21055_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/klimagassn/aar-forelopige
21055
Klimagassutslippene ned 2,2 prosent
statistikk
2009-05-19T10:00:00.000Z
Natur og miljø
no
klimagassn, Utslipp til luft, luftforurensning, klimagasser (for eksempel CO2, CH4, N2O), kildefordelt utslipp (for eksempel olje- og gassutvinning, veitrafikk, luftfart), utslipp etter næring (for eksempel energisektoren, industri, primærnæringer)Forurensning og klima, Natur og miljø
false

Utslipp til luft1990-2008, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Klimagassutslippene ned 2,2 prosent

De norske utslippene av klimagasser var på 53,8 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2008. Det er 2,2 prosent mindre enn året før. Nedgangen skyldes i hovedsak reduserte utslipp i industrien og fra transport utenom veitrafikk.

Utvikling i klimagassutslipp 1990-2008* og utslippskvote 2008-2012. Millioner tonn CO2-ekvivalenter

Dette viser foreløpige utslippstall som Statistisk sentralbyrå (SSB) lager i samarbeid med Statens forurensningstilsyn (SFT).

Etter kraftig vekst i klimagassutslippene i 2007 gikk utslippene ned med 1,2 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2008. Nedgangen skyldtes mindre bruk av fossilt brensel, spesielt drivstoff til sjøfart. Investering i miljøteknologi ved produksjon av mineralgjødsel bidro også sterkt til å redusere utslippene.

Utslipp av klimagasser, etter kilde 2008*. Prosentvis endring 2007-2008* og 1990-2008*. Mill. tonn CO2-ekvivalenter
  2008 Prosentvis endring
2007-2008
Prosentvis endring
1990-2008
Totalt 53,8 -2,2 8,4
Industri 14,1 -3,7 -27,0
Olje- og gassvirksomhet 14,3 -0,7 90,3
Veitrafikk 10,4 0,4 33,8
Andre mobile utslipp 6,8 -7,3 16,4
Landbruk 4,3 1,0 -1,8
Andre utslipp 3,9 -2,6 -18,6
Kilde:  Utslippsregnskapet til Statistisk sentralbyrå og Statens
forurensningstilsyn.

Industrien ikke lenger største utslippskilde

Industriens klimagassutslipp gikk ned fra 14,7 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2007 til 14,1 millioner tonn i 2008. Nedgangen på 3,7 prosent var først og fremst et resultat av tidligere års investeringer for å redusere utslippene av N2O ved produksjon av mineralgjødsel. I tillegg har det vært nedgang i bruken av fossilt brensel. Reduksjonen førte til at industrien ikke lenger var den største kilden til klimagasser i Norge. De foreløpige beregningene viser at utslippene fra olje- og gassvirksomheten så vidt var høyere enn utslippene fra industrien i 2008.

Små utslippsendringer i olje- og gassvirksomheten

Klimagassutslippene fra olje- og gassvirksomheten endret seg lite fra 2007 til 2008. Åpningen av tre nye felt førte til økte utslipp fra fakling. Dette ble oppveid av lavere utslipp fra LNG-anlegget i Hammerfest, som gikk over i regulær drift i august 2008. Til sammen ble utslippene fra olje- og gassvirksomheten redusert med under 1 prosent, eller 0,1 millioner tonn CO2-ekvivalenter.

Veitrafikken bremset av finanskrisen

Klimagassutslippene fra veitrafikk har i gjennomsnitt økt med 2 prosent per år i perioden 1990-2007. Veksten har vært en følge av gode tider og økt kjøpekraft. Fra 2007 til 2008 var denne veksten mer avdempet. Utslippene gikk bare opp 0,4 prosent. Dette ser ut til å skyldes lavere trafikkvekst mot slutten av året som følge av finanskrisen. SSBs omsetningsstatistikk viser at det var godstransporten og drosjevirksomheten som best merket den lavere økonomiske aktiviteten.

Utslipp av klimagasser etter kilde. 1990-2008*. Mill. tonn CO2-ekvivalenter

Lavere utslipp fra sjøfarten

Bruk av drivstoff i andre mobile kilder enn veitrafikk, dvs. kysttrafikk og fiske, flytrafikk, anleggs- og jordbruksmaskiner og lignende, bidro med om lag 6,8 millioner tonn klimagasser i 2008. Det var mer enn 7 prosent lavere enn året før. Ifølge petroleumsstatistikken ble det solgt langt mindre marine gassoljer til sjøfart og fiske i 2008 i forhold til 2007. Det er foreløpig en del usikkerhet knyttet til disse tallene.

Likevel langt igjen til Kyoto-målet

Norges tildelte kvotemengde under Kyotoprotokollen er 250,6 millioner tonn CO2-ekvivalenter for perioden 2008-2012. Det er i gjennomsnitt 50,1 millioner tonn for hvert av de fem årene. I 2008, Kyoto-protokollens første gjeldende år, var utslippene 53,8 millioner tonn. Dette kan tyde på at det vil bli nødvendig å finansiere utslippskutt i utlandet for å innfri forpliktelsene.

Om utslippsregnskapet

Tallene som presenteres i denne artikkelen, er foreløpige. De regnes likevel som forholdsvis sikre, særlig når det gjelder totalutslippene. Det blir imidlertid ikke gitt detaljerte tabeller med kilde- eller næringsfordelte utslipp for 2008. Dette blir først publisert i februar 2010.

Se nærmere dokumentasjon av utslippsregnskapene og informasjon om klimagasser og oppvarmingspotensial . Se også utslippstall for NMVOC, nitrogenoksider, svoveldioksid og ammoniakk .

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB