Rapporter 2015/47

Før, under og etter soning

Innsattes levekår 2014

4 av 10 innsatte ble mishandlet i oppveksten

Mange innsatte i norske fengsler har opplevd vold, rus og fattigdom i barndommen, viser SSBs rapport om innsattes levekår. Som voksen scorer de også dårligere enn resten av befolkningen i blant annet helse, rus, økonomi og utdanning.

Mange innsatte har hatt en vanskelig oppvekst. I en intervjuundersøkelse som ble gjennomført i norske fengsler høsten 2014 svarte 32 prosent at de hadde lite penger sammenliknet med andre eller var blant de fattigste i nabolaget i oppveksten. En høy andel har hatt negative opplevelser i barndommen. For eksempel har 40 prosent opplevd å bli mishandlet, 38 prosent bodde med noen som hadde alkohol- eller narkotikaproblemer i oppveksten, og 41 prosent har opplevd at noen i familien satt i fengsel. Innsatte som har sonet tidligere dommer og yngre innsatte hadde gjennomgående vært utsatt for flere av disse negative opplevelsene i oppveksten enn andre innsatte.

Undersøkelsen har først og fremst fokusert på levekårene til de innsatte før de ble fengslet. Temaer som oppvekst, boforhold, arbeid før innsettelse, helse, utsatthet for vold, rusbruk og sosial kontakt ble kartlagt. Denne rapporten beskriver de viktigste funnene i undersøkelsen, og sammenlikner levekårene til innsatte med den øvrige befolkningen.

Gjennomgående dårligere levekår

I tillegg til at negative opplevelser i oppveksten var mer vanlig blant de innsatte, enn i referansegruppen de ble sammenlignet med, var levekårene før de innsattes soning også gjennomgående dårligere. Mange vurderte helsen sin som dårlig, og hadde fysiske og psykiske lidelser. Færre hadde fast bosted, og flere hadde økonomiske problemer enn i sammenlignbare grupper i den øvrige befolkningen. Et flertall av fengselsbefolkningen hadde brukt narkotika i året før de ble innsatt.

Utdanningsnivået og yrkesaktiviteten var også klart lavere. 66 prosent av de innsatte i undersøkelsen har ungdomsskole eller lavere som høyeste fullførte utdanning, og kun 36 prosent var i arbeid ved innsettelse. I referansegruppen er andelene henholdsvis 24 og 82 prosent.1

Viktig med informasjon for å forebygge

Bare 18 prosent av de innsatte tror at mulighetene for at de ikke begår nye lovbrudd etter løslatelsen er ganske små eller små.

Undersøkelsen er finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet. Informasjon om fengselsbefolkningen kan brukes i forebygging av kriminalitet og i tilrettelegging av omsorg mens den innsatte sitter i fengsel og etter løslatelse. Det er også en viktig kilde til informasjon om en utsatt gruppe mennesker som er ekskludert fra andre levekårsundersøkelser Statistisk sentralbyrå gjennomfører.

1 Setningen er rettet 30. oktober 2015.

Om publikasjonen

Tittel

Innsattes levekår 2014. Før, under og etter soning

Ansvarlig

Mathias Killengreen Revold

Serie og -nummer

Rapporter 2015/47

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Justis- og beredskapsdepartementet

Emner

Kriminalitet og rettsvesen, Levekår

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9239-2

ISBN (trykt)

978-82-537-9238-5

ISSN

1892-7513

Antall sider

77

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt