Statistikkområde

Natur og miljø: Areal

Alt innhold for delområdet areal

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Byggeaktivitet i spredtbygde strøk 2008-2018

  Rapporter 2020/16

  Denne rapporten gir en oversikt over hva som har blitt bygget av boliger, fritidsbygg, næringsbygg etc. i de spredtbygde strøkene av landet, dvs. utenfor tettstedene, i perioden 2008-2018.

  Publikasjon
 • Planlagt utbygd areal 2019 til 2030

  Notater 2020/10

  Dette arbeidet gir en oversikt over forventet nedbygging av ulike arealtyper fram mot 2030, basert på utviklingen som har vært i perioden 2008–2019. Resultatene presenteres som landstall, og kan danne et grunnlag for klimaberegninger.

  Publikasjon
 • Endringer i arealbruk og grøntstruktur i Oslo og Akershus

  Notater 2020/08

  Formålet med dette prosjektet er å se på utvikling i grøntstruktur i Oslo og Akershus, og hvordan den påvirkes av en politikk som tilsier tettere og mer effektiv utbygging innen urbane områder.

  Publikasjon
 • Samanslåtte kommunar meir enn doblar arealet

  Det gjennomsnittlege arealet av dei kommunane som har vorte samanslåtte ved årsskiftet, er meir enn dobla, frå 435 km2 i 2019 til 1 100 km2 i 2020. Dei samanslåtte kommunane har i gjennomsnitt vorte større enn landsgjennomsnittet.

  Artikkel
 • Ny trend – størst vekst i de store tettbygde fritidsbyggområdene

  Norge har omtrent 467 600 fritidsbygg. Det er fortsatt flest enkeltstående fritidsbygg utenfor fritidsbyggområder, men det ser nå ut til at langt fler blir oppført innenfor fritidsbyggområdene.

  Artikkel
 • Mer enn 8 av 10 bor i tettsteder

  En stadig større del av befolkningen bor i tettsteder. Ved inngangen til 2019 var 4 368 600 personer, som tilsvarer 82 prosent av befolkningen, bosatt i norske tettsteder.

  Artikkel
 • Flere nye hytter i unike villreinområder

  De siste fem årene har det blitt oppført 856 nye fritidsbygg i villreinens leveområder. Villreinområdene er attraktive utfartssteder, og hytter i eller i nærheten av slike områder medfører et økende press på områdene.

  Artikkel
 • Nesten 5 000 nye hytter i året

  I femårsperioden 2014-2018 ble det oppført 24 088 nye fritidsbygg. Det nærmer seg nå en halv million hytter her til lands.

  Artikkel
 • Oppdatert analysedatasett

  For handels- og servicenæringane er det laga oppdatert analysedatasett med statistikk på 250 m rutenett.

  Artikkel
 • Antall byggesøknader avtar - saksbehandlingstida øker

  Etter en nedgang i saksbehandlingstida for vanlige byggesøknader fra 2015 til 2017 skjøt den i været med 16 prosent fra 2017 til 2018. Kommunene innvilget 95 prosent av byggesøknadene i 2018.

  Artikkel
 • Færre byggesaker for både små og store kommuner

  Kommunene med under 2 000 innbyggere behandlet i 2018 mer enn fire ganger så mange byggesøknader per innbygger som kommunene med over 100 000 innbyggere. I snitt var behandlingstiden 1,5 dager lengre i de minste kommunene.

  Artikkel
 • Færre søknader om motorferdsel i utmark

  Kommunene gjorde vedtak på i alt 15 300 søknader om motorferdsel i utmark i 2018. Dette er en liten nedgang på om lag 300 søknader fra året før. De aller fleste søknadene blir innvilget.

  Artikkel
 • 30 prosent av strandsonen tilgjengelig i Indre Oslofjord

  Omkring 70 prosent av strandsonen langs kysten i Norge er tilgjengelig for opphold og ferdsel. I Oslo gjelder dette imidlertid bare 30 prosent.

  Artikkel
 • Landbrukets egen nedbygging av jordbruksareal

  Rapporter 2019/15

  SSB har gjort en analyse av nedbygd jordbruksareal på landbrukseiendommer, med spesielt fokus på nedbygginger som kan knyttes til jordbruksproduksjon og som kan betegnes som landbrukets egen nedbygging.

  Publikasjon
 • Flere har tilgang til rekreasjonsareal

  I 2018 har over halvparten av befolkningen som bor i tettsteder i Norge, trygg tilgang til rekreasjonsareal. I de største byene har andelen økt med 5 prosentpoeng på to år.

  Artikkel