Færre i fengsel også i 2018

Publisert:

Det var en betydelig nedgang i bruken av fengsel i 2018, i størst grad som følge av mindre soning i fengselsanstaltene.

Det ble gjennomført 1 293 000 soningsdager i fengselsanstaltene i 2018, viser nye tall fra statistikken Fengslinger. På en gjennomsnittsdag var det dermed 3 542 innsatte i fengsel, som er en nedgang på 6 prosent fra året før. Fordelingen mellom de ulike fengslingstypene vises i figur 1.

1 Nedre straffbar alder endret fra 14 år til 15 år i 1990. Innsatte med elektronisk kontroll (2008-2018) er ikke inkludert.

Figur 1. Gjennomsnittlig antall innsatte i fengsel, etter type fengsling¹

Forvaring/sikring Fengselsdom, anstalt Bøtesoning Varetekt
1960 1042 177 353
1961 1056 143 356
1962 1108 124 416
1963 1222 115 447
1964 1295 135 384
1965 84 1229 132 384
1966 79 1186 111 404
1967 73 1251 91 448
1968 68 1271 90 444
1969 68 1157 104 493
1970 58 1089 38 507
1971 46 1126 19 521
1972 55 1258 25 469
1973 60 1315 18 519
1974 41 1364 21 498
1975 26 1386 18 483
1976 26 1347 18 411
1977 21 1322 15 421
1978 15 1347 13 406
1979 22 1306 15 405
1980 19 1368 23 387
1981 14 1342 29 415
1982 23 1344 25 496
1983 27 1421 21 564
1984 36 1453 17 538
1985 44 1554 13 493
1986 46 1508 16 432
1987 47 1525 18 433
1988 62 1573 17 461
1989 77 1618 22 491
1990 77 1789 14 499
1991 83 1891 41 533
1992 71 1826 33 547
1993 74 1991 53 532
1994 79 1997 62 532
1995 78 1951 55 521
1996 84 1904 30 584
1997 77 1824 42 593
1998 75 1767 36 588
1999 58 1787 43 624
2000 52 1859 44 594
2001 61 2041 47 612
2002 64 2050 52 666
2003 69 2194 38 644
2004 72 2290 47 618
2005 76 2354 109 585
2006 75 2519 85 572
2007 78 2594 84 664
2008 76 2469 112 731
2009 71 2423 106 803
2010 71 2484 77 993
2011 79 2639 74 935
2012 83 2578 75 947
2013 85 2551 68 1030
2014 88 2581 85 1051
2015 93 2688 79 1003
2016 89 2774 100 1005
2017 102 2666 90 918
2018 112 2513 72 844

Siden toppåret 2016 har det vært en betydelig nedgang i antallet innsatte på en gjennomsnittsdag. Dette har sammenheng med at det i flere år har vært en nedgang i både antallet ferdig etterforskede lovbrudd og i antallet dommer på ubetinget fengsel ilagt av domstolene. I 2018 ble soningsavtalen med Nederland avsluttet. Driften av soninger i Norgerhaven fengsel har i betydelig grad bidratt til å redusere soningskøen siden avtalen ble inngått i 2015. Soningskøen er avviklet i 2018, og bidrar dermed også til å forklare nedgangen vi ser i bruken av fengsel.

Nedgangen gjelder for alle typer fengslinger, med unntak av forvaring. Antall døgn i forvaring er drøyt 10 prosent flere enn i året før. Økningen vi så i 2017 fortsetter dermed i 2018.

Flest innsatte for vold og mishandling samt rusmiddellovbrudd

Ved inngangen til 2018 var det 1 106 innsatte med vold og mishandling som hovedlovbrudd. I tillegg var 1 065 personer innsatt for et rusmiddellovbrudd. Til sammen utgjør disse en andel på 58 prosent av alle innsatte, som det fremgår av figur 2.

1 Bøtesoning er utelatt som type fengsling, og i fordelingen til Alle typer fengslinger, fordi bøtesonere ikke kan fordeles på lovbrudd.

Figur 2. Innsatte per 1. januar, etter type fengsling¹ og hovedlovbruddsgruppe. 2018

Alle typer fengslinger Varetekt Fengsels- dom, anstalt Fengsels- dom, elektronisk kontroll Forvaring
Annet lovbrudd (inkl. eiendomsskade) 1.3 1.5 1.2 0.4 6.3
Trafikkovertredelse 1.0 0.8 0.5 6.7 0.0
Ordens- og integritetskrenkelse 5.8 8.7 5.3 2.9 0.9
Rusmiddellovbrudd 28.6 30.1 28.7 35.6 0.9
Seksuallovbrudd 16.0 10.0 18.2 1.7 45.5
Vold og mishandling 29.7 28.2 31.4 11.3 44.6
Annet vinningslovbrudd 9.1 6.3 7.6 39.3 0.0
Eiendomstyveri 8.4 14.5 7.2 2.1 1.8

Bruken av de ulike fengslingstypene varierer ut fra hvilken type lovbrudd som er hovedbegrunnelsen for fengslingen. Det er for eksempel slik at 68 prosent av dem som soner et rusmiddellovbrudd med elektronisk kontroll, også kjent som fotlenke, er innsatt for ruspåvirket kjøring. Til sammenligning er 92 prosent av dem som soner et rusmiddellovbrudd i fengselsanstaltene, satt inn for et narkotikalovbrudd.

Størst nedgang for innsatte under 30 år

Av alle innsatte 1. januar 2018 med oppgitt alder var nesten 72 prosent 30 år eller eldre. Etter 2011 har andelen under 30 år blitt noe mindre for hvert år. En tilsvarende utvikling ser vi også blant nyinnsettelsene. Fra 2017 er nedgangen dobbelt så stor (ned 14 prosent) for innsatte under 30 år, som for de over 30 år (ned 7 prosent).

Unge og eldre fengsles for ulike typer lovbrudd. For eksempel var en tredel av dem som ved årets begynnelse var innsatt for vold og mishandling, under 30 år. De under 30 år utgjorde likevel 58 prosent av de innsatte for ran og utpressing, men 8 prosent av de innsatte for mishandling i nære relasjoner.

Av de totalt 3 791 innsatte ved inngangen til 2018 var 93 prosent menn. Denne andelen er noenlunde den samme i perioden 2002–2017. Det var høyest andel menn blant innsatte på forvaring (96 prosent), mens den var lavest blant dem som sonet med fotlenke (84 prosent).

Stabil fordeling mellom norske og ikke-norske statsborgere

Fordelingen mellom norske og ikke-norske statsborgere er noenlunde stabil i perioden 2012–2018 når vi ser alle fengslinger under ett. Nesten 70 prosent av alle innsatte i fengsel har norsk statsborgerskap. Ikke-norske statsborgere utgjør imidlertid over halvparten av alle innsatte på varetekt hvert år i samme periode. Samtidig utgjør de om lag en av fire blant de innsatte på soning av fengselsdom.

Færre fengslet i løpet av 2018

For hver av de ulike fengslingstypene er det færre som ble satt inn i løpet av 2018 enn året før, slik det fremgår av figur 3. I antall er nedgangen størst for soninger i fengselsanstaltene. Nedgangen er enda større dersom man ser overføring fra varetekt til soning og nyinnsettelser i fengselsanstaltene under ett. Til sammen utgjør de en nedgang på 12 prosent fra året før.

Etter mange år med økt bruk av soning med fotlenke ser vi for første gang at antallet som påbegynte en slik soning synker. De 2 760 nyinnsettelsene i 2018 er 4 prosent færre enn i 2017.

Figur 3. Nyinnsettelser, etter type fengsling og år. Absolutte tall

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Varetekt 3837 3986 3492 3457 3234 2937 2818
Bøtesoning 833 717 801 768 896 807 657
Forvaring 1 1 1 0 1 2 1
Fengselsdom, elektronisk kontroll 1312 1671 2455 2820 2894 2873 2760
Fengselsdom, anstalt 5637 5459 4709 4935 5291 4682 4177

Ny straffelov i 2015 påvirker lovbruddsinndelingen.

SSB publiserer tall etter ny Standard for lovbruddstyper, som følge av ikrafttredelsen av ny straffelov i 2015. Standarden inneholder mer detaljerte fordelinger enn tidligere, og er gjort tilgjengelig i tabeller i Statistikkbanken tilbake til 2002 (2012 for enkelte enheter).

At lovgivningen, registreringen og klassifiseringen av kriminaliteten i Norge ble endret fra og med 2015, medfører delvise brudd i tidsseriene som fordeler på lovbruddstyper. Dette kan medføre enkelte utfordringer for brukerne og deres tolkninger av denne typen statistikk.

Kontakt