182767_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/fengsling/aar
182767
Flest norske statsborgere, men ikke i varetekt
statistikk
2014-07-04T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere
no
fengsling, Fengslinger, kriminalitet, straffesaker, innsatte i fengsler, fengslingsgrunn (for eksempel dom, varetekt, forvaring ), nyinnsettelser, løslatelser, soningstid, lovbruddsgrupper (for eksempel vold, narkotika, vinningskriminalitet ), lovbruddstyper (for eksempel tyveri, drap, voldtekt ), fengselSosiale forhold og kriminalitet, Kriminalitet og rettsvesen, Innvandring og innvandrere, Sosiale forhold og kriminalitet
false
Statistikken Fengslinger viser fanger og type straff (varetekt, forvaring) i Norge. Se hvilke kriminelle handlinger (vold, narkotika) de soner for, og statsborgerskap.

Fengslinger2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flest norske statsborgere, men ikke i varetekt

70 prosent av alle de fengslede i 2012 hadde norsk statsborgerskap, men blant de varetektsfengslede var det et flertall med statsborgerskap fra andre land.

Innsatte per 1. januar, nyinnsettelser, løslatelser og fengslingsdager etter type fengsling. 2012. Absolutte tall1
 Alle typer fengslingerVare- tektFengselsdom, anstaltFengselsdom, elektronisk kontrollFor- varingBøte- soning
1Soning med elektronisk kontroll inngår ikke i statistikkene over antall fengslingsdager
Innsatte per 1. januar4 0529102 910808468
Nyinnsettelser11 6203 8375 6371 3121833
Løslatelser11 5432 1846 9631 38591 002
Fengslingsdager1 348 230346 765943 461..30 43627 568

Av de 4 052 innsatte ved begynnelsen av 2012 sonet nesten 74 prosent en fengselsdom, og drøyt 22 prosent satt i varetekt. I tillegg utgjorde de på forvaring og de som gjennomførte bøtesoning, begge om lag 2 prosent. Samlet sett var det nesten 5 prosent flere innsatte 1. januar 2012 enn på samme tidspunkt året før.

Mange typer lovbrudd fører til fengsling

Av alle innsatte ved inngangen til 2012 hadde 29 prosent narkotikakriminalitet, 23 prosent vinningskriminalitet og 23 prosent voldskriminalitet som hovedlovbrudd . Lovbruddene til dem som til en hver tid sitter i fengsel, skiller seg imidlertid en del fra lovbruddsfordelingen til alle som i løpet av ett år kommer inn i fengslene, slik figur 2 viser. Dette blant annet fordi korte dommer og forseelser utgjør en større andel av nyinnsettelsene.

For eksempel var 18 prosent av alle de 11 620 nyinnsettelsene i 2012 hovedsakelig begrunnet med trafikkriminalitet, mens det kun var 5 prosent som hadde et trafikklovbrudd som hovedlovbrudd blant de innsatte ved årets begynnelse. Narkotikakriminalitet er derimot hovedlovbrudd for en langt mindre andel av nyinnsettelsene, 17 prosent i 2012, enn blant dem som til en hver tid er fengslet. Tilsvarende er det for seksuallovbrudd, som i 2012 var hovedlovbrudd ved 3 prosent av nyinnsettelsene og 10 prosent av de innsatte ved årets begynnelse.

Mange varetektsfengslet for narkotikalovbrudd

Alder kan være avgjørende for hvilken type fengsling som anvendes, som det fremgår av figur 3. Hvilken type lovbrudd som er begrunnelsen for fengslingen, kan også være av betydning. For eksempel var narkotikakriminalitet hovedlovbrudd til 36 prosent av de 910 som satt i varetekt ved årets begynnelse i 2012. Andelen med tyveri og annen vinningskriminalitet som hovedlovbrudd var 29 prosent, mens andelen varetektsfengslede på grunn av voldskriminalitet var 19 prosent – slik det kommer frem i figur 4.

Stabilt flertall av menn og innsatte eldre enn 30 år

Blant dem som satt i fengsel 1. januar 2012, var 94 prosent menn, som er noenlunde den samme andelen som i de foregående ti årene. Av alle innsatte med oppgitt alder var 65 prosent 30 år eller eldre. Denne andelen er større enn i perioden 2001-2005, men har vært relativt stabil de påfølgende syv årene.

Av alle innsatte ved årets begynnelse i alderen under 30 år hadde 58 prosent enten vinnings- eller voldskriminalitet som hovedlovbrudd. Den tilsvarende andelen blant dem i aldersgruppen 30 år og over var betydelig mindre, 40 prosent. De innsatte i aldersgruppen 30 år og eldre var i større grad enn de yngre fengslet for narkotikalovbrudd, økonomisk kriminalitet og lovbrudd i trafikken. Av i alt 255 kvinner innsatt i fengslene ved årets begynnelse satt 35 prosent for narkotikakriminalitet, mens den tilsvarende andelen for menn var 29 prosent.

Flere satt lenge i varetekt …

Av de i alt 3 878 avsluttede varetektsoppholdene, det vil si løslatelser fra varetekt og overføringer fra varetekt til soning i 2012, hadde 1 594 vart i 60 dager eller mer. Dette er 7 prosent flere enn i 2011, og hele 55 prosent flere enn i 2008.

… og flere sonet lengre fengselsstraffer

Også blant dem som ble løslatt etter soning av fengselsdom, var det flere som hadde hatt en relativt lang anstalttid. Av 8 348 løslatte fra fengselsdom i 2012 hadde 2 137 sittet tre måneder eller lenger, noe som er drøyt 7 prosent flere enn i 2011. Antall kortere fengselsstraffer som ble gjennomført i løpet av 2012, var imidlertid tilnærmet like stort som i året før.

70 prosent av de innsatte er norske statsborgere

Av alle innsatte 1. januar 2012 med kjent statsborgerskap var 70 prosent norske statsborgere. Videre hadde 17 prosent statsborgerskap fra et annet europeisk land enn Norge, og de med statsborgerskap fra land i Afrika utgjorde 7,5 prosent.

Av de i alt 1 182 utenlandske statsborgerne som var fengslet i begynnelsen av året, hadde 57 prosent et statsborgerskap fra et europeisk land. Av disse 678 personene hadde nesten halvparten statsborgerskap fra enten Litauen (141), Polen (111) eller Romania (67).

Norske på dom og utenlandske i varetekt

Når vi fordeler på forskjellige typer av fengslinger og hovedlovbruddsgrupper, ser vi at det er store forskjeller mellom dem med norsk og dem med utenlandsk statsborgerskap. Av alle norske statsborgere som var fengslet den 1. januar, var det drøyt 83 prosent som sonet en fengselsdom, og kun 14 prosent som satt i varetekt. Av alle de innsatte med utenlandsk statsborgerskap var det under 57 prosent som sonet en fengselsdom, og nesten 44 prosent som var varetekstfengslet – som vist i figur 5.

Varetekt mest brukt overfor utenlandske statsborgere

Utenlandske statsborgere utgjorde dermed langt over halvparten, 57 prosent, av alle i varetekt, og 22 prosent av alle som sonet en fengselsdom. Det var også slik at over halvparten, eller 53 prosent, av alle nyinnsettelsene i varetekt i løpet av året gjaldt personer med utenlandsk statsborgerskap.

I og med at utenlandske statsborgere relativt sett sitter mer i varetekt enn norske statsborgere, vil dette også vises med en ulikhet i disse gruppenes fordeling av hovedlovbrudd. Utenlandske statsborgere utgjorde for eksempel 45 prosent av alle de innsatte med narkotikakriminalitet som hovedlovbrudd per 1. januar 2012. Blant dem som da var varetektinnsatt med narkotika som hovedlovbrudd, var andelen utenlandske statsborgere hele 71 prosent.

Stadig flere gjennomfører straffen med elektronisk kontroll

Den 1. januar 2012 var det 80 innsatte som sonet sin fengselsdom med elektronisk kontroll (EK) . I løpet av året var det totalt 1 327 tilganger direkte til EK og i alt 1 397 avganger direkte fra EK. Dette innebærer blant annet at det var 44 prosent flere enn året før som gjennomførte sin straff på denne måten. Av alle avsluttede fengselsdommer i løpet av 2012 var det nesten 17 prosent som ble løslatt fra en soningsgjennomføring med EK.

Halvparten av de løslatte fra soning med EK i 2012 hadde et brudd på veitrafikkloven som sitt hovedlovbrudd. Av disse var 80 prosent dømt for promillekjøring. Det er imidlertid fremdeles slik at de fleste som idømmes fengselsstraff, hovedsakelig på grunn av trafikklovbrudd, soner sin straff i fengsel. Av i alt 1 985 fengselsdømte med trafikkriminalitet som hovedlovbrudd som ble løslatt i løpet av 2012, ble 65 prosent løslatt fra en fengselsanstalt.

Utvidet fengslingsstatistikk tilgjengelig i StatistikkbankenÅpne og lesLukk

Statistikken er nå betydelig utvidet, og enkelte begrep er endret (se mer i Om statistikken). Blant annet publiseres det nå for første gang tall som fordeler de fengslede etter statsborgerskap. Statistikken for 2012 har også langt flere og mer detaljerte fordelinger på type fengsling, lovbruddstype, alder, kjønn og anstalttid. Dette ble mulig etter en omlegging av SSBs bearbeiding av statistikkgrunnlaget og en kvalitetsforbedring av grunnlagsdataene fra Det sentrale straffe- og politiopplysningsregisteret (SSP). For første gang finnes nå også tall om fengslinger i Statistikkbanken.

Bedre datagrunnlag gir brudd i tidsserieneÅpne og lesLukk

Uttrekket av datagrunnlaget fra SSP til 2012-statistikken ble gjort i februar 2014, om lag ett år senere enn tidligere praksis. Derfor er deler av statistikken for 2012 i betydelig større grad en fulltelling av de faktiske forekomstene. Forskjellene mellom tidligere årganger og 2012 er av mindre betydning for statistikkene over innsatte per 1. januar og for løslatelstallene. For statistikkene over nyinnsettelser og overføringer fra varetekt til soning, og da spesielt for de mest alvorlige forbrytelsene med lang behandlingstid i rettsvesenet, er det derimot et vesentlig brudd i tidsseriene f.o.m. statistikkåret 2012. Les mer i Om statistikken , blant annet i kapittel om feilkilder.