215746_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/klimagassn/aar-forelopige
215746
Klimagassutslippene nesten uendret i 2014
statistikk
2015-05-07T10:00:00.000Z
Natur og miljø
no
klimagassn, Utslipp til luft, luftforurensning, klimagasser (for eksempel CO2, CH4, N2O), kildefordelt utslipp (for eksempel olje- og gassutvinning, veitrafikk, luftfart), utslipp etter næring (for eksempel energisektoren, industri, primærnæringer)Forurensning og klima, Natur og miljø
false
Utslipp av klimagasser 2014, foreløpige tall. CO2, CH4, N2O, fluorgasser. I 2014 var de totale klimagassutslippene 54,2 millioner tonn CO2-ekvivalenter.

Utslipp til luft2014, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Klimagassutslippene nesten uendret i 2014

De foreløpige tallene for klimagassutslipp viser at utslippene fra norsk territorium totalt var 53,8 millioner tonn CO2-ekvivalenter, noe som er omtrent det samme som i 2013. Større utslipp fra olje- og gassutvinning oppveies av nedgang i utslipp fra oppvarming og kysttransport.

Utslipp av klimagasser. Foreløpige tall. Mill. tonn CO2-ekvivalenter1
2014Endring i prosent
Siden 19902013 - 2014
1Omfatter ikke utenriks sjø- og luftfart.
Utslipp fra norsk territorium53,83,5-0,1
Olje- og gassutvinning14,790,86,5
Industri og bergverk12,0-39,0-1,4
Energiforsyning1,7317,0-1,8
Oppvarming i andre næringer og husholdninger1,2-56,2-19,2
Veitrafikk10,231,10,7
Luftfart, sjøfart, fiske, motorredskaper m.m.6,314,2-9,3
Jordbruk4,7-15,1-0,8
Andre kilder3,011,43,9

Med en oppgang på 0,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter, eller 6,5 prosent i forhold til 2013, utgjør utslippene fra olje- og gassutvinning 27,3 prosent av de totale utslippene i 2014. Det er en økning på 1,7 prosentpoeng fra 2013.

Lavere utslipp fra oppvarming

Fyringsutslippene var 19 prosent lavere i 2014 sammenlignet med i 2013. Dette skyldes blant annet den høyeste målte årsmiddeltemperaturen i Norge siden 1900 på 2,2 ºC over normalen, med en tilhørende varm fyringssesong (Meteorologisk institutt: Året 2014). Dette gjenspeiles i reduksjon av solgt fyringsolje i 2014.

Utslipp fra kysttransport og fiske går ned

Utslipp fra kysttransport og fiske gikk ned med omkring en halv million tonn CO2-ekvivalenter eller 15 prosent i forhold til 2013. Dette underbygges av nedgang i salg av marint brensel i 2014, ifølge salgsstatistikken for petroleumsprodukter. Samtidig går utslipp fra motorredskaper ned med omtrent 10 prosent fra foregående år.

En økning i antallet dieseldrevne personbiler i 2014 har ført til at klimagassutslippene fra dieseldrevne kjøretøy økte i forhold til 2013. Denne økningen ble i stor grad utlignet av en nedgang i utslipp fra bensindrevne kjøretøy, som det ble færre av i 2014. Utslippene fra veitrafikk i 2014 hadde totalt sett en økning på i underkant av én prosent fra 2013.

Lavere utslipp fra industri og energiforsyning

Selv om prosessutslipp av CO2 fra metallindustrien økte med om lag 8 prosent, førte en nedgang i utslipp av CO2 fra oljeraffinering til netto nedgang i industriutslipp på 1,4 prosent i forhold til i 2013. Utslipp fra energiforsyning gikk ned med 1,8 prosent i 2014.

Klimagassutslippet fra fluorgasser økte med 0,1 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Utslipp fra denne type gasser sto for omtrent 2,8 prosent av de totale klimagassutslippene i 2014. Økningen i disse utslippene stammer fra bruk av HFK-holdige produkter (kjøleskap, varmepumper o.l.).

Kvotepliktige utslipp

Utslipp av klimagasser fra de kvotepliktige virksomhetene var på 27,2 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2014. De kvotepliktige utslippene utgjorde 50,6 prosent av samlede utslipp fra norsk territorium. Det ble tildelt gratis klimakvoter for 18,0 millioner tonn i 2014, tilsvarende 66 prosent av kvoteplikten.

Foreløpige tall

Tallene som presenteres i denne artikkelen er foreløpige og vil bli revidert i desember 2015. Da publiseres også tabeller med mer detaljerte kilde- og næringsfordelte utslipp.

Norges mål og forpliktelser for klimagassutslippÅpne og lesLukk

Norges forpliktelser under andre Kyoto-periode (2013-2020) innebærer at de gjennomsnittlige årlige utslippene av klimagasser skal begrenses til 84 prosent av egne utslipp i 1990. Norge kan delvis innfri sine Kyotoforpliktelser ved hjelp av såkalte fleksible mekanismer; felles gjennomføring, grønne utviklingsmekanismer og internasjonal kvotehandel.

Gjennom ”klimaforliket” inngikk flertallet på Stortinget i 2008, og på nytt i 2012, en avtale om nasjonalt mål for utslippskutt. I følge ”klimaforliket” skal Norge fram mot 2020 kutte de globale klimagassutslippene tilsvarende 30 prosent av Norges utslipp i 1990.

Stortinget vedtok i mars 2015 ytterligere klimamål som sier at Norge skal kutte 40 prosent av sine klimagassutslipp sammenlignet med 1990.