215746_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/klimagassn/aar-forelopige
215746
Klimagassutslippene nesten uendret i 2014
statistikk
2015-05-07T10:00:00.000Z
Natur og miljø
no
klimagassn, Utslipp til luft, luftforurensning, klimagasser (for eksempel CO2, CH4, N2O), kildefordelt utslipp (for eksempel olje- og gassutvinning, veitrafikk, luftfart), utslipp etter næring (for eksempel energisektoren, industri, primærnæringer)Forurensning og klima, Natur og miljø
false
Utslipp av klimagasser 2014, foreløpige tall. CO2, CH4, N2O, fluorgasser. I 2014 var de totale klimagassutslippene 54,2 millioner tonn CO2-ekvivalenter.

Utslipp til luft2014, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Klimagassutslippene nesten uendret i 2014

De foreløpige tallene for klimagassutslipp viser at utslippene fra norsk territorium totalt var 53,8 millioner tonn CO2-ekvivalenter, noe som er omtrent det samme som i 2013. Større utslipp fra olje- og gassutvinning oppveies av nedgang i utslipp fra oppvarming og kysttransport.

Utslipp av klimagasser. Foreløpige tall. Mill. tonn CO2-ekvivalenter1
2014Endring i prosent
Siden 19902013 - 2014
1Omfatter ikke utenriks sjø- og luftfart.
Utslipp fra norsk territorium53,83,5-0,1
Olje- og gassutvinning14,790,86,5
Industri og bergverk12,0-39,0-1,4
Energiforsyning1,7317,0-1,8
Oppvarming i andre næringer og husholdninger1,2-56,2-19,2
Veitrafikk10,231,10,7
Luftfart, sjøfart, fiske, motorredskaper m.m.6,314,2-9,3
Jordbruk4,7-15,1-0,8
Andre kilder3,011,43,9

Med en oppgang på 0,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter, eller 6,5 prosent i forhold til 2013, utgjør utslippene fra olje- og gassutvinning 27,3 prosent av de totale utslippene i 2014. Det er en økning på 1,7 prosentpoeng fra 2013.

Lavere utslipp fra oppvarming

Fyringsutslippene var 19 prosent lavere i 2014 sammenlignet med i 2013. Dette skyldes blant annet den høyeste målte årsmiddeltemperaturen i Norge siden 1900 på 2,2 ºC over normalen, med en tilhørende varm fyringssesong (Meteorologisk institutt: Året 2014). Dette gjenspeiles i reduksjon av solgt fyringsolje i 2014.

Utslipp fra kysttransport og fiske går ned

Utslipp fra kysttransport og fiske gikk ned med omkring en halv million tonn CO2-ekvivalenter eller 15 prosent i forhold til 2013. Dette underbygges av nedgang i salg av marint brensel i 2014, ifølge salgsstatistikken for petroleumsprodukter. Samtidig går utslipp fra motorredskaper ned med omtrent 10 prosent fra foregående år.

En økning i antallet dieseldrevne personbiler i 2014 har ført til at klimagassutslippene fra dieseldrevne kjøretøy økte i forhold til 2013. Denne økningen ble i stor grad utlignet av en nedgang i utslipp fra bensindrevne kjøretøy, som det ble færre av i 2014. Utslippene fra veitrafikk i 2014 hadde totalt sett en økning på i underkant av én prosent fra 2013.

Lavere utslipp fra industri og energiforsyning

Selv om prosessutslipp av CO2 fra metallindustrien økte med om lag 8 prosent, førte en nedgang i utslipp av CO2 fra oljeraffinering til netto nedgang i industriutslipp på 1,4 prosent i forhold til i 2013. Utslipp fra energiforsyning gikk ned med 1,8 prosent i 2014.

Klimagassutslippet fra fluorgasser økte med 0,1 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Utslipp fra denne type gasser sto for omtrent 2,8 prosent av de totale klimagassutslippene i 2014. Økningen i disse utslippene stammer fra bruk av HFK-holdige produkter (kjøleskap, varmepumper o.l.).

Kvotepliktige utslipp

Utslipp av klimagasser fra de kvotepliktige virksomhetene var på 27,2 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2014. De kvotepliktige utslippene utgjorde 50,6 prosent av samlede utslipp fra norsk territorium. Det ble tildelt gratis klimakvoter for 18,0 millioner tonn i 2014, tilsvarende 66 prosent av kvoteplikten.

Foreløpige tall

Tallene som presenteres i denne artikkelen er foreløpige og vil bli revidert i desember 2015. Da publiseres også tabeller med mer detaljerte kilde- og næringsfordelte utslipp.

Norges mål og forpliktelser for klimagassutslippÅpne og lesLukk

Norges forpliktelser under andre Kyoto-periode (2013-2020) innebærer at de gjennomsnittlige årlige utslippene av klimagasser skal begrenses til 84 prosent av egne utslipp i 1990. Norge kan delvis innfri sine Kyotoforpliktelser ved hjelp av såkalte fleksible mekanismer; felles gjennomføring, grønne utviklingsmekanismer og internasjonal kvotehandel.

Gjennom ”klimaforliket” inngikk flertallet på Stortinget i 2008, og på nytt i 2012, en avtale om nasjonalt mål for utslippskutt. I følge ”klimaforliket” skal Norge fram mot 2020 kutte de globale klimagassutslippene tilsvarende 30 prosent av Norges utslipp i 1990.

Stortinget vedtok i mars 2015 ytterligere klimamål som sier at Norge skal kutte 40 prosent av sine klimagassutslipp sammenlignet med 1990.

 

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB