Matjorda under press

Publisert:

Nedbygging av jordbruksarealer skjer i betydelig omfang, særlig i sentrale strøk. I 2016 ble om lag 9 800 dekar jordbruksareal bygget ned på landsbasis, mens arealet for 2017 og 2018 er beregnet til henholdsvis 7 800 og 7 300 dekar.

Tidligere publiserte tall viser at det i snitt ble bygget ned 8 100 dekar jordbruksareal årlig for perioden 2004-2015. Beregninger gjort for 2016-2019 viser imidlertid en svakt nedadgående trend, slik figur 1 viser.

De foreløpige beregningene for 2019 viser en nedbygging på om lag 7 100 dekar, men tatt i betraktning et forventet etterslep i registreringene på om lag 10 prosent, må vi regne med at den reelle nedbyggingen var nærmere 8 000 dekar. Rogaland var også i denne perioden fylket med størst nedbygging.

Resultatene kommer fram i notatet som dokumenterer prosjektet Nedbygging av jordbruksarealer 2016 – 2019 basert på bygningsomriss fra Statistisk sentralbyrå. Målet med prosjektet var å finne fram til en enkel, men treffsikker metode for beregning av årlig nedbygging av jordbruksareal så raskt som mulig etter nedbyggingen er skjedd, i påvente av utviklingen av et fullstendig arealregnskap.

1 Tallene for 2019 er foreløpige tall. Analysen er gjort med tall fra matrikkelen for 2020, og 2019-årgangen antas derfor å være underestimert med om lag 10 prosent

Figur 1. Nedbygging av jordbruksareal etter arealkategori 2016- 2019¹. Hele landet. Dekar

Fulldyrka jord Overflatedyrka jord Innmarksbeite
2016 7293 347 2122
2017 5811 322 1684
2018 5541 273 1462
2019¹ 5257 253 1616

Mest nedbygging til landbruk og bolig

Nedbygging til landbruks- og boligformål utgjør om lag halvparten av den totale nedbyggingen. Dette kan illustreres med tall for 2016, da disse kategoriene utgjorde henholdsvis 27 og 24 prosent av det totalt beregna arealet, slik det fremgår av figur 2. Eksempler på nedbygging til landbruksformål er bygging av driftsbygninger, våningshus og driftsveger i jordbruket.

Mesteparten av boligbyggingen på tidligere jordbruksarealer skjer i eller rett utenfor tettsted, mens nedbygging til landbruksformål hovedsakelig skjer i områdene som ligger mer enn 1 km fra tettsted. Beregningene viser også at mesteparten av nedbygging av jordbruksarealer skjer innenfor 500 meter fra eksisterende tettsteder, som figur 2 viser. Jordbruksarealer som ligger innenfor tettsted eller rett utenfor tettsteder, er lett utsatt for nedbygging og kan i noen tilfeller også være de eneste arealene som er tilgjengelige. Områder med nedbygging i nærheten av eksisterende tettsted, vil som regel føre til at tettstedet utvides.

1 Tettsted 2016. ²Annet er summen av Veg og bane, Sports- og idrettsområder og grønne områder og Annen bebyggelse og anlegg.

Figur 2. Nedbygget jordbruksareal etter avstand fra tettsted¹, gruppert etter formålet² med nedbyggingen. Hele landet. 2016

Bolig Fritidshus Næring Landbruk Annet
Innen tettsted 984 2 161 62 204
0 - 499 m 859 20 271 391 2403
500-999 m 65 12 6 279 120
1000 - 4999 m 257 76 45 1253 567
> 5000 m 165 133 60 690 675

Nedbygging skjer over alt

Nedbygging av jordbruksarealer skjer også i de minst sentrale kommunene, som figur 3 viser. Foreløpige tall for 2019 viser en påfallende stor nedgang i nedbyggingen av jordbruksarealer for de minst sentrale kommunene.

Spørsmålet er dermed om en vesentlig del av etterslepet i matrikkelføringen befinner seg nettopp i de minst sentrale kommunene (ofte små kommuner med begrensede ressurser). De endelige tallene for 2019 som blir hentet fra matrikkelen i 2021, vil kunne si noe om dette.

1 Sentralitet 2020, der de mest sentrale kommunene betegnes som kommuner med høy sentralitet og de minst sentrale kommunene betegnes som kommuner med lav sentralitet. ²Tallene for 2019 er foreløpige tall. Analysen er gjort med tall fra matrikkelen for 2020, og 2019-årgangen antas derfor å være underestimert med om lag 10 prosent.

Figur 3. Nedbygd jordbruksareal etter sentralitet¹. Hele landet 2016 – 2019². Dekar

2016 2017 2018 2019²
Minst sentrale kommuner 989 886 753 501
Nest minst sentrale kommuner 2157 1599 1521 1499
Mellomsentrale kommuner 2 2104 1736 1606 1548
Mellomsentrale kommuner 1 2880 2460 2106 1966
Nest mest sentrale kommuner 1867 1253 1508 1499
Mest sentrale kommuner 341 223 126 185

Tiltak mot økt nedbygging

Jordbruksarealet i Norge utgjør bare om lag 3 prosent av landarealet, og bare en tredjedel av dette egner seg egner seg for dyrking av matkorn. For å bremse nedbyggingen, vedtok Stortinget i 2015 et mål om at maksimalt 4 000 dekar dyrka jord skal kunne omdisponeres årlig til andre formål innen 2020.

I kjølvannet av dette viser KOSTRA-rapporteringen at vedtak om omdisponering av dyrka jord (fulldyrka og overflatedyrka jord og innmarksbeite) til andre formål enn landbruk gikk ned med om lag 36 prosent fra 2016 til 2017, fra 6 337 til 4 025 dekar (Landbruks- og matdepartementet, 2018-2019).

Faktaside

Kontakt