Rapporter 2020/16

Byggeaktivitet i spredtbygde strøk 2008-2018

Denne rapporten gir en oversikt over hva som har blitt bygget av boliger, fritidsbygg, næringsbygg etc. i de spredtbygde strøkene av landet, dvs. utenfor tettstedene, i perioden 2008-2018.

Resultatene inkluderer tall fordelt etter standard for sentralitet og kodeverket for sentralitetsindeksen, og presenteres som fylkestall og landstall. Fylkes- og kommuneinndelingen pr. 01.01.2019 er lagt til grunn.

Viktigste datakilde er bygningsinformasjon fra SSBs matrikkelkopi for å finne ut hva som har blitt bygget og hvor det har blitt bygget.

Utgangspunktet for undersøkelsen er en populasjon på 233 995 bygninger oppført utenfor tettsted i perioden 2008-2018. 48 prosent av dette var boliger, 26 prosent var fritidsbygg, 14 prosent primærnæring og 8 prosent næring. Boliger utgjorde over halvparten av nybyggene i sentralitetsklasse 1-3, mens fritidsbygg utgjorde nesten halvparten i sentralitetsklasse 5 og 6. Byggeaktiviteten utenfor tettsteder har vært størst i sentralitetsklasse 3 og 4, og i fylkene Rogaland og Trøndelag.

Om publikasjonen

Tittel

Byggeaktivitet i spredtbygde strøk 2008-2018

Ansvarlig

Hanne Høiby

Serie og -nummer

Rapporter 2020/16

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

Emner

Areal, Bygg og anlegg

ISBN (elektronisk)

978-82-587-1115-2

ISBN (trykt)

978-82-587-1114-5

ISSN

0806-2056

Antall sider

24

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt