116361_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/klimagassn/aar
116361
Nedgang i klimagassutslippene i 2012
statistikk
2014-01-30T10:00:00.000Z
Natur og miljø
no
klimagassn, Utslipp til luft, luftforurensning, klimagasser (for eksempel CO2, CH4, N2O), kildefordelt utslipp (for eksempel olje- og gassutvinning, veitrafikk, luftfart), utslipp etter næring (for eksempel energisektoren, industri, primærnæringer)Forurensning og klima, Natur og miljø
false

Utslipp til luft1990-2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i klimagassutslippene i 2012

I 2012 var de norske innenlandske klimagassutslippene 52,7 millioner tonn CO 2 -ekvivalenter. Dette tilsvarer en nedgang på 1,1 prosent fra året før. Reduserte utslipp fra gasskraftverk som har vært lite i drift, har bidratt mest til nedgangen.

Utslipp og opptak av klimagasser. Mill. tonn CO2-ekvivalenter
2012Endring i prosent
Siden 19902011 - 2012
1Tallet gjelder foregående år. Kilde: Norsk institutt for skog og landskap.
Utslipp fra norsk territorium52,74,6-1,1
Olje- og gassutvinning13,777,30,8
Industri og bergverk11,7-39,0-1,6
Energiforsyning1,5373,2-27,2
Oppvarming i andre næringer og husholdninger1,5-44,8-6,7
Veitrafikk10,130,00,4
Luftfart, sjøfart, fiske, motorredskaper m.m.7,329,62,6
Jordbruk4,5-10,6-0,4
Andre kilder2,412,9-0,3
Opptak og utslipp fra skog og arealer i Norge1-27,679,7..
Utslipp fra utenriks luft- og sjøfart11,2-21,11,2
Utenriks luftfart - norske flyselskaper2,1238,616,2
Utenriks sjøfart - norskdrevne skip9,1-32,8-1,7

De reviderte tallene for klimagassutslipp 1980-2012 bekrefter trenden i de foreløpige tallene som ble publisert i mai 2013. Klimagassutslippene var 4,6 prosent høyere i 2012 enn i 1990. Likevel var utslippene i 2012 de laveste siden 1995, med unntak for 2009 da redusert økonomisk aktivitet medførte betydelig lavere utslipp enn i årene før og etter.

Både CO 2 - og andre klimagassutslipp redusert de siste årene

Fra 2010 til 2012 har CO 2 -utslippene gått ned 3,2 prosent, og i 2012 utgjorde CO 2 84 prosent av de totale klimagassutslippene. I 1990 var den tilsvarende andelen på 69 prosent. Mellom 1990 og 2012 økte utslippene av CO 2 fra 34,8 millioner tonn til 44,1 millioner tonn, en økning på nesten 27 prosent. Økning i utslipp fra olje- og gassutvinning var den viktigste årsaken til at CO 2 -utslippene var større i 2012 enn i 1990.

I motsetning til CO 2 -utslippene har utslippene av metan, lystgass og fluorgasser gått ned siden 1990, med en samlet nedgang på 44,6 prosent. Siden 2010 har nedgangen vært 2,0 prosent.

De viktigste kildene til utslipp av metan er jordbruk, avfallsdeponier og olje- og gassutvinning. Nedgangen har vært nesten 15 prosent mellom årene 1990 og 2012.

Utslipp av lystgass ble redusert med 37 prosent i perioden 1990-2012, men har vært stabile de tre siste årene. I 2012 var jordbruk den viktigste kilden til disse utslippene og utgjorde om lag 72 prosent av totalen.

Utslipp fra fluorgasser var 2,6 prosent lavere i 2012 enn året før, og 78 prosent lavere enn i 1990. Nedleggelsen av magnesiumproduksjon og teknologiforbedringer i aluminiumsproduksjonen var hovedgrunnene til reduksjonen.

Olje- og gassutvinning den viktigste kilden til klimagassutslippene

Utslippene fra olje- og gassvirksomhet, industri og veitrafikk utgjorde til sammen rundt to tredeler av klimagassutslippene både i 1990 og 2012. Forholdet mellom disse er imidlertid kraftig endret i løpet av perioden. I 1990 var utslippene fra industri større enn olje- og gassvirksomhet og veitrafikk til sammen, men fra 2007 har olje- og gassvirksomhet vært den viktigste kilden. I 2012 stod denne kilden for 26 prosent av utslippene, mot 15 prosent i 1990. Siden 2009 har størrelsen på disse utslippene vært relativt stabile.

Industrien nest største utslippskilde, men fortsatt nedgang

Industrien stod for 22 prosent av utslippene i 2012. Dette var mye lavere enn den tilsvarende andelen på nesten 38 prosent i 1990. Den totale mengden klimagassutslipp fra industrien ble redusert med om lag 40 prosent mellom 1990 og 2012. De viktigste grunnene til nedgangen er bedriftsnedleggelser, teknologiforbedringer - som delvis har fjernet utslipp av fluorgasser - og mindre bruk av oljeprodukter. I 2012 var nedgangen spesielt stor innenfor treforedling grunnet bedriftsnedleggelser.

Veitrafikk sto for 19 prosent av utslippene

Veitrafikk var den tredje viktigste kilden til klimagassutslipp i 2012. Utslipp fra denne kilden økte med 0,4 prosent fra året før og utgjorde 10,1 millioner tonn CO 2 -ekvivalenter. Siden 1990 har utslippene fra veitrafikk økt med 30 prosent. Økningen skyldes flere kjørte kilometer. Veksten har vært svakere de siste årene, noe som særlig kan forklares av mer energieffektive kjøretøy og overgang fra bensin til diesel, som også gir lavere utslipp av klimagasser per kilometer.

Noe lavere utslipp fra jordbruk

Utslippene fra jordbruk har vært relativt stabile fra år til år. Siden 1990 har utslippene gått ned 11 prosent, hovedsakelig grunnet færre storfe og redusert bruk av gjødsel. Utslippene fra jordbruket utgjorde 8,5 prosent av klimagassutslippene i 2012.

Lave elektrisitetspriser bidro til lavere utslipp fra energiforsyning og oppvarming

Utslipp fra energiforsyning utgjorde om lag 3 prosent av utslippene i 2012. Utslippene ble redusert med nærmere 600 000 tonn, tilsvarende 27 prosent, sammenliknet med året før, hovedsakelig som en følge av svært lav aktivitet ved gasskraftverkene. Grunnen til dette var lave elektrisitetspriser som gjorde produksjonen av energi fra gasskraftverkene ulønnsom.

Lave elektrisitetspriser bidro også til at fyringsutslippene gikk ned, og disse utslippene utgjorde 1,5 millioner tonn CO 2 -ekvivalenter i 2012. Utslipp fra oppvarming har blitt redusert med 45 prosent siden 1990.

Netto opptak i norsk skog

Siden 1920-tallet har avvirkningen av norsk skog vært lavere enn tilveksten. Det innebærer at Norge har større opptak enn utslipp av CO 2 i skog. Ifølge nylig reviderte beregninger utført av Institutt for skog og landskap var netto opptak av klimagasser fra skog og arealer i Norge i 2011 rundt 28 millioner tonn CO 2 . Dette tilsvarer om lag 53 prosent av de totale klimagassutslippene de siste årene, målt i CO 2 -ekvivalenter.

11 millioner tonn CO 2 -ekvivalenter fra utenriks luft- og sjøtransport

Utslipp fra utenriks sjøfart er beregnet til om lag 9,1 millioner tonn CO 2 -ekvivalenter i 2012. Utenriks sjøfart omfatter her norskdrevne skip, det vil si skip driftet av norskregistrerte rederier, uavhengig av skipenes eierskap eller flaggstat. Tall for utslipp fra utenriks sjøfart er beregnet med utgangspunkt i kostnader ved kjøp av bunkers, og må regnes som usikre.

Utenriks lufttransport, det vil si norske flyselskapers trafikk i utlandet og til/fra Norge, stod for om lag 2,1 millioner tonn CO 2 -ekvivalenter i 2012. Denne utslippskilden har vokst kraftig de siste årene, og siden 2011 har utslippene fra denne kilden økt med om lag 16 prosent.

Norges internasjonale forpliktelser Åpne og lesLukk

Norge har fått tildelt en kvotemengde fra FN som tilsvarer 50,1 millioner tonn CO2-ekvivalenter per år i perioden 2008-2012. Det er 1 prosent over de innenlandske utslippene i 1990. Utslippene for årene 2008-2012 overstiger den tildelte årlige kvotemengden, men Norge kan innfri forpliktelsen gjennom tre fleksible mekanismer: Felles gjennomføring, den grønne utviklingsmekanismen og kvotehandel.

Utslippsregnskapet som årlig rapporteres til FN inkluderer også utslipp og opptak i skog og andre landarealer. Ifølge Kyotoprotokollen har Norge anledning til å godskrive om lag 1,5 millioner tonn på opptak i skog per år i perioden 2008-2012, men norsk politikk er at dette opptaket ikke skal brukes til å innfri Norges forpliktelse under Kyotoprotokollen.

Nasjonale mål om utslippskuttÅpne og lesLukk

Gjennom ”klimaforliket” inngikk flertallet på Stortinget i 2008 en avtale om nasjonalt mål for utslippskutt. Målet er at de innenlandske utslippene ikke skal overstige 45-47 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2020. I 2012 lå utslippene ca. 6-8 millioner tonn over dette nasjonale målet.