94924_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/klimagassn/aar-forelopige
94924
Reduserte klimagassutslipp i 2012
statistikk
2013-05-07T10:00:00.000Z
Natur og miljø
no
klimagassn, Utslipp til luft, luftforurensning, klimagasser (for eksempel CO2, CH4, N2O), kildefordelt utslipp (for eksempel olje- og gassutvinning, veitrafikk, luftfart), utslipp etter næring (for eksempel energisektoren, industri, primærnæringer)Forurensning og klima, Natur og miljø
false

Utslipp til luft2012, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Reduserte klimagassutslipp i 2012

De foreløpige utslippstallene viser at det ble sluppet ut 52,9 millioner tonn klimagasser fra norsk territorium i 2012. Det er 0,4 millioner tonn, eller 0,8 prosent, mindre enn i 2011. Lavere utslipp fra gasskraftverk som har vært kjørt lite, har bidratt mest til nedgangen.

Utslipp av klimagasser. Foreløpige tall. Mill. tonn CO2-ekvivalenter1
2012Endring i prosent
Siden 19902011 - 2012
1Omfatter ikke utenriks sjø- og luftfart.
Utslipp fra norsk territorium52,95,1-0,8
Olje- og gassutvinning13,776,70,5
Industri og bergverk11,8-38,20,4
Energiforsyning1,6393,5-24,1
Oppvarming i andre næringer og husholdninger1,4-46,7-11,2
Veitrafikk10,130,10,4
Luftfart, sjøfart, fiske, motorredskaper m.m.7,430,60,9
Jordbruk4,5-10,3-0,2
Andre kilder2,514,61,1

Bortsett fra i 2009, da utslippene gikk ned som følge av lav økonomisk aktivitet, har ikke utslippene vært så lave siden 1995. Utslipp per produserte krone (faste priser), såkalt utslippsintensitet, fortsatte å synke. Som året før var det i 2012 både økt aktivitetsnivå i norsk økonomi og en nedgang i klimagassutslippene. Utslippene i 2012 var likevel 5,1 prosent høyere enn i 1990.

Lavere utslipp fra energiforsyning

I 2012 gikk utslippene fra energiforsyning ned med 24 prosent, eller 0,5 millioner tonn CO2 -ekvivalenter , hovedsakelig som en følge av svært lav aktivitet ved gasskraftverkene. På grunn av lave elektrisitetspriser i 2011 og 2012, blant annet som følge av rekordhøy kraftproduksjon, har ikke produksjon av energi fra gasskraftverkene vært lønnsomt. Utslippene fra gasskraftverk vil generelt variere en del fra år til år, ettersom aktiviteten tilpasses etterspørselen i markedet. I 2012 utgjorde klimagassutslippene fra energiforsyning 1,6 millioner tonn CO 2 -ekvivalenter, noe som tilsvarer 3 prosent av de norske totalutslippene.

Lavere fyringsutslipp

Fyringsutslippene i 2012 gikk ned med 11 prosent fra året før, og var de laveste siden 1990. Årsaken var også her svært lave elektrisitetspriser i 2012, slik at det ble mer attraktivt å bruke elektrisk oppvarming enn fyring med oljeprodukter. Fyringsutslippene er nesten halvert fra 1990 og utgjorde i 2012 1,4 millioner tonn CO 2 -ekvivalenter.

Økte utslipp fra olje- og gassutvinning

Ifølge Oljedirektoratet gikk produksjonen av olje og gass opp 3 prosent fra 2011 til 2012. Det bidro til økte utslipp fra olje- og gassutvinning. Sammenliknet med året før gikk utslippene opp 0,5 prosent, eller 0,1 millioner tonn CO 2 -ekvivalenter, og lå i 2012 på 13,7 millioner tonn CO 2 -ekvivalenter.

Fra 2007 har utslipp fra olje- og gassutvinning vært den største kilden til klimagassutslipp i Norge. Økt utvinning og høyere utslipp fra landanlegg i perioden fra 1990 har gjort at utslippene i 2012 var 77 prosent høyere enn i 1990. Dette er likevel 9 prosent mindre enn i toppåret 2007. I 2012 stod olje- og gassutvinning for 26 prosent av de innenlandske norske klimagassutslippene, mot 15 prosent i 1990.

Svak oppgang for veitrafikkutslipp

En svak økning i salget av drivstoff førte til at de beregnete klimagassutslippene fra veitrafikk i 2012 gikk opp 0,4 prosent og lå på 10,1 millioner tonn CO 2 -ekvivalenter. Dette tilsvarer 19 prosent av de totale norske klimagassutslippene. Den mangeårige utviklingen med overgang fra bensin- til dieselkjøretøyer fortsatte i 2012 og reflekteres i utslippstallene. Utslippene fra veitrafikk har gått opp 30 prosent siden 1990, dette på grunn av flere kjøretøy og økte kjørelengder. Mer energieffektive kjøretøy, overgang fra bensin til diesel - som gir lavere utslipp per kilometer - og innblanding av biodrivstoff har imidlertid bidratt til å dempe veksten.

Stabile industriutslipp

Totale klimagassutslipp fra industrien var 11,8 millioner tonn CO 2 -ekvivalenter i 2012, noe som er på samme nivå som året før. Disse utslippene består dels av forbrenningsutslipp, dels av utslipp fra industriprosesser. Fra 1990 er klimagassutslippene fra industrien redusert med 38 prosent. Reduksjonen skyldes både teknologiforbedringer, mindre bruk av oljeprodukter og virksomhetsnedleggelser. Industriens andel av klimagassutslippene er redusert fra 38 prosent i 1990 til 22 prosent i 2012.

Utslipp per innbygger

Utslipp per innbygger av CO 2 og klimagasser i alt var i 2012 henholdsvis 8,8 og 10,5 tonn CO 2 -ekvivalenter. Utslipp per innbygger av klimagasser i alt har gått ned med 11 prosent siden 1990, mens utslipp per innbygger av CO 2 har økt med 7 prosent. Utslippene av CO 2 per innbygger ligger på samme nivå som gjennomsnittet for landene i Vest-Europa.

Mer detaljert informasjon i februar 2014Åpne og lesLukk

Tallene som presenteres i denne artikkelen er foreløpige og vil bli revidert i februar 2014. Da publiseres også mer detaljerte kilde- og næringsfordelte tall.

Internasjonale forpliktelser og nasjonale mål om utslippskuttÅpne og lesLukk

De norske klimagassutslippene 2008-2012 overstiger den årlige mengden tildelt av FN (50,1 millioner tonn CO2-ekvivalenter per år). Norge kan innfri forpliktelsen på andre måter, blant annet med kvotehandel.

Utslippsregnskapet som årlig rapporteres til FN, inkluderer også utslipp og opptak i skog og andre landarealer. Ifølge Kyotoavtalen har Norge anledning til å godskrive om lag 1,5 millioner tonn på opptak i skog per år i perioden 2008-2012, men norsk politikk tilsier at dette opptaket ikke skal brukes til å innfri Norges Kyoto-forpliktelse.

I ”klimaforliket” på Stortinget i 2008 og klimameldingen fra april 2012 sies det at de innenlandske utslippene ikke skal overstige 45-47 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2020. I 2012 lå utslippene omtrent 6-8 millioner tonn over dette nasjonale målet.