent med et narkotikalovbrudd som hovedlovbrudd – slik det fremgår av figur 2.

Stabilt flertall av menn og innsatte over 30 år

Blant de fengslede per 1. januar 2013 var 95 prosent menn. Dette er noenlunde den samme andelen som i de foregående elleve årene. Av alle innsatte med oppgitt alder var 65 prosent 30 år eller eldre. Denne andelen har vært relativt stabil siden 2006.

Av alle de innsatte under 30 år ved begynnelsen av året, hadde 63 prosent enten vinnings- eller voldskriminalitet som hovedlovbrudd. Den tilsvarende andelen blant dem i aldersgruppen 30 år og over var betydelig mindre: 42 prosent. Denne aldersgruppen er ut fra hovedlovbruddene i større grad enn de yngre fengslet for narkotikalovbrudd, økonomisk kriminalitet og trafikklovbrudd.

29 000 flere dager i varetekt

Innsatte i varetekt hadde nesten 376 000 fengselsdager i 2013. Dette tilsier at det på en gjennomsnittsdag satt 1 030 varetektsfengslede i norske fengsler, som er nesten 9 prosent flere enn i 2012.

I løpet av året var det 4 020 avsluttede varetektsopphold, som er 4 prosent flere enn i 2012. At antall gjennomførte dager i varetekt økte mer enn antallet varetektsopphold, innebærer at den gjennomsnittlige varigheten på varetektsoppholdene i 2013 var lengre enn i 2012.

Den økte bruken av varetekt har først og fremst sammenheng med en vekst i antallet som er fengslet helt frem til domstolsbehandlingen av sin straffesak og den etterfølgende overføringen til soning av fengselsdom. Sammenliknet med året før var det i 2013 hele 11 prosent flere overføringer fra varetekt til soning av dom. Dette kan forklares med at 187 flere med utenlandsk statsborgerskap avsluttet sitt varetektsopphold på denne måten. Dermed var 58 prosent av alle overføringer fra varetekt til soning av dom i 2013 av utenlandske statsborgere.

De fleste gjennomfører en fengselsdom på mindre enn tre måneder

Av alle de 8 351 som ble løslatt etter soning av fengselsdom i 2013, hadde 74 prosent en anstalttid på mindre enn 90 dager. Tilnærmet alle de 2 000 med trafikkriminalitet som hovedlovbrudd ble løslatt før det var gått tre måneder. Det samme gjaldt for to tredjedeler av dem med volds- eller narkotikakriminalitet og 64 prosent av dem med vinningskriminalitet som hovedlovbrudd.

Stadig flere gjennomfører straffen med elektronisk kontroll

Det var i alt 1 727 løslatelser fra elektronisk kontroll i 2013. Dette er 342 flere enn året før og hele 80 prosent flere enn i 2011.

Opp mot halvparten av de løslatte fra soning med EK i 2013 hadde brudd på veitrafikkloven som sitt hovedlovbrudd, hvorav 81 prosent var for promillekjøring. Hjemmesoning med fotlenke brukes også etter idømt fengselsstraff for en rekke andre typer lovbrudd. Av alle som hadde gjennomført EK i 2013, var det for eksempel 13 prosent som hadde voldskriminalitet som hovedlovbrudd.

Mindre soning av fengselsdom i anstalt

I 2013 ble det gjennomført 12 422 færre soningsdager i anstaltene enn i 2012. Det var også slik at antallet løslatelser etter soning av fengselsdom i anstalt gikk ned, med 339 færre soninger i 2013 enn i 2012. Denne nedgangen tilsvarer den økte bruken av soning med EK utenfor anstalt i den samme perioden.

Flere tabeller med flere årganger tilgjengelig i StatistikkbankenÅpne og lesLukk

Etter omlegging, kvalitetsforbedring og utvidelse av statistikken ble 2012-årgangen publisert i Statistikkbanken. Nå er de fleste tabellene over innsatte per 1. januar og løslatelser supplert med tilsvarende tall tilbake til og med årgang 2007. Tilbakegående tall for enheter med vesentlige tidsbrudd, det vil si nyinnsettelser og overføringer fra varetekt til soning (se tekstboks under), er ikke lagt inn med tidligere årganger i Statistikkbanken. Det er også lagt inn tall for perioden 2007-2011 i tabellene for fengselsdager og gjennomsnittlig antall innsatte. Disse er basert på data fra en annen kilde og er derfor ikke påvirket av omleggingene f.o.m. 2012 (se Om statistikken).

Bedre datagrunnlag, men brudd i tidsserier og sen statistikkÅpne og lesLukk

Som for 2012-årgangen er uttrekket av datagrunnlaget fra Det Sentrale Straffe- og politiopplysningsregisteret (SSP) til statistikken over fengslinger 2013 gjort mer enn ett år etter avsluttet statistikkår. Disse årgangene er dermed i større grad enn tidligere en fulltelling av de faktiske forekomstene. Dette gjelder først og fremst for statistikkene over nyinnsettelser og overføringer fra varetekt til soning, og da spesielt for de mest alvorlige forbrytelsene med lang behandlingstid i rettsvesenet. Les mer i Om statistikken.